Wyniki wyszukiwania dla: algorytmiczna teoria grafow - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: algorytmiczna teoria grafow

Wyniki wyszukiwania dla: algorytmiczna teoria grafow

 • Teoria i praktyka

  Publikacja

  Teoria i praktyka to pojęcia, których zdefiniowanie w odniesieniu do projektowania architektoniczno-urbanistycznego pozwala na określenie zależności pomiędzy przestrzeniami wymagającymi bezwzględnej równowagi.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka

  Czasopisma

  ISSN: 2084-6495

 • Dziesięć lat prywatyzacji w Polsce. Teoria a praktyka

  Artykuł składa się z trzech części: 1. Motywy i cele polskiej prywatyzacji - teoria transformacji przekształceń własnościowych, rodzaje metod prywatyzacyjnych. 2. Dynamika i aktualny stan prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-2000. 3. Próba oceny skuteczności i efektywności stosowanych metod i ścieżek prywatyzacji.

 • Teoria agencji a teoria stewarda w nadzorze korporacyjnym

  Publikacja

  - Rok 2010

  Omówiono specyficzne różnice dotyczące teorii agencji i stewarda, odwołując sie do alternatywnych modeli natury człowieka. Przytoczono badania, które usiłują pogodzić różnice między tymi założeniami. Zaproponowano model bazujący na psychologicznych cechach podwładnego i sytuacyjnych cechach organizacji.

 • Filozofia krytyczna jako teoria metody poznania naukowego

  Publikacja

  - Rok 2008

  Praca Parszutowicza Filozofia krytyczna jako teoria metody poznania naukowego postuluje możliwość wykorzystania metody kantowskiej jako specyficznej filozofii nauki. Jest propozycją ograniczenia zbyt wielkich zdaniem autora oczekiwań względem filozofii transcendentalnej i wykorzystania jej w sposób, który jak dotąd przynosił największe efekty - mianowicie jako filozofii i metodologii nauk. Rekonstruuje historyczne przykłady takiego...

 • Wycena przedsiębiorstw dystresywnych. Teoria i praktyka

  Publikacja

  - Rok 2022

  Książka pt. „Wycena przedsiębiorstw dystresywnych. Teoria i praktyka" jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym zwartą publikacją, w której ukazano zagadnienia wyceny specyficznej grupy przedsiębiorstw, tzn. mających problemy z wypłacalnością (tzw. podmiotów dystresywnych). Omówiono w niej następujące zagadnienia: • uwarunkowania ekonomiczne i prawne funkcjonowania przedsiębiorstw dystresywnych, • uniwersalne metody i zasady wyceny...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Teoria gier

  Kursy Online
  • Z. Bartoszewski

  Teoria gier.

 • Kultura jakości – teoria a praktyka

  Publikacja

  Celem artykułu jest wskazanie występowania rozbieżności pomiędzy definiowanymi oczekiwaniami a rzeczywistym postrzeganiem kultury jakości przez członków społeczności w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz zachęcenie do promowania działań oddolnych, wspomagających zapewnienie i doskonalenie jakości we wszystkich obszarach aktywności uczelni.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Feliksa Konecznego teoria cywilizacji.

  W artykule omówiono koncepcję opisu i porównywania cywilizacji, traktowanych jako metoda ustroju życia zbiorowego, przedstawioną przez polskiego historyka Feliksa Konecznego (1862-1949) w jego pracy

 • Chromatgrafia cieczowa. Teoria i praktyka

  Publikacja

  - Rok 2019

  Książka zawiera całokształt wiedzy dotyczącej chromatografii ciecvzowej - kolumnowej i cienkowarstwowej. Opisane zostały wszystkie techniki chromatografii cieczowej, zarówno w zakresie teorii chromatografii, jak i praktycznych zastosowań.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Teoria kontra praktyka – realizacja bezwykopowa

  Publikacja

  Wykonawstwo bezwykopowe. Warunki minimalne. Komora startowa. Błędy fazy projektu

 • Polaryzacja ekonomiczna : teoria i zastosowanie

  Publikacja

  - Rok 2008

  Praca zawiera nowe ujęcie teoretyczne problemu polaryzacji ekonomicznej. Konstrukcja proponowanych miar polaryzacji bazuje na powierzchniowym dystansie pomiędzy funkcją Lorenza analizowanego rozkłądu dochodów a funkcją Lorenza k-polarnego rozkładu odniesienia. Za pomocą nowych miar analizowano procesy polaryzacji ekonomicznej w Polsce i w świecie.

