Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRODUKCYJNYMI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRODUKCYJNYMI

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRODUKCYJNYMI

 • Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi

  Publikacja

  - Rok 2017

  Opracowanie „Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi” jest obszarem wiedzy wkomponowanym w szerszy obszar jakim jest inżynieria produkcji. Takie umiejscowienie spowodowało, że w opracowaniu skupiono się na problematyce realizacji projektów inżynierskich, tj. na planowaniu i realizacji działań wymaganych do osiągnięcia celów takiego projektu Zmieniające się warunki produkcji, postęp technologiczny spowodowały dynamiczny...

 • Knowledge management based on formal models of software project management

  Celem pracy jest prezentacja kompletnej koncepcji systemów wspierania decyzji w zarządzaniu projektami informatycznymi. Pomysł oparty jest na dynamicznych i samo nastrajających się modelach regułowo-rozmytych. W szczególności proponowane podejście wykorzystuje koncepcje metodologii opartych wiedzy oraz teorii układów dynamicznych oraz zbiorów rozmytych. Zastosowania tego opracowania znajdują się w obszarze wytwarzania produktów...

 • Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego

  * procesy i zarządzanie innowacjami w organizacjach gospodarczych * procesy i zarządzanie zmianą w systemach produkcyjnych * zarządzanie projektami, programami oraz portfolio projektów innowacyjnych i rozwojowych * modelowanie i doskonalenie procesów oraz systemów produkcyjnych * projektowanie i optymalizacja technologii informatycznych w inteligentnych systemach produkcyjnych * ilościowe metody wspomagania decyzji w systemach...

 • Marek Wirkus dr hab. inż.

  mgr inż. (1977; w zakresie technologii budowy maszyn i zarządzania produkcją); dr nauk ekonomicznych (1990; w zakres zarządzanie produkcją z wykorzystaniem technik informatycznych), dr. hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (2007; w obszarze zarządzania portfolio projektów innowacyjnych). Współtwórca Wydziału Zarządzania i Ekonomii (1993); Prodziekan d/s kształcenia ustawicznego  dorosłych na WZiE (1999 – 2002);...

 • Metodyki zarządzania projektami - przegląd

  Publikacja

  - Rok 2013

  Opracowanie stanowi krótki przegląd metodyk stosowanych w zarządzaniu projektami. We wstępie opracowania scharakteryzowano zagadnienie sukcesu projektu i zagadnienie metodycznego podej-ścia do zarządzania projektami tak aby osiągnąć zakładany sukces projektu. W ramach metodycz-nego podejścia wyszczególniono grupy metodyk w podziale na metodyki klasyczne i metodyki zwinne, wskazano elementy wyróżniające te dwa podejścia. W ramach...

 • Sebastian Wilczewski dr inż.

  Dr inż. Sebastian Wilczewski jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Ponadto od ponad 20 lat pracuje w firmach informatycznych, gdzie zajmował stanowiska od inżyniera i konsultanta, poprzez stanowisko Project Managera, Portfolio Manager i Proces Ownera aż do stanowiska Team Leadera dla zespołu około 30 analityków IT. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem...

 • Grzegorz Zieliński dr inż.

  Autor ponad 100 publikacji naukowych (zarówno w języku polskim, jak i angielskim) z zakresu zarządzania działalnością usługową, doskonalenia podmiotów, w tym podmiotów leczniczych. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują obszary związane z dojrzałością i doskonałością przedsiębiorstw w różnych aspektach ich działalności. Uczestniczył w projektach badawczych Narodowego Centrum Nauki oraz projektach realizowanych przez międzynarodowe...

 • Paweł Burdziakowski dr inż.

  dr inż. Paweł Burdziakowski jest specjalista w zakresie fotogrametrii i teledetekcji lotniczej niskiego pułapu, nawigacji morskiej i lotniczej. Jest również licencjonowanym instruktorem lotniczym oraz programistą systemów bezzałogowych. Głównymi obszarami zainteresowania naukowego są systemy bezzałogowe, w tym lotnicze, nawodne, podwodne, fotogrametria cyfrowa,  nawigacja platform bezzałogowych. Prowadzi badania  w zakresie algorytmów...

