Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

 • Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi

  Publikacja

  - Rok 2017

  Opracowanie „Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi” jest obszarem wiedzy wkomponowanym w szerszy obszar jakim jest inżynieria produkcji. Takie umiejscowienie spowodowało, że w opracowaniu skupiono się na problematyce realizacji projektów inżynierskich, tj. na planowaniu i realizacji działań wymaganych do osiągnięcia celów takiego projektu Zmieniające się warunki produkcji, postęp technologiczny spowodowały dynamiczny...

 • Zarządzanie projektami - ważna inżynierska umiejętność.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł skupia sie na zagadnieniu zarzadzania projektami w edukacji inżynierskiej.

 • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodno - ściekowej

  Publikacja

  - Instal - Rok 2012

  Problemy związane z zarządzaniem projektami współfinansowanymi. Dokumentacja, braki, zagrożenia. Przedstawione efekty wymiany doświadczeń beneficjentów.

 • Zarządzanie projektami innowacyjnymi w środowisku wieloprojektowym - kluczowe zagadnienia.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W ninejszym rozdziale poruszono kluczowe zagadnienia charakteryzujące procesy zarządzania, któe występują w zarządzeniu projektami w środowisku wieloprojektowym. Środowisko takie tworzy się w organizacjach produkcyjnych lub usługowych, w których realizowanych jest jednocześnie kilkanaście lub kilkadziesiąt przedsiewzięć rozwojwych. W przeprowadzonych analizach literaturowych oraz badaniach praktycznych nad tym zagadnieniem ograniczono...

 • Zarządzanie projektami informatycznymi w jednostkach sadownictwa powszechnego w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2017

  .

 • Project Management in Enterprises: IT Implementation Based on Fuzzy Models

  Publikacja

  W pracy analizuje się problem zastosowania metod zarządzania wiedzą oraz metod sztucznej inteligencji w zarządzaniu budżetem i planem realizacji projektów informatycznych. W pierwszej części wskazuje się na problemy związane z zarządzaniem projektami wytwarzania oprogramowania w zakresie planowania i bieżącego sterowania zarówno procesem wytwórczym, jak i zespołem programistów. Po omówieniu pożądanych zmian w metodologii zarządzania,...

 • Knowledge management based on formal models of software project management

  Celem pracy jest prezentacja kompletnej koncepcji systemów wspierania decyzji w zarządzaniu projektami informatycznymi. Pomysł oparty jest na dynamicznych i samo nastrajających się modelach regułowo-rozmytych. W szczególności proponowane podejście wykorzystuje koncepcje metodologii opartych wiedzy oraz teorii układów dynamicznych oraz zbiorów rozmytych. Zastosowania tego opracowania znajdują się w obszarze wytwarzania produktów...

 • Zarządzanie inżynierskimi projektami badawczymi z uwzględnieniem filozofii badań w inżynierii i technologii

  Publikacja

  - Rok 2015

  Celem prac opisanych w rozdziale jest analiza możliwości zastosowania filozofii badań w inżynierii i technologii w zarządzaniu inżynierskim projektem badawczym. Analiza obejmuje wybór praktycznych zagadnień z obszaru filozofii badań w inżynierii i technologii oraz próbę integracji wiedzy z powiązanych obszarów w celu efektywnego zarządzania inżynierskim projektem badawczym. W filozofii badań w inżynierii i technologii...

 • Zarządzanie projektami

  Kursy Online
  • K. Redlarski
  • S. Wilczewski
  • S. Ostrowski

 • Zarządzanie projektami II

  Kursy Online
  • S. Wilczewski

 • Zarządzanie projektami - studia zaoczne

  Kursy Online
  • K. Redlarski
  • S. Wilczewski

 • Zarządzanie projektami dla inżynierów

  Kursy Online
  • A. Kaczmarek-Kacprzak
  • P. Traczyk

  Kurs jest dedykowany dla wszystkich studentów PG w ramach uczelnianej oferty przedmiotów humanistycznych

 • Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie: Strategiczne, Programami i Projektami

  Projekty

  Kierownik projektu: dr Barbara Geniusz-Stepnowska   Finansowanie projektu: Kapitał Ludzki

  Projekt realizowany w Wydział Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem UDA-POKL.02.01.01-00-A33/09 z dnia 2009-10-01

 • Studia Podyplomowe MBA - Zarządzanie Strategiczne: Programami i Projektami. Edycja II.

