Wyniki wyszukiwania dla: architektura ochrony zdrowia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: architektura ochrony zdrowia

Wyniki wyszukiwania dla: architektura ochrony zdrowia

 • Architektura służby zdrowia: Wybór przepisów i literatury przedmiotu

  Publikacja

  - Rok 2014

  Projektowanie architektury służby zdrowia, zwłaszcza złożonych funkcjonalnie obiektów lecznictwa, ma charakter wysoce specjalistyczny. Problematyka związku architektury i zdrowia nie ogranicza się jednak do obiektów medycznych. Kształtowanie architektury per se wywiera wpływ na zdrowie i wymaga wiedzy o człowieku i jego relacjach z otoczeniem. Architektura i zdrowie mają wymiar nie tylko indywidualny, ale także społeczny, publiczny...

 • Wykorzystanie macierzy KCG w zarządzaniu organizacją ochrony zdrowia

  Publikacja

  - Rok 2015

  Prezentowany rozdział traktuje o możliwości wykorzystania matrycy KCG do zarządzania organizacją ochrony zdrowia. Jest to narzędzie audytowe, określające poziom zarządzania: zespołem, oddziałem, całą organizacją. Poziomów zarządzania jest 5: tradycyjny, w trakcie nauki, prowadzenie, światowa czołówka, marzenie. Narzędzie to może być wykorzystane w każdej organizacji nie tylko zakładzie opieki zdrowotnej.

 • WPŁYW PRZEPISÓW PRAWNYCH UE NA KONKURENCYJNOŚĆ SYSTEMÓW OCHRONY ZDROWIA

  Publikacja

  - Rok 2015

  Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej jest kluczowym prawem wszystkich obywateli na świecie. W każdym państwie usługi zdrowotne finansowane w ramach świadczeń gwarantowanych są w pewnym stopniu limitowane i przyczyniają się do powstawania kolejek oczekujących. Zasada swobodnego przepływu usług oraz dyrektywa dotycząca praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej miały zwiększyć dostępność do świadczeń zdrowotnych. Celem...

 • PODEJŚCIE NIEPARAMETRYCZNE W OCENIE EFEKTYWNOŚCI SEKTORA OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

  Publikacja
  • K. Miszczyńska

  - Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych - Rok 2018

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nierównowaga finansowa w systemie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1991-2012

  Publikacja

  - Rok 2014

  W latach 1991-2012 nominalne dochody i wydatki budżetu państwa wzrastały. Wydatki rosły jednak szybciej niż dochody co powodowało każdego roku deficyt budżetowy. Wydatki na ochronę zdrowia także były rosnące w badanym okresie. Przychody NFZ są niewystarczające stąd budżet państwa i budżety jst finansują niektóre zadania z zakresu ochrony zdrowia. W systemie ochrony zdrowia występuje nierównowaga finansowa, która powiększa nierównowagę...

 • Konkurencyjność i efektywność działania systemów ochrony zdrowia państw Europy Wschodniej i Południowej

  Publikacja

  - Rok 2014

  Dystans "zdrowotny" państw Europy środkowo wschodniej i południowej, pomimo osiągania coraz lepszych rezultatów, jest daleki w porównaniu z państwami tzw. "starej unii". Celem opracowania jest relatywna ocena, czy systemy zdrowotne państw, w których występuje konkurencja między płatnikami działają bardziej efektywnie ze względu na osiągane wskaźniki zdrowotne. Nakłady na ochronę zdrowia zostały przedstawione jako: wydatki na ochronę...

 • Konkurencja między płatnikami a skuteczność działania systemów ochrony zdrowia nowych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2016

  Celem artykułu jest zweryfikowanie, czy kraje, w których w systemach zdrowotnych, między płatnikami występuje konkurencja o pacjenta, osiągają lepsze wyniki (efekty) zdrowotne, niż kraje, w których konkurencja nie występuje. Zastosowano metodę porównywania wybranych wskaźników zdrowotnych takich jak np.: oczekiwana długość życia, oczekiwana długość życia w zdrowiu, udział wydatków na zdrowie według źródeł finansowania w PKB, wydatki...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

  Czasopisma

  ISSN: 1731-7398 , eISSN: 2084-2627

 • Wydawnictwo Instytutu Ochrony Zdrowia

  Wydawnictwa

 • Akademia Pióra - Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim

  Wydawnictwa

 • Maria Sołtysik prof. dr hab. inż. arch.

