Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

 • Zarządzanie strategiczne w portach morskich. Globalizacja, integracja, prognozowanie, planowanie, strategie.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zachodzące w gospodarce światowej procesy radykalnie zmieniają warunki funkcjonowania portów i metody zarządzania nimi. Jako główne czynniki tych zmian wymieniane są: globalizacja, regionalizacja, internacjonalizacja, koncentracja produkcji i usług, rozwój rynków finansowych, niepewna przyszłość, nowoczesne technologie, rozwój logistyki, postęp w komunikacji i informacji, rosnące znaczenie wiedzy, umiejętności, przedsiębiorczości...

 • Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie: Strategiczne, Programami i Projektami

  Projekty

  Kierownik projektu: dr Barbara Geniusz-Stepnowska   Finansowanie projektu: Kapitał Ludzki

  Projekt realizowany w Wydział Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem UDA-POKL.02.01.01-00-A33/09 z dnia 2009-10-01

 • Studia Podyplomowe MBA - Zarządzanie Strategiczne: Programami i Projektami. Edycja II.

  Projekty

  Kierownik projektu: dr Barbara Geniusz-Stepnowska   Finansowanie projektu: Kapitał Ludzki

  Projekt realizowany w Wydział Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem UDA-POKL.02.01.01-00128/10 z dnia 2011-02-21

 • Katedra Zarządzania

  Zespoły Badawcze

  * zarządzanie wiedzą i informacją * zarządzanie strategiczne w wyższych uczelniach * wykorzystywanie metod nieparametrycznych do pomiaru efektywności systemów szkolnictwa wyższego * modele biznesowe w zarządzaniu organizacjami * zarządzanie procesem innowacyjnym w MŚP * strategia i modele biznesu współczesnego przedsiębiorstwa * społeczeństwo informacyjne i jego wskaźniki rozwoju * zarządzanie morskimi portami jachtowymi 2 gospodarce...

 • Zarządzanie paradoksami strategicznymi na uniwersytecie

  Napięcia strategiczne, zwane paradoksami, pojawiają się w każdej organizacji, w tym również we współczesnym uniwersytecie. Autor artykułu, opierając się na pracy B. de Wita i R. Meyera , podejmuje próbę identyfikacji paradoksów strategicznych w uniwersytecie a także wskazania, jak zarządzać nimi. Autor stara się pokazać, że zarządzanie zidentyfikowanymi paradoksami strategicznymi pozwoli rozwiązać złożone problemy związane z zarządzaniem...

 • Marek Wirkus dr hab. inż.

  mgr inż. (1977; w zakresie technologii budowy maszyn i zarządzania produkcją); dr nauk ekonomicznych (1990; w zakres zarządzanie produkcją z wykorzystaniem technik informatycznych), dr. hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (2007; w obszarze zarządzania portfolio projektów innowacyjnych). Współtwórca Wydziału Zarządzania i Ekonomii (1993); Prodziekan d/s kształcenia ustawicznego  dorosłych na WZiE (1999 – 2002);...

 • Strategia zarządzania zmianą gospodarczą dla powiatu malborskiego na lata 2012 - 2019

  Publikacja
  • J. Dębczyński
  • J. Sołtys
  • Ł. Wielec
  • A. Lis
  • M. Kazem-Bek
  • M. Belkiewicz
  • J. Jasiorowska
  • G. Romańczuk

  - Rok 2012

  Opisano metodę opracowania strategii. Diagnozę stanu ujęto w aspektach: gospodarka, infrastruktura, środowisko i przestrzeń, zarządzanie instytucjonalne oraz kapitał ludzki i społeczny. W niektórych zagadnieniach przeprowadzono badania metodą CAWI. W prognozowaniu wykorzystano metodę foresight, w tym badania Delhi i scenariusze. Sformułowano wizję, misję, określono cele strategiczne i operacyjne oraz działania. Opisano koncepcję...

 • Wartość wiedzy dla współpracy nauki i biznesu

  Publikacja

  - Rok 2011

  Budowanie przewagi konkurencyjnej na podstawie kapitału ludzkiego stanowi istotę gospodarki opartej na wiedzy. Krytyczną wartością współczesnego przedsiębiorstwa jest zatem wiedza i kapitał intelektualny. Efektywny sposób zarządzania nimi wpływa bezpośrednio na poziom kreatywności i innowacyjności. W konsekwencji stanowi główny trzon w procesie budowania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu....

