Wyniki wyszukiwania dla: architektura obiektów słuzby zdrowia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: architektura obiektów słuzby zdrowia

Wyniki wyszukiwania dla: architektura obiektów słuzby zdrowia

 • Architektura służby zdrowia: Wybór przepisów i literatury przedmiotu

  Publikacja

  - Rok 2014

  Projektowanie architektury służby zdrowia, zwłaszcza złożonych funkcjonalnie obiektów lecznictwa, ma charakter wysoce specjalistyczny. Problematyka związku architektury i zdrowia nie ogranicza się jednak do obiektów medycznych. Kształtowanie architektury per se wywiera wpływ na zdrowie i wymaga wiedzy o człowieku i jego relacjach z otoczeniem. Architektura i zdrowie mają wymiar nie tylko indywidualny, ale także społeczny, publiczny...

 • Rafał Janowicz dr hab. inż. arch.

  Rafał Janowicz jest adiunktem na wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego od 2011 roku. Ukończył studia na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w 2001 roku, a dwa lata później na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W 2011 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Architektury Politechniki...

 • SZTUKA WIZUALNA W OBIEKTACH MEDYCZNYCH = VISUAL ARTS IN MEDICAL FACILITIES

  Publikacja

  Współczesna architektura obiektów służby zdrowia podlega dynamicznym przeobrażeniom formalnym wynikającym zarówno z rozwoju technologii medycznych, zmian zachodzących w podejściu wobec pacjenta. Narastający w naukach medycznych kierunek holistyczny ustawia pacjenta jako użytkownika w trzech wymiarach: biologicznym, społecznym i psychologicznym. Stąd pojawiające się w procesie projektowym dotyczącym szpitali czy przychodni nowe...

 • Technologia medyczna w obiektach świadczących usługi lecznicze- Medical technology in healthcare facilities

  Publikacja

  Architektura budynków szpitalnych kreowana jest pod silnym wpływem wymagań sanitarno-higienicznych oraz wytycznych wynikających z charakteru świadczonych usług medycznych. Naczelną rolę odgrywa tu technologia medyczna, która jest zasobem wiedzy, procesów organizacyjnych i środków fizycznych uczestniczących w realizacji zdefiniowanych świadczeń zdrowotnych. Istotnym elementem takiej kreacji architektonicznej jest szereg procesów...

 • Problemy instytucjonalizacji etyki w dziedzinie słuzby zdrowia

  Publikacja

  - Annales. Etyka w życiu gospodarczym - Rok 2008

  W zwiazku z miejscem zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego w hierarchi wartości społecznych i indywidualnych potrzeba wprowadzenia zinstytucjonalizowanych wysokich standartów etycznych staje się coraz powszechniej odczuwalne. W artykule zaprezentowano schemat ewolucji etyki w dziedzinie medycyny i ochrony zdrowia oraz omówiono podstawowe problemy związane z wdrażaniem infrastruktury etycznej.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Przetwarzanie wielkoskalowych danych w ochronie zdrowia - możliwości i korzyści

  Publikacja

  - Rok 2019

  W rozdziale przedstawiona została idea, pojęcia związane z przetwarzaniem wielkoskalowych danych oraz uogólniona architektura aktualnie wykorzystywanych tego typu systemów w zastosowaniach medycznych. Opisano funkcje oferowane przez bazowe elementy architektury ze szczególnym uwzględnieniem możliwości komponentu analityki dużych zbiorów danych medycznych. Na bazie dostępnej literatury przedmiotu dokonano zestawienia kluczowych...

 • WPŁYW KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ NA KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTURY OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA - THE EFFECT OF MARKETING COMMUNICATION ON SHAPING THE ARCHITECTURE OF HEALTHCARE FACILITIES

  Publikacja

  - Rok 2015

  XX wiek wraz z rozwojem kultury masowej przyniósł gwałtowny wzrost znaczenia komunikacji marketingowej, która początkowo pełniła rolę głównie informacyjną, związaną z działaniami reklamowymi. Współcześnie można zauważyć zwiększone zainteresowanie specjalistów z dziedziny marketingu oddziaływaniem na człowieka poprzez przestrzeń, w której on przebywa. Podejmowanie działań marketingowych w ramach usług świadczonych przez jednostki...

