Wyniki wyszukiwania dla: chemia środowiska - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: chemia środowiska

Wyniki wyszukiwania dla: chemia środowiska

 • Chemia środowiska IŚ

  Kursy Online
  • A. Sokołowska

  Chemia na WILiŚ, Kierunek Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne II stopnia, semestr I.

 • Chemia środowiska - ćwiczenia

  Kursy Online
  • A. Sokołowska

 • Chemia środowiska - ćwiczenia - Nowy

  Kursy Online
  • E. Kulbat
  • A. Wargin

  Ćwiczenia z przedmiotu chemia środowiska dla studentów I semestru Inżynierii Środowiska  (studia magisterskie stacjonarne).

 • Chemia środowiska - wykłady - Nowy

  Kursy Online
  • E. Kulbat

  Wykłady z przedmiotu Chemia środowiska dla studentów I semestru Inżynierii środowiska (studia magisterskie stacjonarne).

 • Chemia środowiska _ ćwiczenia 2022_2023

  Kursy Online
  • A. Sokołowska

  W trakcie kursu studenci zapoznają się z zagadnieniami z obszaru chemii środowiska.

 • Chemia Środowiska (wykład) - 2022/2023

  Kursy Online
  • K. Fitobór

  CHEMIA ŚRODOWISKA (wykłady) Kierunek: Inżynieria Środowiska II stopień, semestr I, studia niestacjonarne

 • Chemia środowiska _Chemia_sem.6 - 2023

  Kursy Online
  • A. Kot-Wasik
  • A. Brillowska-Dąbrowska
  • B. Zabiegała

  Poznanie i zrozumienie procesów zachodzących w trzech systemach środowiskowych (atmosferze, hydrosferze i geosferze). Ocena wpływu działalności człowieka na środowisko oraz zdefiniowanie zagrożeń związanych z zakłóceniami równowagi środowiskowej. Wyjaśnienie zmian zachodzących w środowisku i zjawisk powstających na skutek rozwoju cywilizacji – omówienie zanieczyszczeń poszczególnych ekosystemów oraz analiza możliwości ochrony ekosystemów...

 • Chemia środowiska _Chemia_sem. 6 - 2024

  Kursy Online
  • A. Kot-Wasik
  • A. Brillowska-Dąbrowska
  • B. Zabiegała

  Poznanie i zrozumienie procesów zachodzących w trzech systemach środowiskowych (atmosferze, hydrosferze i geosferze). Ocena wpływu działalności człowieka na środowisko oraz zdefiniowanie zagrożeń związanych z zakłóceniami równowagi środowiskowej. Wyjaśnienie zmian zachodzących w środowisku i zjawisk powstających na skutek rozwoju cywilizacji – omówienie zanieczyszczeń poszczególnych ekosystemów oraz analiza możliwości ochrony ekosystemów...

 • 2023/24 Chemia Środowiska _dla_kierunku_Zielone Technologie_semestr_III

  Kursy Online
  • K. Kazimierczuk
  • M. Rutkowska
  • I. E. Kłosowska-Chomiczewska
  • A. Kot-Wasik
  • A. Wasik
  • R. Grubba
  • B. Zabiegała
  • T. Majchrzak
  • N. Jatkowska

 • Chemia Środowiska_Laboratorium VI sem - 2023

  Kursy Online
  • M. Rutkowska
  • P. J. Hać
  • M. Marć
  • A. Wasik
  • A. Brillowska-Dąbrowska
  • B. Zabiegała
  • N. Jatkowska

 • Chemia Środowiska_Laboratorium VI sem - 2024

  Kursy Online
  • M. Rutkowska
  • M. Marć
  • A. Wasik
  • B. Zabiegała
  • W. Hewelt-Belka
  • N. Jatkowska

 • Chemia dla kierunku Inżynieria Środowiska (studia niestacjonarne) - semestr letni 2022/2023

  Kursy Online
  • K. Fitobór

  CHEMIA: wykłady Kierunek: Inżynieria Środowiska I stopień, semestr II, studia niestacjonarne

 • Zielona Chemia.

  Publikacja

  Przedstawiono podstawy Zielonej Chemii -nowego podejścia do zagadnień syntezy, przeróbki i wykorzystania związków chemicznych, związanego ze zmniejszeniem zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Zielona Chemia dotyczy nie tylko syntezy, przeróbki i wykorzystania związków chemicznych ale również metod analitycznych które pomagają w prowadzeniu procesów chemicznych i ocenie ich wpływu na środowisko. Zastosowanie odpowiednich technik...

