Wyniki wyszukiwania dla: badania - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: badania

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: badania

 • LAB Laboratoria, Aparatura, Badania

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 1427-5619

 • Badania patentowe – nauka dla zaawansowanych

  Wydarzenia

  11-09-2018 00:00 - 13-09-2018 23:59 https://guthub.evenea.pl/ Nauka

  Zespół Rzeczników Patentowych Politechniki Gdańskiej we współpracy z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG zaprasza na serię praktycznych szkoleń poświęconych badaniom patentowym.

 • Badania mikrostrugowego wymiennika ciepła. Część 2 : badania ekstremalne

  Artykuł przedstawia konstrukcję prototypowego, modułowego mikrostru-gowego wymiennika ciepła. Przeprowadzone badania cieplno przepływo-we w układzie woda-woda, umożliwiają określenie efektywności wymiany ciepła, charakterystyk cieplno przepływowych, oraz wielkości współczynnika przejmowania ciepła.

 • Badania eksperymentalne mikroturbozespołów

  Publikacja

  - 2016

  W pracy zaprezentowano rezultaty badań eksperymentalnych mikroturbozespołów parowych pracujących w zmiennych warunkach ruchu. Opisywane testy dotyczyły właściwości kompletnego urządzenia jakim jest mikroturbozespół, a nie wyłącznie jego podzespołów: mikroturbiny lub generatora elektrycznego. Badania przeprowadzono na pięciu różnych mikroturbozespołach różniących się typem generatora elektrycznego oraz typem konstrukcyjnym turbiny....

 • Badania dynamiczne pali.

  Publikacja

  - 2004

  Opis wykonywanych w Polsce badań dynamicznych pali. Omówiono podstawy teoretyczne oraz charakterystykę badań długości i ciągłości pali oraz badań nośności. Przedstawiono również warunki prawidłowego wykonywania badań dynamicznych i przykłady przeprowadzonych przez autorów badań.

 • Dynamiczne badania jakości wykonania fundamentów palowych, charakterystyka i badania modelowe

  Publikacja

  Badania nieniszczące jakości robót palowych, SIT, są szeroko stosowane w Europie, a obecnie coraz częściej również w Polsce. W pracy omówiono przykładowe wyniki badań modelowych dla żelbetowych pali prefabrykowanych, dla których świadomie wykonano różnego rodzaju uszkodzenia w materiale trzonu. Sformułowano zalety, wady i ograniczenia inżynierskie dla tego rodzaju badań.

 • Metodologia badania zaworów hamulcowych

  Artykuł opisuje metodologię statycznego i dynamicznego badania zaworów hamulcowych. Stanowisko badawcze zaprojektowano i zbudowano na Politechnice Gdańskiej jako część projektu badawczo-rozwojowego pt.: „Zaprojektowanie i zbadanie innowacyjnych podsystemów ładowarek kołowych firmy Hydro-Metal”, dofinansowanego przez PARP w ramach programu „Bon na innowacje”. Ponadto przedstawiono szczegóły konstrukcyjne i funkcje najczęściej spotykanych zaworów...

  Pełny tekst w portalu

 • Badania podstawowe maszyn elektrycznych

  Publikacja

  Przedstawiono podstawowe wiadomości teoretyczne dotyczące transformatorów oraz maszyn: prądu stałego, asynchronicznych i synchronicznych. Następnie podano sposoby wyznaczania wielkości charakterystycznych oraz parametrów tych maszyn. Opisano sposoby wyznaczania charakterystyk określających właściwości elektromagnetyczne tych maszyn przy różnych rodzajach obciążeń i sterowania. Podano schematy połączeń umożliwiające przeprowadzenie...

 • Badania gwoździ rozpierających 4x65

  Publikacja

  Wykonano badania gwoździ w celu określenia procesu wytwarzania.

 • Badania wkrętów metalowych 25x1,5

  Publikacja

  Wykonano badania wkrętów celu identyfikacji materiału i procesu wytwarzania.

 • Badania eksperymentalne słupów CFST

  Publikacja

  W pracy przedstawiono badania eksperymentalne słupów osiowo ściskanych. Rozważa się efektywność poprzecznego sprężenia betonowego rdzenia słupa przez stalową rurę lub uzwojenie dla następujących typów słupów: CFST, uzwojonych i zwykłych żelbetowych. Opisane w referacie parametry badań eksperymentalnych to: stopień zbrojenia, wytrzymałość betonu, sposób obciążania. Zaprezentowano wyniki dotyczące nośności i zachowania pokrytycznego...

