Wyniki wyszukiwania dla: aktywne modele ksztaltu - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: aktywne modele ksztaltu

Wyniki wyszukiwania dla: aktywne modele ksztaltu

 • Aktywne modele wyglądu w automatycznej lokalizacji i rozpoznawaniu twarzy

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy opisano metodę lokalizacji obiektów wykorzystującą koncepcję aktywnych modeli wyglądu (ang. active appearance models) i przedstawiono wyniki eksperymentów, związanych ze stosowaniem tej koncepcji do automatycznego lokalizowania oraz rozpoznawania twarzy.

 • Aktywne modele kształtu i ich biometryczne zastosowania = Active shape models and their biometric applications

  Publikacja

  - Rok 2005

  Aktywne modele kształtu zostały zaproponowane w latach 90 XX wieku jako uniwersalna metoda lokalizowania i rozpoznawania obiektów. Koncepcje teoretyczne, na których metoda ta została oparta, wydają się obiecujące, jednak ich praktyczna wartość nie została jeszcze do końca zweryfikowana. Autorzy niniejszej pracy przeprowadzili testy aktywnych modeli kształtu za pomocą własnego systemu lokalizacji obiektów, szczególną uwagę zwracając...

 • Białka aktywne biologicznie obecne w soku pokrochmalnianym

  Publikacja

  - Ziemniak Polski - Rok 2010

  Podczas przetwarzania 1 tony ziemniaków na skrobię powstaje od 5 do 12 m3 odpadów ciekłych, które zawierają 300-410 g białek na 1 kg suchej masy. Trzy główne grupy białek to: białka typu patatyny, inhibitory proteaz o charakterze zasadowym, grupa białek złożonych o wielkości 22 kDa. Białka te mogą zostać wyizolowane z soku pokrochmalnianego w formie natywnej, a następnie wykorzystane jako: środki ochrony roślin, dodatki do żywności...

 • Modele aktuarialne

  Kursy Online
  • M. Styborski

  Modele aktuarialne Wydz. FTiMS, 3 sem. II stopień, kier. matematyka

 • Modele biznesu elektronicznego a modele komunikacji marketingowej

  Publikacja

  - Rok 2008

  W artykule ukazano polskie i zagraniczne koncepcje modeli biznesu elektronicznego. Przedstawiono również powiązane z nimi modele komunikacji marketingowej w Internecie. Wzrost gospodarczy oraz szybki rozwój wymagają stosowania sprawdzonych modeli funkcjonowania na rynku elektronicznym. Konieczne staje się również dostosowanie modeli komunikacji marketingowej do nowych, zmieniających się potrzeb odbiorców informacji.

 • Matematyczne Modele Ekonomii

  Kursy Online
  • D. Mikołajczak

  Pojęcie modelu ekonometrycznego - modele jednorównaniowe i wielorównaniowe. Rodzaje zmiennych. Estymacja modeli prostych i rekurencyjnych. Metoda zmiennych instrumentalnych (MZI). Model o równaniach współzależnych (MRW). Postać pierwotna i zredukowana MRW. Identyfikacja modeli MRW. Szacowanie formy zredukowanej MRW. Pośrednia MNK. Estymator 2MNK. Dynamiczne modele wielorównaniowe- zapis macierzowy. Teoria ekonomiczna. Dane statystyczne....

 • Modele doskonałości w logistyce

  W niniejszym opracowaniu przedstawiono wybrane modele doskonałości w logistyce, jak i możliwości ich wykorzystania w praktyce

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Projekt INZNAK - aktywne znaki drogowe

  Publikacja

  W Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i dwiema firmami z województwa pomorskiego (Siled Sp. z o.o. i Microsystems Sp. z o.o.) od 2017 r. realizowany jest projekt badawczy pt. „INZNAK – inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X”. Projekt jest dofinansowywany przez NCBR w...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modele bezpieczeństwa aplikacji rozproszonych

  Przedstawiono charakterystykę aplikacji rozproszonych, typowych zagrożeń oraz mechanizmów zabezpieczających. Wskazano zasady bezpieczeństwa wykorzystywane w systemach wielowarstwowych. Wprowadzono nowe modele bezpieczeństwa i pokazano kierunki ich integracji.