 • Bożena Zabiegała prof. dr hab. inż.

    Główne zainteresowania badawcze prof. Bożeny Zabiegały obejmują problemy analityki zanieczyszczeń środowiska ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wewnętrznego (powietrza wewnętrznego), wykorzystania technik pasywnych pobierania próbek w analityce środowiskowej, chemia środowiskowa, badania oraz projektowania nowoczesnych narzędzi do oceny emisji związków z grupy VOC i SVOC, badania składu olejków eterycznych i ocena ich...

 • Czynniki i procesy wpływające na jakość środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do przygotowywania posiłków

  Jakość powietrza wewnętrznego w różnego typu pomieszczeniach od niemal pół wieku stanowi jeden z istotnych tematów poruszanych przez naukowców wielu obszarów nauk takich jak chemia, medycyna, inżynieria środowiska czy projektowanie i konstruowanie systemów wentylacji. Specyficznym (pod względem źródeł emisji, typu oraz ilości zanieczyszczeń mogących występować w powietrzu pomieszczenia) rodzajem mikrośrodowiska wewnętrznego, stanowiącym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marek Biziuk prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Ur. 25.06.1947 w Sokółce, Województwo Podlaskie. W latach 1964-1969 studiował na Wydziale Chemicznym PG. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1977 r., a stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemia uzyskał na Wydziale Chemicznym PG 24.05.1995 r. Tytuł naukowy profesora nauk chemicznych uzyskał na Wydz. Chemicznym PG 6.04.2001 r. Członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN od 2008, członek Zespołu ds....

 • Bartłomiej Cieślik dr inż.

  Urodzony 21.04.1988 w Płocku I 2012 - inż. Technologie Ochrony Środowiska na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej VII 2013 - mgr - Technologie Ochrony Środowiska na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej V 2018 - dr - Dziedzina: nauki chemiczne, dyscyplina: chemia, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej IX 2018 zatrudniony w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej (kontynuuje) IX 2023...

 • Ewa Klugmann-Radziemska prof. dr hab.

  Ewa Klugmann-Radziemska ukończyła studia wyższe na kierunku fizyka na Uniwersytecie Gdańskim, a od roku 1996 związana jest z Politechniką Gdańską, kiedy to rozpoczęła studia doktoranckie. Obecnie jest profesorem na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, od roku 2006 kierownikiem Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego. W latach 2008–2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. współpracy i rozwoju, w latach 2016-2019 była...

 • Występowanie surfaktantów w próbkach środowiskowych

  Od czasu wytworzenia pierwszego syntetycznego surfaktantu naukowcy wprowadzali wiele zmian w ich składzie, które miały na celu poprawę działania preparatów oraz zmniejszanie ich negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Obecnie surfaktanty stosowane są zarówno jako środki piorące, myjące, czyszczące (chemia gospodarcza, kosmetyki) oraz w przemyśle spożywczym,włókienniczym, metalurgicznym, rafineryjnym, petrochemicznym,...

 • Anna Kuczyńska-Łażewska dr inż.

  Anna Kuczyńska-Łażewska ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej na kierunku Chemia (I st.) i Technologie Ochrony Środowiska, specjalizacja: systemy ochrony środowiska (II st.). W 2014 odbyła 3-miesięczny staż w Leibniz-Institut für Katalyse w Rostocku. Doktorat w tematyce recyklingu modułów I i II generacji obroniła w 2018 roku po opieką prof. dr hab. Ewy Klugmann-Radziemskiej w Katedrze Aparatury i Maszynoznawstwa...

 • Chemia - laboratorium

  Kursy Online
  • K. Jagodziński

  Chemia lab. dla studentów II sem. kier Inż. środowiska, studia niestacjonarne.

 • Chemia - ćwiczenia rachunkowe

  Kursy Online
  • K. Jagodziński

  Chemia ćwiczenia rachunkowe dla studentów II sem. kier Inż. środowiska, studia niestacjonarne.

 • Zastosowanie materiałów odniesienia w analityce organicznych zanieczyszczeń środowiska

  Przedstawiono charakterystykę i zakres zastosowań materiałów odniesienia w analityce organicznych zanieczyszczeń środowiska. Zestawiono także informacje dotyczące dostępnych materiałów odniesienia z tego zakresu. Opisano sposoby ich wykorzystania na różnych etapach procedury analitycznej.

