Wyniki wyszukiwania dla: architektura - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: architektura

Wyniki wyszukiwania dla: architektura

 • Architektura-Murator

  Czasopisma

  ISSN: 1232-6372

 • Budownictwo i Architektura

  Czasopisma

  ISSN: 1899-0665 , eISSN: 2544-3275

 • Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz

  Czasopisma

  ISSN: 2658-2619

 • Architektura & Biznes

  Czasopisma

  ISSN: 1230-1817

 • Architektura & Urbanizmus

  Czasopisma

  ISSN: 0044-8680

 • Nieukorzeniona architektura

  Publikacja

  - Rok 2012

  Najistotniejsze jest w chwili obecnej aktualne, naukowe zdefiniowanie zjawiska kontekstu, a w ślad za tym powinna być doceniona architektura zachowująca skalę człowieka i jego tożsamość, czyli architektura wpisana w otoczenie.

 • Architektura wspomnień

  Publikacja

  opis berlińskiego pomnika Żydów Pomordowanych w Europie

 • Budownictwo, Technologie, Architektura

  Czasopisma

  ISSN: 1644-745X

 • Przestrzeń Urbanistyka Architektura

  Czasopisma

  ISSN: 2544-0853 , eISSN: 2544-6630

 • Architektura środowiska codziennego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł, zwracając uwagę na powiązania pomiędzy pozycją architekta w społeczeństwie a definicją architektury, pokazuje, że współczesne postulaty ponownego zdefiniowania architektury odzwierciedlają sytuację zmiany roli architekta. W przeszłości architekci byli budowniczymi monumentów, obecnie zaś kształtują środowisko codzienne. Zmiana ta oznacza nie tylko poszerzenie spektrum działań projektowych, ale implikuje zmianę hierarchii...

 • Architektura systemu Comcute

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedstawiono architekturę systemu Comcute realizującego masywne przetwarzanie rozproszone wykorzystujące powszechny wolontariat użytkowników komputerów w sieciach rozległych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Architektura przedsiębiorstw handlowych.

  Publikacja

  Opracowanie przedstawia charakterystykę architektury przedsiębiorstw handlowych, tj. opis struktury wewnętrznej oraz rodzaje powiązań z innymi podmiotami rynkowymi. Szczególną uwagę poświęcono przedsiębiorstwom handlu detalicznego oraz ich współpracy z dostawcami (producentami).

 • Architektura nowych doznań

  Publikacja

  - Rok 2008

  Recenzja książki Lucyny Nyki "Od architektury cyrkulacji do urbanistycznych krajobrazów", Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2006

 • Architecture supporting security of agent systems

  Publikacja

  - Rok 2006

  W rozprawie zaproponowano nową architekturę bezpieczeństwa wspomagającą anonimowość w systemach agentowych. Moduł I architektury zapewnia funkcjonalność protokołu ochrony przed tropieniem (ang. untraceability), z tą zaletą, że nie wprowadza ograniczeń wobec agentów samodzielnie ustalających trasę własnej wędrówki. Stanowi rdzeń architektury, który zaimplementowano jako rozszerzenie platformy agentowej JADE, udostępniane publicznie...

 • Architektura modernistyczna w Trójmieście.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Sprawozdanie z międzynarodowej sesji zorganizowanej przez Zakład Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

 • Architektura w czasach kryzysu

  Publikacja

  - Rok 2009

  Artykuł opisujący wpływ kryzysu na rynkach finansowych w 2009 roku na praktykę światowych pracowni architektonicznych.

 • Architektura zadaszeń i przekryć

  Publikacja

  - Rok 2008

  Publikacja omawia rolę architektury zadaszeń i przekryć w kontekście jej znaczenia dla poznania mechanizmów kształtowania i rozwoju architektury

 • Architektura bezpieczeństwa systemu netBaltic

  W artykule zaprezentowano założenia dotyczące zabezpieczania węzłów sieci realizowanej w ramach systemu netBaltic. Ze względu na dużą różnorodność rozważanych mechanizmów komunikacyjnych architektura bezpieczeństwa została podzielona na kilka elementów – infrastrukturę klucza publicznego (PKI), bezpieczeństwo systemowe węzłów, zabezpieczanie komunikacji w modelu samoorganizującej wieloskokowej sieci kratowej, a także sieci niewrażliwej...

 • Architektura komercyjna : Próba definicji

  Publikacja

  We współczesnym świecie coraz powszechniejsze stają się kultura konsumpcyjna i społeczeństwo konsumpcyjne, Wszyscy poruszamy się w tej skomercjalizowanej rzeczywistości. Komercjalizacji podlega coraz wiecej zachowań społecznych, procesów ekonomicznych i twórczych. W tej sytuacji należy założyć, że również architektura uczestniczy w tym procesie. Dotychczasowa klasyfikacja przynależności budowli do okreslonej grupy jest kwalifikacją...

