Wyniki wyszukiwania dla: animacja komputerowa - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: animacja komputerowa

Wyniki wyszukiwania dla: animacja komputerowa

 • Animacja komputerowa

  Kursy Online
  • J. Lebiedź
  • J. Redlarski

  Animacja komputerowa (ANK, I stopień - Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne na VII semestrze studiów),

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Akademia ETI dla I ALO - grafika komputerowa

  Kursy Online
  • J. Lebiedź
  • J. Redlarski

  Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich WETI dla I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni - modelowanie i animacja w programie Blender

 • System logiki rozmytej wspomagający tworzenie animacji komputerowych w oparciu o język Python

  Publikacja

  - Rok 2005

  W celu tworzenia animacji komputerowych opartych o reguły wywodzące się z animacji tradycyjnej zaimplementowano system logiki rozmytej w języku Python, wykorzystujący słownikowy typ danych (tablice asocjacyjne). Zaprojektowane reguły łączą etykiety słowne, oznaczające zmienne lingwistyczne z etykietami nazw funkcji przynależności wykorzystującymi wartości lingwistyczne. W referacie przedstawiono fazy projektowania systemu, określania...

 • Implementacja reguł animacji w logice rozmytej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Zaprojektowano system komputerowy wspomagający tworzenie animacji. System wykorzystuje reguły animacji wywodzące się z animacji tradycyjnej. Reguły opisują sposób uzyskiwania animacji postaci nacechowanych emocjonalnie. Na potrzeby badań zostały one sformułowane w logice rozmytej i zaimplementowane w języku programowania Python. Wykorzystując system wygenerowano animacje testowe, które poddano ocenie subiektywnej, w celu określenia...

 • Analysis and generation of emotionally-charged animated gesticulation

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przygotowano animacje komputerowe, przedstawiające gestykulację nacechowaną emocjonalnie. Wykorzystano metodę animacji z klatkami kluczowymi. Zaproponowano zestaw parametrów opisujących ruch, które sprawdzono pod kątem przydatności w klasyfikacji treści emocjonalnych w animacji. Wykorzystano metody analizy zbiorów przybliżonych. Przedstawiono możliwość wykorzystania wyników w generowaniu animacji o pożądanych cechach emocjonalnych....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Utilization of fuzzy rules in computer character animation

  Publikacja

  - Rok 2010

  The chapter presents a method for automatic enhancement of computer character animation utilizing fuzzy inference. First the user designs a prototype version of animation, with keyframes only for important poses, roughly describing the action. Then animation is enriched with new motion phases calculated by the fuzzy inference system using descriptors given by the user. Various degrees of motion fluency and naturalness are possible...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Computer animation system based on rough sets and fuzzy logic

  A fuzzy logic inference system was created, based on the analysis of animated motion features. The objective of the system is to facilitate the creation of high quality animation by analyzing personalized styles contained in numerous animations. Sequences portraying a virtual character acting with a differentiating personalized style (natural or exaggerated) and various levels of fluidity were prepared and subjectively evaluated....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Personalized avatar animation for virtual reality

  Publikacja

  - Rok 2008

  The paper presents a method for creating a personalized animation of avatar for virtual reality application such as multiplayer on-line games. Animation is stored in a simplified version, containing only keyframes for important avatar poses. This version defines key movements, i.e. roughly describes the avatar's action. Animation is enriched by the user with new motion phases utilizing fuzzy descriptors.Various degrees of motion...

 • Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedmiotem badawczym rozprawy jest wykazanie możliwości wspomagania komputerowej animacji postaci poprzez wykorzystanie metod inteligentnych, szczególnie logiki rozmytej, w taki sposób, aby możliwe było uzyskiwanie animacji płynnych i nacechowanych stylistycznie, dla których punktem wyjścia są animacje schematyczne, które nie posiadają tych cech. Wiedza zawarta w literaturze animacji i wiedza oparta na wynikach wydobywania danych...

 • Personalizacja animacji postaci w aplikacjach rzeczywistości wirtualnej

  Celem referatu jest przedstawienie metody tworzenia spersonalizowanej animacji wirtualnej postaci. Na wejściu aplikacji podawane są animacje czynności i gestów, które wzbogacane są o dodatkowe klatki kluczowe. Ma to na celu wprowadzenie do animowanego ruchu elementów nie zmieniających jego obiektywnej treści, ale wpływających na odbiór subiektywny. Parametry dodawanych faz zaleŜne są od subiektywnego opisu...

 • Wykorzystanie nowych metod wnioskowania w grafice i animacji komputerowej

  Publikacja

  - Rok 2006

  Referat opisuje realizowane zadania badawcze, dotyczące wykorzystana nowych metod wnioskowania (tzw. soft-computingu) w przetwarzaniu grafiki i animacji komputerowej. W pierwszym z zadań, opracowaniu metody poprawy jakości fotografii tekstu przeznaczonych do rozpoznawania znaków, wykorzystano algorytmy przetwarzania obrazów i ich modyfikacje do usuwania ze zdjęcia tła oraz gradientu jasności, następnie nowa metoda filtracji nieliniowej...

