Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI ZRÓŻNICOWANYMI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI ZRÓŻNICOWANYMI

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI ZRÓŻNICOWANYMI

 • Zarządzanie projektami i zespołami ludzi - P, M, II stopień, sem.3, (M:31711P0)

  Kursy Online
  • M. Banaszek

  Przedmiot ma na celu: zrozumienie natury oraz typów projektów; rozwinięcie umiejętności zarządzania poszczególnymi etapami projektu tj. od rozpoczęcia projektu poprzez planowanie i wykonanie do kontroli i oceny projektu, rozwinięcie umiejętności koordynowania pracy w zespole projektowym, budżetowania projektu oraz zarządzania ryzykiem.

 • SUBIEKTYWNE POSTRZEGANIE RÓŻNORODNOŚCI ZESPOŁU – PERSPEKTYWA MENADŻERA

  Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi powinno przejawiać się aktywnym i świadomym działaniem prowadzącym do pełnego wykorzystania potencjału zespołu. To, czy potencjał ten zostanie wykorzystany, zależy od wielu czynników. Wydaje się, że jednym z najważniejszych jest nie tyle rzeczywiste,obiektywne zróżnicowanie członków zespołu, ile to, w jaki sposób różnorodność ta jest subiektywnie postrzegana. Artykuł przedstawia wyniki badań...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kobiety i mezczyźni w zespole - wartość czy wyzwanie

  Artykuł dotyczy zarządzania zespołami zróżnicowanymi pod względem płci. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród słuchaczy podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Celem badań była weryfikacja sposobu postrzegania zespołów zróżnicowanych pod względem płci przez osoby związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Dodatkowo oceniono poziom wykorzystywania wartości takich zespołów w firmach reprezentowanych przez...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Beata Krawczyk-Bryłka dr

  Psycholog, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie zarządzania, adiunkt w Katedrze przedsiębiorczości. 2018 - 2021: Kierownik projektu NCN: „Efektuacyjny model zespołu przedsiębiorczego. Jak działają przedsiębiorcze zespoły odnoszące sukces" od 2016: Quality Standards Lead filaru People management & personal development na studiach MBA Politechniki Gdańskiej 2008 – 2012: Prodziekan ds kształcenia Wzydziału Zarządzania i Ekonomii...

 • POSTAWY MENEDŻERÓW ZZL WOBEC PRACY W ZESPOŁACH ZRÓŻNICOWANYCH KULTUROWO

  Publikacja

  - Rok 2020

  Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań pilotażowych dotyczących postaw menadżerów ZZL wobec pracy w zespole zróżnicowanym versus jednolitym kulturowo w zależności od wymagań zadania stawianego przed zespołem. Postawy menadżerów, a tym bardziej menadżerów ZZL maja kluczowy wpływ na kształtowanie kultury organizacji a przez to na zachowania jej pracowników. Natomiast pozytywne postawy wobec zarządzania różnorodnością, a...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Proces tworzenia zespołów zróżnicowanych jako element zarządzania zasobami ludzkimi

  Artykuł dotyczy problematyki zarządzania zespołami zróżnicowanymi pod względem płci i wieku w kontekście procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Skupiono się głównie na pierwszych etapach tego procesu, czyli na planowaniu zasobów i doborze pracowników i wskazano ich znaczenie dla zarządzania kapitałem ludzkim zespołów pracowniczych. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na pracownikach działów HR, które dotyczyły uwzględniania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Postawy menadżerów ZZL wobec pracy w zespołach zróżnicowanych kulturowo

  Publikacja

  - Rok 2020

  Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań pilotażowych dotyczących postaw menadżerów ZZL wobec pracy w zespole zróżnicowanym versus jednolitym kulturowo w zależności od wymagań zadania stawianego przed zespołem. Postawy menadżerów, a tym bardziej menadżerów ZZL maja kluczowy wpływ na kształtowanie kultury organizacji a przez to na zachowania jej pracowników. Natomiast pozytywne postawy wobec zarządzania różnorodnością, a...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Marcin Sikorski prof. dr hab. inż.

