Wyniki wyszukiwania dla: architektura - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: architektura

Wyniki wyszukiwania dla: architektura

 • Architektura-Murator

  Czasopisma

  ISSN: 1232-6372

 • Budownictwo i Architektura

  Czasopisma

  ISSN: 1899-0665 , eISSN: 2544-3275

 • Architektura & Biznes

  Czasopisma

  ISSN: 1230-1817

 • Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz

  Czasopisma

  ISSN: 2658-2619

 • Architektura & Urbanizmus

  Czasopisma

  ISSN: 0044-8680

 • Nieukorzeniona architektura

  Publikacja

  - Rok 2012

  Najistotniejsze jest w chwili obecnej aktualne, naukowe zdefiniowanie zjawiska kontekstu, a w ślad za tym powinna być doceniona architektura zachowująca skalę człowieka i jego tożsamość, czyli architektura wpisana w otoczenie.

 • Architektura wspomnień

  Publikacja

  opis berlińskiego pomnika Żydów Pomordowanych w Europie

 • Architektura nowych doznań

  Publikacja

  - Rok 2008

  Recenzja książki Lucyny Nyki "Od architektury cyrkulacji do urbanistycznych krajobrazów", Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2006

 • Architektura systemu Comcute

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedstawiono architekturę systemu Comcute realizującego masywne przetwarzanie rozproszone wykorzystujące powszechny wolontariat użytkowników komputerów w sieciach rozległych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Architektura przedsiębiorstw handlowych.

  Publikacja

  Opracowanie przedstawia charakterystykę architektury przedsiębiorstw handlowych, tj. opis struktury wewnętrznej oraz rodzaje powiązań z innymi podmiotami rynkowymi. Szczególną uwagę poświęcono przedsiębiorstwom handlu detalicznego oraz ich współpracy z dostawcami (producentami).

 • Architektura środowiska codziennego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł, zwracając uwagę na powiązania pomiędzy pozycją architekta w społeczeństwie a definicją architektury, pokazuje, że współczesne postulaty ponownego zdefiniowania architektury odzwierciedlają sytuację zmiany roli architekta. W przeszłości architekci byli budowniczymi monumentów, obecnie zaś kształtują środowisko codzienne. Zmiana ta oznacza nie tylko poszerzenie spektrum działań projektowych, ale implikuje zmianę hierarchii...

 • Budownictwo, Technologie, Architektura

  Czasopisma

  ISSN: 1644-745X

 • Przestrzeń Urbanistyka Architektura

  Czasopisma

  ISSN: 2544-0853 , eISSN: 2544-6630

 • Architekt, architektura, umiejętność a sztuka

  Publikacja

  - Rok 2016

  Architekt to osoba posiadająca predyspozycje w zakresie kształtowania i organizacji przestrzeni oraz zajmująca się procesem tworzenia obiektów przestrzennych, nazywanych dalej obiektami architektonicznymi (→architektura). Twórczość, też architektoniczna, to „każde działanie człowieka wykraczające poza prostą recepcję; człowiek jest twórczy, gdy nie ogranicza się do stwierdzania, powtarzania, naśladowania, gdy daje coś od siebie,...

 • Architektura w czasach kryzysu

  Publikacja

  - Rok 2009

  Artykuł opisujący wpływ kryzysu na rynkach finansowych w 2009 roku na praktykę światowych pracowni architektonicznych.

 • Architektura zadaszeń i przekryć

  Publikacja

  - Rok 2008

  Publikacja omawia rolę architektury zadaszeń i przekryć w kontekście jej znaczenia dla poznania mechanizmów kształtowania i rozwoju architektury

 • Architektura modernistyczna w Trójmieście.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Sprawozdanie z międzynarodowej sesji zorganizowanej przez Zakład Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

 • Architektura bezpieczeństwa systemu netBaltic

  W artykule zaprezentowano założenia dotyczące zabezpieczania węzłów sieci realizowanej w ramach systemu netBaltic. Ze względu na dużą różnorodność rozważanych mechanizmów komunikacyjnych architektura bezpieczeństwa została podzielona na kilka elementów – infrastrukturę klucza publicznego (PKI), bezpieczeństwo systemowe węzłów, zabezpieczanie komunikacji w modelu samoorganizującej wieloskokowej sieci kratowej, a także sieci niewrażliwej...