 • Zakres, rozwój i znaczenie chemii żywności. Rozdział 1

  Publikacja

  - Rok 2007

  Chemia żywności jest nauką o składzie surowców i produktów żywnościowych, o reakcjach składników w warunkach przechowywania i obróbki oraz o wpływie tych reakcji na jakość żywności. Ważne funkcje biologiczne składników żywności chemicy opisali już w połowie 19 wieku. W Polsce bardzo ważnym ośrodkiem badań i kształcenia w zakresie chemii żywności była na przełomie 19 i 20 wieku Akademia Rolnicza w Dublanach pod Lwowem.

 • Zakres, rozwój i znaczenie chemii żywności

  Publikacja

  - Rok 2002

  Chemia żywności jest nauką o właściwościach składników żywności, o przemia-nach tych związków w czasie przechowywania i przetwarzania surowców orazproduktów żywnościowych, a także o roli jaką odgrywają różne substancje wtworzeniu cech sensorycznych. Akademickie ośrodki badań i kształcenia w zak-resie nauki o żywności mają w Polsce w większości rodowód sięgający WyższejSzkoły Rolniczej w Dublanach i Akademii Technicznej...

 • Wykorzystanie przesiewowej analityki specjacyjnej w badaniach środowiska. Application of screening speciation analytics in environmental studies

  Podstawowym zadaniem, jakie stoi od dawna przed analitykami, jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące zawartości danego pierwiastka w badanych próbkach (woda, powietrze, gleba). W chwili obecnej taka informacja zazwyczaj jest niewystarczająca. Ze względu na różną toksyczność poszczególnych indywiduów chemicznych staje się konieczne oznaczanie form, w jakich dany pierwiastek występuje w środowisku. Dlatego szczególną rolę...

 • Chemia dla kierunku Energetyka (WIMiO, WILiŚ, WEiA) [wykład], I sem

  Kursy Online
  • M. Szopińska

  Kurs chemia [WYKŁAD] dedykowany dla międzywydziałowego kierunku Energetyka i jest on obowiązkowy dla studentów I-szego semestru.  W czasie kursu omawiane są postawy chemii ogólnej w powiązaniu z różnymi aspektami energetyki. Przedmiot realizowany jest w Katedrze Inżynierii w Technologii Środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.    

 • Teaching of Analytical Chemistry in Polisch Universities

  Publikacja

  Chemia Analityczna zajmuje się poszukiwaniem i opracowywaniem optymalnych strategii (metod i urządzeń) pozwalających na uzyskiwanie miarodajnych informacji dotyczących chemicznej natury różnych obiektów znajdujących się w naszym otoczeniu i przebiegających w nich procesach. Wykorzystanie informacji analitycznej jest bardzo szerokie. Otrzymany wynik jest towarem, tym droższym im jest bardziej miarodajny. Chemik analityk odpowiada...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Chemia dla kierunku Energetyka (WIMiO, WILiŚ, WEiA) [L], I sem 2022/23

  Kursy Online
  • M. Szopińska
  • A. Łuczkiewicz
  • A. Kalinowska

  Kurs chemia [LABORATORIUM] dedykowany dla międzywydziałowego kierunku Energetyka i jest on obowiązkowy dla studentów I-szego semestru.  W czasie kursu studenci zapoznają się z różnymi metodami oznaczeń szerokiej gamy indywiduów chemicznych oraz parametrów fizykochemicznych w analizie wód kotłowych. Przedmiot realizowany jest w Katedrze Inżynierii w Technologii Środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.

 • Chemia dla kierunku Energetyka (WIMiO, WILiŚ, WEiA) [wykład], I sem - 23/24

  Kursy Online
  • F. Pawlak
  • M. Szopińska
  • A. Łuczkiewicz

  Kurs chemia [WYKŁAD] dedykowany dla międzywydziałowego kierunku Energetyka i jest on obowiązkowy dla studentów I-szego semestru.  W czasie kursu omawiane są postawy chemii ogólnej w powiązaniu z różnymi aspektami energetyki. Przedmiot realizowany jest w Katedrze Inżynierii w Technologii Środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.    

 • Chemia dla kierunku Energetyka (WIMiO, WILiŚ, WEiA) [L], I sem 2023/24

  Kursy Online
  • F. Gamoń
  • F. Pawlak
  • M. Szopińska
  • A. Łuczkiewicz
  • A. Kalinowska

  Kurs chemia [LABORATORIUM] dedykowany dla międzywydziałowego kierunku Energetyka i jest on obowiązkowy dla studentów I-szego semestru.  W czasie kursu studenci zapoznają się z różnymi metodami oznaczeń szerokiej gamy indywiduów chemicznych oraz parametrów fizykochemicznych w analizie wód kotłowych. Przedmiot realizowany jest w Katedrze Inżynierii w Technologii Środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.