 • Modele systemów zarządzania jakością

  Publikacja

  - Rok 2005

  Współczesne systemy zarządzania jakościa stają sie coraz bardziej złozone. Niniejszy rodział prezentuje próby modelowania tych systemów. Modele pozwalaja lepiej zrozumieć, wdrażać, stsosować i rozwijać te systemy w warunkach konkretnego przedsiebiorstwa.

 • Makro modele przebiegu pojazdów

  Wśród wielu miar transportowych praca przewozowa pojazdów jest bardzo często wykorzystywana na poziomie makro (dla obszaru kraju) i używana do szacowania: przewidywanej wielkości zużytego paliwa, potencjalnej liczby pojazdów, wielkości i rodzaju emitowanych spalin, a także liczby wypadków i liczby ofiar wypadków drogowych. W referacie przedstawiono makro modele pracy przewozowej pojazdów zbudowane na bazie danych z kilkudziesięciu...

 • Modele marketingowej komunikacji relacyjnej

  Publikacja

  W artykule przedstawiono nowe spojrzenie na komunikację marketingową wynikające ze zmian w otoczeniu przedsiębiorstw oraz konieczności tworzenia długoterminowych relacji z klientami. Zaprezentowano dwa nowoczesne modele komunikacji relacyjnej. Podkreślono, że stosowane narzędzia komunikacyjne powinny być zależne od fazy, w której znajduje się aktualnie relacja, a także, że interpretacja nadawanych przez firmę komunikatów jest sprawą...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modele w gospodarce przestrzennej 2021/22

  Kursy Online
  • J. Sołtys
  • I. Mokwa-Tarnowska

  Kurs obejmuje 30 godz. wykładów. Problematyka: Pojęcie, rodzaje i rola modeli. Modele ikonograficzne – przykłady. Modele ikonograficzne i opisowe (ideowe) – historyczne i współczesne miast. Modele w planowaniu miast – tworzenie i zastosowanie. Modele zagospodarowania turystycznego. Zastosowanie modeli w planowaniu regionalnymi krajowym. Systemowe ujęcia miast i innych społecznych systemów terytorialnych. Modele ludnościowe. Modele...

 • Modele integracji systemów informatycznych przedsiębiorstw

  Publikacja

  Modele integracji systemów informatycznych przedsiębiorstw. W artykule wskazano na potrzebę wsparcia organizacji informatycznych narzędziami informatycznymi służącymi do zarządzania zmianami i incydentami. Przedstawiono również charakterystykę systemu informatycznego do kompleksowego zarządzania projektami, mogącego znaleźć zastosowanie do rozwiązania kwestii zarządzania wersjami, wydaniami i incydentami.

 • Związki biologicznie aktywne w żywności i napojach

  Już od dłuższego czasu daje się zauważyć wzrost zainteresownia związkami biologicznie aktywnymi w żywności (szczególnie pochodzenia roślinnego) oraz napojach i sokach. W wielu ośrodkach naukowych trwają badania ukierunkowane na określenie aktywności przeciwutleniającej badanych próbek oraz oznaczenie zawartości polifenoli i innych związków o właściwościach przeciwutleniających (m.in. witaminy C oraz tokoferoli). W pracy przedstawiono...

 • Modele rurociągowych procesów przepływowych

  Publikacja

  W rozdziale analizowane jest zagadnienie modelowania oraz parametryzacji procesu przepływu w rurociągach przemysłowych. W pierwszej kolejności przedstawia się bazowy model dyskretny, do którego odnoszone są pozostałe syntezowane rozwiązania. Następnie proponuje się metodę aproksymacji diagonalnej (AMDA), w której stosuje się przybliżenia trójdiagonalnych podmacierzy macierzy rekombinacji za pomocą ich diagonalnych odpowiedników...