 • Perspektywy wykorzystania architektury korporacyjnej w tworzeniu rozwiązań smart city

  Publikacja

  - Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych - Rok 2015

  Idea jaką jest SmartCity jest na tyle nowa, iż trudno znaleźć kompleksowy i w pełni działający system obejmujący wszystkich jego interesariuszy oraz ich wymagania względem niego – rozumianego jako przedsięwzięcie, a nie system informatyczny. Obecnie prowadzonych jest wiele projektów o których można powiedzieć, iż są to projekty „wyspowe” - obejmują tylko jedno, lub kilka zagadnień (domen, aspektów), związanych z zarządzaniem przestrzenią...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Architektura kontrastu w historycznych miastach Europejskich na przykładzie obiektów użyteczności publicznej z przełomu XX i XXI wieku

  Powstawanie obiektów na wskroś współczesnych na styku z historyczną tkanką miejską może stanowić drogę do odnowy i rewitalizacji obszarów, które tego wymagają. Działanie takie może również być silnym i cennym katalizatorem transformacji funkcjonalnej i wizualnej danego fragmentu przestrzeni miejskiej oraz przyczyniać się do wzrostu aktywności społecznej w jej obrębie. Tworzywem architektonicznym dającym ogromne możliwości kontrastowania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Szpital - czy można przewidzieć jego przyszłość?

  Czynniki determinujące możliwości rozwoju architektury służby zdrowia: technologiczne (medycyna i technologia medyczna), społeczne (oczekiwania względem jakości funkcjonowania służby zdrowia oraz jakości przestrzeni architektonicznej), ekonomiczne (coraz wyższe koszty działalności systemów opieki medycznej) warunkują powstanie modelu funkcjonowania sieci obiektów o zróżnicowanych założeniach funkcjonalnych, organizacyjnych i przestrzennych....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • SEM VI - Architektura obiektów rehabilitacji ludzi i ich zwierząt domowych w przestrzeniach wspólnych Aglomeracji Gdańskiej:

  Kursy Online
  • K. Juchnevič
  • K. Pokrzywnicka

  Spojrzenie przyszłościowe na projektowanie wielozadaniowej architektury społecznej, niekomercyjnej, przeznaczonej dla użytkowników w różnym wieku, a także ich zwierząt. Powstać powinna architektura oszczędna w środkach wyrazu, ze zdrowych materiałów, uniwersalna - łatwa do ewentualnej przebudowy, dostępna dla niepełnosprawnych i osób o szczególnych potrzebach, dyskretnie wpisująca się w zastany krajobraz  z założenia kameralna, ...

 • Agnieszka Kurkowska dr inż. arch.

  Agnieszka Kurkowska, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej od 2020 roku. W roku 2010 uzyskanie tytułu doktora na Politechnice Gdańskiej, której jest absolwentką. Od 2000 roku członek POIA RP. W latach 2013-2020 praca na Wydziale Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, w tym pełnienie funkcję kierownika Zakładu Architektury Wnętrz. Laureatka nagród Rektora Politechniki Koszalińskiej za pracę naukową...

 • Jarosław Bąkowski dr inż. arch.

  dr inż. arch. Jarosław Bąkowski, adiunkt w Studio Architektury Ochrony Zdrowia Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.Przedmiotem jego zainteresowań jest metodologia i problematyka programowania oraz projektowania budynków złożonych funkcjonalnie (zwłaszcza obiektów architektury służby zdrowia, w tym głównie szpitali). Prowadzi badania dotyczące optymalizacji procesu...

 • Jacek Poplatek dr inż. arch.

  Jacek Poplatek – adiunkt w Studio Architektury Ochrony Zdrowia należącym do Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie problematyką programowania i projektowania obiektów architektury służby zdrowia, w tym głównie szpitali. Przedmiotem zainteresowania są także badania XIX wiecznej architektury historycznej Sopotu i ochrony jej dziedzictwa.  Jest autorem wielu publikacji...

