Wyniki wyszukiwania dla: bezpieczenstwo sieci komputerowej - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: bezpieczenstwo sieci komputerowej

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: bezpieczenstwo sieci komputerowej

 • Autonomiczny sterownik systemu pomiarowego na bazie sieci komputerowej

  Publikacja

  - Rok 2014

  Współpraca wielu urządzeń pomiarowych czy długotrwała akwizycja danych napotyka problemy: brak jednolitego interfejsu umożliwiającego użytkownikowi proste zarządzanie zbieraniem danych i przejrzystą ekspozycję danych, zużycie energii komputera nadzorującego ciągłą pracę sieci przyrządów pomiarowych. Rozwiązaniem może być zastosowanie autonomicznego kontrolera procesu akwizycji danych umożliwiającego konfigurację parametrów pracy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bezpieczeństwo systemów i sieci

  Kursy Online
  • J. Rak
  • K. Gierłowski

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Jerzy Balicki dr hab. inż.

  Osoby

 • Jerzy Proficz dr inż.

  Jerzy Proficz – wicedyrektor Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) na Politechnice Gdańskiej. Uzyskał stopień naukowy doktora (2012 r.) w specjalności Informatyka na temat przetwarzania strumieni danych w środowisku superkomputera (HPC, Big Data). Autor i współautor ponad 40 artykułów w czasopismach i na konferencjach naukowych związanych głównie z równoległym przetwarzaniem danych na komputerach...

 • Piotr Borowiecki dr hab. inż.

  Osoby

 • Henryk Krawczyk prof. dr hab. inż.

  Dyscyplina naukowa: informatyka Sprawował urząd rektora od 2008 do 2016. Urodził się 20 maja 1946 r. w Dybowie. Studia wyższe ukończył w 1969 r. na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie informatyki. W latach 1969–1972 pracował w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji. W 1972 r. rozpoczął pracę na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, gdzie w 1976 r. uzyskał doktorat,...

 • Grzegorz Szwoch dr hab. inż.

  Grzegorz Szwoch urodził się w 1972 roku w Gdańsku. W latach 1991-1996 studiował na wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W roku 1996 ukończył studia w Zakładzie Inżynierii Dźwięku (obecnie Katedra Systemów Multimedialnych), broniąc pracę dyplomową pt. Modelowanie fizyczne wybranych instrumentów muzycznych. W tym samym roku dołączył do zespołu badawczego Katedry jako uczestnik Studium Doktoranckiego. Od stycznia 2001 roku...

 • Bezpieczenstwo transportu drogowego - podsumowanie

  Publikacja

  - Rok 2009

  Podsumowanie rozdziału 2: bezpieczenstwo transportu drogowego

 • Generalized access control in hierarchical computer network

  The paper presents the design of the security layer for a distributed system located in the multizone hierarchical computer network. Depending on the zone from which a client’s request comes to the system and the type of the request, it will be either authorized or rejected. There is one common layer for the access to all the business services and interactions between them. Unlike the commonly used RBAC model, this system enforces...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Janusz Rachoń prof. dr hab. inż.

  Sprawował urząd rektora w latach 2002-2008 Urodził się 11 sierpnia 1946 r. w Nowym Sączu. Studia wyższe ukończył w 1969 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1969 r. rozpoczął pracę na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, na którym uzyskał w 1975 r. doktorat, a w 1985 r. habilitację. Na stanowisko docenta został powołany w 1989 r., na stanowisko profesora nadzwyczajnego...

 • Bezpieczenstwo żeglugi pasażerskiej na Zatoce Gdańskiej, jako część składowa produktu turystycznego

  Publikacja

  Celem pracy jest analiza zjawiska bezpieczenstwo żeglugi pasażerskiej na Zatoce Gdańskiej, jako części składowej produktu turystycznego

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Cienie i cieniowanie w grafice komputerowej

  W artykule poruszono kwestie dotyczące tworzenia cieni i światłocieni w gra-fice komputerowej. Przywołano popularne algorytmy do generowania cieni orazich relacje z metodami wykreślnymi. Ponadto omówiono specyfikę i niektóremożliwości przykładowego programu (3DStudio Viz 3) w tym zakresie.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ocena skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedmiotem analizy było dyskusyjne kryterium oceny skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej określone przez eksploatatora. Analizę oparto na wynikach badań terenowych po czyszczeniu 9,5 km sieci wodociągowej o średnicy od 80 do 160 mm. Empiryczną podstawę dalszych rozważań stanowił zbiór wartości umownego zastępczego współczynnika chropowatości rurociągów k10. Uzyskane rezultaty wykazały, że lokalne warunki reakizacji pomiarów...