 • Architektura komercyjna : Próba definicji

  Publikacja

  We współczesnym świecie coraz powszechniejsze stają się kultura konsumpcyjna i społeczeństwo konsumpcyjne, Wszyscy poruszamy się w tej skomercjalizowanej rzeczywistości. Komercjalizacji podlega coraz wiecej zachowań społecznych, procesów ekonomicznych i twórczych. W tej sytuacji należy założyć, że również architektura uczestniczy w tym procesie. Dotychczasowa klasyfikacja przynależności budowli do okreslonej grupy jest kwalifikacją...

 • Blob - standardowa architektura przyszłości?

  Publikacja

  - Rok 2005

  Relacja z konferencji ''Non-standard Praxis'', Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA, 24-26 września 2004, traktującej o współczesnej praktyce architekta w dobie cyfrowych technologii.

 • Cyfrowa architektura systemu rozmytego

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono architekturę cyfrowego systemu rozmytego. Poszczególne zbiory rozmyte posiadają swój kod, który wykorzystywany jest do adresowania pamięci przechowującej reguły. Wykorzystana technika adresowania znacznie przyspiesza proces obliczeń w porównaniu do szeregowego przetwarzania reguł. Dodatkowo mozliwe jest wykorzystanie w systemie zbiorów rozmytych o różnej szerokości podstaw, a także różnych kształtach funkcji...

 • Architektura Parametryczna/ Parametric Architecture

  Publikacja

  Pierwsze systemy CAD przeniosły tradycyjne sposoby projektowania do przestrzeni wirtualnej. Modelowanie algorytmiczne z kolei pozwoliło na wykonywanie powtarzających się zadań w sposób zautomatyzowany, a praca z wykorzystaniem tych narzędzi wymaga wypracowania nowego podejścia.

 • Architektura współczesnych świątyń chrześcijańskich versus sztuka czy architektura wnętrz - studium dwóch przykładów.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł przedstawia porównanie dwóch kościołow w zakresie obrzadku, architektury, aranżacji wnętrz w aspekcie sacrum, ''swietości i możliwości definiowanie sztuki przez duże S. podkreśla rolę i odczucia odbiorcy.

 • Architecture supporting security of agent systems

  Publikacja

  - Rok 2006

  W rozprawie zaproponowano nową architekturę bezpieczeństwa wspomagającą anonimowość w systemach agentowych. Moduł I architektury zapewnia funkcjonalność protokołu ochrony przed tropieniem (ang. untraceability), z tą zaletą, że nie wprowadza ograniczeń wobec agentów samodzielnie ustalających trasę własnej wędrówki. Stanowi rdzeń architektury, który zaimplementowano jako rozszerzenie platformy agentowej JADE, udostępniane publicznie...

 • Architektura statków pasażerskich XX wieku.

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Architektura okrętów jako dyscyplina naukowa zajmuje się projektowaniem wnętrz oraz sylwet, jak również systematyką przestrzenną statków. Referat przedstawia rozwój architektury statków pasażerskich, które powstały w XX w. od momentu pojawienia się nowej dyscypliny naukowej – architektury okrętów, której prekursorami byli pracownicy Wydziału Architektury PG, aż do przełomu wieków XX i XXI. Statki pasażerskie ulegały przemianom,...

 • Architektura i światło / Architecture and light

  Artykuł dotyczy wpływu naturalnego oświetlenia na kreację współczesnej architektury. Światło słoneczne uwidaczniając architekturę, podkreśla jej walory estetyczno-przestrzenne oraz stanowi źródło energii. Od najdawniejszych czasów miało wpływ na powstające budowle. Postęp w nauce i technologii poszerzył możliwości i zakres wykorzystania światła. Wzrastające oczekiwania i wymagania wobec architektury sprawiają, że jego wpływ na...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Architektura jako nauka:eksperyment - teoria - historia

  Publikacja

  - Rok 2019

  Autorka prezentuje architekturę jako dyscyplinę naukową. Ukazuje trzy obszary badawcze architektury: eksperyment, teorię i historię. Przedstawia elementy projektowanie architektonicznego jako pewien typ eksperymentu naukowego. Ukazuje również rolę teorii architektury i historii architektury w problematyce badawczej tej dyscypliny. Przedstawia całe zagadnienie w szerokim kontekście kulturowym - od czasów antycznych po współczesne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kiedy architektura staje się sztuką?

  Publikacja

  - Rok 2022

  .