 • Anna Lis dr hab. inż.

  Anna Lis od 2019 roku pełni funkcję kierownika Katedry Zarządzania w Przemyśle, na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W 2005 r. otrzymała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, zaś w 2019 – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. W latach 2004-2009 była zatrudniona na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. W latach 2006-2007...

 • Krzysztof Redlarski dr inż.

  Krzysztof Redlarski jest adiunktem w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, gdzie ukończył studia magisterskie. W 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od początku swojej pracy na Politechnice Gdańskiej jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki...

 • Metodyki zarządzania projektami - analiza porównawcza

  Publikacja

  - Rok 2008

  Zarządzanie projektami jest róznie definiowane w literaturze przedmiotu. W wiekszosci definicji przebija sie stwierdzenie, że zarządzanie projektami to metodyczny, uporządkowany sposób zarządzania, który charakteryzuje sie pewnym sformalizowaniem, dyscypliną i konsekwencją w działaniu.W niniejszym rozdziale poruszono zagadnienie doboru odpowiedniej metodyki zarzadzania do realizacji określonego projektu. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych...

 • Anna Zielińska dr

  Od 2016 r. rozpoczęła pracę na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od 2018 r. członek rady International Project Management Association Young Crew Polska. Autorka licznych publikacji naukowych zakresu zarządzania antykryzysowego, zarządzania projektami i programami zdrowotnymi oraz doskonalenia podmiotów gospodarczych. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują zarządzanie programami i projektami, nowoczesne...

 • Podstawy metodyki zarządzania projektami w ujęciu klasycznym

  Publikacja

  - Rok 2016

  Zagadnienia prezentowane w niniejszym podręczniku mają na celu przybliżenie Czytelnikom wiedzy i doświadczeń związanych z realizacją projektów, głównie na podstawie amerykańskiego standardu zarządzania projektami Project Management Body of Knowledge Guide, Edition Fourth (PMBOK). Standard ten jest źródłem wiedzy oraz powszechnie uznawanych tzw. dobrych praktyk, z powodzeniem stosowanych do skutecznego zarządzania projektami przez...

 • Postrzeganie odporności w kontekście zarządzania projektami

  W opracowaniu zaprezentowano pojęcie odporności w odniesieniu do specyfiki zarządzania projektami. Autora przeprowadziła badania własne percepcji pojęcia odporności oraz jej składowych w odniesieniu do wybranych obszarów zarządzania projektami.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie projektami - ważna inżynierska umiejętność.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł skupia sie na zagadnieniu zarzadzania projektami w edukacji inżynierskiej.

 • Sławomir Ostrowski dr inż.

  Sławomir Ostrowski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W 2018 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu. Absolwent jednolitych studiów magistersko-inżynierskich na kierunku Zarządzanie (specjalność Zarządzanie Technologiami IT) na Wydziale Zarządzania i Ekonomii...

 • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodno - ściekowej

  Publikacja

  - Instal - Rok 2012

  Problemy związane z zarządzaniem projektami współfinansowanymi. Dokumentacja, braki, zagrożenia. Przedstawione efekty wymiany doświadczeń beneficjentów.

 • Zarządzanie projektami innowacyjnymi w środowisku wieloprojektowym - kluczowe zagadnienia.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W ninejszym rozdziale poruszono kluczowe zagadnienia charakteryzujące procesy zarządzania, któe występują w zarządzeniu projektami w środowisku wieloprojektowym. Środowisko takie tworzy się w organizacjach produkcyjnych lub usługowych, w których realizowanych jest jednocześnie kilkanaście lub kilkadziesiąt przedsiewzięć rozwojwych. W przeprowadzonych analizach literaturowych oraz badaniach praktycznych nad tym zagadnieniem ograniczono...