 • Architektura Parametryczna/ Parametric Architecture

  Publikacja

  Pierwsze systemy CAD przeniosły tradycyjne sposoby projektowania do przestrzeni wirtualnej. Modelowanie algorytmiczne z kolei pozwoliło na wykonywanie powtarzających się zadań w sposób zautomatyzowany, a praca z wykorzystaniem tych narzędzi wymaga wypracowania nowego podejścia.

 • Blob - standardowa architektura przyszłości?

  Publikacja

  - Rok 2005

  Relacja z konferencji ''Non-standard Praxis'', Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA, 24-26 września 2004, traktującej o współczesnej praktyce architekta w dobie cyfrowych technologii.

 • Cyfrowa architektura systemu rozmytego

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono architekturę cyfrowego systemu rozmytego. Poszczególne zbiory rozmyte posiadają swój kod, który wykorzystywany jest do adresowania pamięci przechowującej reguły. Wykorzystana technika adresowania znacznie przyspiesza proces obliczeń w porównaniu do szeregowego przetwarzania reguł. Dodatkowo mozliwe jest wykorzystanie w systemie zbiorów rozmytych o różnej szerokości podstaw, a także różnych kształtach funkcji...

 • Architektura współczesnych świątyń chrześcijańskich versus sztuka czy architektura wnętrz - studium dwóch przykładów.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł przedstawia porównanie dwóch kościołow w zakresie obrzadku, architektury, aranżacji wnętrz w aspekcie sacrum, ''swietości i możliwości definiowanie sztuki przez duże S. podkreśla rolę i odczucia odbiorcy.

 • Architektura statków pasażerskich XX wieku.

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Architektura okrętów jako dyscyplina naukowa zajmuje się projektowaniem wnętrz oraz sylwet, jak również systematyką przestrzenną statków. Referat przedstawia rozwój architektury statków pasażerskich, które powstały w XX w. od momentu pojawienia się nowej dyscypliny naukowej – architektury okrętów, której prekursorami byli pracownicy Wydziału Architektury PG, aż do przełomu wieków XX i XXI. Statki pasażerskie ulegały przemianom,...

 • Natura a architektura - filozoficzne postawienie problemu.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Postęp w rozwoju cywilizacji związany z rozszerzeniem sfery ludzkiej wolności oddala nas od natury poprzez jej uprzedmiotowienie. Przyroda postrzegana estetycznie pełni w nowoczesnym społeczeństwie funkcją kompensującą te przedmiotowe do niej odniesienia co jest szczególnie widoczne w architekturze odzyskującej przyrodę jako krajobraz.

 • Architektura jako nauka:eksperyment - teoria - historia

  Publikacja

  - Rok 2019

  Autorka prezentuje architekturę jako dyscyplinę naukową. Ukazuje trzy obszary badawcze architektury: eksperyment, teorię i historię. Przedstawia elementy projektowanie architektonicznego jako pewien typ eksperymentu naukowego. Ukazuje również rolę teorii architektury i historii architektury w problematyce badawczej tej dyscypliny. Przedstawia całe zagadnienie w szerokim kontekście kulturowym - od czasów antycznych po współczesne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Architektura i światło / Architecture and light

  Artykuł dotyczy wpływu naturalnego oświetlenia na kreację współczesnej architektury. Światło słoneczne uwidaczniając architekturę, podkreśla jej walory estetyczno-przestrzenne oraz stanowi źródło energii. Od najdawniejszych czasów miało wpływ na powstające budowle. Postęp w nauce i technologii poszerzył możliwości i zakres wykorzystania światła. Wzrastające oczekiwania i wymagania wobec architektury sprawiają, że jego wpływ na...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Portal ontologii: Architektura portalu dziedzinowego

  Publikacja

  - Rok 2008

  zaprezentowano koncepcję architektury i funkcjonalności dziedzinowego portalu tworzenia ontologii realizowanego przez Katedrę KASK. Portal podzielony został na niezależne komponenty, które z powodzeniem mozna realizować odrębnie a następnie połączyć za pomocą ich interfejsów. W dalszej części pracy omówione zostaną poszczególne elemnty systemu i ich zadania. następnie przedstawiona będzie sugerowana metodologia wytwarzania systemu....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Architektura jako narzędzie komunikacji marketingowej

  Przestrzeń miast staje się coraz częściej miejscem gry marketingowej, coraz częściej wykorzystywana jest jako kanał komunikacji. Takie oddziaływanie pomiędzy architekturą a marketingiem, powoduje że obok zaspokajania potrzeb podstawowych architektura zaczyna pełnić role perswazyjnego narzędzia komunikacji marketingowej.