 • Jan Domaradzki dr hab.

  Osoby

  socjolog, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych. Habilitację otrzymałem w roku 2019 w Instytucie Socjologii UAM na podstawie rozprawy: Społeczne konstruowanie genetyki. Reprezentacje biotechnologii w polskim czasopiśmiennictwie opiniotwórczym. Doktorat obroniłem w roku 2008 w Instytucie Socjologii, UKSW na...

 • Aleksandra Sas-Bojarska prof. dr hab. inż. arch.

 • Justyna Kujawska dr

  Dr Justyna Kujawska jest pracownikiem Katedry Finansów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują szeroko rozumianą rachunkowość i rachunek koszów w ochronie zdrowia oraz finansowanie ochrony zdrowia. Jest autorem lub współautorem ponad 50 publikacji naukowych. Prowadzone przedmioty Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza Analiza finansowa Tematy prac dyplomowych Rachunek...

 • Problemy instytucjonalizacji etyki w dziedzinie słuzby zdrowia

  Publikacja

  - Annales. Etyka w życiu gospodarczym - Rok 2008

  W zwiazku z miejscem zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego w hierarchi wartości społecznych i indywidualnych potrzeba wprowadzenia zinstytucjonalizowanych wysokich standartów etycznych staje się coraz powszechniej odczuwalne. W artykule zaprezentowano schemat ewolucji etyki w dziedzinie medycyny i ochrony zdrowia oraz omówiono podstawowe problemy związane z wdrażaniem infrastruktury etycznej.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jacek Poplatek dr inż. arch.

  Jacek Poplatek – adiunkt w Studio Architektury Ochrony Zdrowia należącym do Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie problematyką programowania i projektowania obiektów architektury służby zdrowia, w tym głównie szpitali. Przedmiotem zainteresowania są także badania XIX wiecznej architektury historycznej Sopotu i ochrony jej dziedzictwa.  Jest autorem wielu publikacji...

 • Jakub Szczepański prof. dr hab. inż. arch.

  Jakub Szczepański jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, a od 2016 r. prodziekanem ds. nauki. Architekt, historyk architektury i konserwator zabytków. Jego badania koncentrują się na historii i architekturze  Gdańska  i miast Regionu Bałtyckiego, a także konserwacji dziedzictwa architektury osadzonych w problematyce współczesnych miast. Równolegle z pracą naukową na Politechnice Gdańskiej...

 • Ochrona zdrowia i życia na morzu. Statki szpitale

  Publikacja

  - Rok 2018

  Ratowanie życia oraz opieka nad chorym w środowisku morskim jest szczególnym wyzwaniem i zadaniem. Na początku XX-tego wieku nastąpił przełom w niesieniu pomocy osobom rannym oraz chorym, którzy ze względu na pobyt na obiekcie pływającym miały ograniczony dostęp do lekarza czy ośrodka zdrowia. Pojawiły się statki, które pełniły rolę pływających szpitali. Ich działalność wynikała z określonych sytuacji niosących zagrożenie dla zdrowia...

 • Jarosław Bąkowski dr inż. arch.

  dr inż. arch. Jarosław Bąkowski, adiunkt w Studio Architektury Ochrony Zdrowia Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.Przedmiotem jego zainteresowań jest metodologia i problematyka programowania oraz projektowania budynków złożonych funkcjonalnie (zwłaszcza obiektów architektury służby zdrowia, w tym głównie szpitali). Prowadzi badania dotyczące optymalizacji procesu...