 • Computational intelligence-aided character animation

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy przedstawiono pokrótce metody animacji komputerowej, a także podano zasady oceny jakości wyniku animacji postaci. Dodatkowo dokonano przeglądu metod inteligentnych stosowanych w animacji komputerowej i w dziedzinach pokrewnych. W badaniach skupiono się na animacji ruchu w kontekście uzyskiwanej ekspresji. Podano reguły stosowane w animacji tradycyjnej oraz wyznaczono parametry opisujące fazy ruchu w odniesieniu do poszczególnych...

 • Sylwester Kaczmarek dr hab. inż.

  Sylwester Kaczmarek ukończył studia w 1972 roku jako mgr inż. Elektroniki, a doktorat i habilitację uzyskał z technik komutacyjnych i inżynierii ruchu telekomunikacyjnego w 1981 i 1994 roku na Politechnice Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na: sieci IP QoS, sieci GMPLS, sieci SDN, komutację, ruting QoS, inżynierię ruchu telekomunikacyjnego, usługi multimedialne i jakość usług. Aktualnie jego badania skupiają...

 • Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedmiotem badawczym rozprawy jest wykazanie możliwości wspomagania komputerowej animacji postaci poprzez wykorzystanie metod inteligentnych, szczególnie logiki rozmytej, w taki sposób, aby możliwe było uzyskiwanie animacji płynnych i nacechowanych stylistycznie, dla których punktem wyjścia są animacje schematyczne, które nie posiadają tych cech. Wiedza zawarta w literaturze animacji i wiedza oparta na wynikach wydobywania danych...

 • Zastosowanie komputerowej symulacji w procesie kształcenia inżyniera branży sanitarnej

  Obecnie warsztat pracy współczesnego inżyniera znacznie się zmienił w wyniku dynamicznego rozwoju programów komputerowych do symulacji kinetyki procesów biochemicznych w oczyszczalniach ścieków. Chcąc dostosować program kształcenia współczesnego inżyniera branży sanitarnej do rynku pracy uczelnie techniczne powinny ściśle współpracować z firmami oferującymi oprogramowanie do komputerowej symulacji procesów osadu czynnego. Zastosowanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rafał Leszczyna dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Rafał Leszczyna jest profesorem uczelni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W lipcu 2020 r., na podstawie osiągnięcia naukowego w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja. W latach 2004–2008 pracował...

 • Analiza zastosowania symulacji komputerowej do optymalizacji funkcjonowania systemu wytwórczego.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono wyniki pracy badawczej, której celem było określenie możliwości i zakresu zastosowania symulacji komputerowej do analizy systemu wytwórczego o procesie produkcyjnym dyskretnym. Skoncentrowano się na analizie i ocenie zmian organizacyjnych, a szczególnie zmian dotyczących struktury przestrzennej i systemu transportu międzyoperacyjnego. Zbadano również możliwość zastosowania symulacji w procesie optymalizacji...

 • Wykorzystanie tomografii komputerowej przy analizie jakości zacementowania - migracja gazu

  Artykuł przedstawia opis zjawiska znanego w wiertnictwie otworowym jako migracja gazu. Opisano główne przyczyny powstawania tego negatywnego zjawiska polegającego na przepływie gazów a także płynów w zaczynie cementacyjnym lub kamieniu cementowym. Przygotowano próbki imitujące zacementowany odcinek rur okładzinowych. Skupiono się na wykorzystaniu tomografii komputerowej, oraz analizie zrekonstruowanego trójwymiarowego obrazu, w...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wstęp do grafiki komputerowej i geometrii obliczeniowej [2021/22]

  Kursy Online
  • J. Maksymiuk

  Wstęp do grafiki komputerowej i geometrii obliczeniowej, st. II, sem. 1 Matematyka

 • Projekt niezawodnej sieci Ethernet dla Radia Gdańsk

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie określono wymagania niezawodnościowe sieci komputerowej wspierającej transmisję dźwięków i wiadomości w Regionalnej Rozgłośni Radiowej (MTBF rzędu kilku lat). Przedstawiono elementy analizy niezawodności sieci i dla typowych wartości parametrów urządzeń (MTBF kilka lat), połączeń (MTBF kilkanaście lat) i struktur sieci Ethernet, określając średni czas między awariami sieci. Wykazano konieczność wprowadzenia elementów...