 • Zastosowanie przetwarzania rozmytego w animacji komputerowej

  Publikacja

  - Rok 2006

  Referat przedstawia projekt systemu ekspertowego do tworzenia animacji komputerowych. Założono, iż wykorzystanie reguł animacji tradycyjnej i przetwarzania rozmytego może przyspieszyć proces tworzenia animacji komputerowych i pozwoli uzyskiwać animacje o wysokiej jakości wizualnej, nie ustępujące anima-cjom przygotowanym w całości przez animatora. Wejściem do systemu jest prosta animacja oraz opis ruchu pożądanego przez użytkownika....

 • Multimodal learning application with interactive animated character. [Multimodalna aplikacja edukacyjna wykorzystująca interaktywną animowaną postać]

  Publikacja

  - Rok 2006

  The aim of this study is to design a computer application that may assist teachers and therapists in multimodal manner in their work with impaired or disabled children. The application can be operated in many different ways, giving to a child with special educational needs a possibility to learn and train many skills or treat speech disorders. The main stress in this research is on the creation of animated character that will serve...

 • Computational intelligence-aided character animation

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy przedstawiono pokrótce metody animacji komputerowej, a także podano zasady oceny jakości wyniku animacji postaci. Dodatkowo dokonano przeglądu metod inteligentnych stosowanych w animacji komputerowej i w dziedzinach pokrewnych. W badaniach skupiono się na animacji ruchu w kontekście uzyskiwanej ekspresji. Podano reguły stosowane w animacji tradycyjnej oraz wyznaczono parametry opisujące fazy ruchu w odniesieniu do poszczególnych...

 • A New Method for Automatic Generation of Animated Motion

  Publikacja

  - Rok 2012

  A new method for generation of animation with a quality comparable to a natural motion is presented. Proposed algorithm is based on fuzzy description of motion parameters and subjective features. It is assumed that such processing increases naturalness and quality of motion, which is verified by subjective evaluation tests. First, reference motion data are gathered utilizing a motion capture system, then these data are reduced...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • New method for personalization of avatar animation

  Publikacja

  The paper presents a method for creating a personalized animation of avatar utilizing fuzzy inference. First the user designs a prototype version of animation, with keyframes only for important poses, roughly describing the action. Then animation is enriched with new motion phases calculated by the fuzzy inference system using descriptors given by the user. Various degrees of motion fluency and naturalness are possible to achieve....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Enhancement of computer character animation utilizing fuzzy rules

  Publikacja

  Rozdział przedstawia nową metodę przetwarzania komputerowych animacji postaci. Wykorzystuje ona wnioskowanie rozmyte, oparte na regułach i funkcjach przynależności uzyskanych w procesie analizy wyników testów subiektywnej oceny jakości animacji. W trakcie przetwarzania do animacji automatycznie dodawane są nowe fazy ruchu, co skutkuje poprawą jakości wizualnej oraz zmianą płynności i stylizacji ruchu w sposób zamierzony. W referacie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci - wybrane zagadnienia

  Publikacja

  - Rok 2009

  Celem badawczym rozprawy było wykazanie możliwości wykorzystania inteligentnych metod obliczeniowych, głównie logiki rozmytej, w animacji komputerowych postaci. Powstał system pozwalający w sposób półautomatyczny tworzyć animacje płynne i nacechowane stylistycznie. Poprawność wykorzystanego podejścia została zweryfikowana w toku testów oceny z udziałem dużej liczby widzów-ekspertów.

 • System animacji szkieletów o dowolnej topologii oparty na systemie cząstek

  Publikacja

  - Rok 2013

  Tworzenie animacji postaci opartych na szkielecie jest jednym z kluczowych problemów w grafice komputerowej. W niniejszym artykule proponowany jest system tworzenia proceduralnych animacji szkieletów o dowolnej topologii wymagający na wejściu określenia ruchu jedynie niewielkiego zbioru punktów kontrolnych. Wykorzystanie algorytmu Verleta zapewnia wysoką wydajność, a odpowiedni automatyczny dobór dodatkowego zestawu warunków pozwala...

 • Simple gait parameterization and 3D animation for anonymous visual monitoring based on augmented reality

  The article presents a method for video anonymization and replacing real human silhouettes with virtual 3D figures rendered on a screen. Video stream is processed to detect and to track objects, whereas anonymization stage employs animating avatars accordingly to behavior of detected persons. Location, movement speed, direction, and person height are taken into account during animation and rendering phases. This approach requires...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Porównanie tradycyjnych i komputerowych metod animacji 2D i 3D.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł opisuje najważniejsze zagadnienia związane z animacją tworzoną zarówno w sposób tradycyjny, jak i z zastosowaniem technik komputerowych oraz związki między tymi sposobami generowania ruchu.

 • Reguły animacji tradycyjnej w komputerowych systemach animacji 2D i 3D

  Publikacja

  - Rok 2004

  Wykorzystywane obecnie reguły animacji sformułowane zostały ponad 70 lat temu. Artykuł zawiera ich opis i klasyfikację oraz sposoby zastosowania w technice komputerowej. Zaproponowano zestaw testów subiektywnych dotyczących oceny realizmu animacji stworzonych z wykorzystaniem reguł.