 • Mateusz Gerigk dr inż. arch.

  Mateusz Gerigk (dr inż. arch.) urodzony 1987 roku w Gdyni. W 2006 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. A. Mickiewicza w Gdyni oraz Społeczną Szkołę Muzyczną II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni. W 2011 roku ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W 2018 obronił doktorat w dziedzinie Architektura i Urbanistyka pt. Wielokryterialne projektowanie...

 • Problemy czystości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach służby zdrowia.

  Publikacja

  Przedstawiono rodzaje zanieczyszczeń przedostających się do klimatyzowanych pomieszczeń poprzez elementy wentylacji. Omówiono zagrożenia, jakie w związku z tym występują w obiektach służby zdrowia. Przedstawiono metody oczyszczania przewodów powietrznych z uwzględnieniem specyfiki tych obiektów.

 • Strategia rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Od momentu powstania przestrzeń zurbanizowana przechodzi szereg przemian,wynikających ze zmian zapotrzebowania ze strony jej mieszkańców. Dziedzictwo przemysłowe, w tym zabytkowa architektura obiektów na terenach poprzemysłowych, jakich coraz więcej w śródmieściach naszych miast, stanowi jeden z ważniejszych składników tożsamości zarówno regionu, miasta jak i dzielnicy.

 • Joanna Badach dr inż. arch.

  Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, który ukończyła w 2014 roku, uzyskując na obronie dyplomu wynik celujący. Za swoją pracę dyplomową otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska oraz wyróżnienie SARP Oddział Wybrzeże. Uczestniczyła w wymianie studenckiej ‘Erasmus’, odbywając dwa semestry studiów na Wydziale Architektury Uniwersytetu Alcalá de Henares w Hiszpanii.    Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2012...

 • Ochrona zdrowia i życia na morzu. Statki szpitale

  Publikacja

  - Rok 2018

  Ratowanie życia oraz opieka nad chorym w środowisku morskim jest szczególnym wyzwaniem i zadaniem. Na początku XX-tego wieku nastąpił przełom w niesieniu pomocy osobom rannym oraz chorym, którzy ze względu na pobyt na obiekcie pływającym miały ograniczony dostęp do lekarza czy ośrodka zdrowia. Pojawiły się statki, które pełniły rolę pływających szpitali. Ich działalność wynikała z określonych sytuacji niosących zagrożenie dla zdrowia...

 • Korporacja Guggenheima- globalny charakter sieci muzeów a tożsamość miasta = Guggenheim's Corporation- global character of museums' network vresus city identity

  Publikacja

  - Rok 2006

  Fundacja Solomona R. Guggenheima jest instytucją zajmującą się promowaniem współczesnej kultury wizualnej za pomocą organizowanych wystaw, badań, programów edukacyjnych oraz publikacji. Architektura obiektów wystawienniczych związanych z Fundacją, jest przedmiotem i zarazem pełni rolę środka promocji współczesnej sztuki. Status instytucji przewiduje globalną ekspansję, jednak dotychczas w gestii władz Fundacji znajdują się: siedziba...

 • Możliwości przekształceń istniejących zespołów szpitalnych województwa pomorskiego pod kątem potrzeb ratownictwa medycznego

  Publikacja

  - Rok 2010

  Praca omawia zasady funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, tj. wymagania stawiane szpitalom, w których tworzy się oddziały ratunkowe; strukturę organizacyjną oddziału ratunkowego wraz z podziałem na obszary funkcjonalne oraz procedury medyczne wykonywane w szpitalnym oddziale ratunkowym. Omówiona jest dostępność komunikacyjna oddziału rozumiana jako lokalizacja szpitala w regionie, z uwzględnieniem czasu dojazdu do szpitala....