 • Innowacyjne badania młodych naukowców

  Publikacja

  - 2019

  W trakcie trwania IV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uczelni Technicznych uczestnicy przedstawili swoje osiągnięcia naukowe podczas sesji plenarnych o przewodnim tytule: Innowacyjne badania młodych naukowców.W ramach konferencji odbyły się szkolenia i warsztaty dla uczestników zorganizowane przez Biuro Karier Studenckich oraz Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej. Autorami...

 • Resynchronizacja serca - badania symulacyjne

  Sercowa terapia resynchronizująca jest obecnie szeroko stosowaną metodą leczenia pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Pomimo dość dużej popularności, jaką cieszy się ta metoda, problem nadal stanowi właściwa kwalifikacja pacjentów do leczenia oraz ocena skuteczności terapii. Badaniu przydatności do oceny mechanicznej pracy serca poddana została metoda impedancyjna. Synchroniczna praca serca powoduje lokalne zmiany rozkładu przewodności...

 • Badania dynamiczne nośności pali

  Publikacja

  Przedstawiono wyniki nowoczesnych badań dynamicznych dla pali wierconych. Zgodnie z zaleceniami Eurokodu 7 wyniki tych badań skorelowano z wynikami próbnych obciążeń statycznych. Sukcesywnie gromadzone wyniki badań dynamicznych wraz z wartościami współczynników tłumienia,określonymi dla warunków polskich, będą wykorzystane przy opracowaniu Załącznika Krajowego do EC7.

 • Badania dynamiczne nośności pali

  Przedstawiono wyniki nowoczesnych badań dynamicznych dla pali wierconych. Zgodnie z zaleceniami Eurokodu 7 wyniki tych badań skorelowano z wynikami próbnych obciążeń statycznych. Sukcesywnie gromadzone wyniki badań dynamicznych wraz z wartościami współczynników tłumienia, określonymi dla warunków polskich, będą wykorzystane przy opracowaniu Załącznika Krajowego do EC7.

 • Badania zwilżalności materiałów porowatych

  Metoda wzniesienia kapilarnego polega na wyznaczeniu przyrostu kwadratu masy od czasu podczas wnikania cieczy w pory między upakowanymi kulkami w rurce (kapilarze). Metodę omówiono w odniesieniu do badań własnych dla układów: kulki szklane-woda i kulki szklane-dekan. Otrzymane wyniki, zarówno dla cieczy badanej, jak i wzorcowej, przedstawiono jako przekształcone równanie Washburna i obliczono kat zwilżania

 • Badania kogeneratora małej mocy

  W pracy przedstawiono proces projektowania i implementacji systemu sterowania źródłem energii elektrycznej i cieplnej - bazującym na kogeneracji wysokosprawnej, wykorzystującej zmodyfikowany kogenerator firmy TOTEM z dodatkowym przekształtnikiem energoelektronicznym. Jego istotną częścią jest 4-suwowy silnik benzynowy o zapłonie iskrowym, dostosowany do spalania gazu ziemnego. W celu osiągnięcia maksymalnej sprawności układu, wykorzystano...

 • Badania analityczne pokrywy śnieżnej

  Bezpośredni monitoring stopnia zanieczyszczenia środowiska atmosferycznego jest procesem praco- i czasochłonnym. Często wymaga skomplikowanego oprzyrządowania oraz wykwalifikowanego personelu. Alternatywą do tego podejścia może być wykorzystanie odpowiednich (reprezentatywnych i właściwie przygotowanych) próbek śniegu i pokrywy śnieżnej jako źródła informacji o chemizmie obiektów materialnych, który odzwierciedla stan atmosfery...

 • Badania architektoniczne na Żuławach

  Publikacja

  - 2011

  ...

 • Badania bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Publikacja

  - 2010

  Potrzeba, rodzaje i zakres badań BRD, stan istniejący w woj. kujawsko - pomorskim, uwarunkowania organizacji badań.

 • [Rozdział] 7. Badania międzylaboratoryjne

  Publikacja

  - 2007

  Opisano poszczególne typy badań międzylaboratoryjnych. Przedstawiono sposoby opracowywania wyników badań biegłości. Podano praktyczne przykłady zastosowania statystyki matematycznej w opracowywaniu wyników badań międzylaboratoryjnych.