 • Igor Garnik dr inż.

  Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1992). Z Politechniką Gdańską związany zawodowo od 1997 roku – zatrudniony najpierw jako asystent w Zakładzie Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, a następnie – po uzyskaniu stopnia doktora w 2006 roku jako adiunkt. W latach 2009–2015 pełnił funkcję koordynatora Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii....

 • Potrzeby edukacyjne zarządzających projektami finansowanymi z funduszy europejskich

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł obejmuje problematykę˝ badania potrzeb edukacyjnych osób zarządzajacych projektami finansowanymi z funduszy europejskich. Zawarto w nim analizę rezultatów badań na temat kompetencji niezbędnych do zarządzania projektami unijnymi oraz wskazania dział służących zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych osób zajmujących się zarzadzaniem projektami unijnymi.

 • Project Management in Enterprises: IT Implementation Based on Fuzzy Models

  Publikacja

  W pracy analizuje się problem zastosowania metod zarządzania wiedzą oraz metod sztucznej inteligencji w zarządzaniu budżetem i planem realizacji projektów informatycznych. W pierwszej części wskazuje się na problemy związane z zarządzaniem projektami wytwarzania oprogramowania w zakresie planowania i bieżącego sterowania zarówno procesem wytwórczym, jak i zespołem programistów. Po omówieniu pożądanych zmian w metodologii zarządzania,...

 • Zarządzanie Projektami Geoinformatycznymi

  Kursy Online
  • A. Stateczny

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami realizacji systemów geoinformatycznych, wykonywaniem studium wykonalności projektu geoinformatycznego, tworzeniem oprogramowania geoinformatycznego, systemem norm w geoinformatyce oraz zasadami zarządzania projektami zgodnie z metodologią PRINCE2.

 • Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanym w oparciu o podejście adaptacyjne

  Publikacja

  - Rok 2012

  opracowanie niniejsze ma na celu przeanalizowanie możliwości komputerowego wspomagania projektów innowacyjnych realizowanych w oparciu o podejście adaptacyjne. aby móc osiągnąć założony cel, przeanalizowano wymogi związane z prowadzaniem tego typu projektów. zidentyfikowane zostaną kluczowe obszary, mające znaczenie dla ich sukcesu. przeanalizowano i zweryfikowano możliwości komputerowych narzędzi, takich jak na przykład microsoft...

 • Informatyczne zarządzanie projektem transportowym / TiL / WIMiO / II stopnia, stacjonarne 22/23(PG_00057116)

  Kursy Online
  • T. Niksa-Rynkiewicz

  Materiały wspierające przedmiot  "Informatyczne Zarządzanie Projektem Transportowym" Transport i Logistyka,  II stopnia (stacjonarne) semestr zimowy 21/22 Podstawowa lista lektur: Trocki M.: Zarządzanie projektami. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 2009. Pawlak M.: Zarządzanie projektami. Warszawa. Wydawnictwo naukowe PWN. 2006. Dudka A.,  Systemy informatyczne zarządzania Microsoft Business Solu tions Navision,...

 • Zarządzanie Projektami Geoinformatycznymi

  Kursy Online
  • A. Stateczny

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami realizacji systemów geoinformatycznych, wykonywaniem studiumwykonalności projektu geoinformatycznego, tworzeniem oprogramowania geoinformatycznego, systememnorm w geoinformatyce oraz zasadami zarządzania projektami zgodnie z metodologią PRINCE2.

 • Zarządzanie Projektami Geoinformatycznymi

  Kursy Online
  • A. Stateczny

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami realizacji systemów geoinformatycznych, wykonywaniem studiumwykonalności projektu geoinformatycznego, tworzeniem oprogramowania geoinformatycznego, systememnorm w geoinformatyce oraz zasadami zarządzania projektami zgodnie z metodologią PRINCE2.