 • Mechanika Ogólna teoria i zadania

  Publikacja

  - Rok 2014

  Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studiujących na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Energetyka, Inżynieria materiałowa oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Obejmuje podstawowe wiadomości z klasycznej mechaniki newtonowskiej, a także elementy mechaniki analitycznej. Zachowano w nim podział mechaniki na statykę, kinematykę i dynamikę, omawiając kolejno zagadnienia dotyczące...

 • Chromatografia gazowa. Teoria i praktyka.

  Publikacja

  Chromatografia gazowa jest jedną z najważniejszych metod analitycznych mających zastosowanie w wielu dziedzinach, a chromatograf gazowy ? najbardziej rozpowszechnionym przyrządem analitycznym w laboratoriach na świecie. Oto najpełniejsze w języku polskim opracowanie poświęcone chromatografii gazowej napisane przez wybitnych polskich specjalistów z dziedziny chemii analitycznej. Przedstawiono w nim istotę chromatografii gazowej,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Architektura jako nauka:eksperyment - teoria - historia

  Publikacja

  - Rok 2019

  Autorka prezentuje architekturę jako dyscyplinę naukową. Ukazuje trzy obszary badawcze architektury: eksperyment, teorię i historię. Przedstawia elementy projektowanie architektonicznego jako pewien typ eksperymentu naukowego. Ukazuje również rolę teorii architektury i historii architektury w problematyce badawczej tej dyscypliny. Przedstawia całe zagadnienie w szerokim kontekście kulturowym - od czasów antycznych po współczesne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Teoria i praktyka testowania programów

  Publikacja

  - Rok 2006

  Książka stanowi doskonałą pomoc w nauczaniu problematyki z zakresu programowania, jakości programowania, planowanie i zarządzanie procesami wytwórczymi oprogramowania, a zawarte w niej treści są przydatne zarówno testerom, analitykom, projektantom, programistom, kierownikom projektów, jak też administratorom i osobom odpowiedzialnym za zakup, eksploatację i pielęgnacją oprogramowania w firmie.

 • Teoria chaosu, MAT2017

  Kursy Online
  • W. Bartoszek
  • W. Florek

  Teoria chaosu, MAT2017, kierunek matematyka, studia II stopnia, semestr III

 • Historia@Teoria

  Czasopisma

  ISSN: 2450-8047

 • Teoria Polityki

  Czasopisma

  ISSN: 2543-7046 , eISSN: 2544-0845

 • Teoria i praktyka według Joanny Kabrońskiej

  Publikacja

  Architektura jest dziedziną, której wpływ na otaczający świat jest wyjątkowo wszechstronny i sięga daleko poza projektowanie budynków. Współdziałanie praktyki, teorii i edukacji architektonicznej daje naszej profesji narzędzia budowy scenariuszy dla nadchodzącego świata i umożliwia udział w jego rzeczywistej przemianie.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Flesz : teoria z matematyki poziom podstawowy

  Publikacja

  - Rok 2013

  Książka obejmuje zakresem teorię matematyki związaną z egzaminem maturalnym na poziomie podstawowym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Flesz: Teoria z matematyki, Poziom rozszerzony

  Publikacja

  - Rok 2013

  Książka obejmuje zakresem teorię matematyki związaną z egzaminem maturalnym na poziomie rozszerzonym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Teoria Gier - 22-23

  Kursy Online
  • Z. Dzedzej

  Teoria Gier - kier Matematyka II stopień  semestr 1 wspólny dla MAT 2011 oraz MAT 2024

 • Teoria informacji i kodowania

  Kursy Online
  • A. Marczak
  • M. Gajewska
  • J. Rumiński

  W ramach kursu będą przeprowadzane zajęcia wykładowe i ćwiczenia z przedmiotu Teoria informacji i kodowania. EiT, studia I stopnia

 • Polskie sojusze 1918−2018. Teoria i doświadczenia

  Publikacja

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Czysta teoria prawa Hansa Kelsena a szkoła marburska

  'Artykuł przedstawia czystą teorię prawa Hansa Kelsena jako jedne z teoretycznych dokonań przeprowadzone według metody szkoły marburskiej. Broni on autonomii prawa nie wiążąc prawa z etyką jak i jego czystości, a więc możliwości jego transcendentalnego ugruntowania, czyli pokazania, że prawo ma swe źródło w samym prawie, a dokładniej w transcendentalnie pojętej powinności (Sollen) Czysta teorii prawa ma charakter metodyczny: ma...