  Marcin Sikorski jest profesorem w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Wcześniej odbył liczne pobyty w instytucjach naukowych, m.in. w Niemczech (Uniwersytety w Bonn i w Heidelbergu), Szwajcarii (ETH Zurich), Holandii (TU Eindhoven) i USA (Harvard University). Prof. Sikorski jest przedstawicielem Polski w komitecie TC13 Human-Computer-Interaction w międzynarodowej organizacji...

 • Przedsiębiorczość i Zarządzanie

  Czasopisma

  ISSN: 1733-2486 , eISSN: 2543-8190

 • Zarządzanie i Finanse

  Czasopisma

  ISSN: 2084-5189

 • Marketing i Zarządzanie

  Czasopisma

  ISSN: 2450-775X , eISSN: 2543-5574

 • Kierowanie zespołami wirtualnymi

  Kursy Online
  • B. Krawczyk-Bryłka

  Kierowanie zespołami wirtualnymi to przedmiot, który dotyczy specyfiki realizacji ról menedżerskich w sytuacji wirtualnej współpracy zespołu. W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia dotyczące zalet i wyzwań związanych ze zdalną współpracą, roli lidera w zarządzaniu zespołem wirtualnym oraz podstawowych zasad organizacji pracy w wirtualnej rzeczywistości. 

 • Zarządzanie bezpieczeństwem

  Publikacja

  - Rok 2009

  Zarzadzanie bezpieczeństwem. System bezpieczeństwa transportu drogowego. System zarządzania bezpieczeństwem transportu drogowego. Zarządzanie ryzykiem. Działania profilaktyczne.

 • Społeczna odpowiedzialność organizacji w zarządzaniu zespołami pracowników

  Publikacja

  - Rok 2017

  Rozdział w monografii wskazuje na aspekty CSR w zarządzaniu pracownikami - takimi jak realizacja idei wolontariatu pracowniczego, wprowadzanie i realizacja programów etycznych lub kodeksów etyki zawodowej, postępowanie wobec tzw whistleblowerów i ich rola w odpowiedzialnym funkcjonowaniu organizacji.

 • Zarządzanie międzynarodowe

  Publikacja

  - Rok 2007

  Monografia poświęcona problematyce zarządzania międzynarodowego z perspektywy korporacji transnarodowych. Ksiązka składa się z 4 części: w pierwszej omówione jest otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstw, w drugiej proces umiędzynarodowienia firm, trzeciej zarządzanie w korporacjach transnarodowych, czwartej strategie i struktury zarządzania międzynarodowego.

 • Zarządzanie informacją.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W dobie gwałtownego rozwoju technologii informacyjnych oraz wzrostu ilości informacji płynących zarówno z otoczenia, jak i w samej organizacji wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem nowoczesnych narzędzi umożliwiających efektywne zarządzanie informacją staje się koniecznością. Informacja wsparta technologia informacyjną staje się ważnym strategicznym zasobem otwierającym przed przedsiębiorstwem nowe możliwości.

 • Jakub Jan Chabik dr inż.

  Biogram Jakub Chabik jest absolwentem Politechniki Wrocławiskiej oraz studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada stopień naukowy doktora zarządzania. Kariera zawodowa Od 30 lat pracuje w międzynarodowych firmach na stanowiskach związanych z technologiami informatycznymi i zarządzaniem. W przesżłości prowadził projekt połaczenia dwóch instytucji finansowych, prowadząc fundamentalną zmianę kulturową w okresie szybkiego...

 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem

  Czasopisma

  ISSN: 1643-4773

 • Ergonomia w przychodniach z zespołami zaawansowanej diagnostyki obrazowej

  Publikacja

  Placówki użyteczności publicznej prowadzące działalność medyczną w zakresie usług leczniczych i diagnostycznych są obiektami, których architektura kreowana jest pod silnym wpływem wymagań higieniczno sanitarnych oraz wytycznych technologii wynikającej z charakteru świadczonych usług. Ergonomia pełni tu bardzo istotną rolę, ponieważ wspiera technologie medyczne w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom- pacjentom i personelowi medycznemu.Artykuł...

 • Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi - propozycja dydaktyczna dla studentów kierunku zarządzanie i marketing

  Publikacja

  - Rok 2005

  Autor przedstawia cele oraz program przedmiotu Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi, prowadzonego dla studentów kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W programie kształcenia główną uwagę skoncentrowano na wskazaniu studentom rosnącego znaczenia organizacji niekomercyjnych (zarówno publicznych jak i pozarządowych) w Polsce oraz konieczności stopniowego i systemowego wprowadzenia...