 • Architektura medialna w przestrzeniach komercyjnych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Tematyka monografii dotyczy przestrzeni komercyjnych, w których wykorzystywane są rozwiązania z zakresu architektury medialnej. Tytułowane są one inteligentnymi przestrzeniami komercyjnymi. Przestrzeń komercyjna rozumiana jest jako przestrzeń miasta związana z obiektami, które powstają wraz z rozwojem „przemysłów dóbr kultury”, kreacją „produktu miejskiego” oraz są istotne w identyfikacji wizualnej miasta, jak też z punktu widzenia...

 • Architektura DiffServ w środowisku Linux

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono problem realizacji mechanizmów obsługi dla domeny DiffServ w środowisku Linux. Następnie scharakteryzowano założenia do projektu i omówiono realizację modelu takiej domeny, na którym wykonano szereg badań parametrów jakości obsługi klas ruchu typu Expedited Forwarding (EF) i Best Effort (BE). Wyniki wykazały, że mechanizmy oferowane w środowisku Linux spełniają wymagania co do jakości dla obsługi tych klas...

 • Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego

  Publikacja

  - Rok 2006

  Kamienice gdyńskiego Śródmieścia są świetnym dokumentem epoki dwudziestilecia międzywojennego i świadectwem przełomu, który wówczas dokonał się w architekturze. Ich kształt przestrzenny i przemiany jakim ulegały dobrze wpisują się w ciąg rozwojowy europejskiego domu miejskiego. Ich dzieje związane są też z gdyńskich architektów, budowniczych i rodzin, które domy te wznosiły.

 • Architektura stoczni i jej przemiany

  Publikacja

  - Rok 2009

 • Architektura i woda - przekraczanie granic

  Publikacja

  - Rok 2013

  Publikacja daje wgląd w procesy kształtowania połączeń wody i form zbudowanych. W obserwowanych współcześnie eksperymentach struktury budynków przeplatają się z zarysami pól wodnych, powstają konstrukcje architektoniczne unoszące się na różnego rodzaju platformach pływających. Woda jest także coraz częściej włączana w projekty urbanistyczne. Linie styku pomiędzy lądem i wodą ulegają modyfikacjom, przywraca się dawne kanały i tworzy...

 • Architektura portalu zarzadzania informacjami dydaktycznymi

  Przedstawiono architekturę portalu internetowego wspierajacego działalność dydaktyczną na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej. System ten udostępnia nie tylko oceny końcowe studenta z przedmiotów, ale również wyniki kolokwiów cząstkowych, projektów, zaliczeń laboratoriów oraz informacje o samym studencie. Prowadzący przedmiot i władze uczelni mogą na bieżąco śledzić i wymieniać uwagi o postepach...

 • Architektura i zastosowanie serwerów aplikacji.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono podstawowe pojęcia związane z architekturą serwerów sieciowych, serwerów WWW i serwerów aplikacji. Przeanalizowano główne problemy ich projektowania. Zwrócono uwagę na rozwój serwerów aplikacji opisując dwa standardy NET i J2EEE, oraz podając dziedziny ich zastosowań.

 • Architektura a sprawy bezpieczeństwa na statku

  Statek - jako obiekt pływający, o złożonym wielofunkcyjnym układzie, spełnia jednocześnie rolę miejsca pracy, mieszkania i oraz odpoczynku. Ze względu na tę wielorakość funkcji oraz specyfikę tego szczególnego środowiska człowieka, w referacie poświęcono uwagę względom bezpieczeństwa na statku, które dotyczą również aspektów zdrowotnych. Te ostatnie wiążą się z wpływem czynników fizykochemicznych i biologicznych decydujących o...

 • Architektura Krajobrazu

  Czasopisma

  ISSN: 1641-5159

 • Zeszyty Naukowe: Politechnika Śląska : Architektura

  Czasopisma

  ISSN: 0860-0074

 • A novel architecture for e-learning knowledge assessment systems

  Publikacja

  In this paper we propose a novel e-learning system, dedicated strictly to knowledge assessment tasks. In its functioning it utilizes web-based technologies, but its design differs radically from currently popular e-learning solutions which rely mostly on thin-client architecture. Our research proved that such architecture, while well suited for didactic content distribution systems is ill-suited for knowledge assessment products....