 • ZARZSTRATNSTC

  Kursy Online
  • M. Mcphillips
  • E. Karwowska

  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - niestacjonarne zima 2019/2020

 • ZARZSTRATSTACJ

  Kursy Online
  • M. Mcphillips

  Zarządzanie strategiczne ćwiczenia zima 2019/20 stacjonarne

 • Zarządzanie mobilnością i modalnością w aspekcie bezpieczeństwa transportu

  Publikacja

  - Rok 2010

  Istota zarządzania mobilnością. Strategiczne kierunki zarządzania mobilnością a bezpieczeństwo transportu. Przewozy multimedialne jako czynnik poprawy bezpieczeństwa transportu.

 • Planowanie strategiczne - ćwiczenia

  Kursy Online
  • E. Karwowska

  Szanowni Państwo   na tej platformie będą zamieszczane zadania do wykonania w ramach przedmiotu Planowanie strategiczne 2020. Zapraszam do udziału.    Elżbieta Karwowska

 • Konkurencyjność operacyjna i strategiczna współczesnego przedsiębiorstwa - organizacji procesowej

  W publikacji zawarto artykuły prezentujące zarówno wyniki badań naukowych, jak i doświadczenia praktyczne w pięciu obszarach tematycznych: podejście procesowe w różnych koncepcjach i metodach zarządzania, metody doskonalenia procesów - założenia ideowe a praktyka zastosowania, technologie informatyczne w zarządzaniu procesami, zarządzanie procesami w łańcuchach i sieciach logistycznych, organizacja procesowa - problemy projektowania...

 • Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem

  Publikacja

  - Rok 2011

  Rozprawa koncentruje się na poszukiwaniu nowych koncepcji zarządzania współczesnym uniwersytetem. Problematykę podjęto ze względu na to, że masowość kształcenia i chroniczne niedofinansowanie nauki i szkolnictwa wyższego z jednej strony, a turbulencja otoczenia oraz związane z niąrosnące oczekiwania społeczne z drugiej powodują, że uczelnie są zmuszone do poszukiwań nowych rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania. Celem rozprawy...

 • Strategiczne zagadnienia tworzenia i funkcjonowania sieci tymczasowych

  W artykule przedstawiano wyniki badań zagadnień charakteryzujących tworzenie i funkcjonowanie sieci tymczasowych, tj. sieci, które są organizowane w celu realizacji dużych, złożonych przedsięwzięć gospodarczych, najczęściej kosztownych i przekraczających możliwości realizacyjne jednego przedsiębiorstwa i które są powołane na określony okres czasu. Skupiono się nad strategicznymi zagadnieniami tworzenia i funkcjonowania tych sieci,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Agata Pierścieniak dr hab. inż.

  Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania (1992). Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskała w roku 2004 na SGGW w Warszawie, a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, w roku 2016 na SGH w Warszawie. W latach 1998-2018 pracowała na Uniwersytetu Rzeszowskim (Wydział Ekonomii), gdzie oprócz działalności naukowej w latach 2007-2014, koordynowała realizację projektów...

 • Zdolności dynamiczne do rozpoznawania nowych możliwości generowania wartości w modelu biznesu

  Publikacja

  - Rok 2017

  Strategiczne zarządzanie biznesem opiera się na ciągu zarządzania strategicznego. W zakresie przedmiotowymi istotnym jego składnikami są wartości. Ich doprecyzowanie następuje w trakcie formułowania modelu biznesu, zwłaszcza obejmując wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Zatem istotne jest, aby menedżerowie posiadali zdolności do wyczuwania i wykrywania wartości, zwłaszcza nowych. Jednym z podstawowych problemów w prowadzeniu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Paradoksy w zarządzaniu organizacją - wejście do czy wyjście z labiryntu

  W artykule przedstawiono cechy zarządzania współczesną organizacją konstatując, że nieodłącznym elementem każdej organizacji są paradoksy strategiczne. Przedstawiono konstrukcję paradoksu według M. Lewis, na którą składa się identyfikacja: źródeł występujących napięć, przyczyn ich wzmacniania towarzyszących poszukiwaniu rozwiązań lub będących wynikiem reakcji obronnych oraz propozycja wykorzystania paradoksów jako źródła wiedzy...

 • PLANSTRATNSTACJ

  Kursy Online
  • M. Mcphillips
  • E. Karwowska

  Planowanie Strategiczne studia niestacjonarne sem. letni 2019/2020

 • Anna Maria Trzaskowska dr inż.

  Anna Maria Trzaskowska od 2017 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu. Przez ponad 2 lata pełniła funkcję Zastępcy Kierownika Katedry. Członkini Zarządu Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Aktualne zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze metodyk zwinnych, lean management w szkolnictwie wyższym, cyfryzacji szkolnictwa wyższego...

 • Rola kluczowych kompetencji w zarządzaniu strategicznym

  Publikacja

  - Rok 2014

  Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia kluczowych kompetencji w kreowaniu przyszłości firmy oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w kontekście tworzenia nowych modeli biznesowych.