 • Przetwarzanie wielkoskalowych danych w ochronie zdrowia - możliwości i korzyści

  Publikacja

  - Rok 2019

  W rozdziale przedstawiona została idea, pojęcia związane z przetwarzaniem wielkoskalowych danych oraz uogólniona architektura aktualnie wykorzystywanych tego typu systemów w zastosowaniach medycznych. Opisano funkcje oferowane przez bazowe elementy architektury ze szczególnym uwzględnieniem możliwości komponentu analityki dużych zbiorów danych medycznych. Na bazie dostępnej literatury przedmiotu dokonano zestawienia kluczowych...

 • Mirosław Andrusiewicz prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.

  Osoby

  Posiadane dyplomy, stopnie naukowe lub artystyczne  ̶    stopień doktora habilitowanego nauk medycznych (dyscyplina biologia medyczna) z dnia 4 grudnia 2017 r. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Analiza wybranych genów związanych z przebiegiem zmian patologicznych w komórkach wywodzących się z żeńskich wewnętrznych narządów płciowych”; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II; recenzenci: Prof....

 • Value addend tax (vat) on medical services and products

  Publikacja

  Osoby wykonujące usługi medyczne stają się podatnikami lub wybierają zwolnienie na takich samych zasadach jak każdy inny przedsiębiorca. Ze zwolnienia z podatku VAT do końca 2010roku korzystały wszelkie usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Od 2011r. wprowadzono ściśle określenie zwolnienia z podatku wyłącznie do usług ochrony zdrowia służącym ratowaniu zdrowia jego profilaktyce oraz zachowaniu zdrowia. W związku...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Udział samorządu terytorialnego w rozwiazywaniu problemow finansowych zakładóóów opieki zdrowotnej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zadłużone jednostki ochrony zdrowia mają wpływ na zwiększenie długu publicznego samorządu terytorialnego dowodzi autor w treści artykułu.

 • Piotr Samól dr inż. arch.

  Piotr Samól jest adiunktem w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Ukończył architekturę i historię. Jego badania skupiają się na zagadnieniach historii architektury oraz urbanistyki Gdańska i regionu nadbałtyckiego. Rozprawę doktorską (nauki techniczne, architektura i urbanistyka) o architekturze kościołów dominikańskich w dawnym państwie zakonu krzyżackiego...

 • Dworzec Katowice w świetle współczesnej doktryny ochrony zabytków i rozwoju przestrzennego śródmieścia Katowic.

  Publikacja

  W artykule opisano dworzec Katowice, otwarty w 1972 r. który stanowił jedną z najbardziej spektakularnych i docenianych ikon architektury modernistycznej Górnego Śląska. Został on zaprojektowany przez trzech wybitnych architektów: Wacława Kłyszewskiego, Jerzego Mokrzyńskiego i Eugeniusza Wierzbickiego (autorów m.in. warszawskiej siedziby Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Brutalistyczna architektura przetrwała do 2010 r....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Projekt architektoniczny I SAOZ

  Kursy Online
  • E. Marczak
  • A. Gębczyńska-Janowicz
  • J. Badach
  • P. Marczak

  Kurs e-learningowy stanowi uzupełnienie zajęć stacjonarnych z Projektowania Architektonicznego (Studio Architektury Ochrony Zdrowia) dla studentów I stopnia (1 semestr) 

 • SAKN/SAOZ Projekt Architektoniczno-Urbanistyczny II 2023/24

  Kursy Online
  • E. Marczak
  • P. Marczak

  Kurs przeznaczony dla studentów realizujących przedmiot Projekt Architektoniczno-Urbanistyczny II w Studio Architektury Krajobrazów Nadwodnych oraz Studio Architektury Ochrony Zdrowia

 • Architektura proekologiczna: edukacja po dyplomie. Studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

  Artykuł jest zawiera refleksji na temat edukacji architektów w Polsce w zakresie zrównoważonego rozwoju i zagadnień proekologicznych. Analizując program studiów oraz sposób nauczania na wydziałach architektury w Polsce, zauważyć można niedosyt treści programowych związanych z całościowym podejściem do tej problematyki. Brak też wypracowanych, powszechnych wzorców takiego podejścia w praktyce architektonicznych pracowni projektowych....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Komunikacja M2M w sieciach BAN