 • Architektura zespołu Politechniki Gdańskiej 1904-2018

  Publikacja

  - Rok 2019

  Budynki i układ przestrzenny zespołu Politechniki Gdańskiej są doskonałym dokumentem są przemian architektury w XX wieku. Niezależnie od będącej przedmiotem dyskusji ciągłości lub nieciągłości dziejów uczelni jako instytucji prowadzącej badania naukowe i kształcącej studentów, jej architektura stanowi jednolitą całość. Położony u wylotu malowniczej doliny okolonej zielonymi wzgórzami zespół tworzą obiekty reprezentujące najważniejsze...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Architektura latarni morskich wczoraj i dziś

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Latarnie morskie jako znaki nawigacyjne są niezwykle interesującymi obiektami architektonicznymi. Smukłe formy wynikające z ich funkcji oraz specyficzna lokalizacja sprawiają, że są one charakterystycznymi punktami w krajobrazie nadmorskim. Identyfikują go wizualnie i stają się magnesem przyciągającym turystów. Latarnie morskie, jak wszystkie obiekty korzystające z rozwoju budownictwa i techniki zmieniały swoją formę, nie zmieniając...

 • Światło w architekturze, czy architektura światła?

  Publikacja

  W artykule opisano przykład zmiany wizerunku przestrzeni parkingu przy wykorzystaniu technik budowania atmosfery i nastroju za pomocą sztucznego oświetlenia.

 • Architektura protestantów na Żuławach - szkic problematyki

  Publikacja

  - Rok 2017

  Artykuł dotyczy zagadnień architektury sakralnej na Żuławach użytkowanej przez protestantów od XVI do XX w. W szkicu zawarto próbę systematyki budowli protestanckich wskazując, że ich architektura nie jest jednorodna i wynika zarówno z uwarunkowań historyczno-kulturowych jak i praktycznych.

 • Gdinas vesturiska mantojuma politika "Latvijas Architektura"

  Publikacja

  - Latvijas Architektura - Rok 2016

  Artykuł dotyczy systemu ochrony zabytków architektury modernistycznej w Gdyni. Omówione są indywidulne zasady ochrony oraz finansowanie konserwacji ze środków publicznych.

 • Architektura Krajobrazu Podstawy Projektowania Terenów Zieleni

  Publikacja

  - Rok 2017

  Projektowanie architektoniczne zawsze odbywa się w krajobrazie, stanowiąc jedno z wyzwań, przed jakim staje architekt w praktyce zawodowej. Jest jednym z wyznaczników jego świadomości środowiskowej. Niniejsze opracowanie prezentuje podstawowe narzędzia niezbędne do prowadzenia dialogu architekta z krajobrazem. Przeznaczone jest dla studentów wydziału architektury jako pomoc dydaktyczna dla przedmiotu architektura krajobrazu. Publikacja...

 • Architektura przyszłości – przekraczanie granic poprzez interfejsy

  Publikacja

  - Rok 2014

  Architektura przyszłości rozpatrywana jest w kontekście rozwoju technologii cyfrowych, które umożliwiają nadawanie obiektom architektonicznym cech interfejsów. Przekraczanie granic dotyczy więc nadawania architekturze nowych funkcji - funkcjonalności zapożyczonych ze świata wirtualnego, emisji informacji oraz interakcji. W tym ujęciu „interfejs architektoniczny” stanowi płaszczyznę komunikacji pomiędzy obiektem architektonicznym...

 • Architektura małych elektrowni wodnych na Pomorzu

  Publikacja

  - Rok 2005

  Praca opisuje mało znane dziedzictwo architektoniczne Pomorza jakim są małe elektrownie wodne (MEW) w okresie od 1898 roku (tj. daty powstania pierwszego obiektu) do dziś. Zakres poruszanej problematyki uwzględnia złożoność zagadnień technicznych, ekonomicznych, ochrony środowiska, ochrony zabytków po zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Prześledzenie wpływu wielkości uzyskanych spadów oraz mocy, zastosowanej technologii, uwarunkowań...

 • Architektura szkoły i jej społeczne funkcje

  Publikacja

  Projektowanie szkoły jak każdego innego budynku użyteczności publicznej wymaga, poza realizacją podstawowych celów, odnoszacych się do funkcjonalności, trwałości i względów estetycznych, także poszukiwania rozwiązań biorących pod uwagę specyfikę miejsca, ducha czasu i potrzeby społeczności szkolnej.

 • Odczuwanie przestrzeni, czyli architektura jako lekarstwo

  Publikacja

  Recenzja książki, Esther M. Sternberg, Healing Spaces: The Science of Place and Well-Being , The Belknap press of Harvard University press, 2010, ISBN 978-0-674-05748-7

  Pełny tekst do pobrania w portalu