Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Zarządzanie ryzykiem w ruchu drogowym

  Publikacja

  - Rok 2009

  Ryzyko w ruchu drogowym. Ocena ryzyka w tunelach. Ocena ryzyka na sieci dróg

 • Zarządzanie ryzykiem w służbie przedsiębiorczości

  Publikacja

  - Rok 2013

  Proaktywność, innowacje i podejmowanie ryzyka wymuszają na przedsiębiorcach nie tylko patrzenie na organizację z perspektywy strategicznej, ale również dokonywanie systematycznej i wnikliwej oceny sytuacji rynkowych. Orientacja przedsiębiorcza, w której podejmowanie ryzyka jest czynnikiem nieodzownym, wymaga zatem wykorzystywania metod zarządzania ryzykiem w celu wzmacniania potencjału innowacyjnego i wzrostowego. Odchodzenie od...

 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach budowlanych

  Publikacja

  W artykule prezentuje się informacje związane z ryzykiem i zarządzaniem nim. Wskazuje się na możliwość wykorzystania systemu zarządzania ryzykiem jako elementu efektywnego wsparcia działań podejmowanych przez podmiot gospodarczy na etapie planowania i realizacji budowlanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 • Ryzykowna recepta na zarządzanie ryzykiem

  Publikacja

  - Rok 2011

  Czy zaawansowana metodologia wyznaczania i alokacji kapitału ekonomicznego w bankach, wsparta przez odpowiednie normy regulacyjne, stanowi panaceum na bolączki związane z systemowymi ryzykami sektora bankowego? Idealizowanie tej recepty jest dość ryzykowne. Kapitał ekonomiczny to ciekawe narzędzie, ma ono jednak swoje niedoskonałości i pułapki.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie ryzykiem w inżynierii drogowej

  Publikacja

  - Rok 2008

  Każdego roku na polskich drogach ginie ponad 5000 osób. Jednym z narzędzi do wyboru odcinków najbardziej niebezpiecznych jest ocena potencjału redukcji ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na tych odcinkach. W artykule przedstawiono przykłady zastosowania zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej. Przedstawiono także koncepcję ogólną metody zarządzania ryzykiem na drogach krajowych w Polsce.

 • Zarządzanie ryzykiem migracyjnym IT w przedsiębiorstwie przemysłowym

  Publikacja

  - Rok 2016

  Bazując na przesłankach teoretyczno - empirycznych wyspecyfikowano istotne problemy przedmiotowych migracji i zaproponowanie metod zarządzania nimi, zwiększające prawdopodobieństwo sukcesu migrowanej organizacji.

 • Zarządzanie ryzykiem jako czynnik sprzyjający wzrostowi MSP

  Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji na temat potrzeby mobilizacji małych i średnich przedsiębiorstw do działań na rzecz kontroli i ograniczania ryzyka w działalności gospodarczej. Zarządzanie ryzykiem jest pojęciem szerokim, stąd skupiono się na jednym z jego wymiarów, na warunkach korzystania przez przedsiębiorców z możliwości minimalizowania ryzyk ubezpieczalnych. Badania wskazują, że mimo iż ubezpieczenia są niezbędnym elementem...

 • Środowisko wspomagające zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych.

  Artykuł prezentuje środowisko komputerowe wspierające proces zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych. We wstępie wprowadzono charakterystykę procesu zarządzania ryzykiem oraz przedstawiono podział tego procesu na poszczególne fazy. Następnie omówiono potrzeby informatycznego wsparcia zarządzania ryzykiem i zaproponowano prototypowe narzędzie system Risk Guide. Opisano zakres oferowanego wsparcia i wbudowaną...

 • Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Publikacja

  - Transport Miejski i Regionalny - Rok 2010

  System bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element systemu transportu. Zarządzanie ryzykiem w transporcie drogowym jako jedna z najbardziej skutecznych metod zarządzania bezpieczeństwem. Proponowane kierunki integracji zarządzania ryzykiem w ruchu drogowym.