 • Modele farmy wiatrowej na potrzeby prognozowania mocy

  Publikacja

  - Rok 2011

  Krótkookresowe (z horyzontem 24-48 h) prognozowanie mocy farmy wiatrowej wymaga adekwatnego modelu uwzględniającego nie tylko wiatr (prędkość i kierunek) jako wymuszenie, ale także inne czynniki jak m.in.: właściwości i układ sterowania elektrowni wiatrowej, przesłonięcie, temperatura, profil pionowy, dynamika wiatru. Modele można podzielić na: fizykalne, statystyczne i behawioralne. W artykule przedstawiono wybrane modele mocy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modele rynku kapitałowego - Błażej Kochański - niestac.

  Kursy Online
  • B. Kochański

  Kurs "Modele rynku kapitałowego" - Błażej Kochański - AG II sem 3 nstac - semestr zimowy 2017/2018

 • Akrydyny jako związki aktywne przeciwnowotworowo = Acridines as antitumor drugs

  Publikacja

  Akrydyny należą do grupy policyklicznych związków heteroaromatycznych. Wykazują szeroki zakres aktywności biologicznej obejmujący aktywność przeciwpierwotniakową, przeciwbakteryjną,przeciwwirusową i przeciwnowotworową. Pochodne akrydyny o działaniu przeciwnowotworowym wykazują zróżnicowany mechanizm działania na poziomie molekularnym. Z uzyskanych dotychczas danych wynika, że jednym z podstawowych etapów działania jest tworzenie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modele kompensatorów energoelektronicznych do analiz pracy systemu elektroenergetycznego

  Artykuł prezentuje wybrane modele kompensatorów energoelektronicznych wykorzystanych do analizy ich pracy w systemie elektroenergetycznym. Wykazano wady, jak i zalety modeli, wraz z zaznaczeniem zakresu ich przydatności do modelowania określonych zjawisk.Artykuł prezentuje wybrane modele kompensatorów energoelektronicznych wykorzystanych do analizy ich pracy w systemie elektroenergetycznym. Wykazano wady, jak i zalety modeli, wraz...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Biomechaniczne modele układu mięśniowo-szkieletowego człowieka

  Publikacja

  - Rok 2018

  Niniejsza monografia jest poświęcona problemom modelowania zachowania układu mięśniowo-szkieletowego człowieka. Publikacja zawiera opis badań rozwijanych w zakresie: biomechaniki mięśni, biomechaniki zespołów mięśniowych, biomechaniki układu szkieletowego, biomechaniki narządu ruchu, a także zastosowania sygnałów fizjologicznych (elektromiograficznych) oraz projektowania urządzeń do rehabilitacji na podstawie zasad sterowania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Hybrydowe modele i metody modelowania układów mechanicznych

  Publikacja

  - Rok 2018

  W monografii przedstawiono metody modelowania układów mechanicznych umożliwiające uzyskanie odpowiednio dokładnych modeli niskiego rzędu. Jedną z nich jest dyskretno-ciągła metoda pryzm (DCMP). Łączy ona zalety metod modelowania układów ciągłych o parametrach rozłożonych i dyskretyzowanych przestrzennie o parametrach skupionych. Jej opis matematyczny wyprowadzono posługując się metodami sztywnych elementów skończonych i transmitancji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modele relacji między Corporate Social Responsibility a public relations

  Artykuł jest próbą usystematyzowania dotychczasowych rozstrzygnięć dotyczących relacji między CSR [Corporate Social Responsibility] i public relations - występujących tak w literaturze przedmiotu jak i w praktyce organizacji. Autorka prezentuje też własną koncepcję, proponując trzy modele, które opisują i wyjaśniają nie tylko wzajemne relacje między CSR i PR, ale też i wyjaśniają funkcje, jakie nadaje się w organizacjach działaniom...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modele obliczeniowe krótkich żelbetowych wsporników w świetle weryfikacji eksperymentalnej.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono kratownicowe modele obliczeniowe krótkich wsporników żelbetowych a także model oparty na teorii ścinania -tarcia oraz weryfikację tych modeli na podstawie wyników z badań eksperymentalnych własnych i obcych. Uwzględniono także modele wg nowej polskiej normy żelbetowej PN-B-03264:2002

 • Modele energetyczne budynków

  W pracy omówiono wpływ różnych algorytmów obliczeniowych na zużycie energii do ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym. Całoroczne pomiary zużycia ciepła przez mieszkańców pozwoliły na weryfikację zastosowanych metod obliczeniowych. W artykule przedstawiono problem prognozowania, który wynika z dokładności przyjętego algorytmu. Analizę dokładności modeli przeprowadzono na podstawie badań eksperymentalnych.