  Projekty

  Kierownik projektu: dr Barbara Geniusz-Stepnowska   Finansowanie projektu: Kapitał Ludzki

  Projekt realizowany w Wydział Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem UDA-POKL.02.01.01-00128/10 z dnia 2011-02-21

 • Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego

  * procesy i zarządzanie innowacjami w organizacjach gospodarczych * procesy i zarządzanie zmianą w systemach produkcyjnych * zarządzanie projektami, programami oraz portfolio projektów innowacyjnych i rozwojowych * modelowanie i doskonalenie procesów oraz systemów produkcyjnych * projektowanie i optymalizacja technologii informatycznych w inteligentnych systemach produkcyjnych * ilościowe metody wspomagania decyzji w systemach...

 • Zarzadzanie programami i projektami innowacyjnymi

  Kursy Online
  • G. Zieliński

 • Metodyki zarządzania projektami - analiza porównawcza

  Publikacja

  - Rok 2008

  Zarządzanie projektami jest róznie definiowane w literaturze przedmiotu. W wiekszosci definicji przebija sie stwierdzenie, że zarządzanie projektami to metodyczny, uporządkowany sposób zarządzania, który charakteryzuje sie pewnym sformalizowaniem, dyscypliną i konsekwencją w działaniu.W niniejszym rozdziale poruszono zagadnienie doboru odpowiedniej metodyki zarzadzania do realizacji określonego projektu. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych...

 • Marek Wirkus dr hab. inż.

  mgr inż. (1977; w zakresie technologii budowy maszyn i zarządzania produkcją); dr nauk ekonomicznych (1990; w zakres zarządzanie produkcją z wykorzystaniem technik informatycznych), dr. hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (2007; w obszarze zarządzania portfolio projektów innowacyjnych). Współtwórca Wydziału Zarządzania i Ekonomii (1993); Prodziekan d/s kształcenia ustawicznego  dorosłych na WZiE (1999 – 2002);...

 • Metodyki zarządzania projektami - przegląd

  Publikacja

  - Rok 2013

  Opracowanie stanowi krótki przegląd metodyk stosowanych w zarządzaniu projektami. We wstępie opracowania scharakteryzowano zagadnienie sukcesu projektu i zagadnienie metodycznego podej-ścia do zarządzania projektami tak aby osiągnąć zakładany sukces projektu. W ramach metodycz-nego podejścia wyszczególniono grupy metodyk w podziale na metodyki klasyczne i metodyki zwinne, wskazano elementy wyróżniające te dwa podejścia. W ramach...

 • Sebastian Wilczewski dr inż.

  Dr inż. Sebastian Wilczewski jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Ponadto od ponad 20 lat pracuje w firmach informatycznych, gdzie zajmował stanowiska od inżyniera i konsultanta, poprzez stanowisko Project Managera, Portfolio Manager i Proces Ownera aż do stanowiska Team Leadera dla zespołu około 30 analityków IT. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem...

 • Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym

  Publikacja

  - Rok 2006

  W przypadku, gdy w określonej organizacji gospodarczej realizowanych jest jednocześnie wiele przedsięwzięć (projektów) innowacyjnych, można wówczas mówić o występowaniu w tej organizacji środowiska wieloprojektowego. W środowisku takim projekty nie są rozpatrywane jako wyizolowane jednostki, ale w relacji z innymi projektami, z którymi często posiadają większe lub mniejsze powiązania oraz oddziaływania. Tym samym specyfika zarządzania...