 • Zarządzanie Projektami Geoinformatycznymi

  Kursy Online
  • A. Stateczny

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami realizacji systemów geoinformatycznych, wykonywaniem studiumwykonalności projektu geoinformatycznego, tworzeniem oprogramowania geoinformatycznego, systememnorm w geoinformatyce oraz zasadami zarządzania projektami zgodnie z metodologią PRINCE2.

 • Angelica Pegani Mgr

  Osoby

  Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (2018), studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej wyższego szczebla Executive Master of Business Administration (EMBA, 2021) oraz Doctor of Business Administration (DBA, 2021) w Głównej Szkole Menedżerskiej oraz Apsley Business School w Londynie, prowadzone we współpracy z Limburg Graduate School of Business w Maastricht oraz Swiss School of Business Zarządzanie...

 • Zarządzanie Projektami Transportowymi - 7T_I_IT - 2022/23

  Kursy Online
  • S. Grulkowski

  Zarządzanie Projektami Transportowymi - sem 7 Transport - Infrastruktura Transportu

 • Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

  Publikacja

  - Rok 2012

  Projekty innowacyjne, które najczęściej są realizowane w oparciu o podejście adaptacyjne nie zawsze są możliwe do precyzyjnego opisania za pomocą trzech parametrów: koszt, czas i jakość. Do głównych wymagań związanych z realizacją tego typu przedsięwzięć należy: - Konieczność nieustannych przeglądów projektu, które pozwolą upewnić się, że projekt zmierza do osiągnięcia wytyczonego celu, a w przypadku zagrożenia podjęcie działań...

 • Błędy w zarządzaniu projektami i programami zdrowotnymi

  Wzrost zainteresowania projektami i programami zdrowotnymi wymusza konieczność koncentracji nie tylko na sprawności ich realizacji, ale także na błędach, które ze względu na obszar, którego dotyczą mogą mieć wpływ na zdrowie i/lub życie ludzkie. Także ze względu na sam charakter projektów tj. ich niepowtarzalność, unikatowość i złożoność wcześniejsza identyfikacja i analiza błędów może pozwolić na niedopuszczenie do ich pojawienia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Społecznie odpowiedzialny projekt - opracowanie definicji na podstawie przeglądu literatury z zakresu społecznej odpowiedzialności i zarządzania projektami

  Publikacja

  Koncepcja społecznej odpowiedzialności dotyczy biznesu, uczelni oraz indywidualnych osób. Myślenie społecznie odpowiedzialne z założenia wspiera dążenia do zrównoważonego rozwoju poprzez działanie dla dobra interesariuszy organizacji, którzy reprezentują interesy różnorodnych grup, z trzech rodzajów otoczenia. Tak jak w organizacjach, również i w zarządzaniu projektami pojawiają się problemy z integracją celów społecznych, ekonomicznych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zarządzanie projektami informatycznymi w jednostkach sadownictwa powszechnego w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2017

  .

 • Jakość oprogramowania w zwinnym podejściu do zarządzania projektami informatycznymi

  Publikacja

  Cel: Celem artykułu jest ocena, czy wykorzystanie podejścia zwinnego Scrum w organizacji podnosi jakość wytwarzanego oprogramowania oraz próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, jak nowelizacja Przewodnika po Scrumie (Scrum Guide) z listopada 2020 roku wpłynęła na proces wytwarzania oprogramowania. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Przyjętą metodyką badawczą jest przegląd literatury przedmiotu oraz badania własne autora....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Magdalena Ciesielska dr inż.

  Magdalena Ciesielska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu. Absolwentka kierunku prawo Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2005), oraz zarządzania i marketingu Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej (2008), obroniła doktorat z ekonomii i zarządzania biznesowego na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja...

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Agata Pierścieniak dr hab. inż.

  Osoby

  Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania (1992). Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskała w roku 2004 na SGGW w Warszawie, a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, w roku 2016 na SGH w Warszawie. W latach 1998-2018 pracowała na Uniwersytetu Rzeszowskim (Wydział Ekonomii), gdzie oprócz działalności naukowej w latach 2007-2014, koordynowała realizację projektów...

