Wyniki wyszukiwania dla: ZASOBNIKI ENERGII W TRANSPORCIE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZASOBNIKI ENERGII W TRANSPORCIE

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: ZASOBNIKI ENERGII W TRANSPORCIE

 • Metody wykorzystania energii z rekuperacji w transporcie szynowym

  Publikacja

  - Technika Transportu Szynowego - Rok 2016

  W artykule przedstawiony został przegląd metod wykorzystania energii pochodzącej z hamowania odzyskowego. Wśród znanych i stosowanych w praktyce metod wymieniono wykorzystanie odzyskanej energii na nietrakcyjne potrzeby własne pojazdu, magazynowanie odzyskanej energii w zasobnikach (pokładowych lub stacjonarnych) i wykorzystywanie jej w razie potrzeby, transformację i zwrot odzyskanej energii do krajowej sieci zasilania, a także...

 • Bariery stosowania technologii odzysku energii w transporcie szynowym

  Na wstępie artykułu został przedstawiony przegląd istniejących technologii odzysku energii w procesie hamowania oraz możliwości jej wykorzystania. Omówiono możliwości akumulowania rekuperowanej energii w zasobnikach stacjonarnych oraz tych zainstalowanych w pojazdach, możliwość przesyłu energii do krajowej sieci energetycznej jak również jej bezpośredniego wykorzystania przez inne pojazdy znajdujące się na sieci. W części zasadniczej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Możliwości ograniczenie zużycia energii w transporcie miejskim na przykładzie gdyńskiej komunikacji trolejbusowej

  Publikacja

  - Pojazdy Szynowe - Rok 2011

  W artykule przedstawiono analizę możliwości zwiększenia efektywności hamowania odzyskowego na przykładzie gdyńskiej sieci trolejbusowej. Przedmiotem są dwa sposoby osiągnięcia tego celu: instalacja zasobników superkondensatorowych na podstacjach trakcyjnych oraz wprowadzenie do eksploatacji dwustronnego zasilania sieci trakcyjnej. Pierwszy zasobnik superkondensatorowy został zainstalowany w Gdyni w kwietni 2011 roku natomiast wprowadzenie...

 • Modelowanie reorganizacji ruchu w transporcie szynowym zwiększające efektywne wykorzystanie energii z hamowania odzyskowego

  We wstępie artykułu przedstawiono metody wykorzystania energii elektrycznej odzyskanej w procesie hamowania elektrodynamicznego. Szczególną uwagę zwrócono na metodę zwrotu odzyskanej energii do sieci jezdnej i wykorzystania jej przez inne pojazdy szynowe, której efektywne zastosowanie niejednokrotnie wymaga reorganizacji ruchu. W pracy przeanalizowano opisany w literaturze model organizacji ruchu w transporcie szynowym, który uwzględnia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu

  * Diagnostyka techniczna i monitoring w systemach transportu zelektryfikowanego * Metody diagnostyki technicznej i monitoringu odbieraków prądu oraz górnej sieci trakcyjnej, w szczególności metody wizyjne * Modele matematyczne i symulacyjne odbieraków prądu i górnej sieci trakcyjnej * Modelowanie i analiza elektrotrakcyjnych układów zasilania * Modelowanie i sterowanie napędami elektrycznymi pojazdów * Redukcja zużycia energii...

 • Elektromobilność, zasobniki energii, technologie wodorowe

  Kursy Online
  • F. Wilczyński

  Elektromobilność, zasobniki energii, technologie wodorowe (PG_00058643)Prowadzący: dr inż. Filip Wilczyński

 • Rynek Energii

  Czasopisma

  ISSN: 1425-5960

 • GRAPHENE-BASED SUPERCAPACITORS APPLICATION FOR ENERGY STORAGE

  Recent advances in graphene-based supercapacitor technology for energy storage application were summarized. The comparison of different types of electrode materials in such supercapacitors was performed. The supercapacitors with graphene-based electrodes exhibit outstanding performance: high charge-discharge rate, high power density, high energy density and long cycle-life, what makes them suitable for various applications, e.g....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ewa Klugmann-Radziemska prof. dr hab.

  Ewa Klugmann-Radziemska ukończyła studia wyższe na kierunku fizyka na Uniwersytecie Gdańskim, a od roku 1996 związana jest z Politechniką Gdańską, kiedy to rozpoczęła studia doktoranckie. Obecnie jest profesorem na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, od roku 2006 kierownikiem Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego. W latach 2008–2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. współpracy i rozwoju, w latach 2016-2019 była...