 • Strategiczna Karta Wyników - doskonałe narzędzie nawigacji strategicznej

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2014

  Celem artykułu jest zaprezentowanie Strategicznej Karty Wyników (SKW) jako skutecznego narzędzia monitorowania realizacji przyjętej strategii. Na tym tle przedstawiono istotę SKW oraz cztery podstawowe logicznie ze sobą powiązane perspektywy karty wyników. Omówiono narzędzie informatyczne-pakiet Result Scorecart wspomagające wdrożenie Strategicznej Karty Wyników

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - problemy i bariery

  Publikacja

  - Rok 2007

  Opracowanie dotyczy problematyki wdrażania strategii rozwoju. Część teore-tyczną poświęcono przedstawieniu znaczenia strategii w kreowaniu rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki gmin. Planowanie strategiczne - proces, w wyniku którego powstaje strategia - jest pierwszą fazą zarządzania strategicznego. Druga to wdrażanie postanowień ujętych w dokumencie. Stąd też część teoretyczna charakteryzuje...

 • Metoda określania wpływu procesów na realizację celów strategicznych jako narzędzie doskonalenia organizacji

  Publikacja

  W artykule przedstawiono uzasadnienie, założenia oraz charakterystykę metody umożliwiającej określanie oddziaływania procesów realizowanych w organizacji na jej cele strategiczne. Metoda ta jest szczególnie przydatna w zorientowanych procesowo systemach zarządzania, wspierając ich diagnozowanie i usprawnianie. Przyjęte rozwiązania dostosowują opisaną metodę do potrzeb i możliwości małych i średnich organizacji.

 • Projekty jako narzędzia osiągania celów strategicznych przedsiębiorstwa

  Przy założeniu dobrze opracowanych koncepcji strategicznych w tym misji, wizji i celów strategicznych, wyniki realizowanych projektów powinny składać się na osiągniecie celów strategicznych. Przy założeniu dobrze opracowanych koncepcji strategicznych w tym misji, wizji i celów strategicznych, wyniki realizowanych projektów powinny składać się na osiągniecie celów strategicznych. Na tej podstawie podjęto próbę identyfikacji przyczyn...

 • The competitive advantage of Ppomorskie Voivodeship in strategic documents based on the Regional Innovation Strategy

  Publikacja

  - Rok 2012

  The article presents and discusses the main assumptions and courses of action contained in the innovation strategy for Pomorskie voivodeship with respect to building the competitive advantage The considerations are preceded by analyses concerning the interpretation and meaning of the following concepts in contemporary economy (with special emphasis on their regional context): competitiveness, competitive advantage and innovation,...

 • The competitive advantage of Pomorskie Voivodeship in strategic documents based on the Regional Innovation Strategy

  Publikacja

  - Rok 2012

  The article presents and discusses the main assumptions and courses of action contained in the innovation strategy for Pomorskie voivodeship with respect to building the competitive advantage The considerations are preceded by analyses concerning the interpretation and meaning of the following concepts in contemporary economy (with special emphasis on their regional context): competitiveness, competitive advantage and innovation,...

 • Współczesne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2012

  Artykuł dotyczy zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw na możliwości ich funkcjonowania i rozwoju. Autorka skupiła się na kwestii wpływu zmian demograficznych - starzenia się społeczeństwa na zarządzanie przedsiębiorstwem, a konkretnie konieczności wdrażania koncepcji zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach.

 • Etap edukacji we wdrażaniu strategicznej karty wyników w Wirtualnej Polsce S.A.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule przybliżono ulokowanie Balanced Scorecard w zarządzaniu strategicznym w Wirtualnej Polsce SA. Omówiono w szczególności etap edukacji BSC, na którym organizacja ta się obecnie znajduje. Autor opisał pokrótce obieg informacji strategicznej w firmie oraz wpływ BSC na rozwój organizacji.

 • Związek pomiędzy technologiami informatycznymi i funkcjami biznesowymi przedsiębiorstwa

  Publikacja

  - Rok 2005

 • Katarzyna Świerk doktor

  Osoby

 • Małgorzata Sztorc dr

  Osoby

 • Agnieszka Kania Mgr

  Ukończyła WZIE PG - kierunek Zarządzanie i Marketing o specjalności Ekonomia i Finanse. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy z otoczeniem biznesowym. Pierwsze kroki w biznesie stawiała na stanowisku Analityka Finansowego,  Doradcy Klienta Biznesowego, następnie zdobywała doświadczenie na stanowiskach manadżerskich rekrutując i budując zespoły jako Kierownik Zespołu w korporacji finansowej, negocjując kontrakty,...