 • Romanika Okraszewska dr inż. arch.

  dr inż. arch. Romanika Okraszewska jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W 1996 ukończyła klasę matematyczno-informatyczną w VIII Liceum Ogólnokształcącym  im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku. Absolwentka dwóch wydziałów Politechiki Gdańksiej, w roku 2002 ukończyła studia architektury i urbanistyki a w 2004 zarządzania i ekonomii. W latach...

 • Zarządzanie projektami - STAC

  Kursy Online
  • K. Redlarski
  • S. Wilczewski

 • Zarządzanie projektami, P, OCE, sem.01, letni 21/22 (PG_00057244)

  Kursy Online
  • P. Szalewski

  Zarządzanie projektami, P, Oceanotechnika, II stopnia, lato 21/22 (PG_00057244)

 • Metody zarządzania projektami, P, IMiB, sem. 01, letni 21/22 (O: 10870)

  Kursy Online
  • P. Szalewski

  Metody zarządzania projektami, P, IMiB, sem. 01, letni 21/22 (O: 10870)

 • Zarządzanie inżynierskimi projektami badawczymi z uwzględnieniem filozofii badań w inżynierii i technologii

  Publikacja

  - Rok 2015

  Celem prac opisanych w rozdziale jest analiza możliwości zastosowania filozofii badań w inżynierii i technologii w zarządzaniu inżynierskim projektem badawczym. Analiza obejmuje wybór praktycznych zagadnień z obszaru filozofii badań w inżynierii i technologii oraz próbę integracji wiedzy z powiązanych obszarów w celu efektywnego zarządzania inżynierskim projektem badawczym. W filozofii badań w inżynierii i technologii...

 • Zarządzanie projektami, P, OCE, sem. 01, letni 21/22 (PG_00057291)

  Kursy Online
  • P. Szalewski

  Zarządzanie projektami, P, OCE, sem. 01, letni 21/22 (PG_00057291) - Oceanotechnika II stopnia niestacjonarne 

 • Zmiany w percepcji jakości kształcenia absolwentów zajmujących stanowiska w obszarze zarządzania projektami

  Publikacja

  - Rok 2018

  W niniejszym opracowaniu zaprezentowano badania dotyczące zmian w oczekiwaniach odnośnie jakości kształcenia przez absolwentów zajmujących obecnie stanowiska w zespołach projektowych lub będących kierownikami projektów.

 • Zarządzanie Projektami i Wdrożeniami, ZiIP, Ist., sem.03, 2022/2023

  Kursy Online
  • A. T. Wiśniewska
  • B. Ścibiorski

    Przedmiot ma na celu: Zrozumienie natury oraz typów projektów i wdrożeń Zrozumienie metod planowania projektów i wdrożeń Zrozumienie metod zarządzania projektami i wdrożeniami Nabycie umiejętności projektowania i użycia metod w zarządzaniu projektami i wdrożeniami

 • Metody i narzdzia zarządzania projektami

  Kursy Online
  • G. Zieliński

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Statistical process control in software project management : a way to transfer single incident-related knowledge into organizational knowledge

  Publikacja

  Zaproponowano statystyczne podejście do procesu kontroli zarządzania projektami informatycznymi. Przedstawiono sposób zamiany wiedzy incydentalnej na wiedzę organizacyjną.

 • Bartosz Woliński dr

  Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (doktor ekonomii – praca doktorska poświęcona była procesom transformacji ustrojowej w Chinach), Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Gdańskiej (projekt inżynierski dotyczył zastosowań AI w optymalizacji logistyki i łańcucha dostaw). Adiunkt w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu WZiE PG, gdzie zajmuje się kwestiami zarządzania organizacjami i projektami IT, cyfrowego łańcucha dostaw i rozwoju...

 • Zarządzanie projektami - studia zaoczne

  Kursy Online
  • A. M. Trzaskowska
  • K. Redlarski
  • S. Wilczewski