 • BIM jako narzędzie wspomagające zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia inwestycyjnego

  Publikacja

  W artykule prezentuje się przykłady dużych rozbieżności w kalkulacji kosztu inwestycji przez zamawiającego i oferentów oraz zasadnicze przyczyny najczęściej występującego w praktyce ryzyka przekroczenia parametrów przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wskazano możliwości wyeliminowania tak znacznych różnic dzięki zastosowaniu technologii BIM oraz stosowaniu jednakowych i spójnych danych przez wszystkich uczestników przedsięwzięcia inwestycyjnego....

 • Wody opadowe – problemy w planowaniu przestrzennym. Zarządzanie ryzykiem.

  Publikacja

  Nowe prawo wodne. Zagadnienia związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzenie elementu zarządzania ryzykiem. Warunki dla aktywnej ochrony przeciwpowodziowej na obszarach zurbanizowanych.

 • Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym związanym z obecnością leków w wodzie

  Publikacja

  - Rok 2011

  Wszechobecność leków w środowisku wodnym jest faktem, z którym, ze względu na obszerność dokumentacji, trudno polemizować. ciągle brakuje holistycznego podejścia w tworzeniu strategii zarządzania ryzykiem zdrowotnym. Podejście takie wymaga interdyscyplinarnej wiedzy, która patrzy na problem obecności farmaceutyków w wodzie z szerszej niż dotychczas perspektywy. Zarządzanie ryzykiem, opiera się na wielokierunkowej analizie strategii...

 • Zarządzanie ryzykiem jako niezbędny element procesu zarządzania wartością w przedsiębiorstwie

  Publikacja

  Zarządzanie przedsiębiorstwem nabiera wielowymiarowego zna-czenia w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Strategie realizowane przez przedsiębiorstwa uwzględniają nie tylko negatywny, ale i pozytywny wpływ ryzyka na wartość przedsiębiorstwa oraz jego potencjał rozwojowy. Przedsiębiorcza orientacja podmiotów wyraża się w podejmowaniu ryzyka na drodze do budowania swojej pozycji konkurencyjnej, a podejście do zarządzania...

 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie informatycznym - metody identyfikacji i oceny zagrożeń.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono zagadnienia identyfikacji oraz oceny czynników ryzyka podczas realizacji projektu informatycznego W pierwszej części przybliżono pojęcie ryzyka i ukazano typowe etapy zarządzania ryzykiem. Kolejny rozdział stanowi przegląd najczęstszych zagrożeń, mogących z dużym prawdopodobieństwem zaistnieć, niezależnie od rodzaju projektu. W dalszej części przedstawiono metody szacowania realnych kosztów zarówno w odniesieniu...

 • Zarządzanie ryzykiem jako element wspomagania działań logistycznych w przedsiębiorstwie budowlanym

  Publikacja

  W artykule wskazuje się na możliwość wykorzystania systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie budowlanym jako elementu wspomagania realizacji działań logistycznych prowadzonych przez uczestników procesu w toku wykonywania inwestycji budowlanej.

 • Zarządzanie ryzykiem budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z rewitalizacją obszarów miejskich

  Publikacja

  - Rok 2017

  Teoretyczne aspekty rewitalizacji są rozpoznane i szeroko opisane w światowej, a także polskiej literaturze przedmiotu, wciąż brakuje jednak badań w odniesieniu do budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych (BPI), będących integralną częścią projektów rewitalizacji. Brakuje także usystematyzowanych działań w tym zakresie. Mając na uwadze zaobserwowaną potrzebę przeprowadzenia badań nad ryzykiem inwestycyjnym rewitalizacji, jak również...

 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym w procesie produkcyjnym - zagadnienia teoretyczne i przypadek praktyczny

  Celem artykułu jest przedstawienie tematyki zarządzania ryzykiem zawodowym w procesie produkcyjnym wybranego przedsiębiorstwa oraz wskazanie czynników, które usprawniają to zarządzanie.

 • Kontrakty terminowe jako narzędzie wspomagające zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w firmie

  Artykuł opisuje kontrakty terminowe i forword jako instrumenty służące zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym podmiotach gospodarczych.

 • Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w projektach”

  Wydarzenia

  17-11-2022 09:00 - 17-11-2022 14:00

  Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza pracowników Politechniki Gdańskiej na jednodniowe warsztaty pn. „Zarządzanie ryzykiem w projektach” organizowane 17.11.2022 r. na Politechnice Gdańskiej.