 • Eksperymentalne badania trybuny stalowej

  Publikacja

  - 2012

  W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, których celem było wyznaczenie parametrów dynamicznych trybuny stalowej. Z uwagi na coraz częstsze zastosowanie tych konstrukcji jako wyposażenia np. stadionów sportowych, ich budowę oraz nieprzewidywalne zachowanie się widzów trybuny są konstrukcjami stale poddawanymi obciążeniom dynamicznym. Celem tej pracy jest wyznaczenie dominujących wartości częstotliwości...

 • Metody badania struktury triacylogliceroli.

  Omówiono strukturę triacylogliceroli oraz liczbę możliwych kombinacji różnych triacylogliceroli w zależności od ilości występujących w nich kwasów tłuszczowych. Przedstawiono różne metody określania rozmieszczenia kwasów tłuszczowych w poszczególnych pozycjach cząsteczek triacylogliceroli. Pokazano metody enzymatyczne z zastosowaniem lipaz regio - i stereospecyficznych oraz metody wykorzystujące wysokosprawną chromatografię cieczową...

 • Badania doświadczalne tynków wewnętrznych

  Publikacja

  - Izolacje - 2019

  Artykuł jest poświęcony badaniom doświadczalnym nad tynkami wewnętrznymi. Rozpoczyna się charakterystyką techniczną tynków zewnętrznych, w ramach której zostają omówione tynki cementowo-wapienne, tynki gipsowe oraz tynki lekkie (ciepłochłonne). Następnie zostaje opisane stanowisko badawcze wykorzystane w eksperymencie oraz przedstawione wyniki tego eksperymentu. Tekst kończy szczegółowa interpretacja wyników, w której każdemu rodzajowi...

 • Badania adsorbcyjnych urządzeń klimatyzacyjnych.

  Publikacja

  - 2005

  Przedstawiono stanowisko oraz wyniki badań wymiany ciepła i masy w procesie adsorbcji realizowanego w nowoczesnej generacji urządzenia klimatyzacyjnego.

 • Badania i analiza parametrów geotechnicznych gruntów niespoistych stosowanych w badaniach modelowych

  Scharakteryzowano sześć rodzajów gruntów niespoistych stosowanych w badaniach modelowych stateczności fundamentów bezpośrednich i na palach. Określono parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe niezbędne do obliczeń nośności i osiadania fundamentów bezpośrednich obciążonych statytcznie lub cyklicznie uzyskane z badań w trzech krajowych laboratoriach geotechnicznych. Przedstawiono zależności empiryczne parametrów geotechnicznych...

 • Badania pojazdów zabytkowych – określanie niezgodności

  Publikacja

  Każdy właściciel pojazdu powinien zlecać przeprowadzanie badania technicznego w stacji kontroli pojazdów zgodnie z art. 81 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Badaniom podlegają także zabytkowe pojazdy samochodowe i są one wykonywane tylko raz (wyjątek stanowią pojazdy zabytkowe wykorzystywane do celów zarobkowych). Sprawdzanie pojazdów zabytkowych w stacjach kontroli pojazdów może stwarzać problemy. Poniżej zostaną przedstawione...

  Pełny tekst w portalu

 • Magnetyczne badania adaptacyjne - nieniszcząca metoda badania zmian w mikrostrukturze stali wykorzystywanych w energetyce

  Długotrwała eksploatacja w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury jest przyczyną degradacji mikrostruktury materiałów wykorzystywanych w instalacjach energetycznych. Elementy takie to np. elementy przegrzewaczy czy rurociągi pary świeżej. Aby umożliwić ich bezawaryjną eksploatację pożądana byłaby nieniszcząca metoda diagnozowania zmian w mikrostrukturze. Dla stali ferromagnetycznych takich jak np. nowo wprowadzana do eksploatacji...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Badania odbiorcze mostu (próbne obciążenie).

  Most III Tysiąclecia im. Jana Pawła II jest elementem Trasy Sucharskiego w Gdańsku, łączącej ul. Elbląską od strony południowej nad Martwą Wisłą z węzłem Wosia Budzysza i dalej portem Północnym. Most oddano do użytku w październiku 2001r. Jego budowa była, z punktu widzenia realizacji, przedsięwzięciem wysoce oryginalnym w skali kraju, gdyż to właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce zastosowano montaż wspornikowy przy budowie mostu...

 • BADANIA KOMPOZYTOWEGO MOSTU DLA PIESZYCH

  The paper presents in situ load testing of the innovative footbridge of FOBRIDGE grant mounted at Gdansk University of Technology. The span of composite sandwich structure (GFRP skins, PET core) and the scope of static and dynamic tests are presented. The selected, representative results of in situ measurements and data obtained from the SHM monitoring system are discussed. Besides the standard testing procedures on the full scale...