 • Model szpitalnego oddziału ratunkowego

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł omawia prawne podstawy tworzenia i funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego w świetle Ustawy o "Państwowym Ratownictwie Medycznym" z 2006 roku oraz rozporządzeń wykonawczych. Analizuje rozwiązania przestrzenne na tle franko-niemieckiego oraz anglo-amerykańskiego modelu oddziału ratunkowego. Opisuje przykład rozwiązań modernizacyjnych szpitala powiatowego w Kwidzynie.

 • Humanizacja traktu porodowego

  Powszechny w latach 80-tych XX wieku zmedykalizowany model porodu podlega stopniowej humanizacji. Artykuł omawia współczesne tendencje w podejściu do porodu i ich wpływ na układ funkcjonalno-przestrzenny traktu porodowego. Przedstawia najważniejsze wymagania stawiane obecnie traktom porodowym. Na podstawie przykładów rozwiązań realizacyjnych i projektowych analizuje problematykę modernizacji zespołów porodowych w Polsce.

 • W harmonii z przyrodą. Architektura małych elektrowni wodnych na Pomorzu

  Publikacja

  - Rok 2009

  Pomorze dzięki swej geograficznej specyfice jest miejscem gdzie wykorzystanie energetyczne rzek na przełomie XIX i XX przeżywało szczególny rozkwit. Proces ten zaowocował niezwykłym dziedzictwem kultury technicznej, które obecnie przeżywa swoisty renesans. Współcześnie bowiem elektrownie te, będące żywą ilustracją ewolucji myśli technicznej, nie tylko dają energię elektryczną (sa wciąż czynne mimo swej z górą wiekowej metryki),...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Redefiniowanie przestrzeni medycznej = Redefining healthcare space

  Publikacja

  - Rok 2015

  Szpital jest obiektem publicznym, budynkiem-miastem, jego architektura nakierowana jest na realizację procesu leczenia i zdrowienia, a jednocześnie formuje przestrzenne ramy mikrokosmosu interakcji społecznych rozgrywających się pomiędzy pacjentami i personelem, gośćmi i „mieszkańcami”. Współcześnie w podejściu do rozumienia czym jest szpital - a zatem również do kształtowania architektury obiektów medycznych - można zauważyć dwa...

 • Magdalena Podwojewska dr inż. arch.

  Magdalena Podwojewska jest starszym wykładowcą w Katedrze Architektury Miasta i Przestrzeni Nadwodnych Wydziału Architektury PG. Od 2016 r. pełni funkcję prodziekana ds. studenckich. Jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów. Jej badania naukowe i publikacje dotyczą adaptacji obiektów infrastruktury kolejowej i poprzemysłowej związanej z transportem kolejowym, potencjałem historycznej tkanki budowlanej i układu komunikacyjnego....

 • Justyna Martyniuk-Pęczek dr hab. inż. arch.

  Justyna Martyniuk-Pęczek, dr hab. inż. arch., urbanista, architekt światła.  Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, z dodatkową specjalnością architektonicznego projektowania światłem. Podstawowym obszarem jej zainteresowań naukowych jest urbanistyka, w obrębie której skoncentrowała się na trzech nurtach badawczych, a mianowicie: Problemy kształtowania współczesnych przestrzeni publicznych,...

 • Architekt, architektura, umiejętność a sztuka

  Publikacja

  - Rok 2016

  Architekt to osoba posiadająca predyspozycje w zakresie kształtowania i organizacji przestrzeni oraz zajmująca się procesem tworzenia obiektów przestrzennych, nazywanych dalej obiektami architektonicznymi (→architektura). Twórczość, też architektoniczna, to „każde działanie człowieka wykraczające poza prostą recepcję; człowiek jest twórczy, gdy nie ogranicza się do stwierdzania, powtarzania, naśladowania, gdy daje coś od siebie,...

 • Tożsamość, a miejsce zamieszkiwania

  Publikacja

  - Rok 2016

  Architektura jest zjawiskiem uniwersalnym i stanowi niezależną dziedzinę kulturotwórczą. Dlatego jako architekt chciałabym zabrać głos w dyskusji o tożsamości miejsca, które właściwie formowane jest nośnikiem określonych wartości i współdecyduje o zaistnieniu tożsamości z miejscem. W epoce wszechobecnej bezrefleksyjnej konsumpcji i powszechnego unikania słowa pisanego obiekty należące do kultury materialnej, jaką współtworzy architektura,...