  Scharakteryzowano komunikację M2M w sieciach BAN oraz przedstawiono wiele przykładów rozwiązań. Opisano strukturę sieci z komunikacją typu M2M do zastosowania w sieciach BAN, a następnie przeanalizowano wieloaspektowo możliwości praktycznego zastosowania tego rodzaju sieci w systemach medycznych w celu ochrony życia i zdrowia.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wydatki na opiekę zdrowotną a efekty zdrowotne – analiza porównawcza krajów europejskich metodą DEA

  Efektywnie działające systemy ochrony zdrowia mają istotne znaczenie dla zapewnienia społeczeństwu jakości życia na odpowiednim poziomie. Średnie wydatki dla krajów UE wynosiły w 2000 r. 1836 dol., a w 2012 r. osiągnęły poziom 3317 dol. na osobę z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej (Purchasing Power Parity, PPP). W krajach Europy Środkowo-Wschodniej nienależących do UE całkowite wydatki na zdrowie są znacznie niższe, a proporcja...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Struktura wydatków na opiekę zdrowotną w europejskich krajach OECD w latach 2005–2014

  Celem artykułu jest porównanie struktury wydatków na opiekę zdrowotną w wybranych krajach europejskich należących do OECD w latach 2005–2014, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w modelach finansowania ochrony zdrowia. W analizie wykorzystano wskaźniki struktury wydatków bieżących. Finansowanie i organizacja opieki zdrowotnej w europejskich krajach OECD jest bardzo podobna, tzn. fundusze publiczne pochodzą z podatków lub składek...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi

  Cel – Próba oceny zarządzania finansami w opiece długoterminowej nad osobami starszymi w Polsce. Ocena ta dotyczy sposobu organizacji i finansowania medycznej opieki nad osobami w podeszłym wieku. Metodologia badania – Analiza struktury i dynamiki wydatków na opiekę długoterminową, oraz rozmieszczenia i wykorzystania zasobów ochrony zdrowia w opiece nad osobami starszymi. Wynik – Rozmieszczenie zasobów ochrony zdrowia jest dość...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • STRUKTURA WYDATKÓW PUBLICZNYCH NA OPIEKĘ ZDROWOTNĄ W POLSCE W LATACH 1991-2012

  Opieka zdrowotna w Polsce przed 1999 r. była finansowana z budżetu państwa. Po wprowadzeniu w 1999 r. reformy ochrony zdrowia jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, budżet państwa i jednostki samorządu terytorialnego. Udział wydatków na opiekę zdrowotną w wydatkach ogółem sektora finansów publicznych nie uległ zmianie – waha się w granicach 13%-15%. Badaniem struktury wydatków na opiekę zdrowotną objęto lata 1991-2012....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • SAOZ Seminarium dyplomowe sem VIII 2022/2023

  Kursy Online
  • A. Gębczyńska-Janowicz
  • J. Poplatek
  • J. Bąkowski

  Seminarium przeznaczone dla studentów sem. VIII studiów I stopnia WAPG realizujących Projekt dyplomowy inżynierski  w Studio Architektury Ochrony Zdrowia KAMiPN . Seminarium dyplomowe wspomagające zajęcia z projektu dyplomowego inżynierskiego na semestrze VIII.

 • PG_00055696: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY II KAMiPN/SAOZ; gr. 3; 2021/22

  Kursy Online
  • E. Marczak
  • P. Marczak

  Kurs przeznaczony dla studentów z gr. 3, sem. 2 st. inżynierskiego, realizujących przedmiot Projekt Architektoniczny II w r.a. 21/22 w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych / Studio Architektury Ochrony Zdrowia

 • SAOZ Seminarium dyplomowe sem VIII 2023-2024

  Kursy Online
  • A. Gębczyńska-Janowicz
  • J. Poplatek
  • J. Bąkowski
  • D. Wojtowicz-Jankowska

  Seminarium przeznaczone dla studentów sem. VIII studiów I stopnia WAPG realizujących Projekt dyplomowy inżynierski  w Studio Architektury Ochrony Zdrowia KAMiPN . Seminarium dyplomowe wspomagające zajęcia z projektu dyplomowego inżynierskiego na semestrze VIII.