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Magazynowanie energii elektrycznej i gospodarka wodorowa

  Publikacja
  • M. Bartosik
  • W. Kamrat
  • M. Każmierkowski
  • W. Lewandowski
  • P. Maciej
  • T. Peryt
  • T. Skoczkowski
  • A. Strupczewski
  • S. Adam

  - Przegląd Elektrotechniczny - Rok 2016

  W artykule dokonano przegl ą du aktualnych technologii magazynowania energii elektrycznej oraz zestawiono uzyskiwane parametry w aspekcie zastosowa ń w zasobnikach systemowych. Przedstawiono studium mo ż liwo ś ci magazynowania energii z odnawialnych ź róde ł energii (O Ź E) w zasobnikach akumulatorowych i elektrowniach szczytowo-pompowych w Polsce. Omówiono tak ż e mo ż liwo ś ci wykorzystania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Drgania materiałów elektrostrykcyjnych a możliwość odzyskiwania energii elektrycznej

  Publikacja

  - Rok 2012

  Praca zawiera opis wstępnych badań dotyczących możliwości określenia poziomu energii, jaką można uzyskać z drgań płytki kompozytowej z przymocowanymi elementami aktywnymi z materiałów piezoelektrycznych. Jednym z materiałów był kryształ PMN-PT, drugim klasyczny kryształ PZT.

 • Przesłanki i zakres interwencji publicznej w transporcie miejskim

  Publikacja

  - Transport Economics and Logistics - Rok 2017

  Celem artykułu jest określenie przesłanek i zakresu interwencji publicznej w transporcie miejskim. Podstawą artykułu jest teza, że transport miejski jest działalnością wymagającą interwencji publicznej. Za przesłanki interwencji publicznej w transporcie miejskim uznano użyteczność publiczną tego transportu oraz dążenie do realizacji za jego pośrednictwem celów polityki transportowej i społecznej. Omawiając zakres interwencji publicznej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dylematy rozwoju rynków energii odnawialnej

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2003

  W artykule przedstawiono mechanizmy wsparcia rozwoju źródeł energii wykorzystujących zasady energii odnawialnej. Przedstawiono stosowane w Unii Europejskiej zasady obrotu energią elektryczną ze źródeł odnawialnych.

 • Doświadczenia i wyzwania rynku energii.

  Publikacja
  • M. Duda
  • H. L. Gabryś
  • M. Kaliski
  • J. Malko
  • W. Kamrat

  - Rynek Energii - Rok 2014

  Przedstawiono oświadczenia i wyzwania rynku energii w Polsce w perspektywie ostatnich 25 lat.. Pokazano trendy rozwojowe elektroenergetyki.

 • Założenia do integracji metod zarządzania ryzykiem w transporcie

  Publikacja
  • K. Chruzik
  • L. Gucma
  • K. Jamroz
  • A. Kadziński
  • J. Skorupski
  • A. Szymanek

  - Rok 2010

  Niniejszy referat stanowi wynik prac zespołu interdescyplinarnego pracującego nad próbą integracji metod zarządzania ryzykiem, którego członkowie byli przedstawicielami czterech rodzajów transportu: kolej, lotnictwo, transport morski, transport drogowy, w projekcie Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu ZEUS. Referat zawiera zalożenia do integracji metod zarządzania ryzykiem w transporcie.

 • Perspektywy rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa w transporcie drogowo - morskim

  Charakterystyka nowoczesnych systemów transportowych. Zadania badawcze projektu Zeus i kierunki integracji systemów bezpieczeństwa w transporcie drogowo - morskim. Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu - koncepcja podsystemów i struktury instytucjonalnej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Uwarunkowania rozwoju lokalnego rynku energii - analiza przypadku

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2006

  W artykule omówiono przypadek lokalnego rynku energii, na którym pojawił się nowy, duży odbiorca ciepła i energii elektrycznej. Znacząco zmieniło to uwarunkowania rozwojowe dla przedsiębiorstw energetycznych. Charakterystykę nowego odbiorcy przedstawiono we wcześniejszym artykule (Rynek energii nr 3/2006). Niniejsza publikacja przedstawia wyniki analiz uzupełniających opłacalności zastosowania układu skojarzonego do zasilania w...

 • ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ - UWARUNKOWANIA RYNKOWE W POLSCE

  Publikacja

  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stało się niewątpliwie dodatkowym impulsem do zintensyfikowania działań na rzecz liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej. Wprowadzone mechanizmy rynku konkurencyjnego umożliwiają odbiorcom energii m. in. swobodny wybór sprzedawcy energii elektrycznej w formule TPA. To fundamentalne prawo odbiorców, zakorzenione w krajowym rynku energii od ponad 8 lat, nadal budzi szereg wątpliwości....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wstępna analiza systemów pneumatycznych i hydraulicznych w obiektach do pozyskiwania energii fal morskich

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy przedstawiono przegląd i analizę systemów hydraulicznych i pneumatycznych w elektrowniach wykorzystujących energię falowania mórz i oceanów. Zaprezentowano także uproszczone schematy przekładni hydrostatycznych do transmisji energii stosowanych w tego typu obiektach

 • TECHNOLOGIA RADIA PROGRAMOWALNEGO W TRANSPORCIE SZYNOWYM

  Publikacja

  Technologia radia programowalnego umożliwia wykonanie urządzeń pracujących w różnego rodzaju analogowych i cyfrowych systemach łączności radiowej. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące koncepcji przeprowadzenia radia programowalnego. Zaprezentowano oprogramowanie GNU Radio, służące do realizacji operacji przetwarzania sygnałów w torach nadawczo-odbiorczych urządzeń zrealizowanych w technologii SDR. Przedstawiono również...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wykorzystanie energii wod podziemnych do celów ciepłowniczych.

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2002

  Przedstawiono wybrane przykłady zagospodarowania, do celów ciepłowniczych,zasobów energii wód podziemnych, charakteryzując bliżej zastosowany układ technologiczny źródła ciepła.

 • Zarządzanie w transporcie

  Kursy Online
  • J. Staszak-Winkler

  Zarządzanie w transporcie

 • Elektrociepłownie w warunkach rynku energii elektrycznej w Polsce

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2003

  Przedstawiono wybrane problemy obrotu energią elektryczną produkowaną w elektrociepłowniach. Przedstawiono aktualne uwarunkowania prawne wynikające z obowiązku zakupu energii elektrycznej, produkowanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.

 • Metody doboru miejsc zainstalowania zasobników energii w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia

  W związku z rosnącą liczbą źródeł odnawialnych przyłączanych do sieci niskiego napięcia (nn) jakość energii elektrycznej w tej sieci ulega pogorszeniu. Jedną z metod jej poprawiania jest instalowanie zasobników energii, tj. baterii akumulatorów, superkondensatorów czy kół zamachowych. Zasobniki energii są w stanie złagodzić dobową zmienność obciążenia, skompensować moc bierną i wyższe harmoniczne oraz zmniejszyć asymetrię obciążenia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ technologii na konkurencyjność lokalnych rynków energii - zagadnienia wybrane

  Publikacja

  W artykule przedstawiono prognozy dotyczące lokalnych rynków energii w Polsce. Uwagę zwrócono na sektor wytwarzania

 • Odnawialne źródła energii na rynku energii elektrycznej w Polsce

  W referacie przedstawiono aktualny stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Omówiono aktualne zasady wsparcia źródeł odnawialnych oraz proponowane zmiany w tym zakresie. Wskazano perspektywy rozwojowe w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Janusz Cieśliński prof. dr hab. inż.

  Urodził się 15 kwietnia 1954 r. w Słupsku. Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1978), z którą związał całe swoje życie zawodowe. W 1986 r. obronił doktorat, w 1997 r. – habilitację, w 2006 r. – uzyskał tytuł profesora. Pełnił funkcje prodziekana ds. nauki Wydziału Mechanicznego przez dwie kadencje (2002–2008) oraz kierownika: Katedry Maszyn Przemysłu Spożywczego (2002–2006), Katedry Ekoinżynierii i...

 • Znaczenie dopasowania układu koło-szyna w transporcie tramwajowym - przegląd doświadczeń

  Eksploatacja i utrzymanie nawierzchni tramwajowych napotyka liczne problemy. Wynikają one głównie z braku kompleksowych badań naukowych w tym zakresie oraz niedostosowania przepisów. Tymczasem, aby wykorzystać istniejące możliwości taboru i nawierzchni istnieje pilna potrzeba sprecyzowania nowych warunków utrzymania i eksploatacji elementów infrastruktury. W artykule przedstawiono efekty prac nad problemem styku koła i szyny, jednym...

 • Perspektywy wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej w Polsce

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2015

  W artykule omówiono podstawowe przesłanki, które mogą decydować o wykorzystaniu technologii gazowych do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Przedstawiono aktualną strukturę wytwarzania energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Zostały przedstawione prognozy wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w perspektywie 2030 r. Wskazano na konieczność zmiany bazy paliw dla systemu elektroenergetycznego....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przegląd możliwości zastosowania systemu wieloagentowego w transporcie

  Publikacja

  Inteligentne systemy rozproszone są coraz szerzej stosowane w różnorodnych dziedzinach nauki. Przykładem najprostszego systemu rozproszonego jest organizacja ludzka, która poprzez szereg cech takich jak kooperacja, negocjacja oraz koordynacja jest w stanie wspólnie rozwiązywać rozmaite problemy. System złożony z komunikujących się oraz współpracujących ze sobą agentów jest w stanie osiągnąć zadany im wcześniej cel. Sytuacje, które...