 • Architektura komercyjna : Próba definicji

  Publikacja

  We współczesnym świecie coraz powszechniejsze stają się kultura konsumpcyjna i społeczeństwo konsumpcyjne, Wszyscy poruszamy się w tej skomercjalizowanej rzeczywistości. Komercjalizacji podlega coraz wiecej zachowań społecznych, procesów ekonomicznych i twórczych. W tej sytuacji należy założyć, że również architektura uczestniczy w tym procesie. Dotychczasowa klasyfikacja przynależności budowli do okreslonej grupy jest kwalifikacją...

 • Elastyczność dochodowa wydatków na opiekę zdrowotną w krajach europejskich

  Istnieje bardzo bogata literatura światowa analizująca związki pomiędzy wydatkami na zdrowie a dochodami per capita. Część badaczy jest zdania, że opieka zdrowotna jest dobrem luksusowym, gdy tymczasem inni uważają, że jest dobrem podstawowym. Wyniki zależą od doboru obiektów badawczych, metody i okresu badawczego. Celem artykułu jest zbadanie zależności pomiędzy wydatkami na ochronę zdrowia i dochodami per capita w krajach europejskich...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fundamenty palowe : Technologie i obliczenia.T. 1. - K. Gwizdała.

  Publikacja

  - Rok 2010

  Część I 2-tomowego, nowoczesnego i kompleksowego podręcznika poświęconego fundamentom palowym. Stosowane do posadowienia obiektów budowlanych pale są podłużnymi elementami konstrukcji wykonanymiz różnych materiałów (drewna, betonu, żelbetu, cementogruntu), przekazującymi obciążenia na głębsze warstwy podłoża gruntowego.W tomie 1 przedstawiono:- ogólną charakterystykę fundamentów palowych,- wykonywanie pali według różnych technologii,-...

 • Komputerowe modelowanie geometryczne w kształceniu architektonicznym I stopnia

  Publikacja

  Dynamiczny rozwój technik cyfrowych i wynikające stąd postępujące zmiany w oprogramowaniu powodują wzrost znaczenia znajomości komputerowych metod wspomagania projektowania w warsztacie zawodowym architekta. W trosce o zapewnienie studentom możliwości rozwijania kompetencji w tym zakresie, konieczna jest stała analiza oraz potrzeba rozszerzania i wzbogacania treści programowych w ramach istniejąch programów kształcenia. Tematyka...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Architektura zespołu Politechniki Gdańskiej 1904-2018

  Publikacja

  - Rok 2019

  Budynki i układ przestrzenny zespołu Politechniki Gdańskiej są doskonałym dokumentem są przemian architektury w XX wieku. Niezależnie od będącej przedmiotem dyskusji ciągłości lub nieciągłości dziejów uczelni jako instytucji prowadzącej badania naukowe i kształcącej studentów, jej architektura stanowi jednolitą całość. Położony u wylotu malowniczej doliny okolonej zielonymi wzgórzami zespół tworzą obiekty reprezentujące najważniejsze...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Magazyny ciepła ze złożem naturalnym i złożem na bazie materiałów zmiennofazowych

  Publikacja

  W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania magazynowania energii w technologii budowlanej. Przedstawiono najnowsze trendy rozwoju tej technologii w oparciu o wykorzystanie materiałów zmiennofazowych oraz nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych . Pokazano historyczne jak i najnowsze rozwiązania magazynów i obiektów budowlanych z nimi współpracujących. Autorzy dokonali swoistego przeglądu rozwiązań mogących mieć zastosowanie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Research by design w architekturze

  Publikacja

  - Rok 2013

  W książce autor dowodzi, że w twórczym procesie powstawania dzieła architektonicznego, czyli obiektu zaprojektowanego a następnie zbudowanego, oprócz rozważań natury teoretycznej pierwszorzędną rolę odgrywają doświadczenia zdobyte na drodze praktycznego stosowania często na wpół intuicyjnych rozwiązań, mających dopiero w przyszłości stanowić podwalinę architektonicznych teorii. Obserwowana dzisiaj narastająca inwazja intuicji,...