 • Chemia budowlana [laboratorium] I sem, Budownictwo

  Kursy Online
  • F. Pawlak
  • E. Kulbat
  • M. Szopińska
  • E. Bączkowska
  • A. Wilińska-Lisowska
  • A. Kalinowska
  • A. Sokołowska
  • G. Gałęzowska

  Kurs chemia budowlana [LABORATORIUM] dedykowany jest dla kierunku Budownictwo i jest on obowiązkowy dla studentów I-szego semestru.  W czasie kursu studenci zapoznają się z różnymi metodami oznaczeń szerokiej gamy indywiduów chemicznych oraz parametrów fizykochemicznych w analizie wód zarobowych. Ponadto zapoznają się z analizą mikroskopową surowców budowlanych. Przedmiot realizowany jest w Katedrze Inżynierii w Technologii Środowiska...

 • Ochrona Środowiska

  Kursy Online
  • A. Zielińska-Jurek

  Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu ochrony środowiska, rodzajów zanieczyszczeń, technologii oczyszczania wód, ścieków, powietrza. Zastosowania zasad zielonej inżynierii w procesach technologicznych i przemysłowych.

 • Ochrona Środowiska

  Kursy Online
  • A. Zielińska-Jurek

 • Fizyka środowiska

  Kursy Online
  • M. Zawadzki

 • Ochrona Środowiska

  Kursy Online
  • A. Zielińska-Jurek

 • Wojciech Chrzanowski dr hab. inż.

  Osoby

  Wojciech Chrzanowski, urodzony w 1952 r. w Toruniu, ukończył w 1975 r. studia magisterskie na kierunku Technologia Chemiczna, w specjalności Technologia Nieorganiczna (specjalizacja: ochrona przed korozją), na Wydziale Chemicznym PG, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W tym samym roku został zatrudniony w Zakładzie Technik Analitycznych ówczesnego Instytutu Inżynierii Chemicznej i Technik Pomiarowych, początkowo na stanowisku technicznym,...

 • Chemia budowlana [lab] I sem, Bud [stac] -23/24

  Kursy Online
  • F. Pawlak
  • E. Kulbat
  • M. Szopińska
  • E. Bączkowska
  • A. Łuczkiewicz
  • A. Wargin
  • A. Wilińska-Lisowska
  • A. Kalinowska
  • A. Sokołowska
  • G. Gałęzowska

  Kurs chemia budowlana [LABORATORIUM] dedykowany jest dla kierunku Budownictwo i jest on obowiązkowy dla studentów I-szego semestru.  W czasie kursu studenci zapoznają się z różnymi metodami oznaczeń szerokiej gamy indywiduów chemicznych oraz parametrów fizykochemicznych w analizie wód zarobowych. Ponadto zapoznają się z analizą mikroskopową surowców budowlanych. Przedmiot realizowany jest w Katedrze Inżynierii w Technologii Środowiska...

 • Chemia budowlana [lab] II sem, Bud [niestac] -23/24

  Kursy Online
  • F. Pawlak
  • M. Szopińska
  • E. Bączkowska
  • A. Łuczkiewicz
  • A. Wilińska-Lisowska

  Kurs chemia budowlana [LABORATORIUM] dedykowany jest dla kierunku Budownictwo i jest on obowiązkowy dla studentów II semestru.  W czasie kursu studenci zapoznają się z różnymi metodami oznaczeń szerokiej gamy indywiduów chemicznych oraz parametrów fizykochemicznych w analizie wód zarobowych. Ponadto zapoznają się z analizą mikroskopową surowców budowlanych. Przedmiot realizowany jest w Katedrze Inżynierii w Technologii Środowiska...