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Portal ontologii: Architektura portalu dziedzinowego

  Publikacja

  - Rok 2008

  zaprezentowano koncepcję architektury i funkcjonalności dziedzinowego portalu tworzenia ontologii realizowanego przez Katedrę KASK. Portal podzielony został na niezależne komponenty, które z powodzeniem mozna realizować odrębnie a następnie połączyć za pomocą ich interfejsów. W dalszej części pracy omówione zostaną poszczególne elemnty systemu i ich zadania. następnie przedstawiona będzie sugerowana metodologia wytwarzania systemu....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Natura a architektura - filozoficzne postawienie problemu.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Postęp w rozwoju cywilizacji związany z rozszerzeniem sfery ludzkiej wolności oddala nas od natury poprzez jej uprzedmiotowienie. Przyroda postrzegana estetycznie pełni w nowoczesnym społeczeństwie funkcją kompensującą te przedmiotowe do niej odniesienia co jest szczególnie widoczne w architekturze odzyskującej przyrodę jako krajobraz.

 • Architektura jako narzędzie komunikacji marketingowej

  Przestrzeń miast staje się coraz częściej miejscem gry marketingowej, coraz częściej wykorzystywana jest jako kanał komunikacji. Takie oddziaływanie pomiędzy architekturą a marketingiem, powoduje że obok zaspokajania potrzeb podstawowych architektura zaczyna pełnić role perswazyjnego narzędzia komunikacji marketingowej.

 • Architektura. Dom jako znak tożsamości

  Publikacja

  - Rok 2017

  Architektura to struktury z przestrzeni naszego otoczenia spełniające określone funkcje, przekazujące komunikaty, uformowane przez świadomego swojej roli artystę. Architekt jest nim w takiej samej mierze w jakiej musi być rzemieślnikiem, czy inżynierem. Trudno łączyć te konieczności. Dlatego czasem architekt poprzestaje na architektonicznej rzeźbie ideowej, modelu, który dzięki swojej syntetycznej powściągliwości jest bardziej...

 • Architektura medialna w przestrzeniach komercyjnych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Tematyka monografii dotyczy przestrzeni komercyjnych, w których wykorzystywane są rozwiązania z zakresu architektury medialnej. Tytułowane są one inteligentnymi przestrzeniami komercyjnymi. Przestrzeń komercyjna rozumiana jest jako przestrzeń miasta związana z obiektami, które powstają wraz z rozwojem „przemysłów dóbr kultury”, kreacją „produktu miejskiego” oraz są istotne w identyfikacji wizualnej miasta, jak też z punktu widzenia...

 • Architektura i woda - przekraczanie granic

  Publikacja

  - Rok 2013

  Publikacja daje wgląd w procesy kształtowania połączeń wody i form zbudowanych. W obserwowanych współcześnie eksperymentach struktury budynków przeplatają się z zarysami pól wodnych, powstają konstrukcje architektoniczne unoszące się na różnego rodzaju platformach pływających. Woda jest także coraz częściej włączana w projekty urbanistyczne. Linie styku pomiędzy lądem i wodą ulegają modyfikacjom, przywraca się dawne kanały i tworzy...

 • Architektura stoczni i jej przemiany

  Publikacja

  - Rok 2009

 • Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego

  Publikacja

  - Rok 2006

  Kamienice gdyńskiego Śródmieścia są świetnym dokumentem epoki dwudziestilecia międzywojennego i świadectwem przełomu, który wówczas dokonał się w architekturze. Ich kształt przestrzenny i przemiany jakim ulegały dobrze wpisują się w ciąg rozwojowy europejskiego domu miejskiego. Ich dzieje związane są też z gdyńskich architektów, budowniczych i rodzin, które domy te wznosiły.

 • Architektura portalu zarzadzania informacjami dydaktycznymi

  Przedstawiono architekturę portalu internetowego wspierajacego działalność dydaktyczną na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej. System ten udostępnia nie tylko oceny końcowe studenta z przedmiotów, ale również wyniki kolokwiów cząstkowych, projektów, zaliczeń laboratoriów oraz informacje o samym studencie. Prowadzący przedmiot i władze uczelni mogą na bieżąco śledzić i wymieniać uwagi o postepach...

 • Architektura i zastosowanie serwerów aplikacji.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono podstawowe pojęcia związane z architekturą serwerów sieciowych, serwerów WWW i serwerów aplikacji. Przeanalizowano główne problemy ich projektowania. Zwrócono uwagę na rozwój serwerów aplikacji opisując dwa standardy NET i J2EEE, oraz podając dziedziny ich zastosowań.