 • Kreowanie wartości publicznej przez wykorzystanie wolnego i otwartego oprogramowania GNU Health

  Głównym celem pracy jest prezentacja roli, potencjału i funkcjonalności oprogramowania GNU Health. Ten zaawansowany i dojrzały, wysokiej jakości produkt - opracowany i nieustannie rozwijany w ramach projektu wolnego i otwartego oprogramowania - jest z sukcesem wdrażany w placówkach ochrony zdrowia w wielu krajach. Jego zastosowanie przyczynia się nie tylko do usprawnień w zarządzaniu praktyką medyczną lecz również odgrywa ważną...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Anita Jaśkiewicz-Sojak dr inż. arch.

  Anita Jaśkiewicz-Sojak (dr inż. arch.) architekt, historyk architektury, konserwator zabytków. Adiunkt w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Wykształcenie: studia architektoniczne i doktorskie na Politechnice Gdańskiej, historyczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowe konserwatorskie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Rozprawa doktorska...

 • Perspektywy wykorzystania architektury korporacyjnej w tworzeniu rozwiązań smart city

  Publikacja

  - Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych - Rok 2015

  Idea jaką jest SmartCity jest na tyle nowa, iż trudno znaleźć kompleksowy i w pełni działający system obejmujący wszystkich jego interesariuszy oraz ich wymagania względem niego – rozumianego jako przedsięwzięcie, a nie system informatyczny. Obecnie prowadzonych jest wiele projektów o których można powiedzieć, iż są to projekty „wyspowe” - obejmują tylko jedno, lub kilka zagadnień (domen, aspektów), związanych z zarządzaniem przestrzenią...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • KAMiPN - AOZ - projektowanie architektoniczne sem. I - 2020/2021

  Kursy Online
  • D. Sędzicki
  • J. Kołodziejczak

  Projektowanie architektoniczne 1Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych - Studio Architektury Ochrony ZdrowiaKrótki opis problematyki zajęć:Rozwinięcie umiejętności abstrakcyjnego myślenia przez wykorzystanie technik ekspresji graficznej i przestrzennej.

 • Problematyka wiejska w nauczaniu projektowania jako konieczny warunek zachowania wartości środowiska kulturowego i naturalnego obszarów wiejskich

  Publikacja

  - Rok 2006

  krajobrazy wiejskie będące obrazem środowiska kulturowego wsi, są jedenym ze źródeł tradycji w jej wieloaspektowej integralnej postaci, która obejmuje zarówno wartości przyrodnicze, kulturowe jak i społeczne. architektura i krajobraz stanowią ściśle powiązane elementy. wzajemne relacje architektura-krajobraz są różne i zależą od wartości przestrzennych, charakteru kulturowego i oddziaływania psychologicznego krajobrazu. dlatego...

 • SZTUKA WIZUALNA W OBIEKTACH MEDYCZNYCH = VISUAL ARTS IN MEDICAL FACILITIES

  Publikacja

  Współczesna architektura obiektów służby zdrowia podlega dynamicznym przeobrażeniom formalnym wynikającym zarówno z rozwoju technologii medycznych, zmian zachodzących w podejściu wobec pacjenta. Narastający w naukach medycznych kierunek holistyczny ustawia pacjenta jako użytkownika w trzech wymiarach: biologicznym, społecznym i psychologicznym. Stąd pojawiające się w procesie projektowym dotyczącym szpitali czy przychodni nowe...

 • Projekt studialny_przeddyplomowy KAMiPN_mgr_2022_2023

  Kursy Online
  • E. Marczak
  • I. Burda
  • A. Gębczyńska-Janowicz
  • R. Juchnevič
  • J. Droszcz
  • T. Szymański
  • J. Bąkowski
  • J. Kołodziejczak
  • K. Zielińska-Dąbkowska
  • P. Marczak... i 5 innych

  Kurs przygotowany dla studentów opracowujących dyplom mgr w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych ( w Studio Architektury Krajobrazów Nadwodnych i Studio Architektury Ochrony Zdrowia). Dotyczy aktywności dydaktycznych przeprowadzanych na przedmiotach: Projekt studialny – przeddyplomowy oraz  Seminarium dyplomowe

