Wyniki wyszukiwania dla: anteny mikropaskowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: anteny mikropaskowe

Wyniki wyszukiwania dla: anteny mikropaskowe

 • Prostokątne anteny mikropaskowe zasilane przez sprzężenie elektromagnetyczne

  Praca dotyczy projektowania anten mikropaskowych dla pasma 2.4 GHz, zasilanych przez sprzężenie elektromagnetyczne realizowane poprzez szczelinę we wspólnym ekranie. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych wybranych konfiguracji anten pod kątem poszerzenia ich pasma pracy. Zamieszczono wyniki pomiarów zrealizowanych modeli anten.

 • Krzysztof Nyka dr hab. inż.

  Krzysztof Nyka, absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI PG), gdzie  uzyskał tytuł magistra inżyniera (1986, telekomunikacja) stopień doktora nauk technicznych (2002, elektronika) i doktora habilitowanego (2020 automatyka, elektronika i elektrotechnika). Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG. Zainteresowania...

 • Rafał Lech dr hab. inż.

   IEEE Senior Member #92122578 Rafał Lech urodził się w Elblągu w 1977 roku. W roku 2001 otrzymał tytuł magistra inżyniera, w roku 2007 stopień doktora nauk technicznych (z wyróżnieniem) a w roku 2018 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika w Politechnice Gdańskiej. Obecnie pracuje w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  w Politechnike...

 • Antena mikropaskowa o poszerzonym paśmie pracy

  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące anteny mikropaskowej o poszerzonym paśmie pracy. Poprzez zastosowanie układu dwóch szczelin sprzęgających we wspólnej warstwie masy uzyskano 29% pasmo pracy (0.96GHz -1.25 GHz) mierzone przy poziomie WFS < 1.5. Ze względu na obserwowane w charakterystyce promieniowania minima, wykonano drugą wersję anteny ze zmodyfikowanymi wymiarami warstwy masy. Efektemtego zabiegu było uzyskanie anteny...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rectangular microstrip resonator illumi-nated by normal-incident plane wave

  W pracy przedstawiono koncepcję modów oświetlających pozwalającą na obliczenie podstawowych parametrów elektrycznych anten mikropaskowych - częstotliwości rezonansowej, rezystancji promieniowania i charakterystyki promieniowania. Oparta jest ona na dwuwymiarowej metodzie przestrzeni widmowej, w której pobudzenie występuje w formie pojedynczej fali płaskiej padającej prostopadle na analizowaną strukturę. Rezultatem takiego podejścia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Szyk planarny anten mikropaskowych z przeznaczeniem do radaru dopplerowskiego

  Publikacja

  w pracy opisano konstrukcję oraz wyniki pomiarów szyku 4 anten mikropaskowych w postaci macierzy 2x2 na częstotliwość 10 ghz, z przeznaczeniem do pracy w układzie radaru dopplerowskiego. pojedynczym promiennikiem w omawianym szyku jest antena mikropaskowa, zasilana przez sprzężenie elektromagnetyczne realizowane przez szczelinę we wspólnym ekranie. wykorzystanie szyku w układzie radaru dopplera stwarza wymagania w stosunku do charakterystyk...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mikropaskowy promiennik prostokątny o zredukowanych wymiarach poprzecznych

  Publikacja

  W rozdziale omówiono wyniki prac nad anteną mikropaskową, o zredukowanych wymiarach poprzecznych, przeznaczoną do pracy w szyku antenowym w systemie IFF. Na wstępie zaprojektowano oraz wykonano modele pojedynczej anteny mikropaskowej, spełniające wymagania co do parametrów elektrycznych. Badania eksperymentalne tych modeli dotyczyły wpływu wymiarów wspólnej masy na charakterystyki promieniowania oraz wpływu odległości pomiędzy...

 • Mikropaskowy promiennik prostokątny o zredukowanych wymiarach poprzecznych

  Publikacja

  W rozdziale omówiono wyniki badań nad miniaturyzacją wymiarów poprzecznych anteny mikropaskowej przeznaczonej do pracy w systemie IFF/SSR. Zastosowanie dwóch szczelin sprzęgających: prostokątnej oraz typu H pozwoliło zwiększyć pasmo pracy oraz poprawić dopasowanie anteny. Przedstawiono wyniki symulacji oraz pomiarów parametrów anteny: WFS wejściowego oraz charakterystyk promieniowania w obu płaszczyznach ortogonalnych.

 • Application of hybrid radiation modes of microstrip line in rectangular patch antenna design

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy przedstawiono metodę wykorzystania hybrydowych rodzajów promieniujących linii mikropaskowej do projektowania anten mikropaskowych. Pokazano,że pojedynczy rodzaj promieniujący można wykorzystać do przybliżonego opisu pola promieniowania anteny mikropaskowej. Zamieszczono wyniki symulacji potwierdzające zadowalającą dokładność przybliżenia w przypadku obliczeń częstotliwości środkowych pracy anteny oraz rezystancji promieniowania...

 • Modelling of mutual coupling in microstrip antenna arrays fed by microstrip line.

  Publikacja

  Przedstawiono wyniki modelowania sprzężenia pomiędzy prostokątnymi radiatorami mikropaskowymi w szyku liniowym anten zasilanych przez linie mikropaskowe. Zaproponowano schemat zastępczy sprzężenia w postaci kombinacji linii transmisyjnych wraz z sękami zwartymi i rozwartymi. Pokazano, że schemat taki dobrze modeluje sprzężenie w wąskim pasmie częstotliwości ok. 4%. Wyniki modelowania sprawdzono eksperymentalnie poprzez pomiary...

 • Modelling of mutual coupling in microstrip antenna arrays fed by microstrip line. Modelowanie sprzężenia w szykach anten mikropaskowych zasilanych przez linie mikropaskowe.

  Publikacja

  Przedstawiono wyniki modelowania sprzężenia pomiędzy prostokątnymi radiatorami mikropaskowymi w szyku liniowym anten zasilanych przez linie mikropaskowe. Zaproponowano schemat zastępczy sprzężenia w postaci kombinacji linii transmisyjnych wraz z sękami zwartymi i rozwartymi. Pokazano, że schemat taki dobrze modeluje sprzężenie w wąskim pasmie częstotliwości ok. 4%. Wyniki modelowania sprawdzono eksperymentalnie poprzez pomiary...

 • Wielozakresowa stosowa antena mikropaskowa zasilana współosiowo

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono możliwości projektowania i wykonania trzyzakresowej zintegrowanej anteny stosowej. Pożądane rezonanse uzyskano poprzez zwiększenie ilości łat promieniujących ułożonych warstwowo. Częstotliwości rezonansowe struktury kontrolowano poprzez dobór parametrów elektrycznych wielowarstwowego podłoża, wymiarów łat i położenia sondy zasilającej. Badania eksperymentalne potwierdziły wystąpienie trzech podzakresów...