 • Podstawy metodyki zarządzania projektami w ujęciu klasycznym

  Publikacja

  - Rok 2016

  Zagadnienia prezentowane w niniejszym podręczniku mają na celu przybliżenie Czytelnikom wiedzy i doświadczeń związanych z realizacją projektów, głównie na podstawie amerykańskiego standardu zarządzania projektami Project Management Body of Knowledge Guide, Edition Fourth (PMBOK). Standard ten jest źródłem wiedzy oraz powszechnie uznawanych tzw. dobrych praktyk, z powodzeniem stosowanych do skutecznego zarządzania projektami przez...

 • Zarządzanie programami badawczymi z uwzględnieniem filozofii nauki

  Publikacja

  - Rok 2013

  Zarządzanie projektami i programami badawczymi powinno być realizowane z zastosowaniem specyficznych metod zarządzania ze względu na specyfikę badań naukowych. W tym rozdziale zaprezentowano wyniki analiz mających na celu lepsze zrozumienie roli zarządzania programem badawczym z następujących perspektyw: analizy rzeczywistości projektów badawczych, zarządzania projektem i programem oraz filozofii nauki. Praktycznym zastosowaniem...

 • Potrzeba wykorzystania narzędzi Enterprise Project Management w przedsiębiorstwie między narodowym - studium przypadku

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące projektu wdrożenia narzędzia informatycznego, które usprawni proces planowanie pracy i zarządzanie zasobami w filiach zagranicznych, mającego znamiona systemu Enterprise Project Management - do wspomagania zarządzania projektami. Omówiono zalety oraz wady tego typu rozwiązań w stosunku do tradycyjnych sposobów zarządzania. Wskazano szanse i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorstw wynikające...

 • Grzegorz Zieliński dr inż.

  Autor ponad 100 publikacji naukowych (zarówno w języku polskim, jak i angielskim) z zakresu zarządzania działalnością usługową, doskonalenia podmiotów, w tym podmiotów leczniczych. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują obszary związane z dojrzałością i doskonałością przedsiębiorstw w różnych aspektach ich działalności. Uczestniczył w projektach badawczych Narodowego Centrum Nauki oraz projektach realizowanych przez międzynarodowe...

 • Wspomaganie pracy zdalnej w projektach UE - projekt Socrates Grundtvig ''Meeting of Generations''.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Środowisko BSCW (Basic Support for Cooperative Work) jest przykładem narzędzia służącego do zarządzania projektami w Internecie. Zalety takiego narzędzia są bardzo liczne, począwszy od magazynowania informacji aż do jej wykorzystania w różnym czasie i w różnych lokalizacjach posiadających dostęp do sieci Internet. Dzięki kontrolowanemu dostępowi do dokumentów (autoryzacja podczas logowania) system wspomaga zarządzanie wieloma...

 • Technologie informatyczne wykorzystywane do wspomagania zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi

  Publikacja

  - Rok 2007

  W rozdziale przedstawiono sposób wykorzystania środowisk informatycznych firmy IBM (Rational Unified Processes i Rational Method Composer) do wspomagania zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi. Omówiono sposób przeprowadzenia szkoleń oraz ich wpływ na późniejsze wykorzystanie tych środowisk w ramach przedmiotu Zarządzanie Przedsięwzięciami Informatycznymi. Na zakończenie zaprezentowano ocenę przydatności tych środowisk do...

 • Środowisko zarządzania projektem

  Publikacja

  - Rok 2006

  W niniejszym rozdziale zawart jest przegląd wybranych elementów składowych oraz zasad funkcjonowania środowiska projektu. Środowisko to rózni się od środowiska, wktórym realizowane są procesy i działania powtarzalne. Należy zwrócić uwagę, że nie oznacza to, iż proces zarządzania projektem jest trudniejszy od zarządzania operacjami trwającymi - tyle tylko, że zarządzanie projektami stwarza odmienny, niepowtarzalny zestaw problemów.

 • Krzysztof Redlarski dr inż.

  Krzysztof Redlarski jest adiunktem w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, gdzie ukończył studia magisterskie. W 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od początku swojej pracy na Politechnice Gdańskiej jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki...

 • Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

  Publikacja

  - Rok 2012

  Projekty innowacyjne, które najczęściej są realizowane w oparciu o podejście adaptacyjne nie zawsze są możliwe do precyzyjnego opisania za pomocą trzech parametrów: koszt, czas i jakość. Do głównych wymagań związanych z realizacją tego typu przedsięwzięć należy: - Konieczność nieustannych przeglądów projektu, które pozwolą upewnić się, że projekt zmierza do osiągnięcia wytyczonego celu, a w przypadku zagrożenia podjęcie działań...

 • Kształtowanie programu projektów ITS - studium przypadku

  Inteligentne systemy transportowe ang. intelligent transportation systems (ITS) to nie jednorazowe wdrożenia, ale program projektów którym należy zarządzać. Istnieją metodologie dotyczące zarządzania wieloma projektami. Nie odpowiadają one w pełni potrzebom zarządzania programem projektów ITS. Rodzi się zatem pytanie, jak dokładać nowe projekty i działania o charakterze operacyjnym do programu inteligentnych systemów transportowych?...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Konferencja PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY

  Wydarzenia

  18-10-2017 00:00 - 20-10-2017 23:59

  Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem i realizacją projektów i procesów oraz programów i dotyczy różnych branż działalności gospodarczej i publicznej.

 • Beata Grzyl dr inż.

  dr inż. Beata Grzy, profesor PG - jest pracownikiem Katedry Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W 2006 r. uzyskała tytuł doktora za rozprawę, obronioną na PG pt. "Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w inwestycjach i wykonawstwie budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa hydrotechnicznego". Członek Komitetu Inżynierii Lądowej...

 • Anna Zielińska dr

  Od 2016 r. rozpoczęła pracę na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od 2018 r. członek rady International Project Management Association Young Crew Polska. Autorka licznych publikacji naukowych zakresu zarządzania antykryzysowego, zarządzania projektami i programami zdrowotnymi oraz doskonalenia podmiotów gospodarczych. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują zarządzanie programami i projektami, nowoczesne...

 • Błędy w zarządzaniu projektami i programami zdrowotnymi

  Wzrost zainteresowania projektami i programami zdrowotnymi wymusza konieczność koncentracji nie tylko na sprawności ich realizacji, ale także na błędach, które ze względu na obszar, którego dotyczą mogą mieć wpływ na zdrowie i/lub życie ludzkie. Także ze względu na sam charakter projektów tj. ich niepowtarzalność, unikatowość i złożoność wcześniejsza identyfikacja i analiza błędów może pozwolić na niedopuszczenie do ich pojawienia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie interesariuszami jako czynnik sukcesu innowacyjnego projektu

  Niniejszy artykuł stanowi rozważania na temat zasad wdrażania i oceny sukcesu złożonego projektu innowacyjnego. Zagadnienie przeanalizowano na przykładzie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR, realizowanego w Trójmieście. Wynikiem tego projektu jest inteligentny system transportowy, składający się z odpowiedniej infrastruktury oraz oprogramowania, umożliwiający m.in. zdalną regulację sygnalizacji świetlnych w zależności...

 • Sławomir Ostrowski dr inż.

  Sławomir Ostrowski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W 2018 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu. Absolwent jednolitych studiów magistersko-inżynierskich na kierunku Zarządzanie (specjalność Zarządzanie Technologiami IT) na Wydziale Zarządzania i Ekonomii...

 • Angelica Pegani, Emba, Dba Mgr

  Osoby

  Absolwentka studiów medioznawczych Uniwersytetu Wrocławskiego (BA, 2013), uzupełniających studiów magisterskich Uniwersytetu Gdańskiego (MA, 2016), menedżerskich studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (PgD, 2018) oraz Programu Przedsiębiorczości na Massachusetts Institute of Technology (PgC, 2021). Absolwentka studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA, 2021) oraz...

 • Anna Lis dr hab. inż.

  Anna Lis od 2019 roku pełni funkcję kierownika Katedry Zarządzania w Przemyśle, na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W 2005 r. otrzymała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, zaś w 2019 – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. W latach 2004-2009 była zatrudniona na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. W latach 2006-2007...