 • Przygotowanie i wdrażanie Krajowego Programu BRD GAMBIT 2005

  Publikacja

  - Rok 2007

  Krajowy Program BRD GAMBIT 2005 jest spójny z najwazniejszymi dokumentami dotyczącymi rozwoju systemu transportu w Polsce (Polityka Transportowa, Strategia Rozwoju Transportu). Jest też spójny z III Planem BRD Unii Europejskiej. Program ten daje możliwość zintensyfikowania działań prewencyjnych, prowadzonych w celu ochrony zycia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Efektem tego programu będzie uratowanie życia kilkunastu tysiącom...

 • Preparation and implementation of the National Road Safety Programme GAMBIT 2005

  Publikacja

  - Rok 2007

  Krajowy Program BRD GAMBIT 2005 jest spójny z najwazniejszymi dokumentami dotyczącymi rozwoju systemu transportu w Polsce (Polityka Transportowa, Strategia Rozwoju Transportu). Jest też spójny z III Planem BRD Unii Europejskiej. Program ten daje możliwość zintensyfikowania działań prewencyjnych, prowadzonych w celu ochrony zycia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Efektem tego programu będzie uratowanie życia kilkunastu tysiącom...

 • Pszczoły i produkty pszczele - wskaźniki stopnia skażenia środowiska

  Produkty pszczele posiadają właściwości lecznicze i są źródłem wielu biopierwiastków śladowych niezbędnych dla zdrowia ludzkiego. Dlatego też uznawane są przez człowieka za cenne produkty spożywcze. Pszczoły miodne mogą przynosić do ula wiele zanieczyszczeń osadzonych na roślinach pożytkowych. Wśród tych zanieczyszczeń ważną grupę stanowią ksenobiotyki z grupy pestycydów. Stosowane w rolnictwie środki ochrony roślin mogą być przyczyną...

 • PG_00053640 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY II; KATEDRA ARCHITEKTURY MIEJSKIEJ I PRZESTRZENI NADWODNYCH 2021/22

  Kursy Online
  • E. Marczak
  • J. Droszcz
  • P. Marczak

  Kurs przeznaczony dla studentów sem. 2 st. magisterskiego realizującego przedmiot Projekt Architektoniczny II w r.a. 21/22 w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych/Studio Architektury Krajobrazów Nadwodnych i Studio Architektury Ochrony Zdrowia

 • Joanna Badach dr inż. arch.

  Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, który ukończyła w 2014 roku, uzyskując na obronie dyplomu wynik celujący. Za swoją pracę dyplomową otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska oraz wyróżnienie SARP Oddział Wybrzeże. Uczestniczyła w wymianie studenckiej ‘Erasmus’, odbywając dwa semestry studiów na Wydziale Architektury Uniwersytetu Alcalá de Henares w Hiszpanii.    Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2012...

 • Sytuacje traumatyczne w pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Bezpośredni kontakt ze skazanymi czyni pracę personelu więziennego niebezpieczną i stresującą. Celem artykułu była analiza sytuacji zagrażających, pojawiających się w więzieniu, mogących wywołać u funkcjonariuszy ostrą reakcję stresową, zespół stresu ostrego (ASD) i zaburzenie po stresie traumatycznym (PTSD). Sytuacje te związane są z przemocą wewnętrzną, jak i skierowaną ze strony więźniów do funkcjonariuszy. Przedstawiono sposoby...

 • Pozwolić odejść, czyli... Granice interwencji

  Publikacja

  Celem tekstu jest zwrócenie uwagi na problem ostatecznej granicy interwencji konserwatorskich wobec zabytków architektury w kontekście holistycznej koncepcji ochrony dziedzictwa. Tekst adresowany jest do polskich czytelników ze względu na szczególne odniesienia do sytuacji polskiego systemu ochrony dziedzictwa. Choć architektura należy do sfery sztuk użytkowych, większość budynków nie powstawała...

  Pełny tekst do pobrania w portalu