 • Karol Grębowski dr inż.

  Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako adiunkt w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów...

 • Architektura medialna w przestrzeniach komercyjnych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Tematyka monografii dotyczy przestrzeni komercyjnych, w których wykorzystywane są rozwiązania z zakresu architektury medialnej. Tytułowane są one inteligentnymi przestrzeniami komercyjnymi. Przestrzeń komercyjna rozumiana jest jako przestrzeń miasta związana z obiektami, które powstają wraz z rozwojem „przemysłów dóbr kultury”, kreacją „produktu miejskiego” oraz są istotne w identyfikacji wizualnej miasta, jak też z punktu widzenia...

 • Czynniki kształtujące środowisko pacjenta w szpitalu

  Publikacja

  - Rok 2018

  Szpital jest miejscem szczególnym – z założenia przebywają w nim osoby, znajdujące się w sytuacji niekomfortowej. Możliwości adaptacji w nowym środowisku u osób chorych, osłabionych lub osób z niepełnosprawnościami są znacząco obniżone, a przecież szpital należy do budynków o najbardziej skomplikowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Stan emocjonalny pacjenta w środowisku szpitalnym jest uzależniony od relacji z lekarzami...

 • PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM NANOTECHNOLOGII W TERMOIZOLACJI BUDYNKÓW

  Publikacja

  Budownictwo i architektura były zawsze ściśle związane z rozwojem technologicznym a ciągły postęp w badaniach nad inżynierią materiałową pozwalał na uzyskiwanie bardziej wydajnych i wytrzymałych materiałów. Dotyczy to nie tylko elementów konstrukcyjnych budynku ale także technologii związanych z jego wykończeniem. Obecnie coraz większą rolę w budownictwie i architekturze odgrywa pojęcie nanotechnologii. Dziedzina nauki, zdawałoby...

 • Wpływ technologii medycznych na ergonomię współczesnego szpitala

  Publikacja

  We współczesnym szpitalu układ przestrzenny zależny jest w dużej mierze od zastosowanych technologii medycznych. Powstają zespoły pomieszczeń dedykowane urządzeniom zaawansowanej diagnostyki. Sprzęt montowany jest zarówno w nowych obiektach służby zdrowia, jak i w tych które funkcjonują już kilka dekad. Zmiany te wiążą się z zwiększonym zapotrzebowaniem przestrzennym. Sale operacyjne ulegają specjalizacji w zależności od wykonywanych...

 • SEM IV obieralne - Szkoła tańca - Akademia Ruchu Dance Dance Dance dla mieszkańców osiedla Żabianka

  Kursy Online
  • K. Juchnevič
  • K. Pokrzywnicka

  Spojrzenie przyszłościowe na projektowanie wielozadaniowej architektury społecznej, niekomercyjnej, przeznaczonej dla użytkowników w różnym wieku. Opracowane przykłady obiektów mają uświadomić projektantom, że ośrodki  poprawy kondycji fizycznej i budujące więzi społeczne mieszkańców to architektura oszczędna w środkach wyrazu, ze zdrowych materiałów, uniwersalna - łatwa do ew. ewentualnej przebudowy i zmian funkcjonalnych, dostępna...

 • Geometria wykreślna I, 2019/20

  Kursy Online
  • J. M. Kowalewska
  • M. Malewczyk
  • D. Cyparski
  • A. Wancław

  Kurs „Geometria wykreślna I” łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem. Przeznaczony jest dla studentów kierunku Architektura, sem. 1, studia inżynierskie I stopnia. Tematyka dotyczy graficznej prezentacji obiektów 3D na płaszczyźnie, ich restytucji na podstawie rzutów oraz rozwiązywania prostych problemów przestrzennych. Treść nauczania obejmuje założenia metody rzutów prostokątnych na dwie rzutnie (metoda...