 • Zarządzanie i planowanie marketingowe

  Publikacja

  - Rok 2006

  Podręcznik do przedmiotu zarządzanie i planowanie marketingowe, w ktorym są wymienione i omówione etapy tworzenia planu marketingowego oraz poszczególne zagadnienia opracowane od strony teoretycznej, wzbogacone o przykłady praktyczne.NR DOKUM. MCK 73140

 • Zarządzanie Publiczne

  Czasopisma

  ISSN: 1898-3529 , eISSN: 2658-1116

 • Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi

  Publikacja

  - Rok 2017

  Opracowanie „Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi” jest obszarem wiedzy wkomponowanym w szerszy obszar jakim jest inżynieria produkcji. Takie umiejscowienie spowodowało, że w opracowaniu skupiono się na problematyce realizacji projektów inżynierskich, tj. na planowaniu i realizacji działań wymaganych do osiągnięcia celów takiego projektu Zmieniające się warunki produkcji, postęp technologiczny spowodowały dynamiczny...

 • Zarządzanie ryzykiem jako czynnik sprzyjający wzrostowi MSP

  Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji na temat potrzeby mobilizacji małych i średnich przedsiębiorstw do działań na rzecz kontroli i ograniczania ryzyka w działalności gospodarczej. Zarządzanie ryzykiem jest pojęciem szerokim, stąd skupiono się na jednym z jego wymiarów, na warunkach korzystania przez przedsiębiorców z możliwości minimalizowania ryzyk ubezpieczalnych. Badania wskazują, że mimo iż ubezpieczenia są niezbędnym elementem...

 • Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego na poziomie strategicznym

  Publikacja

  - Rok 2011

  Zarządzanie ryzykiem jest obecnie jednym z podstawowych narzędzi zarządzania bezpieczeństwem w technice, ekonomii, służbie zdrowia itp. W wielu dziedzinach istnieją unormowane procedury prowadzenia analizy, oceny i redukowania ryzyka. W zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego nie ma powszechnych uregulowań stosowania tej metody zarządzania bezpieczeństwem. Dotychczas dwa zagadnienia zarządzania brd zostały docenione i stały...

 • Zarządzanie ryzykiem jako niezbędny element procesu zarządzania wartością w przedsiębiorstwie

  Publikacja

  Zarządzanie przedsiębiorstwem nabiera wielowymiarowego zna-czenia w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Strategie realizowane przez przedsiębiorstwa uwzględniają nie tylko negatywny, ale i pozytywny wpływ ryzyka na wartość przedsiębiorstwa oraz jego potencjał rozwojowy. Przedsiębiorcza orientacja podmiotów wyraża się w podejmowaniu ryzyka na drodze do budowania swojej pozycji konkurencyjnej, a podejście do zarządzania...

 • Zarządzanie bezpieczeństwem istniejącej sieci drogowej

  Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej jest to stosowanie w planowaniu, projektowaniu, budowie i użytkowaniu dróg procedur polegających na systematycznej identyfikacji zagrożeń na drodze, szacowaniu ich ewentualnych skutków dla uczestników ruchu drogowego oraz stosowaniu działań eliminujących zidentyfikowane zagrożenia lub zmniejszających skutki ich występowania mierzone liczbą wypadków, liczbą ofiar rannych i śmiertelnych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kompetencje absolwenta kierunku unikatowego - zarządzanie inżynierskie

  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule przedstawiono założenia kierunku unikatowego zarządzanie inżynerskie oraz kompetencje przypisane poszczególnym przedmiotom programu studiów. W konkuzji podkreślono wyjątkowe znaczenie kompetencji społecznych oraz wskazano na trudność ich oceny.

 • Zarządzanie paradoksami strategicznymi na uniwersytecie

  Napięcia strategiczne, zwane paradoksami, pojawiają się w każdej organizacji, w tym również we współczesnym uniwersytecie. Autor artykułu, opierając się na pracy B. de Wita i R. Meyera , podejmuje próbę identyfikacji paradoksów strategicznych w uniwersytecie a także wskazania, jak zarządzać nimi. Autor stara się pokazać, że zarządzanie zidentyfikowanymi paradoksami strategicznymi pozwoli rozwiązać złożone problemy związane z zarządzaniem...