 • Zarządzanie ryzykiem na przykładzie działalności trójmiejskiego przedsiębiorstwa budowlanego = Risk mangement on the example of the operations of a tricity building company

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przedmiotem artykułu jest analiza i ocena metod zarządzania ryzykiem, stosowanych w praktyce przedsiębiorstwa budowlanego działającego na terenie Trójmiasta.

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

  Kursy Online
  • B. Prusak

  Zapoznanie się z metodami zabezpieczania przed różnymi rodzajami ryzyk oraz nabycie umiejętności kalkulacji ryzyka.

 • Zarządzanie ryzykiem w warunkach niepewności

  Kursy Online
  • K. Dziedziul

  patrz karta przedmiotu

 • Zarządzanie ryzykiem - stac. 2022/2023

  Kursy Online
  • B. Prusak

 • Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem

  Kursy Online

 • Zespół Katedry Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej

  Zespoły Badawcze

  Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej jest kontynuatorem tradycji Katedry Ekonomiki Budownictwa, powołanej na Politechnice Gdańskiej w 1965 r. W 1974 r. powstała pierwsza w Polsce specjalność Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie, która nieprzerwanie od tego czasu prowadzona jest przez pracowników katedry. W swojej długiej historii, katedra podlegała licznym przekształceniom organizacyjnym, kilkakrotnie...

 • Zarządzanie bezpieczeństwem

  Publikacja

  - Rok 2009

  Zarzadzanie bezpieczeństwem. System bezpieczeństwa transportu drogowego. System zarządzania bezpieczeństwem transportu drogowego. Zarządzanie ryzykiem. Działania profilaktyczne.

 • Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego na poziomie strategicznym

  Publikacja

  - Rok 2011

  Zarządzanie ryzykiem jest obecnie jednym z podstawowych narzędzi zarządzania bezpieczeństwem w technice, ekonomii, służbie zdrowia itp. W wielu dziedzinach istnieją unormowane procedury prowadzenia analizy, oceny i redukowania ryzyka. W zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego nie ma powszechnych uregulowań stosowania tej metody zarządzania bezpieczeństwem. Dotychczas dwa zagadnienia zarządzania brd zostały docenione i stały...

 • Integracja metod zarządzania ryzykiem w transporcie

  Publikacja

  - Rok 2009

  Zarządzanie ryzykiem. Transport drogowy. Założenia do integracji. integracja metod oceny ryzyka. Integracja metod reagowania na ryzyko. Integracja metod monitorowania ryzyka. Integracja metod komunikowania o ryzyku.

 • Kazimierz Jamroz dr hab. inż.

 • Road safety management at the strategic level

  Publikacja

  - Rok 2011

  Zarządzanie ryzykiem jest obecnie jednym z podstawowych narzędzi zarządzania bezpieczeństwem w technice, ekonomii, służbie zdrowia itp. W wielu dziedzinach istnieją unormowane procedury prowadzenia analizy, oceny i redukowania ryzyka. W zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego nie ma powszechnych uregulowań stosowania tej metody zarządzania bezpieczeństwem. Dotychczas dwa zagadnienia zarządzania brd zostały docenione i stały...

 • Zarzadzanie ryzykiem jako wymiar strategicznego i przedsiębiorczego podejścia do zarządzania małym i srednim przedsiębiorstwem

  Publikacja

  Jedną z wielu przyczyn niepowodzenia ekonomicznego małych i średnich przedsiębiorstw jest niezrozumienie lub niewłaściwe rozumienie kwestii zarządzania ryzykiem. Ryzyko w wielu wymiarach sprzężone jest z procesem przedsiębiorczym. Zarządzanie nim wymaga dostrzegania okazji, umiejętności wykorzystywania zagrożeń jako szans oraz dynamicznej odpowiedzi na zmiany w otoczeniu i w samej organizacji. Sposób podej- ścia do zarządzania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marek Wirkus dr hab. inż.

  mgr inż. (1977; w zakresie technologii budowy maszyn i zarządzania produkcją); dr nauk ekonomicznych (1990; w zakres zarządzanie produkcją z wykorzystaniem technik informatycznych), dr. hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (2007; w obszarze zarządzania portfolio projektów innowacyjnych). Współtwórca Wydziału Zarządzania i Ekonomii (1993); Prodziekan d/s kształcenia ustawicznego  dorosłych na WZiE (1999 – 2002);...

 • Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem na poziomie MSP

  Publikacja

  - Rok 2012

  Analiza działalności przedsiębiorstwa (ryzyko wpływu na jego działalność i dotychczasowe wyniki) i rachunek ekonomiczny powinny być determinantami skali rozwiązań ograniczających ryzyko w przedsięwzięciach podejmowanych przez przedsiębiorców. Zarządzanie ryzykiem w MSP powinno być uproszczone w stosunku do procedur stosowanych w dużych przedsiębiorstwach. Powinno koncentrować się na stosowaniu ubezpieczeń i działań prewencyjnych....

 • Metoda zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej. K. Jamroz.

  Publikacja

  - Rok 2011

  W monografii zaprezentowano bazujące na ryzyku podejście do zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Można wyróżnić cztery zasadnicze jej części. W pierwszej przedstawiono przegląd problemów zarządzania bezpieczeństwem w inżynierii drogowej, pozwalający na identyfikację brakujących elementów zarządzania ryzykiem w tej dziedzinie. Następnie ukazano założenia i koncepcję metody zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej, nazwaną...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Anna Rzeczycka dr hab.

  Anna Rzeczycka jest zastępcą kierownika Katedry Finansów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Publikacje sytuują się w dziedzinie nauk społecznych w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse. Obejmują one książki, monografie, artykuły, publikacje i redakcje naukowe monografii i zeszytów naukowych. Liczbowo obejmuje on następujące pozycje: 12 monografii i podręczników, 115 publikacji w czasopismach naukowych,...

 • Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym

  Publikacja

  - Rok 2006

  W przypadku, gdy w określonej organizacji gospodarczej realizowanych jest jednocześnie wiele przedsięwzięć (projektów) innowacyjnych, można wówczas mówić o występowaniu w tej organizacji środowiska wieloprojektowego. W środowisku takim projekty nie są rozpatrywane jako wyizolowane jednostki, ale w relacji z innymi projektami, z którymi często posiadają większe lub mniejsze powiązania oraz oddziaływania. Tym samym specyfika zarządzania...

 • Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w inwestycjach i wykonawstwie budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa hydrotechnicznego.

  Publikacja

  - Rok 2006

  Podczas realizacji budowlanego procesu inwestycyjnego, jego uczestnicy są narażeni na wszelkiego rodzaju ryzyko powodujące przede wszystkim niedotrzymanie terminu określonego w kontrakcie budowlanym dotyczącego przekazania obiektu do użytkowania, przekroczenie założonego budżetu oraz niespełnienie wymaganych warunków technicznych (dotyczących jakości czy przeznaczenia obiektu). Najbardziej zagrożeni konsekwencjami ryzyka są inwestor...

 • Rozwój techniki i problemy zarządzania bezpieczeństwem.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawionoa ktualne problemy związane z analizą zagrożeń, oceną ryzyka i i zarządzanie bezpieczeństwem w systemach etchnicznych. Opisano funkcje bezpieczeństwa i warstwy ochronne w obiektach podwyższonego ryzyka. Wyróżniono podstawowe kategorie awaryjne i strategie zarządzania ryzykiem. Omówiono hierarchię informacyjną i decyzyjną w proaktywnym zarządzaniu bezpieczeństwem systemu, co wymaga ujęcia interdyscyplinarnego. Wskazano...

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne w projektowaniu i eksploatacji systemów technicznych podwyższonego ryzyka.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W referacie przedstawiono niektóre zagadnienia związane z oceną bezpieczeństwa funkcjonalnego w nawiązaniu do normy międzynarodowej IEC 61508. Podkreślono znaczenie ilościowych ocen ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem złożonego obiektu technicznego. Zarządzanie to proponuje się oprzeć na ocenie opcji sterowania ryzykiem z uwzględnieniem analizy kosztów i efektów. W związku z kłopotami interpretacyjnymi i trudnościami stosowania...