 • Architektura a sprawy bezpieczeństwa na statku

  Statek - jako obiekt pływający, o złożonym wielofunkcyjnym układzie, spełnia jednocześnie rolę miejsca pracy, mieszkania i oraz odpoczynku. Ze względu na tę wielorakość funkcji oraz specyfikę tego szczególnego środowiska człowieka, w referacie poświęcono uwagę względom bezpieczeństwa na statku, które dotyczą również aspektów zdrowotnych. Te ostatnie wiążą się z wpływem czynników fizykochemicznych i biologicznych decydujących o...

 • Architektura DiffServ w środowisku Linux

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono problem realizacji mechanizmów obsługi dla domeny DiffServ w środowisku Linux. Następnie scharakteryzowano założenia do projektu i omówiono realizację modelu takiej domeny, na którym wykonano szereg badań parametrów jakości obsługi klas ruchu typu Expedited Forwarding (EF) i Best Effort (BE). Wyniki wykazały, że mechanizmy oferowane w środowisku Linux spełniają wymagania co do jakości dla obsługi tych klas...

 • Architektura Krajobrazu

  Czasopisma

  ISSN: 1641-5159

 • Architektura zespołu Politechniki Gdańskiej 1904-2018

  Publikacja

  - Rok 2019

  Budynki i układ przestrzenny zespołu Politechniki Gdańskiej są doskonałym dokumentem są przemian architektury w XX wieku. Niezależnie od będącej przedmiotem dyskusji ciągłości lub nieciągłości dziejów uczelni jako instytucji prowadzącej badania naukowe i kształcącej studentów, jej architektura stanowi jednolitą całość. Położony u wylotu malowniczej doliny okolonej zielonymi wzgórzami zespół tworzą obiekty reprezentujące najważniejsze...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zeszyty Naukowe: Politechnika Śląska : Architektura

  Czasopisma

  ISSN: 0860-0074

 • Światło w architekturze, czy architektura światła?

  Publikacja

  W artykule opisano przykład zmiany wizerunku przestrzeni parkingu przy wykorzystaniu technik budowania atmosfery i nastroju za pomocą sztucznego oświetlenia.

 • Architektura latarni morskich wczoraj i dziś

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Latarnie morskie jako znaki nawigacyjne są niezwykle interesującymi obiektami architektonicznymi. Smukłe formy wynikające z ich funkcji oraz specyficzna lokalizacja sprawiają, że są one charakterystycznymi punktami w krajobrazie nadmorskim. Identyfikują go wizualnie i stają się magnesem przyciągającym turystów. Latarnie morskie, jak wszystkie obiekty korzystające z rozwoju budownictwa i techniki zmieniały swoją formę, nie zmieniając...

 • Architektura protestantów na Żuławach - szkic problematyki

  Publikacja

  - Rok 2017

  Artykuł dotyczy zagadnień architektury sakralnej na Żuławach użytkowanej przez protestantów od XVI do XX w. W szkicu zawarto próbę systematyki budowli protestanckich wskazując, że ich architektura nie jest jednorodna i wynika zarówno z uwarunkowań historyczno-kulturowych jak i praktycznych.

 • Gdinas vesturiska mantojuma politika "Latvijas Architektura"

  Publikacja

  - Latvijas Architektura - Rok 2016

  Artykuł dotyczy systemu ochrony zabytków architektury modernistycznej w Gdyni. Omówione są indywidulne zasady ochrony oraz finansowanie konserwacji ze środków publicznych.

 • Architektura Krajobrazu Podstawy Projektowania Terenów Zieleni

  Publikacja

  - Rok 2017

  Projektowanie architektoniczne zawsze odbywa się w krajobrazie, stanowiąc jedno z wyzwań, przed jakim staje architekt w praktyce zawodowej. Jest jednym z wyznaczników jego świadomości środowiskowej. Niniejsze opracowanie prezentuje podstawowe narzędzia niezbędne do prowadzenia dialogu architekta z krajobrazem. Przeznaczone jest dla studentów wydziału architektury jako pomoc dydaktyczna dla przedmiotu architektura krajobrazu. Publikacja...

 • Architektura przyszłości – przekraczanie granic poprzez interfejsy

  Publikacja

  - Rok 2014

  Architektura przyszłości rozpatrywana jest w kontekście rozwoju technologii cyfrowych, które umożliwiają nadawanie obiektom architektonicznym cech interfejsów. Przekraczanie granic dotyczy więc nadawania architekturze nowych funkcji - funkcjonalności zapożyczonych ze świata wirtualnego, emisji informacji oraz interakcji. W tym ujęciu „interfejs architektoniczny” stanowi płaszczyznę komunikacji pomiędzy obiektem architektonicznym...

 • Wystawa "Warsztaty Badawcze Architektura Parametryczna III"

  Publikacja