 • Modele i metody kolorowania grafów. Część I

  Publikacja

  Niniejszy artykuł jest pierwszą częścią 2-odcinkowego cyklu przeglądowego na temat modeli i metod kolorowania grafów. Przedstawiono w nim najważniejsze, z punktu widzenia zastosowań, modele kolorowania grafów. W szczególności pokazano co można kolorować w grafie i jak to można kolorować. Ponieważ kolorowanie we wszystkich odmianach i wariantach jest NP-trudne, podajemy oszacowania na liczbę chromatyczną oraz potencjalne zastosowania...

 • Modele i metody kolorowania grafów. Część II

  Publikacja

  Niniejszy artykuł jest drugą częścią 2-odcinkowego cyklu przeglądowego na temat modeli i metod kolorowania grafów. Przedstawiono w nim najważniejsze, z punktu widzenia zastosowań, modele kolorowania grafów. W szczególności pokazano różne kryteria i ograniczenia modyfikujące kolorowanie klasyczne. Ponieważ kolorowanie we wszystkich tych odmianach i wariantach jest NP-trudne, podano oszacowania na liczbę chromatyczną (indeks chromatyczny)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modele rynku kapitałowego

  Kursy Online
  • A. Marszk

 • Modele fizyczne w ekonomii i naukach społecznych

  Publikacja

  - Rok 2008

  W niniejszym rozdziale przedstawiono współczesne zagadnienia z zakresu dwóch nowych dyscyplin naukowych: ekonofizyki i socjotechniki, które znalazły zastosowanie w ekonomii i naukach społecznych. Są to m.in. model Blacka-Scholesa, modele wzrostu wartosci firm i PKB państw oraz model Bonabeau. Poza podaniem relacji miedzy ekonomią i miechanika, a także omówieniem systemów złożonych, w pracy określono dalsze kierunki prac w modelowaniu...

 • Modele komórkowe w projektowaniu złożonych systemow miejskich

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono ogólne podstawy symulacji rozwoju urbanistycznego w oparciu o modele komórkowe. Nowa teoria, wykorzystująca aparat matematyczny stworzony do badań i modelowania dynamiki układów nieliniowych, rozszerza również możliwości poznawcze i wykorzystanie systemów GIS w szeroko pojmowanym planowaniu przestrzennym. Jej szybki rozwój w ostatnich latach i niezwykłe osiągnięcia w poznaniu procesów rządzących podstawową...

 • System ekspercki a tradycyjne modele prognozowania upadłości firm

  Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W artykule tym porównano dwie metody prognozowania zagrożeń firm upadłością: analizę dyskryminacyjną oraz logikę rozmytą. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 185 spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Populacja ta została podzielona na próbę uczącą i testową. Opracowane przez autora modele logiki rozmytej charakteryzują się...

 • Modele projektowania usug oparte na koncepcji design-thinking

  Publikacja

  W niniejszym rozdziale zaprezentowano podstawowe aspekty planowania usług z wykorzystaniem koncepcji design - thinking. Autorzy omówili kluczowe modele w odniesieniu do których przedstawiono także po jednej interpretacji. Rozważania na temat przytoczonych modeli umozliwiły przeprowadzenie ich analizy porównawczej z uwzglednieiem podstawowych faz projektowania, róznic i podobieństw, jak też specyfiki wykorzystania w okreslonych...

 • Zintegrowane układy aktywne w komunikacji bezprzewodowej - 2022

  Kursy Online
  • K. Nyka
  • K. Trzebiatowski

  Przedmiot kursowy dla studentów WETI - II stopień, 1 semestr, specjalność IKB (obowiązkowy) i SM (uzupełniający) Wykład obejmuje wiedzę teoretyczną dotyczącą projektowania układów aktywnych b.w.cz. w technologiach planarnych obwodów mikrofalowych oraz zastosowania układów monolitycznych. Calem laboratorium jest zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu analizy i podstaw projektowania układów aktywnych b.w.cz. za pomocą zaawansowanych...