 • Pollutants present in different components of the Svalbard archipelago environment / Zanieczyszczenia obecne w różnych komponentach środowiska archipelagu Svalbard

  Publikacja
  • M. Ruman
  • K. Kozak
  • S. Lehmann
  • K. Kozioł
  • Ż. Polkowska

  - Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S - Rok 2012

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Chemia budowlana [ćwiczenia] I sem, Budownictwo [stac]

  Kursy Online
  • F. Pawlak
  • E. Kulbat
  • M. Szopińska
  • A. Wilińska-Lisowska
  • A. Kalinowska
  • G. Gałęzowska

  Kurs chemia budowlana [ĆWICZENIA] dedykowany jest dla kierunku Budownictwo i jest on obowiązkowy dla studentów I-szego semestru.  W czasie kursu studenci będą mieli okazję rozwiązywać zadania problemowe i obliczeniowe z zakresu chemii ogólnej i budowlanej. Przykłady zadań obliczeniowych bezpośrednio związanych z budownictwem przybliżą studentom praktyczne zastosowanie chemii w tej dziedzinie. Przedmiot realizowany jest w Katedrze...

 • Chemia budowlana [ćw] II sem, Bud [niestac] -23/24

  Kursy Online
  • F. Pawlak
  • M. Szopińska
  • A. Łuczkiewicz
  • A. Wilińska-Lisowska

  Kurs chemia budowlana [ĆWICZENIA] dedykowany jest dla kierunku Budownictwo i jest on obowiązkowy dla studentów II semestru.  W czasie kursu studenci będą mieli okazję rozwiązywać zadania problemowe i obliczeniowe z zakresu chemii ogólnej i budowlanej. Przykłady zadań obliczeniowych bezpośrednio związanych z budownictwem przybliżą studentom praktyczne zastosowanie chemii w tej dziedzinie. Przedmiot realizowany jest w Katedrze Inżynierii...

 • Chemia budowlana [ćw] I sem, Bud [stac] -23/24

  Kursy Online
  • F. Pawlak
  • E. Kulbat
  • M. Szopińska
  • A. Łuczkiewicz
  • A. Wargin
  • A. Kalinowska
  • G. Gałęzowska

  Kurs chemia budowlana [ĆWICZENIA] dedykowany jest dla kierunku Budownictwo i jest on obowiązkowy dla studentów I-szego semestru.  W czasie kursu studenci będą mieli okazję rozwiązywać zadania problemowe i obliczeniowe z zakresu chemii ogólnej i budowlanej. Przykłady zadań obliczeniowych bezpośrednio związanych z budownictwem przybliżą studentom praktyczne zastosowanie chemii w tej dziedzinie. Przedmiot realizowany jest w Katedrze...

 • Fizyka środowiska FSIOZE1001

  Kursy Online
  • M. Zawadzki

  Fizyka środowiska FSIOZE1001 Specjalność: Fizyka stosowana (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2022/2023 - zimowy (obecnie sem. 3)

 • Technologie remediacji środowiska

  Kursy Online
  • A. Zielińska-Jurek

  Rozwój przemysłowo-gospodarczy i rozwój infrastruktury oraz wzrost standardu życia mieszkańców każdego kraju nieodzownie niosą za sobą powstawanie rosnących ilości różnego rodzaju ścieków oraz odpadów przemysłowych i komunalnych. To z kolei przyczynia się do postępującego zanieczyszczenia i degradacji środowiska, w tym szczególnie podłoża gruntowego. Stąd niezwykle istotne jest zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez projektowanie...

 • PAKA - Inżynieria środowiska

  Kursy Online
  • E. Kulbat
  • A. Ostojski
  • J. Żukowska
  • J. Sobolewska-Chejmanowska
  • M. Radomska
  • A. Duszyńska
  • B. Krzemieniecka
  • J. Szulwic
  • K. Daliga
  • D. Wróblewska... i 9 innych

  kurs dla NA dedykowany szkoleniom i przygotowaniom akredytacyjnym

 • Ochrona środowiska - wykład

  Kursy Online
  • E. Kulbat
  • A. Guzik

  Wykłady z przedmiotu Ochrona środowiska dla studentów I semestru studiów inżynierskich kierunku Inżynieria środowiska.

 • WSPÓŁCZESNE ŚRODOWISKA PROGRAMOWANIA

  Kursy Online
  • T. Stefański

 • Podstawy mikrobiologii środowiska

  Kursy Online
  • E. Bączkowska
  • K. Jankowska
  • E. Malinowska-Pańczyk
  • A. Kalinowska

  Celem przedmiotu jest przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej mikroorganizmów i ich roli w środowisku oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej procesów samooczyszczania w tym potencjału ich zastosowania do konkretnych problemów inżynierskich, np. zapewnienie bezpieczeństwa wody pitnej i oczyszczanie ścieków

 • Socjologia środowiska zbudowanego

  Kursy Online
  • M. Dymnicka

  Kurs Socjologia środowiska zbudowanego jest obowiązkowym przedmiotem na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury