Wyniki wyszukiwania dla: analizy ekonomiczne i wielokryterialne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: analizy ekonomiczne i wielokryterialne

Wyniki wyszukiwania dla: analizy ekonomiczne i wielokryterialne

 • A multi-criteria decision model for the introduction of electric storage multiple units on the partially electrified Gdynia-Hel railway

  : In this article a multi-criteria study of the use of independently powered electric multiple units on the partially electrified Gdynia Główna - Hel line was carried out. The use of (currently used) diesel and, as an alternative, electric and electric multiple units with an electric energy storage was considered. The analysis was carried out on the basis of three criteria for assessing the route service options, i.e. environmental,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Marta Kuc-Czarnecka dr

  Marta Kuc-Czarnecka jest zastępczynią kierownika Katedry Statystyki i Ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Pełni również funkcję pełnomocniczki Dziekana ds. akredytacji AMBA. Jest współzałożycielką Rethinking Economics Gdańsk oraz członkinią Fundacji im. Edwarda Lipińskiego na rzecz promocji pluralizmu w naukach ekonomicznych. W latach 2018-2022 była ekspertką Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy...

 • Michał Bernard Pietrzak dr hab.

         Michał Bernard Pietrzak jest kierownikiem Katedry Statystyki i Ekonometrii na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej oraz zastępcą redaktora naczelnego ds. oceny pod względem poprawności statystycznej czasopism: Oeconomia Copernicana i Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Do października 2021 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,...

 • Ekonomiczne Problemy Usług

  Czasopisma

  ISSN: 1640-6818 , eISSN: 1896-382X

 • Wielokryterialne wartościowanie jakości obiektów metodą Taguchiego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Wartościowanie jakości obiektu w klasycznej wersji metody Taguchiego opiera się na jednym kryterium. Kryterium to jest najważniejszym z ich zbioru, wpływających na jakość ocenianego obiektu. Jednakże takie podejście jest dalece niewystarczające, ponieważ wg pewnika Kolmana: cyt. "nie istnieje pojedyncze kryterium opisujące kompleksowo stan jakości dowolnego przedmiotu analizy". Dla zwiększenia stopnia informacyjności wielkości...

 • Optimum. Studia Ekonomiczne

  Czasopisma

  ISSN: 1506-7637

 • Karol Grębowski dr inż.

  Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako adiunkt w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów...

 • Studia Ekonomiczne

  Czasopisma

  ISSN: 0239-6416 , eISSN: 2084-4395

 • Eseje ekonomiczne Davida Hume'a

  W artykule przedstawiono poglądy ekonomiczne czołowego szkockiego filozofa Davida Hume'a, które odegrały znaczący wpływ na kształtowanie się nurtu klasycznej ekonomii, a zwłaszcza na twórczość Adama Smitha.

 • Ekonomiczne i środowiskowe aspekty budowy dróg

  Kursy Online
  • R. Okraszewska
  • M. Budzyński

  Materiały do kursu Ekonomiczne i środowiskowe aspekty budowy dróg na kierunku budownictwo.

 • Metody wielokryterialne wspomagania decyzji oraz ich zastosowanie w opracowaniu metody oceny niepotokowych procesów produkcyjnych

  Publikacja

  - Rok 2017

  Wraz z rozwojem systemów produkcyjnych oraz wzrostem złożoności procesów produkcyjnych powstaje konieczność rozwoju metod wspomagania podejmowania decyzji dotyczących planowania oraz eksploatacji procesów i systemów produkcyjnych. Mnogość podejmowanych decyzji oraz ich zróżnicowana waga dla właściwego przebiegu produkcji wymaga podejmowania decyzji z uwzględnieniem wielu różnorodnych i zmiennych czynników. Stąd powstaje problem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wielokryterialne Wspomaganie decyzji środowiskowych przy wydobywaniu węglowodorów z formacji łupkowych

  Publikacja
  • W. Treichel
  • T. Andrzej
  • J. Zaleska-Bartosz
  • N. Marek
  • P. Karol
  • G. Maria
  • A. Małachowska

  - Rok 2017

  Poszukiwanie i eksploatacja gazu z formacji łupkowych wymaga zidentyfikowania i uwzględnienia wielu czynników i uwarunkowań geologiczno-górniczych, ekonomiczno-finansowych, prawnych oraz szeroko rozumianych aspektów przestrzenno-środowiskowych. Poruszane zagadnienia prowadzą do zidentyfikowania problemów decyzyjnych, które mogą pojawiać się przy eksploatacji gazu z łupków, a które wiążą się z intensywnym korzystaniem z zasobów...

 • Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

  Czasopisma

  ISSN: 2083-8611

 • Wielokryterialne wspomaganie projektowania układów geometrycznych modernizowanych linii kolejowych

  Publikacja

  W pracy przedstawiono charakterystykę zagadnień z dziedziny projektowania modernizacji dróg kolejowych, w których to zagadnieniach możliwe jest efektywne wspomaganie decyzji projektanta odnośnie przyjmowanych parametrów. Skupiono się na planowaniu przebiegu trasy w planie sytuacyjnym względem istniejących uwarunkowań terenowych i geometrycznych eksploatowanych linii. Przedstawiono wybrane czynniki, które decydują o jakości nowoprojektowanego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Koncepcja analizy geoinformacyjnej obrazów rastrowych w rozwiązaniach fotogrametrycznych.The concept of geo-information analysis of photogrametric pictures.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawione zostały postępy badań nad realizowaną przez autorów artykułu własną koncepcją analizy geoinformacyjnej rastrów, w tym szczególnie obrazów fotogrametrycznych. Zaprezentowano koncepcję oraz funkcje systemu umożliwiającego prezentację informacji związanej z obiektami zidentyfikowanymi na obrazie cyfrowym. Koncepcja zakłada możliwość udostępniania danych w Internecie oraz w rozwiązaniach stanowiskowych wykorzystujących...

 • Polityczne, prawne i ekonomiczne aspekty ustawy o języku polskim

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule omówiono proces przyjmowania przez Sejm i Senat RP ustawy o języku polskim z 7 października 1999 r. oraz jej nowelizacji z 4 marca 2004 r. Przestawiono aspekty polityczne, prawne i ekonomiczne tej ustawy oraz wybrane komentarze prasowe.

 • Uwarunkowania ekonomiczne wykorzystania silników gazowych do produkcji energii elektrycznej i ciepła

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono podstawowe przesłanki techniczne i ekonomiczne do zastosowania silników produkujących energię elektryczną i ciepło z wykorzystaniem jako paliwa sieciowego gazu ziemnego. Omówiono uwarunkowania funkcjonowania źródeł małej mocy na lokalnych rynkach energii. Przedstawiono problemy współpracy silników gazowych z systemami energetycznymi oraz uwarunkowania ekonomiczne rozwoju tych źródeł.

 • Nowe spojrzenie na ekonomiczne aspekty jakości

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono metody umożliwiające pozyskiwanie danych o kosztach różnego rodzaju do zarządzania jakością. Przedstawiono tak metody zalecane w ISO 9004 jak i inne nie stosowane powszechnie do analizy danych kosztowych w systemach jakości, a wywodzące się z księgowości i rachunkowości zarządczej

 • Ekonomiczne efekty działalności sportowej

  Kursy Online
  • K. Zawadzki

 • Wielokryterialne projektowanie budynków wielofunkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kryterium elastyczności funkcjonalnej

  Publikacja

  - Rok 2018

  Rozprawa doktorska porusza problematykę związaną z wielokryterialnym projektowaniem budynków wielofunkcyjnych , w którym kryterium elastyczności funkcjonalnej zostało zaproponowane jako czynnik priorytetowy. Praca zawiera analizę obiektów wielofunkcyjnych umożliwiającą usystematyzowanie aktualnej wiedzy w zakresie projektowania tych obiektów oraz dokonanie ich klasyfikacji. Proces projektowy obiektu wielofunkcyjnego jest elementem...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Algorytmy analizy modalnej

  Publikacja

  - Rok 2012

  Referat stanowi wprowadzenie teoretyczne do badań analizy modalnej. Przedstawiono wyniki badań analizy modalnej stanowiska do badania małogabarytowych wirników przeprowadzonych w programie Abaqus oraz ich weryfikację za pomocą badań eksperymentalnych. Przedstawiono również program rozwijany w Zakładzie Dynamiki Wirników i Łożysk Ślizgowych - Dynwir-S-70. Jest to program do analizy modalnej wielopodporowych i wielomasowych wirników.

 • Ekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2005

  W rozdziale tym zostały przedstawione definicje kryzysu oraz etapy w działalności przedsiębiorstwa charakterystyczne dla upadłych przedsiębiorstw. Ponadto autor ukazał klasyfikacje i rodzaje kryzysów, a także przyczyny i symptomy upadłości przedsiębiorstw.

 • Instrumenty ekonomiczne właściwej realizacji sterowania U i Q.

  Publikacja

  Jest to jeden z referatów prezentujących wyniki obszernej pracy badawczej obejmującej złożoną problematykę sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym (sterowanie U i Q). Założenia ogólne: Jest to jeden z referatów prezentujących wyniki obszernej pracy badawczej obejmującej złożoną problematykę sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym (sterowanie...

 • Skutki ekonomiczne kryzysu finansowego dla gospodarstw domowych w Polsce

  Sytuacja ekonomiczna i decyzje finansowe gospodarstw domowych funkcjonujących w gospodarce rynkowej zdeterminowane są wieloma czynnikami. Do podstawowych z nich należą dochody, koniunktura giełdowa oraz oczekiwania co przyszłych dochodów, a one zaś związane są z tym, co w danym okresie dzieje się na rynkach finansowych czy gospodarce danego kraju. Dlatego zjawiskiem, które może wywrzeć istotny wpływ na ich sytuację finansową, jest...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody analizy zapachu

  Zmysł węchu to jeden z dwóch, oprócz smaku, zmysłów chemicznych. Istota tego zmysłu polega na umiejętności rozpoznawania i występowania zapachu określonych związków chemicznych lub ich mieszanin w otoczeniu. W artykule przedstawione zostały metody analizy zapachu m.in. metody klasycznej analizy sensorycznej, chromatografii gazowej połączonej z detekcją olfaktometryczną oraz elektroniczny nos.

 • Technologiczne i ekonomiczne aspekty odzysku i segragacji diamentów z narzędzi ściernych

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2012

  Przedstawiono technologiczne i ekonomiczne aspekty odzysku i segragacji diamentów z narzędzi ściernych. Omówiono wydzielanie diamentu ze zużytych narzędzi oraz obróbkę uzyskanych w ten sposób ziaren.Podano własciwości i zasady segregacji ziaren diamentowych oraz sposób oceny ekonomiczności tych operacji.

 • Technologiczne i ekonomiczne aspekty odzysku i segragacji diamentów z narzędzi ściernych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedstawiono technologiczne i ekonomiczne aspekty odzysku i segregacji diamentów z narzędzi ściernych. Omówiono wydzielanie diamentu ze zuzytych narzędzi oraz obróbkę uzyskanych w ten sposób ziaren. Podano właściwości i zasady segregacji ziaren diamentowych oraz sposób oceny ekonimiczności tych operacji.

 • Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego

  Czasopisma

  ISSN: 1897-7480

 • Efekty hydrauliczne i ekonomiczne zastąpienia zespołu hydroforni klasycznych przez pompownię

  Publikacja

  - Rok 2006

  W referacie przedstawiono pozytywne efekty hydrauliczne i ekonomiczne zastąpienia siedmiu hydroforni ze zbiornikami wodno-powietrznymi przez pompownię sieciową z pompami o regulowanej wydajności przez przemiennik częstotliwości. Porównanie ciągłych pomiarów ciśnienia dowiodło o stabilizacji jego wartości w sieci po modernizacji podczas, gdy wskutek eksploatacji hydroforni amplituda pulsacji ciśnienia dochodziła do 0,3 MPa w odstępach...

 • Ekonomiczne aspekty ochrony dziedzictwa przemysłowego.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Wystąpienie dotyczyło ekonomicznych aspektów ochrony architektonicznych obiektów poprzemysłowych związanych ze zmianą ich funkcji użytkowej. Uwzględniono etap zarówno projektowy jak i realizacyjny inwestycji.

 • Aspekty społeczne, ekonomiczne i techniczne rewitalizacji na przykładzie dzielnicy Gdańsk-Letnica

  Przedmiotem rozważań są problemy społeczne, ekonomiczne i techniczne komunalnych zasobów mieszkaniowych dostrzeżone w toku wykonywania zróżnicowanych, w swym charakterze, robót budowlanych realizowanych w ramach działań objętych projektem „Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku”. Autorzy zwracają uwagę i analizują motywy brane pod uwagę przy ocenie zasadności podjęcia tak złożonej inwestycji. Sygnalizują ponadto problemy wynikające z...

 • PODSTAWY ANALIZY ALGORYTMÓW 2023

  Kursy Online
  • M. Kubale
  • M. Małafiejski

  nazwa: PODSTAWY ANALIZY ALGORYTMÓW kod: E:35519W0 kierunek: informatyka poziom kształcenia: I rok: 2

 • Matematyczne zagadnienia analizy sygnału

  Kursy Online
  • J. Signerska-Rynkowska
  • A. Bartłomiejczyk
  • B. Mielewska

  Matematyczne zagadnienia analizy sygnału Prowadzący (odpowiedzialny za przedmiot): Justyna Signerska-Rynkowska Kierunek: Matematyka, Specjalność - Matematyka stosowana (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne

 • Metody nieliniowej analizy danych

  Kursy Online
  • J. Signerska-Rynkowska
  • A. Bartłomiejczyk
  • B. Mielewska

  Nazwa przedmiotu: Metody nieliniowej analizy danych Prowadzący (odpowiedzialny za przedmiot): Justyna Signerska-Rynkowska Kierunek: Matematyka, Specjalność - Analityk danych (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne

 • Prototypowy system analizy ruchu obiektów

  Zaprezentowano system automatycznej analizy ruchu SARO, który umożliwia identyfikowanie poruszających się obiektów, określanie ich lokalizacji oraz wyznaczanie kierunku i prędkości ruchu. Przedstawiono pokrótce podstawy teoretyczne zaimplementowanych metod analizy ruchu, podano także wyniki eksperymentów przeprowadzonych przy użyciu systemu SARO.

 • Kaskada - scenariusze analizy strumieni multimedialnych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Zaprezentowano podstawowe mechanizmy działania platformy KASKADA ze względu na wykonywanie usług prostych związanych z realizacją algorytmów analizy strumieni multimedialnych, jak również usług złożonych dotyczących wykonywania bardziej skomplikowanych scenariuszy. Rozpatrzono problemy implementacyjne na przykładzie scenariusza analizy strumieni z kamer wideo.

 • Osoby starsze w rodzinie a ubóstwo ekonomiczne

  Publikacja

  - Rok 2007

  W rozdziale przedstawiono wyniki pomiaru ubóstwa ekonomicznego wyróżnionych grupach społecznych a także w przekroju miasto-wieś

 • Ekonomiczne efekty organizacji wielkoformatowych wydarzeń sportowych

  Publikacja

  - Rok 2017

  Przedmiotem rozważań w niniejszej monografii są efekty wywołane organizacją wielkoformatowych wydarzeń sportowych. Pretekstem do podjęcia tej tematyki jest duże zainteresowanie organizacją tych wydarzeń tłumaczone korzystnym oddziaływaniem na gospodarkę gospodarza. Przegląd literatury przedmiotu wskazuje jednak na rozbieżności w tym zakresie pomiędzy oficjalnymi opracowaniami publikowanymi na zlecenie organizatorów oraz niezależnymi,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ekonomiczne i środowiskowe aspekty skoncentrowanej fotowoltaiki