 • Modele probabilistyczne w teorii projektowania i eksploatacji spalinowych siłowni okrętowych.

  Publikacja

  - Rok 2007

  W monografii zaprezentowano oryginalne modele i metody projektowania okrętowych siłowni spalinowych, wykorzystujące charakterystyki probabilistyczne określające rzeczywiste warunki eksploatacji statków. Omówiono tematyczne bazy danych, podstawy teoretyczne i metody projektowania okrętowych układów energetycznych, efekty utylizacji ciepła odpadowego, wybrane problemy projektowania instalacji i wybrane zagadnienia eksploatacyjne.

 • Warstwy tlenkowe TiO2 oraz MoO3 jako fotoanody aktywne w świetle widzialnym

  Publikacja

  - Rok 2018

  Niniejsza rozprawa doktorska poświęcona jest opracowaniu metod otrzymywania i charakterystyki warstw elektrodowych dwóch półprzewodników tlenkowych a) TiO2 i b) MoO3, jako potencjalnych fotoanod aktywnych w świetle widzialnym. Zakres pracy doktorskiej obejmuje: a) opracowanie metody wytwarzania nanorurek ditlenku tytanu (TiO2NT) oraz ich modyfikację prowadzącą do zwiększenia fotoaktywności i pojemności elektrycznej, a także charakterystykę...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modele optymalizacji wielokryterialnej. Przykłady aplikacji.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Niniejszy rozdział prezentuje problematykę modeli optymalizacji wielokryterialnej mającej zastosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym.Zaprezentowano cztery najczęściej stosowane metody podejmowania decyzji w przypadku modelu wielokryterialnego. Wszystkie metody zostały zaprezentowane na przykładzie symulacji modelu wirtualnego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

 • Modele biomechaniczne układów mięśniowo-szkieletowych

  Publikacja

  - Rok 2017

  Zakres niniejszej pracy obejmuje: 1) przedstawienie podstawowych cech fizjologicznych będących podstawą do zamodelowania zachowania pojedynczego mięśnia szkieletowego (biomechanika mięśnia szkieletowego) oraz zespołu mięśni (biomechanika zespołu mięśni szkieletowych); 2) zaprezentowanie sposobu modelowania zachowania mięśnia szkieletowego obłego (wrzecionowatego) i pierzastego oraz układu mięśni jednostawowych i dwustawowych;...

 • Hurtownie danych - modele, techniki, zastosowania

  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule przedstawiono podstawowe koncepcje dotyczące nowoczesnych hurtowni danych. Zaprezentowano wielowymiarowy model danych (model logiczny) i model fizyczny hurtowni, a także wybrane problemy implementacyjne i projektowe. Skupiono się na aspektach praktycznych stosowania hurtowni danych w przedsiębiorstwach i organizacjach.

 • Modele doskonałości w opiece zdrowotnej

  W niniejszej publikacji zaprezentowano kluczowe aspekty adaptacji Modelu Doskonałości EFQM na potrzeby zakładów opieki zdrowotnej. Przedstawione zostały charakterystyki poszczególnych kryteriów wchodzących w skład modelu, w odniesieniu do usług zdrowotnych. Autorzy zaprezentowali także przykłady zastosowań przktycznych Modelu EFQM, wraz z korzyściami jakie odniosły zakłady opieki zdrowotnej w wybranych krajach europejskich.

 • Modele strumienia powietrza w pneumatyce

  Publikacja

  - Rok 2012

  Praca porusza problematykę modelowania strumienia masy i strumienia objętości w zadaniach analizy i syntezy w pneumatyce. W szczególności skoncentrowano się na możliwości wykorzystania w tych zagadnieniach modelu strumienia masy powietrza opisanego w normie ISO 6953. Jest to model zdefiniowany w dziedzinie ciśnień statycznych i wykorzystujący do określenia oporności elementu pneumatycznego cztery parametry (współczynniki przepływu):...