 • Zasady badania hałasu turbiny wiatrowej

  Przedstawiono główne zasady pomiaru hałasu turbin wiatrowych. Omówiono zarys stosowanej metodyki oraz określono niezbędne przyrządy pomiarowe.

 • Badania przyczyn uszkodzenia zaworu 1"

  Wykonano badania przyczyn uszkodzenia zaworu 1" ze stopu miedzi. Wykonano badania metalograficzne makro i mikroskopowe, w tym z wykorzystaniem analizy EDX. Sformułowano wnioski.

 • Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

  Krytyczna analiza nowych norm w zakresie budowy i badania przewodów kanalizacyjnych. Problemy posadowienia, wykonawstwo. szczególne problemy relacji ze zwierciadłem wody gruntowej. Oferty producenta, bezpieczeństwo konstrukcji, problem długotrwałej konsolidacji podłoża. Charakterystyka studzienek, zagrożenia.

 • Badania charakterystyk dynamicznych maszyn wirnikowych

  Publikacja

  - 2013

  Referat stanowi wprowadzenie do tematyki badania charakterystyk dynamicznych maszyn wirnikowych. Autor stara się wyjaśnić metodykę pomiaru. W artykule zawarto krótki opis, stanowiska badawczego oraz aparatury pomiarowej. Zaprezentowano również niektóre wyniki badań dotyczące pomiaru drgań oraz temperatury.

 • Badania elektrokatalitycznego czujnika dwutlenku azotu.

  W pracy opisano budowę i badania elektrokatalitycznego czujnika gazów skonstruowanego na bazie tlenku ceru domieszkowanego samarem. Elektrokatalityczne czujniki są stosunkowo nową grupą czujników gazu, w których wykorzystuje się kinetykę reakcji elektrochemicznej. Pokazano, że odpowiedź prądowo-napięciowa zależy od dwutlenku azotu.

 • Badania betonów o przyspieszonym twardnieniu

  Publikacja

  - Inżynieria i Budownictwo - 2002

  Badania wykazały, że możliwe jest uzyskanie tak wysokich wytrzymałości wczesnych betonów, że całkowicie zbędna staje się ich obróbka termiczna. Stosując odpowiedni cement klasy 42,5R i prawidłowo dobrana mieszankę upłynniającą można uzyskać już po 12 godz. wytrzymałość betonu około 35MPaa przy klasie cementu 52,5R nawet około 50MPa i to przy ilości cementu nie przekraczającej 400 kg/m3 betonu.

 • Badania na rzecz jakości powietrza

  Monitoring jakości powietrza jest niezwykle istotnym elementem wszystkich przedsięwzięć z zakresu zarządzania i ochrony powietrza atmosferycznego. Badania monitoringowe oparte są na wykorzystaniu sieci stacjonarnych stacji pomiarowych, bądź też ruchomych laboratoriów, wyposażonych w odpowiednią aparaturę kontrolno-pomiarową. Przedstawiono opracowany przez dwa zespoły (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydział...

 • Badania nad potencjometrycznymi sensorami smaku

  Publikacja

  Przedstwiono badania nad 5-kanałowym sensorem smaku kwasnego, zbudowanym z elektrod z membranami polimerowo - lipidowymi zawierającymi odpowiednie lipidy. Stwierdzono, że sensor ten jest bardzo czuły na zmainy stężenia kwasu cytrynowego, natomiast wykazuje nieco gorszą czułosc na obecnosć kwasu octowego. Stwirdzono dobrą trwałosć membran oraz powtarzalnośc otrzymanych wyników. Wydaje się, że badane układy mogą byc wykorzystane...

 • Mikroturbiny. Badania numeryczne i eksperymentalne

  Publikacja

  Pomimo tego, iż wiele koncernów dostarcza już mikroturbozespoły na rynek w sposób komercyjny, to prace w tym zakresie są ciągle rozwijane. Prowadzone są intensywne badania dotyczące budowy coraz to bardziej sprawnych, niezawodnych, trwalszych czy tańszych mikrosiłowni. Dotyczą przede wszystkim osiągnięcia wysokich sprawności efektywnych przekraczających 40%, zmniejszenia emisji NOx, zwiększenia dyspozycyjności (ciągła praca między...