 • Jakub Miler dr inż.

  Kariera akademicka: 2000: mgr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, praca pt. "Computer system for supporting risk management in a software engineering project", promotor prof. Janusz Górski 2005: dr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, rozprawa pt. "A Method of Software Project Risk Identification and Analysis", obroniona z wyróżnieniem, dziedzina nauki techniczne, dyscyplina informatyka, promotor prof. Janusz Górski Zainteresowania...

 • Zarządzanie logistyczne projektem budowy instalacji elektrycznej w hali widowiskowo sportowej

  Celem artykułu jest przedstawienie tematyki zarządzania logistyczne projektem budowy instalacji elektrycznej w hali widowiskowo sportowej. W artykule zostanie zawarta krótka analiza literatury dotyczącej zarządzania projektami, opis i analiza najistotniejszych zagadnień projektu wraz z jego harmonogramem, analizą ścieżki krytycznej oraz wnioski i zalecenia projektowe. W szczególności zostaną przedstawione następujące zagadnienia:...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Monika Arczyńska dr inż. arch.

  Dr inż. arch. Monika Arczyńska studiowała na Politechnice Gdańskiej i TU Delft. W  obronionej z wyróżnieniem pracy doktorskiej zajmowała się relacjami pomiędzy społeczeństwem konsumpcyjnym a zrównoważonym mieszkalnictwem. W latach 2006-2017 pracowała dla Heneghan Peng Architects z siedzibą w Dublinie, gdzie projektowała budynki użyteczności publicznej na całym świecie, m.in. Wielkie Muzeum Egipskie, Muzeum Palestyny, Narodowe Centrum...

 • Analiza praktyk związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi i utrzymaniem usług IT i ich wpływu na realne sukcesy przedsięwzięć. Identyfikacja luk i rekomendacje dotyczące usprawnień

  Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy praktyk związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi, utrzymaniem usług IT i ich wpływu na realne sukcesy przedsięwzięć, a następnie identyfikacja luk występujących pomiędzy tymi obszarami oraz rekomendacje usprawnień eliminujących te luki.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metody i narzedzia zarzadzania projektami

  Kursy Online
  • A. Zielińska
  • G. Zieliński

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Metody i narzędzia w zarządzaniu projektami

  Kursy Online
  • A. Zielińska

 • Agata Pierścieniak dr hab. inż.

  Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania (1992). Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskała w roku 2004 na SGGW w Warszawie, a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, w roku 2016 na SGH w Warszawie. W latach 1998-2018 pracowała na Uniwersytetu Rzeszowskim (Wydział Ekonomii), gdzie oprócz działalności naukowej w latach 2007-2014, koordynowała realizację projektów...

 • Aspekty finansowe i audyt w programie HORYZONT 2020

  Wydarzenia

  12-04-2019 09:00 - 12-04-2019 14:30

  Szkolenie adresowane do osób planujących złożyć wniosek lub realizujących projekty w programie Horyzont 2020 oraz do zespołów finansowo-księgowych i administracyjnych.

 • Romanika Okraszewska dr inż. arch.

  dr inż. arch. Romanika Okraszewska jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W 1996 ukończyła klasę matematyczno-informatyczną w VIII Liceum Ogólnokształcącym  im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku. Absolwentka dwóch wydziałów Politechiki Gdańksiej, w roku 2002 ukończyła studia architektury i urbanistyki a w 2004 zarządzania i ekonomii. W latach...

 • Bartosz Woliński dr

  Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (doktor ekonomii – praca doktorska poświęcona była procesom transformacji ustrojowej w Chinach) i Szkoły Głównej Handlowej. Adiunkt w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu WZiE PG, gdzie zajmuje się kwestiami zarządzania organizacjami i projektami IT, cyfrowego łańcucha dostaw i rozwoju koncepcji Industry 4.0 (szczególnie zastowań ML/AI w zarządzaniu łańcuchem dostaw) oraz technologii IoT (w tym przemysłowych...