  Publikacja

  - Przegląd Elektrotechniczny - Rok 2015

  W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli skoncentrowanego promieniowania słonecznego. Skoncentrowana fotowoltaika (CPV), przy użyciu wielowarstwowych ogniw fotowoltaicznych, pozwala na obniżenie kosztów instalacji oraz kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Rozwój nowych technologii wytwarzania energii elektrycznej z...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Relacje ekonomiczne na rynku usług transportowych

  Publikacja

  - Rok 2015

  Rynek usług transportowych w Polsce odgrywa bardzo ważną rolę w całej gospodarce i szybko się zmienia, dostosowując się do przemian na otwartym rynku europejskim i światowym. Autorzy książki: - określili podstawowe, teoretyczne problemy badawcze z uwzględnieniem gałęziowych rynków transportowych i wybranych segmentów wyodrębnionych struktur; - wskazali na najważniejsze determinanty przemian na rynku usług transportowych i bieżące...

 • Ekonomiczne aspekty strategii utrzymania torów kolejowych

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2014

  W ostatnich lata coraz więcej uwagi poświęca się analizie kosztów cyklu życia (Life Cycle Cost - LCC) w zakresie planowania strategii utrzymania infrastruktury kolejowej. Większość prac ogranicza się jednak do kosztów bezpośrednich (planowanych), takich jak budowy, konserwacji, odnowienia i utylizacji. Takie podejście prowadzi do niedoszacowania kosztów wynikających z niskiej jakości geometrii toru. W artykule przedstawiona została...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dwustopniowe studia ekonomiczne na uczelni technicznej

  Publikacja

  - Rok 2005

 • Studia i analizy europejskie

  Czasopisma

  ISSN: 2081-5530 , eISSN: 2300-536X

 • Analizy i Studia CASP

  Czasopisma

  ISSN: 2451-0203 , eISSN: 2451-0475

 • Terroryzm – studia, analizy, prewencja

  Czasopisma

  ISSN: 2720-4383 , eISSN: 2720-6351

 • O mżliwościach analizy mostów stalowych

  Publikacja

  Przedstawiono współczesne praktyczne możliwości analizy mostów stalowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego> Podano przykłady analiz wykonanych na potrzeby prac badawczych, ekspertyz i projektów

 • Aspekty technologiczne, organizacyjne i ekonomiczne zastosowania konstrukcji mostów składanych w okresie remontu obiektów komunikacyjnych

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2009

  W artykule zostały przedstawione wybrane aspekty ekonomiczne, organizacyjne i technologiczne wykorzystania konstrukcji mostów składanych do budowy mostów tymczasowych w okresie remontu obiektów stałych. Autor opiera swoją wiedzę na praktycznych przykładach takich rozwiązań w skali rzeczywistej. Zastosowanie konstrukcji składanych w niektórych przypadkach jest jedyną alternatywą, jeżeli chodzi o zapewnienie przejezdności ważnych...

 • Szumy czujników : Metody pomiarów i analizy

  Publikacja

  - Rok 2014

  W pracy przedstawiono problematykę pomiarów i analizy szumów w wybranych rodzajach czujników. Przedstawiono mechanizmy powstawania szumów, metody ich pomiarów oraz analizy. W pracy występuje szereg przykładów w których szumy są źródłem informacji o zjawiskach zachodzących w otoczeniu czujnika. Praca będzie przydatna dla osób zajmujących się problematyką pomiarów i analizy sygnałow o niewielkiej intensywności.

 • Łagodne wprowadzenie do analizy algorytmów

  Publikacja

  - Rok 2014

  Książka jest 11. wydaniem podręcznika akademickiego poświęconego podstawom algorytmiki. Składa się z trzech rozdziałów. Rozdział 1 daje podstawy formalne niezbędne przy analizie algorytmów pod kątem złożoności obliczeniowej. Rozdział 2 wprowadza w zagadnienia analizy algorytmów z różnych punktów widzenia.Rozdział 3 przedstawia podstawowe struktury danych.