 • Procesy innowacyjne : badania świadomości 50+

  Publikacja

  Opracowanie wyników badań dotyczących kształcenia ustawicznego oraz innowacyjności w przedsiębiorstwach przemysłu stoczniowego. Wyniki są efektem prac w ramach projektu Mayday, współfinansowanego ze środków EFS w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL.

 • Badania przyczyn uszkodzenia rurki impulsowej

  Dokonano oceny przyczyn uszkodzenia rurki impulsowej ze stali nierdzewnej

 • Badania eksperymentalne kąta zwilżania nanocieczy

  Publikacja

  - 2013

  Przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju i koncentracji nanocząsetek Al2O3, TiO2, Cu oraz rodzaju podłoża na wartość kąta zwilżania nanocieczy woda-Al2O3, woda-TiO2 oraz woda-Cu na podłożu stalowym, aluminiowym i szklanym. Badano nanociecze o trzech koncentracjach masowych nanocząstek: 0,01%, 0,1% oraz 1%. Jako ciecz bazową zastosowano wodę destylowaną.

 • Badania modelowe w komorze kalibracyjnej

  Krótki przegląd istniejących komór kalibracyjnych i przeprowadzanych w nich badań modelowych. Opis badań realizowanych w komorze kalibracyjnej skonstruowanej na Politechnice Gdańskiej wraz z przedstawieniem stosowanych modeli. Dyskusja na temat wpływu warunków brzegowych na wyniki badań penetracyjnych w piasku modelowym. Propozycja interpretacji oporu stożka z uwzględnieniem poprawki na wpływ warunków brzegowych. Opis modelowania...

 • BADANIA KOMPOZYTOWEGO MOSTU DLA PIESZYCH

  Opracowany w ramach konsorcjum FOBRIDGE kompozytowy most pieszo-rowerowy jest pierwszym na świecie zwartym jednoelementowym obiektem o konstrukcji powierzchniowym, który wytworzony jest w całości w jednym cyklu produkcyjnym, uformowanym z powłoki sandwiczowej w technologii infuzji. Technologia infuzji polega na podciśnieniowym przesycaniu żywicą ułożonej na formie tzw. suchej konstrukcji (całego dźwigara w przypadku obiektu FOBRIDGE)....

 • Gazowy kocioł kogeneracyjny – badania prototypu

  W artykule zaprezentowano wyniki badań prototypowej parowej mikrosiłowni ORC zintegrowanej z kotłem gazowym. Jest to pierwsze w Polsce tego typu urządzenie w skali „domowej”, uhonorowane złotym medalem na targach Technicon Innowacje 2014. Pozwala realizować kogeneracyjną produkcję ciepła i energii elektrycznej w aspekcie pokrycia potrzeb indywidualnego gospodarstwa domowego. Domowy kocioł gazowy doposażony w układ realizujący obieg...

 • Sterowanie przekształtnikiem matrycowym - badania laboratoryjne.

  Publikacja
  • T. Bajdecki

  - Wiadomości Elektrotechniczne - 2002

  W artykule przedstawiono metodę sterowania przekształtnikiem matrycowym bazującą na modelu matematycznym w prostokątnym nieruchomym układzie współrzędnych alfa,beta. Przedstawione zostały wyniki badań laboratoryjnych opracowanej przez autora metody sterowania przekształtnikiem matrycowym przy obciążeniu silnikiem indukcyjnym.

 • Badania międzylaboratoryjne w chemii analitycznej.

  Opisano rodzaje badań międzylaboratoryjnych jako jeden z podstawowych elementów systemu kontroli i zapewnienia jakości wyników w chemii analitycznej.

 • Badania fotochemicznej degradacji związków organicznych.

  Publikacja

  - 2004

  .

 • Badania modelowe pojedynczej kolumny żwirowej.

  Publikacja
  • A. Kuzora

  - 2004

  Przedstawiono sposób dogęszczania podłoża gruntowego wykorzystywany do renowacji istniejących nawierzchni placów składowych i dróg. Proponowany sposób polega na formowaniu w gruncie kolumny o niewielkiej średnicy. Kolumnę tę formuje się poprzez wbijanie w rozluźnione podłoże trzpienia stalowego, z jednoczesnym dosypywaniem kruszywa.

 • Badania i analiza użytkowasystemu OFDM

  Publikacja

  Skonstruowano modem OFDM i wykonano pomiary zbudowanego modelu. Modem przeznaczony jest do wykorzystania w celach dydaktycznych, dlatego skonstruowano go w sposób umożliwiający obserwację i rejestrację sygnałów w kolejnych fazach ich przetwarzania.