 • Warunki akustyczne w pracowni komputerowej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono warunki akustyczne panujące w laboratoriach komputerowych i ich wpływ na realizację procesu dydaktycznego. Elementem, który poddano analizie jest wpływ poziomu hałasu na możliwość skutecznego odbioru informacji i skupienia na wykonywanych zadaniach przez słuchaczy. W podsumowaniu zaproponowano kierunki właściwej organizacji prowadzenia zajęć w zależności od warunków akustycznych w laboratoriach komputerowych

 • Urządzenie wspomagające proces nadzorowania w warunkach domowych osób z problemami krążeniowymi

  Przedmiotem wynalazku jest modularny system domowego asystenta osób starszych i chorych z wykorzystaniem sieci sensorowych i centralnej stacji komputerowej do monitorowania stanu zdrowia podopiecznego z możliwością kontaktu z otoczeniem (rodzina, służba zdrowia sąsiedzi) w przypadkach wymagających interwencji, w sytuacji zagrożenia życia. Prezentowane urządzenie to waga łazienkowa rozbudowana o układy umożliwiające pomiary,...

 • Model filtru wyjściowego falownika napięcia w symulacji komputerowej.

  Publikacja

  - Przegląd Elektrotechniczny - Rok 2002

  W artykule przedstawiono układ z silnikiem asynchronicznym zasilanym z sieci elektroenergetycznej poprzez przemiennik częstotliwości z filtrem wyjściowym falownika napięcia. Zaproponowano nowy model filtru wyjściowego falownika napięcia połączonego z obwodem pośredniczącym przemiennika częstotliwości. Przy pomocy programu TCAD przeprowadzono analizę zamodelowanego układu. Dla badanego modelu filtru zamieszczono przebiegi prądów...

 • Studia Sieci Uniwersytetow Pogranicza

  Czasopisma

  ISSN: 2544-5790

 • Urządzenie do pomiaru obecności i aktywności osoby kąpiącej się w wannie

  Przedmiotem wynalazku jest modularny system domowego asystenta osób starszych i chorych z wykorzystaniem sieci sensorowych i centralnej stacji komputerowej do monitorowania stanu zdrowia podopiecznego z możliwością kontaktu z otoczeniem (rodzina, służba zdrowia sąsiedzi) w przypadkach wymagających interwencji, w sytuacji zagrożenia życia. Prezentowane urządzenie to urządzenie techniczne stanowiące uzupełnienie zwykłej wanny...

 • Wykorzystanie nowych metod wnioskowania w grafice i animacji komputerowej

  Publikacja

  - Rok 2006

  Referat opisuje realizowane zadania badawcze, dotyczące wykorzystana nowych metod wnioskowania (tzw. soft-computingu) w przetwarzaniu grafiki i animacji komputerowej. W pierwszym z zadań, opracowaniu metody poprawy jakości fotografii tekstu przeznaczonych do rozpoznawania znaków, wykorzystano algorytmy przetwarzania obrazów i ich modyfikacje do usuwania ze zdjęcia tła oraz gradientu jasności, następnie nowa metoda filtracji nieliniowej...

 • Zastosowanie przetwarzania rozmytego w animacji komputerowej

  Publikacja

  - Rok 2006

  Referat przedstawia projekt systemu ekspertowego do tworzenia animacji komputerowych. Założono, iż wykorzystanie reguł animacji tradycyjnej i przetwarzania rozmytego może przyspieszyć proces tworzenia animacji komputerowych i pozwoli uzyskiwać animacje o wysokiej jakości wizualnej, nie ustępujące anima-cjom przygotowanym w całości przez animatora. Wejściem do systemu jest prosta animacja oraz opis ruchu pożądanego przez użytkownika....

 • Zastosowania trójkątnych płytek w grafice komputerowej

  Praca opisuje metody pokrywania trójkątnymi płytkami dowolnych powierzchni trójwymiarowych reprezentowanych przez siatki trójkątne. Omówione są znane metody konstruowania i układania trójkątnych płytek oraz ich optymalizacja algorytmami kolorowania grafów. Zaproponowana jest ulepszona hybrydowa metoda, umożliwiająca pokrycie dowolnej powierzchni wzorem, który wymaga kierunkowego uporządkowania.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marek Blok dr hab. inż.

  Marek Blok w 1994 roku ukończył studia na kierunku Telekomunikacja wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej i uzyskał tytuł mgra inżyniera. Doktorat w zakresie telekomunikacji uzyskał w 2003 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W 2017 roku uzyskał stopień naukowy dra habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na telekomunikacyjne...

 • Ocena możliwości integracji sieci IPv4/NAT z IPv6 oraz autorskiego rozwiązania Teredo

  Publikacja

  W najbliższej przyszłości spodziewany jest rozrost sieci IPv6. W pierwszej fazie będzie się ona w dużej mierze opierała na tunelach przenoszących pakiety IPv6 w pakietach używanej dziś sieci IPv4. Jednak opracowane metody nie radzą sobie w momencie natrafienia na NAT. W rozdziale zaprezentowano jedno z rozwiązań tego problemu - system Teredo. Przedstawiono również autorską implementację Teredo i wnioski z jej badań.

 • Piotr Rajchowski dr inż.

 • Pomiary w czyszczeniu sieci wodociągowej

  Publikacja

  - Rok 2008

  Kluczową rolę w eksploatacji sieci wodociągowej odgrywa zarówno wybór odpowiedniej metody jej czyszczenia, jak również właściwej oceny skuteczności realizacji na podstawie pomiarów terenowych. W tym celu zaleca się wieloetapowy tok postępowania, tj. najpierw opracowanie programu pomiarów na podstawie symulacji komputerowej, a następnie rozpoznanie hydrauliczno-sanitarnego stanu wybranych rurociągów po ich realizacji oraz wybór...

 • Projektowanie sieci bezprzewodowych

  Kursy Online
  • M. Hoeft
  • K. Gierłowski

    Klasyfikacja sieci bezprzewodowych Podstawowe własności i zastosowania sieci bezprzewodowych Przegląd systemów łączności bezprzewodowej Właściwości i parametry mediów transmisyjnych, charakterystyka systemów radiowych i optycznych Techniki wielodostępu (FDMA, TDMA, CDMA, SDMA) Klasyfikacje protokołów dostępu do kanału Charakterystyka algorytmów rywalizacyjnych (ALOHA, S-ALOHA) Algorytmy z częściową koordynacją (CSMA) bądź rezerwacją...

 • Wirtualne sieci lokalne w środowisku sieci IPv6.

  Publikacja

  Zaprezentowane jest nowe spojrzenie na wirtualne sieci prywatne z perspekty-wy rozwiązań standardowo oferowanych przez rozinę protokołów IPv6. Omówionyjest przegląd rozwiązań VPN w środowisku sieci IPv6 ze szczególnym uwzględ-nieniem standardowo oferowanych z nową wersją stosu sieciowego IP.

 • Wietrzenie sieci

  Publikacja

  Zagadnienia ochrony sieci przed odorami. Problem odpowietrzania w aspekcie hydrauliki

 • Sieci Ethernet 2021

  Kursy Online
  • K. Nowicki

  Sieci Ethernet

 • JAKOŚĆ USŁUG W ARCHITEKTURZE SIECI ASON/GMPLS A MECHANIZMY REZERWACJI ZASOBÓW

  W artykule przedstawiono mechanizmy rezerwacji zasobów w architekturze sieci ASON/GMPLS, która spełnia wymagania nowoczesnych sieci optycznych, a jednocześnie umożliwia sterowanie siecią z gwarancją jakości usług. W artykule porównano dwa mechanizmy rezerwacji zasobów z gwarancją jakości i podejściem typu POOL. Efektywność prezentowanych mechanizmów zweryfikowano metodą symulacji komputerowej w środowisku OMNeT++.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Bezstykowy hybrydowy ogranicznik prądów zwarciowych w symulacji komputerowej

  W artykule podano metody i wyniki analizy działania superszybkiego bezstykowego hybrydowego ogranicznika prądów zwarciowych w oparciu o symulację komputerową z wykorzystaniem programu MATALB. Szczególną uwagę zwrócono na problem właściwego doboru modeli matematycznych poszczególnych torów prądowych ogranicznika. Przedstawiono wpływ parametrów obwodu zwarciowego na proces komutacji prądu oraz ograniczania prądu zwarciowego

 • Wpływ zwarć występujących w sieci trakcyjnej na pracę sieci zasilającej.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych dotyczących oddziaływania zwarć występujących w sieci trakcyjnej na pracę elektroenergetycznej sieci zasilającej. Przedstawiono przykładowe przebiegi napięć zasilających w sieci SN w trakcie zwarcia w sieci trakcyjnej. Badania symulacyjne wykonano za pomocą programu PSPICE.

 • Radiowe sieci BAN

  Przedstawiono aktualny stan wiedzy z zakresu radiowych sieci BAN, w tym zagadnienia podstawowe (tj. definicję radiowych sieci BAN, ich klasyfikację i dostępne pasma częstotliwości), właściwości elektryczne ciała człowieka, zagadnienia warstwy fizycznej oraz zagadnienia antenowe. Zaprezentowano również możliwe źródła zasilania, zagadnienia bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa człowieka, a także omówiono zastosowania tych sieci...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Krzysztof Nowicki dr inż.

 • Efekty płukania przewymiarowanych sieci wodociągowych metodą ukierunkowanego przepływu

  Publikacja

  - Rok 2007

  w referacie przedstawiono rezultaty kompleksowego płukania sieci wodociągowej w biłgoraju w 2006 roku metodą ukierunkowanego przepływu. podstawową cechą zastosowanej metody jest realizacja scenariuszy płukania zaplanowanych za pomocą symulacji komputerowej. rozpoznanie symulacyjne parametrów hydraulicznych rurociągów odróżnia tę metodę od tradycyjnego sposobu płukania wodą. oceny skuteczności płukania dokonano na podstawie wyników...

 • Przegląd mechanizmów zabezpieczeń sieci komputerowych wykorzystujących technikę Ethernet

  Publikacja

  - Rok 2013

  W artykule przedstawiono zbiór wybranych rozwiązań służących zabezpieczeniu systemów sieciowych, wykorzystujących technikę Ethernet. Przedstawione rozwiązania nie wyczerpują oczywiście listy protokołów i mechanizmów możliwych do wdrożenia w tym środowisku, lecz należą bezsprzecznie do grupy rozwiązań najpopularniejszych i rekomendowanych. W świetle analizy funkcjonalności udostępnianej przez opisane rozwiązania, a także wniosków...

 • Wirtualne sieci 5G, NGN i następne. Radioinformatyczna metamorfoza sieci komórkowych

  Przedstawiono problematykę ewolucyjnej, a w zasadzie rewolucyjnej, metamorfozy komórkowych systemów radiokomunikacyjnych w kontekście architektury sieci 5G, zasad jej działania oraz nowych możliwości implementacyjnych usług sieci NGN. Artykuł dotyczy w szczególności istoty działania sieci 5G, łączącej w sobie cechy sieci radiokomunikacyjnych poprzednich generacji, zwłaszcza 4G, oraz nowe właściwości charakterystyczne dla 5G. Dotyczą...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Industrial computer networks and functional safety

  W rozdziale monografii przedstawiono wybrane aspekty bezpieczeństwa funkcjonalnego na przykładzie przemysłowych sieci komputerowych stosowanych w obiektach infrastruktury krytycznej. Pierwszą cześć rozdziału poświęcono omówieniu klasycznych rozwiązań w zakresie sieci komputerowych. Drugą część rozdziału stanowi analiza przypadku typowej przemysłowej sieci komputerowej z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa funkcjonalnego.

 • Monitoring górnej sieci trakcyjnej z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci sensorowej – węzeł pomiarowy

  Publikacja

  Wraz ze wzrostem prędkości pojazdów trakcyjnych rośnie potrzeba utrzymania sieci trakcyjnej w odpowiednim stanie technicznym. Konieczny jest ciągły monitoring i diagnostyka pozwalające wykrywać zjawiska pogarszające jakość odbioru energii z sieci trakcyjnej. Jedną z metod jest umieszczenie czujników przyspieszenia na górnej sieci trakcyjnej. Analiza przebiegu tej wielkości fizycznej pozwoli określić stan układu sieć jezdna - odbierak...