 • Odnawialne źródła energii

  Zgodnie z Prawem energetycznym (Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw), odnawialne źródło energii (OZE) to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także...

 • Wprowadzenie: Niebezpieczeństwo w transporcie

  Publikacja

  - Rok 2009

  Rozdział I: Wprowadzenie1.1 Niebezpieczeństwo transportu w Polsce1.2 Projekt Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa1.3 Niezależność badań bezpieczeństwa transportu1.4 Podsumowanie

 • Magazynowanie energii elektrycznej

  Publikacja

  Światowa gospodarka opiera się na energii, dlatego wymaga się, aby energia była łatwo dostępna, stosunkowo tania, a jej dostawy niezawodne. Zmiany klimatyczne powodują jednak, że wzrastają wymogi dotyczące redukcji emisji CO2, a co za tym idzie – zwiększenia udziału „zielonej energii” pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Ramy europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 zakładają m.in. redukcję emisji ditlenku węgla...

 • Energia z bloku skojarzonego, opalanego słomą na lokalnym rynku energii

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2002

  Przedstawiono uwarunkowania obrotu ciepłem i energią elektryczną ze źródeł odnawialnych w Polsce. Przeanalizowano możliwości odsprzedaży energii z bloku opalanego słomą na lokalnym rynku.

 • Wnioskowanie o nadmiernym zużyciu energii na podstawie metody sum skumulowanych

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2016

  W artykule autorka zaprezentowała możliwość wykorzystania metody sum skumulowanych do bieżącego zarządzania energią. Metoda sum skumulowanych wykorzystuje jako wartości porównawcze wskaźniki wyznaczane na podstawie charakterystyk energetycznych procesów. Metoda ma przede wszystkim mieć zastosowanie do wczesnego wykrywania i eliminowania nadmiernego, nieracjonalnego zużycia nośników energii oraz zmian w prowadzonej gospodarce...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • ANALIZA MAGAZYNOWANIA ENERGII W UKŁADZIE CAES SPRZĘŻONYM Z GRUNTOWYM MAGAZYNEM CIEPŁA

  Elastyczne i dyspozycyjne elektrownie przyczynią się do trwającego procesu transformacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA (PSE), ponieważ kompensują wahania energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr i fotowoltaika. W tym kontekście zasobniki CAES (Compressed Air Energy Storage) są obecnie jedyną alternatywą dla magazynów z wykorzystaniem elektrowni szczytowo-pompowych ze względu na...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Odwzorowanie mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii w modelowaniu rozwoju systemów energetycznych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono problemy wynikające z konieczności odwzorowania mechanizmów wsparcia odnawialnych źródeł energii w modelu bilansowym, wykorzystywanym do programowania rozwoju systemów energetycznych. Przedstawiono funkcjonujący w Polsce mechanizm promowania odnawialnych źródeł energii, polegający na wtórnym obrocie tzw. świadectwami pochodzenia. Zaprezentowano metodykę uwzględniania tego mechanizmu w modelu prognostycznym....

 • Proekologiczne odnawialne źródła energii

  Publikacja

  - Rok 2006

  Książka poświęcona proekologicznym odnawialnym źródłom energii w kontekście tradycyjnych, nieodnawialnych nośników energii i ich wpływu na degradację środowiska. Scharakteryzowano, podano przykłady wykorzystania, koszty inwestycji i eksploatacji energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej, wiatrowej, wody, biomasy, geotermalnej i innych.

 • Perspektywy rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Polsce

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2008

  Omówiono strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji, scharakteryzowano strukturę źródeł wytwórczych oraz przewidywane zmiany tej struktury w wieloletnim horyzoncie czasowym, zwrócono uwagę na wpływ unijnych oraz krajowych uwarunkowań prawnych na zakres rozwoju układów skojarzonych, podkreślono relacje z ochroną środowiska oraz z bezpieczeństwem energetycznym kraju.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Źródła energii XXI wieku

  Publikacja

  Wyczerpywanie się paliw kopalnianych powoduje konieczność rozwoju innych źródeł energii. Jako potencjalnie przyszłościowe źródła energii zostały omówione źródła oparte o rozszczepienie jąder atomowych i syntezę termonuklearną oraz wykorzystujące antymaterię. Problemy wydajnego przesyłu energii także są przedmiotem rozważań.

 • Proekologiczne źródła energii odnawialnej.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Podano charakterystykę obecnego stanu środowiska naturalnego, omówiono odnawialne źródła energii:energię wody, wiatru, promieniowania słonecznego, energię geotermalną, otrzymywaną z biomasy i inne. Podano także podstawy termodynamiki, przemian energetycznych, metod przetwarzania energii na pracę i ciepło. Opisano również aktywne i pasywne systemy wykorzystania energii słonecznej, niskotemperaturowej konwersji energii mórz i oceanów,...

 • Krzysztof Kosowski prof. dr hab. inż.

 • O nadjeżdżającej rewolucji w transporcie

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2020

  1,3 miliona – tyle osób rocznie na świecie ginie w wypadkach drogowych. Ponad 20 milionów zostaje rannych! 4 miliardy złotych – prawie tyle rocznie tracą kierowcy w 7 największych miastach w Polsce z powodu korków (a są to jedynie szacowane koszty straconego czasu i paliwa, bez uwzględnienia np. negatywnego wpływu na środowisko). Czy możemy coś z tym zrobić?

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Charakterystyka podaży w transporcie kolejowym

  Publikacja

  - Rok 2007

  W rozdziale podano charakterystykę rynku usług kolejowych. Scharakteryzowano infrastrukturę kolejową. Zaprezentowano informacje dotyczące stosowanego taboru oraz organizacji przewozów kolejowych.

 • Analiza biomasy jako nośnika energii na tle wybranych konwencjonalnych źródeł energii

  Publikacja

  Artykuł przedstawia wyniki analiz zastosowania odnawialnych źródeł energii (głównie biomasy) na tle wybranych konwencjonalnych źródeł energii (oleju opałowego, gazu ziemnego oraz węgla kamiennego). Materiał uzasadnia wyniki analizy ekonomicznej oraz analizy ekologicznej ww. nośników energii dla potrzeb ogrzewania oraz wentylacji obiektu referencyjnego zlokalizowanego w różnych strefach klimatycznych na terytorium Polski (strefa...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ttrans-risk - an integrated method for risk management in transport =Trans-risk - zintegrowana metoda zarządzania ryzykiem w transporcie

  Publikacja
  • K. Jamroz
  • A. Kadziński
  • K. Chruzik
  • A. Szymanek
  • L. Gucma
  • J. Skorupski

  - Journal of KONBiN - Rok 2010

  Podjęto już wiele prób integracji metod zarządzania ryzykiem w innych dziedzinach życia. Przegląd metod zarządzania ryzykiem w poszczególnych gałęziach transportu wskazuje na dość duże rozbieżności terminologiczne i dotyczące szczegółowych zasad i zastosowań metod zarządzania ryzykiem. Istnieje zatem konieczność podjęcia próby integracji metod zarządzania ryzykiem w transporcie. Niniejsza praca jest wynikiem działań interdyscyplinarnego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Alternatywne źródła energii

  Kursy Online
  • A. D. Dettlaff

  Zasoby i charakterystyka odnawialnych źródeł energiiEnergia wodna (energia przepływu wód, energia różnic poziomów wód, energia fal, energia pływów, energia prądów)Energia słoneczna (niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe systemy wykorzystania energii słonecznej, systemy aktywne i pasywne, systemy zdecentralizowane, systemy scentralizowane, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne)Energia wiatrowa (siła nośna, moc elektrowni...

 • PRZEDPŁATOWE LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

  Do rozliczania pieniężnego między konsumentem, będącym odbiorcą energii elektrycznej i zakładem energetycznym dostarczającym energię elektryczną, wykorzystywane są urządzenia pomiarowe zwane licznikami. W artykule przedstawiono genezę i konstrukcję liczników przedpłatowych, wyposażonych w skarbonkę na monety lub żetony. Wykorzystanie takiego licznika polegało na umożliwieniu pobrania określonej ilości energii elektrycznej, odpowiadającej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metody generowania energii

  Publikacja

  Generowanie energii stanowi podstawę funkcjonowania społeczeństw i rozwoju gospodarki światowej. W różnych krajach kluczowe technologie, na których opiera się energetyka, są inne, co zależy zarówno od historycznych podstaw rozwoju tego sektora, postępu technicznego, jak i uwarunkowań politycznych, a co za tym idzie – legislacyjnych. W krajach Unii Europejskiej od wielu lat dominuje trend rozwoju energetyki opartej na źródłach...