 • Modele teoretyczne i matematyczne momentu strat mechanicznych w pompie stosowanej w napędzie hydrostatycznym

  Publikacja

  Przedstawiono modele teoretyczne i matematyczne momentu strat mechanicznych występujących w pompie o stałej teoretycznej wydajności qPt na obrót wału (o stałej teoretycznej objętości roboczej VPt) i o zmiennej geometrycznej wydajności qPgv na obrót wału (o zmiennej geometrycznej objętości roboczej VPgv). Modele mają służyć badaniom laboratoryjnym i symulacyjnym strat energetycznych w pompie umożliwiającym ocenę sprawności energetycznej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Hybrydowe fasady aktywne - od cech wizualnych po zyski środowiskowe zintegrowanych rozwiązań organicznych

  W referacie przedstawiono możliwości kształtowania fasad budynków poprzez połączenia trzech podstawowych systemów technologicznych: interaktywnych, medialnych i filtrujących w złożone systemy hybrydowe. Wykazano, że zastosowanie systemów hybrydowych otwiera nowe zakresy współdziałania powierzchni budynku ze środowiskiem zarówno w znaczeniu estetycznym jak też energetycznym. Próby wypracowania zintegrowanych rozwiązań organicznych...

 • Semantic memory knowledge acquisition through active dialogues

  Publikacja

  - Rok 2007

  Szereg zagadnień językowych nie może zostać rozwiązany bez pamięci semantycznej zawierającej opisy cech obiektów, Automatyczne tworzenie tego rodzaju pamięci jest wielkim wyzwaniem nawet dla prostych obszarów dziedzinowych. Implementacja pamięci semantycznej opartej na reprezentacji wiedzy poprzez powiązania obiektu z jego cechami pokazuje ciekawe zastosowania które nie zostały dotychczas zademonstrowane poprzez bardziej wyszukane...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Inicjowanie działalności gospodarczej- Modele Biznesowe

  Kursy Online
  • M. Popowska
  • B. Krawczyk-Bryłka

  Cały kurs realizowany jest w wersji e-learningowej.

 • Modele rynku kapitałowego (2022/2023)

  Kursy Online
  • B. Kochański

 • Modele rynku kapitałowego 2022/2023

  Kursy Online
  • B. Kochański

 • Wieloparametryczne, matematyczne modele zastępcze układów mikrofalowych

  Publikacja

  Artykuł przedstawia technikę tworzenia wieloparametrycznych modeli zastępczych układów mikrofalowych na podstawie wyników analizy pełnofalowej, wykorzystującą interpolację wymierną funkcji wielu zmiennych. Powstały problem interpolacyjny rozwiązywany jest metodą najmniejszych kwadratów. Procedura tworzenia modelu jest w pełni zautomatyzowana, adaptacyjnie dobieranie są zarówno położenia próbek jak i rząd modelu. Dołączone są przykłady...

 • Metody i modele wyceny kapitału intelektualnego

  Artykuł zawiera opis 4 metod wyceny kapitału intelektualnego. Obliczono wartość kapitału intelektualnego za pomocą dwóch wybranych metod dla 19 spółek notowanych na GPW w Warszawie.

 • Optymalizacja eksperymentu identyfikującego modele procesów biomedycznych

  Publikacja

  książka przedstawia wybrane metody modelowania procesów w systemach biomedycznych oraz metody optymalnej identyfikacji modeli. w rozdziale 2 zaprezentowano metodykę modelowania kinetyki substancji. omówiono kompartmentowe modelowanie struktury wewnętrznej systemu oparte na koncepcji zmiennych stanu. w rozdziale 3 przedstawiono zagadnienie optymalizacji eksperymentu biomedycznego ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji sygnału...

 • Modele przetwarzania aplikacji na klastrach obliczeniowych

  Publikacja

  W dzisiejszych czasach badania prowadzone w różnych dziedzinach nauki a także różnego rodzaju aplikacje i wdrożone systemy operują na coraz większych wolumenach danych przy jednocześnie rosnących wymaganiach dotyczących czasu wykonania. Z tego powodu coraz częściej do obliczeń wykorzystuje się klastry obliczeniowe, gdzie do dyspozycji użytkowników pozostaje ogromna moc obliczeniowa (liczona w tera a nawet peta flopach), terabajty...