 • Teoria ograniczeń w planowaniu i sterowaniu produkcją.

  Publikacja

  - Rok 2009

  Planowanie i sterowanie produkcją jest jedną z istotniejszych funkcji realizowanych przez przedsiebiorstwo. Ma na celu zapewnienie sprawnego i efektywnego wykonania zadań, realizacji operacji oraz przepływu materiałów i informacji w organizacji, których wynikiem jest wytworzenie wyrobu lub usługi oczekiwanej przez klienta. Obejmuje takie działania, jak: planowanie i przydział zasobów niezbędnych do wykonania zadań, ustalenie sekwencji...

 • Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca stanowi monograficzne rozwinięcie kategorii planowania finansowego w przedsiębiorstwie.

 • Procesy losowe - teoria dla praktyka 2023

  Kursy Online
  • M. Ciołek

  Procesy losowe - teoria dla praktyka

 • Game theory, as a way for integrating of ship control systems

  Referat przedstawia koncepcję wykorzystania algorytmów zastosowanych w teorii gier do zintegrowania układów sterowania statków, takich jak układ sterowania kursu i trajektorii statku, układ sterowania napędu statku, układ sterowania stabilizacji kołysań bocznych statku, itp. Jest to koncepcja oryginalna.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nieustalony przepływ w rurociągach pod ciśnieniem – eksperyment a teoria

  Publikacja

  Uderzenie hydrauliczne w przewodach pod ciśnieniem to zjawisko gwałtownych zmian ciśnienia będących następstwem szybkich w czasie zmian prędkości. Przyczynami powstawania uderzenia hydraulicznego mogą być zarówno przypadkowe zdarzenia (np. przerwy w dostawie prądu do stacji pomp, awaria pomp), jak i niewłaściwe eksploatowanie instalacji (np. nieprawidłowe zamykanie lub otwieranie zaworów). Przeciwdziałanie skutkom tego zjawiska...

 • Wymagania stawiane automatyce SCO,moc odciążania - teoria a praktyka

  W referacie przedstawiono rozważania dotyczące praktycznych problemów dotrzymania warunku dyspozycyjności 50% mocy odbiorów dla celów automatyki Samoczynnego Częstotliwościowego Odciążania (SCO). Omówiono problematykę związaną z nieprawidłowym doborem mocy odciążania. Zamieszczono też przykładowe, rzeczywiste przebiegi sumarycznej mocy przypisanej do konkretnych stopni SCO stanowiące inspirację do napisania niniejszego artykułu.

 • Kolejowy ruch regionalny - teoria a praktyka w warunkach PKP.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono na przykładach z rozkładów jazdy jak praktycznie zaspokajane są przez kolej potrzeby w ruchu regionalnym.

 • Teoria informacji i kodowania 2023/2024

  Kursy Online
  • M. Gajewska

  Kurs jest przeznaczony jako narzędzie pomocnicze do nauki przedmiotu "Teoria informacji i kodowania".

 • Teoria punktów stałych [2022/2023] (Matematyka, WFTiMS)

  Kursy Online
  • A. Myszkowski
  • G. Graff

  Teoria punktów stałych WFTIMS, Matematyka

 • Teoria y Praxis

  Czasopisma

  ISSN: 1870-1582

 • Teoria Decyzji i Diagnostyki Inżynierskiej - 2022

  Kursy Online
  • A. Jakubczyk-Gałczyńska
  • A. Siemaszko

  Kurs dla studentów budownictwa specjalności TiZwB sem.II, studia II stopnia z przedmiotu Teoria Decyzji i Diagnostyki Inżynierskiej. 

 • Rozwój małych firm na Pomorzu - teoria i wyniki badań

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł przedstawia współczesne teorie wzrostu małych przedsiębiorstw. Ich analiza służy do przedstawienia wyników dotyczących zmian zatrudnienia oraz wielkości sprzedaży w 1 584 firmach przebadanych na Pomorzu.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie budowlanym. Teoria i praktyka

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono współczesne koncepcje teoretyczne zarządzania zasobami ludzkimi /ZZL/ w organizacjach oraz uwzględnio szczególne uwarunkowania determinujące zastosowanie ZZL w przedsiębiorstwach budowlanych.Zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonnych z wykorzystaniem metody case study research.

 • Teoria Sprężystości i Plastyczności - 2022/20223

  Kursy Online
  • K. Szepietowska
  • J. Górski
  • M. Sondej
  • A. Tomaszewska
  • K. Winkelmann
  • M. Skowronek

  Teoria Sprężystości i Plastyczności II StopieńBudownictwo sem. IWykłady i Ćwiczenia: prof. dr hab. inż. Jarosław GórskiĆwiczenia: dr inż. Marek Skowronek, prof. PG

 • Teoria Sprężystości i Plastyczności - 2021/2022

  Kursy Online
  • J. Górski
  • M. Sondej
  • A. Tomaszewska
  • K. Winkelmann
  • M. Skowronek

  Teoria Sprężystości i Plastyczności II StopieńBudownictwo sem. IWykłady i Ćwiczenia: prof. dr hab. inż. Jarosław GórskiĆwiczenia: dr inż. Marek Skowronek, prof. PG

 • Joanna Raczek dr inż.

  Wykształcenie 1997 -- 2001 Studia inżynierskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2001 -- 2003 Studia magisterskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2000 -- 2004 Studia inżynierskie, Wydział Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji,...

 • Teoria chaosu wykład i seminarium 2022/2023

  Kursy Online
  • P. Bartłomiejczyk

  Teoria chaosu (MAT2017) Specjalność: Analityk danych (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne, 2021/2022 - zimowy (sem. 3)

 • Konkurencyjność : teoria i praktyka : na przykładzie polskiego eksportu artykułów przemysłowych na unijny rynek w latach 1995-2006

  Publikacja

  - Rok 2008

  Czym jest konkurencyjność? Jak w gąszczu definicji konkurencyjności wybrać tę jedyną właściwą dla badanego zjawiska? Czy istnieje teoria konkurencyjności? Jak zmierzyć poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa, branży i gospodarki? Rozpoczynając od odpowiedzi na powyższe pytania autorka w sposób niezwykle przystępny i obrazowy przeprowadza wnikliwą analizę konkurencyjności polskiego eksportu na unijne rynki w latach 1995-2006....

 • Teoria prawdopodobieństwa

  Kursy Online
  • T. Szarek

 • Teoria ryzyka

  Kursy Online
  • K. Dziedziul

 • Wprowadzenie do algorytmów kwantowych. Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowanie.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Celem tej pracy jest prezentacja kwantowego modelu obliczeń. Szczególny nacisk położono na zagadnienia matematyczne i informatyczne. Zadbano o wyjaśnienie podstaw teoretycznych, podanie pełnych dowodów poprawności algorytmów kwantowych oraz szacowanie złożoności obliczeniowej.

 • Teoria ekosystemu populacji jako narzędzie modelowania dynamiki otoczenia gospodarczego organizacji

  Publikacja
  • R. Sworowski

  - Rok 2003

  W niniejszej publikacji przedstawiono zarys teorii ekosystemu populacji w odniesieniu do świata organizacji gospodarczych. Omówiono podstawowe metody analityczne stosowane w świecie ekologii, a mogące mieć zastosowanie do badania zjawisk gospodarczych z zakresu projektowania organizacji gospodarczej. Weryfikacji przedstawionych hipotez dokonano na podstawie danych historycznych dotyczących rozwoju rynku niezależnych operatorów...

 • Wybrane zagadnienia hydrosprężystości zbiorników okrętowych i oceanotechnicznych. Teoria i badania.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Rozprawa habilitacyjna: dotyczy zagadnień dodatkowych obciążeń konstrukcji zbiorników od ruchu cieczy znajdującej się w zbiorniku oraz obciążeń pochodzących od ruchu fali. Przeprowadzono analizy teoretyczne ruchu cieczy w zbiorniku przy założeniu potencjalnego przepływu cieczy. Rozważania teoretyczne potwierdzono badaniami na modelu zbiornika wypełnionego cieczą. Wyniki badań eksperymentalnych poddano analizie numerycznej. Wyniki...

 • Teoria systemów i Teoria Organizacji i Zarządzania

  Kursy Online
  • E. Wojnicka-Sycz

  Zajęcia odbywają się co tydzień w środę w godzinach 13:15-16:00 w MsTeams pod linkiem: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NjAxZTY2ZjktODI0MS00YjljLWE3NjgtMWQxMDliODRlMDAz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252233f97504-8676-4b87-96ad-a9394d16b3b2%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=2fee9fd8-de07-42a7-b754-8ed19d269a8a&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true