 • Efektywne zarządzanie relacjami z klientami

  Publikacja

  W artykule przedstawiono główne złożenia i wybrane instrumenty pozwalające na efektywne zarządzanie relacjami z klientami. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia etapów procesu budowy relacji z klientami w kontekście marketingu relacji. W dalszej części przedstawiono niektóre z kryteriów segmentacji oraz metody pozwalające na ocenę wartości klienta. Artykuł kończy omówienie wskaźnika zwrotu z inwestycji jako głównego miernika...

 • Zarządzanie finansami w projekcie

  Publikacja

  - Rok 2013

  W opracowaniu przedstawiono zasadnicze aspekty składające się na zarządzanie finansami w projekcie. W obszarze planowania projektu przedstawiono między innymi metody stosowane w planowaniu kosztów projektu, rodzaje budżetów oraz zasady określania budżet projektu. Ponad-to zasady planowania przepływów środków finansowych w projekcie. W obszarze realizacji projektu od strony finansowej przedstawiono zasady zabezpieczanie źródeł...

 • Zarządzanie programami badawczymi z uwzględnieniem filozofii nauki

  Publikacja

  - Rok 2013

  Zarządzanie projektami i programami badawczymi powinno być realizowane z zastosowaniem specyficznych metod zarządzania ze względu na specyfikę badań naukowych. W tym rozdziale zaprezentowano wyniki analiz mających na celu lepsze zrozumienie roli zarządzania programem badawczym z następujących perspektyw: analizy rzeczywistości projektów badawczych, zarządzania projektem i programem oraz filozofii nauki. Praktycznym zastosowaniem...

 • Zarządzanie opóźnieniami w ruchu kolejowym

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zarządzanie opóźnieniami w ruchu kolejowym zostało przedstawione jako wielokryterialny problem optymalizacyjny, do rozwiązania którego został użyty model ogólny (job-shop) szeregowania zadań. W artykule przedstawiono sposób zastosowania trzech algorytmów metaheurystycznych: algorytmu genetycznego (Genetic Algorithm), algorytmu roju (Particle Swarm Optimization) i algorytmu mrówkowego (Ant Colony Optimization) do znalezienia optymalnego...

 • Platforma MOST Wiedzy jako przykład narzędzia wspierającego zarządzanie informacją w środowisku naukowym

  Publikacja

  Platforma MOST Wiedzy, tworzona na Politechnice Gdańskiej, integruje wiele informacji o środowisku naukowym. Użytkownik znajdzie tam: wyniki badań, dane dotyczące projektów, informacje o laboratoriach i aparaturze badawczej oraz wiele innych zasobów ze wszystkich dziedzin nauki. Dodatkowym atutem MOSTU Wiedzy jest możliwość założenia przez naukowców indywidualnych profili – gromadzących informacje o różnych aspektach ich działalności...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

  Czasopisma

  ISSN: 0239-9415

 • Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Zespołami STAC, sem. zimowy 21/22

  Kursy Online
  • G. Musiatowicz-Podbiał
  • K. Brodnicki

  Materiały do przedmiotu Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Zespołami na studiach stacjonarnych - semestr zimowy 2021/22.

 • Knowledge mangement: towards smart it suport system

  Publikacja

  W pracy zaprezentowano problematykę wykorzystania wiedzy w projektowaniu systemów inteligentnych. wydaje się, bowiem, że przy realizacji przedsięwzięcia zarządzanie wiedzą w procesach analizy wymagań ma kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsięwzięcia. Omówiono metody pozyskiwania i przetwarzania wiedzy na potrzeby semantic web, scharakteryzowano to podejście, a także wykazano jego przydatność dla systemów informatycznych wspomagających...

 • Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej firmie - studia podyplomowe

  Publikacja

  - Rok 2008

  POzycja zawiera propozycję standardu kształcenia na studiach podyplomowych Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą. Jest to jeden z 13 standardów zawartych w opracowaniu zbiorczym, recenzowanym.

 • Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym

  Publikacja

  - Rok 2006

  W przypadku, gdy w określonej organizacji gospodarczej realizowanych jest jednocześnie wiele przedsięwzięć (projektów) innowacyjnych, można wówczas mówić o występowaniu w tej organizacji środowiska wieloprojektowego. W środowisku takim projekty nie są rozpatrywane jako wyizolowane jednostki, ale w relacji z innymi projektami, z którymi często posiadają większe lub mniejsze powiązania oraz oddziaływania. Tym samym specyfika zarządzania...

 • Faculty of studies managment and engineering of production

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy przedstawiono założenia programowe dla kierunku studiów pierwszego stopnia (inżynierskie) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji opracowane w ramach standardów kształcenia. Zaprezentowano: ustalenia ogólne, kwalifikacje absolwenta, ramowe treści kształcenia oraz wymagania programowe.

 • Zarządzanie informacją w procesie projektowania statku

  Publikacja

  W prezentowanej pracy przedstawiono znaczenie przepływu informacji w procesach projektowych oraz pomiędzy poszczególnymi stronami procesu projektowego jak np. towarzystwa klasyfikacyjne, poddostawcy czy organizacje konsultingowe. Przedstawione zostały etapy projektowania statku od projektu ofertowego poprzez projekt techniczny a kończąc na dokumentacji zdawczej. Skuteczne zarządzanie potrzebną informacją wpływa na lepszą jakość...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie Jakością

  Czasopisma

  ISSN: 1734-3534

 • Zarządzanie mediami

  Czasopisma

  ISSN: 2353-5938 , eISSN: 2354-0214

 • Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Publikacja

  - Transport Miejski i Regionalny - Rok 2010

  System bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element systemu transportu. Zarządzanie ryzykiem w transporcie drogowym jako jedna z najbardziej skutecznych metod zarządzania bezpieczeństwem. Proponowane kierunki integracji zarządzania ryzykiem w ruchu drogowym.

 • Zarządzanie procesowe

  Publikacja

  - Rok 2006

  W niniejszym rozdziale dokonano przeglądu podstawowych problemów związanych z zarządzaniem procesowym w jednostkach gospodarczych. Przedstawiono genezę, podstawowe definicje i pojęcia związane z zarządzaniem procesowym oraz założenia metodyczne transformacji organizacji zarządzanych na postawie specjalizacji funkcjonalnej w organizacje zarządzane procesowo. Ponadto sformułowano założenia zarządzania w procesowo zorganizownym przedsiebiorstwie.

 • Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

  Czasopisma

  ISSN: 1641-3466

 • Zarządzanie danymi badawczymi i ich udostępnianie

  Publikacja

  Zarządzanie danymi badawczymi (Research Data Management) to temat, który jest dyskutowany i przybiera na znaczeniu od wielu lat. Podstawową przesłanką do odpowiedniego zarządzania danymi jest właściwe i efektywne wykorzystywanie publicznych funduszy. Instytucje i organizacje finansujące badania naukowe podkreślają, że fundusze przeznaczane na granty badawcze w dużej mierze się marnują. Dane, będące wynikami prac badawczych, nie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zarządzanie terminowością w projektach. Wskaźniki i narzędzia

  Czas jest istotnym elementem tzw. trójkąta projektu, dlatego też terminowość, rozu-miana, jako realizacja przedsięwzięcia w zadanym czasie, to parametr, który powinien podle-gać szczególnemu nadzorowi, a ryzyko nieterminowej realizacji powinno być wykrywane niezwłocznie. Istniejące już metody, takie jak np. wartość wypracowana (j.ang Earned Value - EV) pozwalają zaadresować te wyzwania, jednak ze względu na swoją złożoność mogą...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. A. Drapińska.

  Publikacja

  - Rok 2011

  Zmiany zachodzące w otoczeniu szkół wyższych, a zwłaszcza pojawienie się mechanizmów rynkowych, zmuszają uczelnie do poszukiwania odpowiednich działań, pozwalających na budowanie przewagi konkurencyjnej. Nowe podejście do zarządzania staje się koniecznością.Autorka proponuje w książce nowatorskie podejście do zarządzania i marketingu w szkolnictwie wyższym, jakim jest zarządzanie relacjami. Jest ono propozycją nowoczesnego zarządzania,...