 • Wpływ parametrycznych technik modelowania i optymalizacji na architekturę obiektów krzywoliniowych

  Publikacja
  • M. Zboińska

  - Rok 2012

  Głównym celem podjętych badań była identyfikacja wpływu czterech komputerowych technik parametrycznych na architekturę obiektów krzywoliniowych. Te techniki to: klasyczne modelowanie 3-D, modelowanie animacyjne, modelowanie algorytmiczne oraz optymalizacja rozwiązań przestrzennych. Tak sformułowany cel wyniknął z przesłanek badawczych oraz luk w aktualnym stanie wiedzy, ale również z obserwacji procesu kreacji architektury krzywoliniowej...

 • Pozwolić odejść, czyli... Granice interwencji

  Publikacja

  Celem tekstu jest zwrócenie uwagi na problem ostatecznej granicy interwencji konserwatorskich wobec zabytków architektury w kontekście holistycznej koncepcji ochrony dziedzictwa. Tekst adresowany jest do polskich czytelników ze względu na szczególne odniesienia do sytuacji polskiego systemu ochrony dziedzictwa. Choć architektura należy do sfery sztuk użytkowych, większość budynków nie powstawała...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Szpital -- forma i funkcja

  Publikacja

  Forma architektoniczna obiektów służby zdrowia, zwłaszcza szpitali, zdeterminowana jest funkcją. Powiązania między działami szpitala, technologia medyczna, wyposażenie techniczne i instalacyjne, konstrukcja budynku wynikają bezpośrednio z przyjętego układu funkcjonalnego i w znaczący sposób wpływają na rozwiązania formalne i estetyczne. Istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania szpitala jest układ komunikacji wewnętrznej,...

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej - analiza i ocena

  Publikacja

  W niniejszym rozdziale monografii przedstawiono bardzo aktualną problematykę związaną z analizą bezpieczeństwa funkcjonalnego rozproszonych systemów sterowania i automatyki zabezpieczeniowej w obiektach infrastruktury krytycznej, wykorzystujących przemysłową sieć komputerową, z uwzględnieniem zagadnień ochrony informacji. W obiektach tego typu systemy sterowania i automatyki zabezpieczeniowej są projektowane jako systemy rozproszone,...

 • Geometria wykreślna I, 2022/23

  Kursy Online
  • J. M. Kowalewska
  • M. Malewczyk
  • B. A. Chomicka
  • D. Cyparski
  • A. Wancław

  {mlang pl}Kurs „Geometria wykreślna I” łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem. Przeznaczony jest dla studentów kierunku Architektura, sem. 1, studia inżynierskie I stopnia. Tematyka dotyczy graficznej prezentacji obiektów 3D na płaszczyźnie, ich restytucji na podstawie rzutów oraz rozwiązywania prostych problemów przestrzennych. Treść nauczania obejmuje założenia metody rzutów prostokątnych na dwie rzutnie...

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej

  Publikacja

  - Rok 2018

  W monografii przedstawiono aktualną problematykę związaną z analizą bezpieczeństwa funkcjonalnego rozproszonych systemów sterowania i automatyki zabezpieczeniowej w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej, wykorzystujących przemysłową sieć komputerową, z uwzględnieniem zagadnień ochrony informacji. W obiektach tego typu systemy sterowania i automatyki zabezpieczeniowej są projektowane jako systemy rozproszone, których nieprawidłowe...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Światło i cień w przestrzeni publicznej

  Publikacja

  Światło w przestrzeni publicznej pełni funkcje użytkowe oraz wizualno-plastyczne. Funkcje użytkowe dotyczą ekonomicznego i korzystnego dla człowieka oświetlenia wnętrz urbanistycznych, jak również wykorzystania energii cieplnej słońca dla potrzeb budynków. Naturalne oświetlenie najlepiej odpowiadają zdrowiu fizycznemu i psychicznemu człowieka. Należy jednak pamiętać, że latem, w okresach silnego nasłonecznienia, może on szukać...