 • Rafał Leszczyna dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Rafał Leszczyna jest profesorem uczelni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W lipcu 2020 r., na podstawie osiągnięcia naukowego w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja. W latach 2004–2008 pracował...

 • Gospodarka Wodna i Ochrona Przeciwpowodziowa 2022/2023

  Kursy Online
  • T. Kolerski

  W ramach kursu omawiane są zagadnienia z zakresu gospodarki wodnej ukierunkowane na zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy.

 • Nowoczesne zarządzanie biznesem – wykłady z praktykami

  Wydarzenia

  22-04-2021 13:15 - 22-04-2021 14:15

  Zapraszamy na drugi cykl organizowany w ramach przedmiotów prowadzonych przez prof. Marię Jastrzębską oraz dr. inż. Marcina Potrykusa (Wydział ZiE PG). Wykłady odbędą się w formie zdalnej i są otwarte dla wszystkich.

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ŻEGLUGI

  Publikacja

  - Rok 2016

  Monografia przedstawia koncepcję wytycznych zarządzania ryzykiem morskim może być traktowana jako zalecenia do wspomagania decyzji z uwzględnieniem ryzyka w wybranych dziedzinach bezpieczeństwa transportu śródlądowego

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Opcje towarowe jako instrumenty dywersyfikacji ryzyka zmiany cen na rynkach rolnych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Instrumenty pochodne odgrywają kluczowa rolę w odkrywaniu cen na rynkach rolnych przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego zarządzania ryzykiem cen. Producenci i pośrednicy na rynkach rolnych zabezpieczają ryzyko zmian cen. To zachęca do zwiększenia produktywności w sektorze rolnym, ponieważ producenci rolni i przetwórcy masowych produktów rolnych są w stanie skoncentrować swoje wysiłki na zarządzaniu ryzykiem produkcji. Są to...

 • Maria Jastrzębska dr hab.

  Maria Jastrzębska jest pracownikiem Katedry Finansów.  Autorka ponad 170 publikacji, w tym 8 monografii - Zarządzanie finansami gmin. Aspekty teoretyczne; Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego; Finanse jednostek samorządu terytorialnego; Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego...

 • Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej w Polsce

  Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej jest to stosowanie w planowaniu, projektowaniu, budowie i użytkowaniu dróg procedur polegają-cych na systematycznej identyfikacji zagrożeń na drodze, szacowaniu ich ewentualnych skutków dla uczestników ruchu drogowego oraz stosowaniu działań eliminujących zidentyfikowane zagrożenia lub zmniejszających skutki ich występowania mierzone liczbą wypadków, liczbą ofiar rannych i śmiertel-nych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Błażej Prusak dr hab.

  Błażej Prusak jest kierownikiem Katedry Finansów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz redaktorem naczelnym czasopisma Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice (REME)/Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, a także członkiem komitetów redakcyjnych takich czasopism jak: Intellectual Economics; Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo; Akademia Zarządzania. Jest autorem...

 • MODELOWANIE WYBRANYCH MIAR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA DŁUGICH ODCINKACH DRÓG

  Publikacja

  - Rok 2016

  Każdego roku w wypadkach drogowych na świecie życie traci prawie 1,3 mln osób, co oznacza prawie niemal 3 tys. ofiar dziennie,. Tyle samo zabitych w ruchu drogowym odnotowujemy rocznie w Polsce. Ekonomiczne straty w wyniku tych wypadków wynoszą ok. 2% światowego PKB. W roku 2010 Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęła rezolucję pt. „Dekada działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011 – 2020” rozpoczynającą...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Decyzje przedsiębiorstwa na rynku finansowym

  Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym realizowanie zamierzeń rozwojowych oraz bieżących, wiąże się z ryzykiem niezrealizowania wytyczonego celu. Oznacza to, że firma działa w warunkach ryzyka, a niekiedy niepewności. Główne ryzyka dotyczą utrudnień w pozyskaniu niezbędnych środków finansowych, wahań kursów walut, zmian stóp procentowych itp. Przedsiębiorstwo musi więc znaleźć miejsce, w którym firma pozyska niezbędne kapitały...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym