Wyniki wyszukiwania dla: cyfrowe przetwarzanie sygnalow - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: cyfrowe przetwarzanie sygnalow

Wyniki wyszukiwania dla: cyfrowe przetwarzanie sygnalow

 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

  Kursy Online
  • T. Stefański

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów - 22/23

  Kursy Online
  • T. Stefański

  Celem kursu jest opanowanie przez studentów zasad projektowania podstawowych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów - filtrów cyfrowych FIR i IIR, i estymacji widma za pomocą FFT. Opróćz tego, student powinien opisywać architektury i ścieżki danych procesorów stało-przecinkowych i zmienno-przecinkowych. Po kursie, student rozumie podstawy arytmetyki procesorów i podaje przykłady zastosowań.

 • CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW [2022/23]

  Kursy Online
  • A. Dzwonkowski

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów [ARiSS][2021/22]

  Kursy Online
  • A. Golijanek-Jędrzejczyk
  • D. Świsulski
  • A. Dzwonkowski
  • M. Śliwiński

  I semestr, 2 stopień, stacjonarne. Rodzaje sygnałów. Przetwarzanie A/C i C/A, układy próbkująco-pamiętające S&H. Zjawisko aliasingu. Ciągła i dyskretna transformata Fouriera. Korelacja i autokorelacja sygnałów. Filtracja sygnałów. Filtry o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej - zasada działania, porównanie, projektowanie. Transformata Hilberta. Analiza STFT i falkowa, podstawy i zastosowania.

 • Szybkie przetwarzanie częstotliwościowo-cyfrowe.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono metodę szybkiego przetwarzania częstotliowściowo-cyfrowego opartą na beżpośrednim porównaniu równoległym. Omówiono realizację praktyczną przetwornika z wykorzystaniem układu programowalnego typu ACEX1K firmy ALTERA. Propnowana metoda może być wykorzystana do pomiaru prędkości kątowej silników elektrycznych, jak również do realizacji szybkich przetworników częstotliwości na napięcie.

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów i Obrazów, WL, IMM, II st., sem. 01, letni 2021/22 (PG_00057482)

  Kursy Online
  • M. Galewski

  Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów i Obrazów (Wykład i Laboratorium) - kurs dla kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna II stopnia, sem. 1, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

 • Identyfikacja i przetwarzanie cyfrowe sygnałów szumów RTS występujących w przyrządach półprzewodnikowych.

  Publikacja

  Przedstawiono metody identyfikacji szumów RTS. Zaproponowano graficzną metodę identyfikacji tych szumów oraz sposób wyznaczania średnich czasów trwania inpulsów. Metodę oraz sposób wyznaczania średnich czasów trwania impulsów opisano na przykładzie oceny szumów własnych przyrządów półprzewodnikowych z zakresu małych częstotliwości.

 • Przetwarzanie Sygnałów - laboratorium

  Kursy Online
  • A. Kurowski
  • S. Zaporowski
  • D. Węsierski
  • W. Ludwikowska
  • A. Harasimiuk

  Materiały pomocnicze do przedmiotu Przetwarzanie Sygnałów - laboratorium kierunki: AiR, IBM, EiT stopień I, semestr 4

 • Przetwarzanie sygnałów - zima 2022/23

  Kursy Online
  • M. Sac
  • M. Blok
  • B. Czaplewski

  Wykład i ćwiczenia z przedmiotu Przetwarzanie sygnałów na sem.3 st. inż. kierunków AiR, IBm i EiT

 • Przetwarzanie czasowo przestrzenne sygnałów 2022

  Kursy Online
  • J. Schmidt
  • I. Kochańska
  • R. Salamon
  • D. Toboła

  Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów umiejętności komputerowej symulacji podstawowych metod przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i przestrzeni w systemach echolokacyjnych.

 • Analiza i przetwarzanie sygnałów telekomunikacyjnych (zima 2022/23)

  Kursy Online
  • M. Sac
  • M. Blok

  Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie sem. 7

 • Zaawansowane przetwarzanie sygnałów telekomunikacji cyfrowej - Laboratorium 2021/2022

  Kursy Online
  • M. Blok
  • J. A. Litka

  Kurs wspomagający do laboratorium z Zaawansowanego przetwarzania sygnałów telekomunikacji cyfrowej prowadzonego dla II stopnia kierunku Elektronika i telekomunikacja (specjalność: Systemy i sieci teleinformacyjne).

 • Zaawansowane przetwarzanie sygnałów telekomunikacji cyfrowej - Wykład 2022/2023

  Kursy Online
  • M. Blok
  • J. A. Litka

  Elektronika i Telekomunikacja, studia magisterskie sem. 2

 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów, WIMiO, II st., Mechatronika sem.02 - 22/23 (PG_00057031)

  Kursy Online
  • M. Feldzensztajn
  • M. Strąkowski

  Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy w zakresie zaawansowanych metod przetwarzania i analizy sygnałów i obrazów cyfrowych. Zakres obejmuje zagadnienia dotyczące filtracji cyfrowej sygnałów i obrazów (w tym próbkowanie nierównomierne), analiza widmowa i estymacja gęstości widmowej mocy, widma wyższych rzędów, filtr Wienera i Kalmana, liniowa i nieliniowa filtracja adaptacyjne, analiza czasowo-częstotliwościowa (STFT, falkowa), metody...

 • Janusz Smulko prof. dr hab. inż.

  Urodził się 25 kwietnia 1964 r. w Kolnie. Ukończył w 1989 r. z wyróżnieniem Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, specjalność aparatura pomiarowa. Zajął II miejsce w konkursie Czerwonej Róży na najlepszego studenta Wybrzeża w 1989 r. Od początku kariery związany z Politechniką Gdańską: asystent (1989–1996), adiunkt (1996–2012), profesor nadzwyczajny PG (od 2012). Odbył staże naukowe w Texas A&M University (2003, NATO...

 • Wojciech Gumiński dr inż.

  Wojciech Gumiński ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji I Informatyki w 1991 r. W roku 2003 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Zainteresowania naukowe obejmują architektury sieciowe i protokoły telekomunikacyjne oraz cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Uczestniczył jako  główny wykonawca w szeregu projektach, między innymi: Inżynieria Internetu Przyszłości, PL-LAB 2020 i Internet na Bałtyku. Publikacje...

 • Przetwarzanie sygnałów akustycznych w pasywnym systemie hydrolokacyjnym

  Publikacja

  W niniejszym rozdziale omówiono ogólną budowę, zasadę działania oraz przedstawiono przetwarzanie sygnałów akustycznych w pasywnym systemie hydrolokacyjnym z holowaną anteną hydroakustyczną. W pojęciu ''przetwarzanie sygnałów akustycznych'' zawarto wszelkie operacje na sygnałach analogowych, takich jak wzmacnianie, filtracja próbkowanie, a przede wszystkim - na sygnałach cyfrowych pozyskanych w procesie próbkowania. Cyfrowe operacje...

 • Rozpoznawanie osób i zdarzeń: Zakres badań

  Publikacja

  Rozpoznawanie osób i zdarzeń, analiza strumieni wielomadalnych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

 • Rozpoznawanie osób i zdarzeń: Ocena jakościowa aplikacji

  Rozpoznawanie osób i zdarzeń, analiza strumieni wielomadalnych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

 • Rozpoznawanie osób i zdarzeń: Opis aplikacji rozpoznawania obiektów i zdarzeń

  Rozpoznawanie osób i zdarzeń, analiza strumieni wielomadalnych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

 • Rozpoznawanie osób i zdarzeń: Charakterystyka algorytmów

  Rozpoznawanie osób i zdarzeń, analiza strumieni wielomadalnych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

 • Zestaw narzędzi wspomagających weryfikację koncepcji cyfrowego przetwarzania sygnałów

  Publikacja

  - Rok 2011

  Cyfrowe przetwarzanie sygnałów jest szeroko stosowane. Zagadnienia wydajnościowe złożonych filtrów powodują konieczność szukania nowych rozwiązań. Opracowywanie i weryfikacja filtrów z wykorzystaniem systemu resztowego czy przetwarzanie w systemach wieloagentowych nie ma aktualnie wsparcia w gotowych narzędziach. Planuje się stworzenie modułów programowych do weryfikacji koncepcji opartych o powyższe techniki, w języku C.

 • Zastosowanie tranzystorów IGBT w napędach maszyn wibracyjnych

  Publikacja

  Przedstawiono układ elektroniczny stopnia mocy maszyny wibracyjnej i przetwarzanie cyfrowe sygnałów sterujących. W rozwiązaniu tym zastosowano układ mostka tranzystorów IGBT sterowany mikroprocesorowo przy użyciu generatora PWM, który wytwarza sygnał o przebiegu prostokątnym z cyfrowo regulowanym wypełnieniu oraz z możliwością zmiany częstotliwości w dużym zakresie. Wykonany stopień mocy zastosowano do zasilania wzbudnika drgań...

 • Impact of dielectric deterioration on the conducted EMI emissions in the DC-DC boost converter

  Publikacja

  - Przegląd Elektrotechniczny - Rok 2011

  W artykule przedstawiono wpływ starzenia kondensatorów elektrolitycznych na poziom zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez układ podwyższający napięcie w oparciu o metody symulacyjne oraz cyfrowe przetwarzanie sygnału (filtracje Wienera). Wyniki przedstawiono w formie widm zaburzeń generowanych przez układ oraz transmitancji pomiędzy źródłem zaburzeń a zaburzeniami. (Wpływ starzenia się dielektryków na poziom zaburzeń...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Demonstrator technologii wykrywania sygnałów z widmem rozproszonym poniżej poziomu szumu

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule opisano budowę i zasadę działania laboratoryjnego stanowiska do wykrywania sygnałów z widmem rozproszonym o małej mocy. Ponadto przedstawiono charakterystykę oprogramowania, realizującego cyfrowe przetwarzanie sygnałów oraz stanowiącego interfejs użytkownika dla operatora stanowiska. Podano również wybrane wyniki przeprowadzonych badań, które pozwalają na oszacowanie możliwości detekcji przy założonym stosunku mocy sygnału...

 • Janusz Nieznański prof. dr hab. inż.

  Urodził się w 1957 r. w Gdańsku. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1981). W  1990 r. uzyskał stopień doktora, w 1999 r. stopień doktora habilitowanego, a w 2015 r. tytuł profesora. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Gdańskiej nieprzerwanie od ukończenia studiów. Jego zainteresowania naukowe obejmują sterowanie, diagnostykę, modelowanie i symulację układów energoelektronicznych i napędowych,...

 • Wykrywanie sygnałów z widmem rozproszonym o małej mocy

  Niniejszy artykuł podzielony został na trzy części. Pierwsza z nich zawiera opis koncepcji oraz schemat blokowy stanowiska do wykrywania sygnałów z widmem rozproszonym o małej mocy. Ponadto, w tej części jest zaprezentowana realizacja praktyczna takiego stanowiska. Część druga jest charakterystyką oprogramowania, realizującego cyfrowe przetwarzanie sygnałów i stanowiącego interfejs użytkownika dla operatora stanowiska. W ostatniej...

 • Pomiar zakłóceń elektrycznych i hałasu okrętowego systemu napędowego z przemiennikami częstotliwości.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W ostatnich latach coraz większa liczba systemów napędowych z silnikami asynchronicznymi klatkowymi zasilanymi z przemienników częstotliwości instalowana jest na statkach morskich. Wadą przemienników częstotliwości są generowane przez nie zakłócenia elektromagnetyczne o szerokim widmie częstotliwościowym, które przyczyniają się do znaczącego przyrostu hałasu emitowanego przez systemy napędowe. Przedstawiono cyfrowy system pomiarowy,...

 • System przetwarzania i wizualizacji sygnału mowy dla potrzeb lingwistycznych = System of speech signal processing and visualisation of the results

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono sposób przetwarzania i wizualizacji sygnału mowy w formie prostego w obsłudze i relatywnie niedrogiego urządzenia do nagrywania sygnału akustycznego oraz przetwarzania cyfrowego wyselekcjonowanych fragmentów i wizualizacji uzyskanych rezultatów przekształceń. Zastosowano do tego celu komputer z kartą dźwiękową. Przetwarzanie cyfrowe oraz wizualizacja dokonywana była w oparciu o program MATLAB bezpośrednio...

 • Detekcja zakłóceń impulsowych w sygnałach fonicznych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł poświęcony jest omówieniu problematyki związanej z wykrywaniem zakłóceń impulsowych występujących w sygnałach fonicznych. Proces detekcji zniekształconych próbek sygnału fonicznego jest etapem poprzedzającym ich rekonstrukcję. Polega ona na odtworzeniu nieznanych wartości próbek w oparciu o znane fragmenty sygnału. W pracy omówiono różne rodzaje zakłóceń impulsowych typowe dla archiwalnych i współczesnych sygnałów...

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

 • Podstawy telekomunikacji - wykład cz. 1

  Kursy Online
  • J. Stefański

  Wykład, część pierwsza dotyczy m.in. następujących zagadnień: 1. Źródła informacji, klasyfikacja, źródła analogowe i cyfrowe, przykłady 2. Modele źródeł i ich właściwości. 3. Pojęcie sygnału analogowego i jego uzależnienie od informacji 4. Techniki przekazywania sygnałów na odległość 5. Charakterystyki torów transmisyjnych przewodowych, bezprzewodowych i światłowodowych 6. System telekomunikacyjny, funkcje nadajnika i odbiornika,...

 • Przetwarzanie języka naturalnego

  Publikacja

  - Rok 2011

  Rozdział opisuje przetwarzanie języka naturalnego z podziałem na warstwy przetwarzania. Omawia też zagadnienie jakości przetwarzania na przykładzie poprawiania błędów i optymalizacji reguł.

 • Wstępne przetwarzanie dźwięku przeznaczonego do odsłuchu wielokanałowego.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy opisano opracowane metody wstępnego przetwarzania plików dźwiękowych przeznaczonych do odsłuchu w systemie wielokanałowym. Umożliwiają one synchronizację i normalizację głośności. Normalizacja uwzględnia wpływ położenia głośników w panoramie odsłuchowej. Opis metod poprzedza krótka analiza głównych mechanizmów odpowiedzial-nych za lokalizację dźwięku przez człowieka.

 • Technika cyfrowego przetwarzania sygnałów

  Publikacja

  - Rok 2014

  Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków Elektronika i telekomunikacja, Inżynieria biomedyczna oraz Automatyka i robotyka. Obejmuje on zagadnienia z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, przerabiane na takich przedmiotach jak Przetwarzanie sygnałów, Filtry cyfrowe, Zastosowania procesorów sygnałowych. Ma stanowić pomoc przy prowadzeniu zajęć z ćwiczeń tablicowych, zajęć laboratoryjnych czy projektu z zastosowań...

 • Biblioteki cyfrowe jako złożone przedsięwzięcie informatyczne

  Publikacja

  - Rok 2008

  Biblioteki cyfrowe (BC) zwane 'repozytoriami wiedzy' to złożone systemy informatyczne tworzone przy współpracy informatyków z bibliotekarzami. Dzięki nowoczesnym technologiom służą do przechowywania zarówno zdigitalizowanych, jak i elektronicznych obiektów w dowolnym formacie. Artykuł ten jest częścią badań projektu realizowanego w Bibliotece Muzycznej Dokumentów Muzycznych dotyczącego jakości bibliotek cyfrowych. Model jakości...

 • Dokumenty Cyfrowe Przyszłosci

  Publikacja

  - Rok 2013

  W referacie przedstawiono nowe modele architektur dokumentów elektronicznych, które pozwolą zracjonalizować wewnętrzny obieg informacji w organizacjach opartych na wiedzy i zredukować koszty ich funkcjonowania.

 • Układy Cyfrowe

  Kursy Online
  • J. Glinko

  Kurs Układy Cyfrowe dla 2. semestru roku akademickiego 2020/2021 Informatyki WETI. Projekt i laboratorium.

 • Platformy cyfrowe jako narzędzia współpracy - nowe szanse i zagrożenia

  Publikacja

  Platformy cyfrowe stanowią zróżnicowane rozwiązania technologiczne, pozwalające na pokonywanie barier terytorialnych i umożliwiające współpracę dwóm lub większej ilości podmiotów, często w zakresie niedostępnym dla tradycyjnych form współpracy. Platformy technologiczne pozwoliły na powstanie nowych modeli biznesowych, w których następuje przenikanie się świata cyfrowego i fizycznego. Mamy bowiem do czynienia z konwergencją:...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Przetwarzanie obrazów

  Kursy Online
  • K. Wrzask
  • T. Neumann

  Przetwarzanie obrazów

 • Aplikacja wspomagająca przetwarzanie sekwencji dna: moduł edycji chromatogramu

  Moduł edycji chromatogramu jest częścią większej aplikacji, służącej do wspomagania przetwarzania danych pochodzących z sekwencjonowania DNA. Aplikacja skonstruowana jest z odrębnych, samodzielnych programów, które współpracują dwiema drogami - poprzez popularne formaty plików, co umożliwia wprowadzenie do modułów danych opracowanych częściowo w aplikacjach zewnętrznych, oraz poprzez przesyłanie danych pomiędzy modułami, co usprawnia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Cyfrowe pomiary prędkości maszyn

  Publikacja

  Artykuł dotyczy wykorzystania cyfrowych pomiarów prędkości dla celów utrzymania ruchu parku maszynowego w zakładach produkcyjnych. Porównano właściwości trzech sposobów pomiaru realizowanego za pomocą enkoderów i systemów komputerowej akwizycji danych DAQ, w tym: poprzez zliczanie częstotliwości impulsów z enkodera, poprzez zliczanie okresu impulsów z enkodera, poprzez rewersyjne zliczanie zmian położenia z bieżącym, numerycznym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ekspertyza dotycząca odpowiedzi na pytanie: "czy cyfrowe aparaty fotograficzne są urządzeniami reprograficznymi?"

  Publikacja

  Ekspertyza ma na celu rozstrzygnięcie kwestii, czy cyfrowe aparaty fotograficzne są urządzeniami reprograficznymi oraz czy można je zakwalifikować do grupy urządzeń o których mowa w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami (w szczególności art. 20 ust. 1 pkt.2).

 • Dwupoziomowe cyfrowe znakowanie obrazów nieruchomych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono metodę cyfrowego znakowania obrazów nieruchomych na dwóch poziomach. Cyfrowy znak wodny wprowadzony na pierwszym poziomie jest znakiem wrażliwym, pozwalającym na szybkie wykrycie manipulacji na obrazie. Znakowanie na drugim poziomie jest znakowaniem silnym (odpornym) w tym sensie, że jego usunięcie związane jest z tak dużym zniekształceniem obrazu, że staje się on bezużytecznym. Znakowanie to jest zabezpieczone kodem...

 • Termiczne przetwarzanie biomasy i odpadów

  Publikacja

  Przedmiotem wystąpienia był proces pirolizy tworzyw sztucznych, biomasy oraz hydroliza osadów ściekowych. Przedstawiono wyniki i charakterystykę powstałych w procesie produktów ciekłych, stałych i gazowych.

 • Rozwiązania cyfrowe służące eliminacji nieprawidłowości w przedsiębiorstwie świadczącym usługi komunalne - ocena przypadku

  Publikacja

  W rozdziale niniejszym poruszono zagadnienie występowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa komunalnego i możliwości ich eliminacji poprzez udoskonalenie istniejących w przedsiębiorstwie rozwiązań opartych na wykorzystaniu technologii cyfrowych. Celem badań była analiza nieprawidłowości wykazanych po okresowych audytach i kontrolach w wybranych obszarach krytycznych i określenie możliwości zabezpieczenia interesów...

 • Przetwarzanie języka naturalnego -2022

  Kursy Online
  • J. Daciuk

  Przetwarzanie języka naturalnego.

 • Filtry cyfrowe ułamkowoopóźniające - projektowanie metodą okien

  Publikacja

  - Rok 2015

  Monografia jest poświęcona projektowaniu cyfrowych filtrów ułamkowoopóźniających typu FIR metodą okien. Wyróżniono tu dwie modyfikacje klasycznej metody okien: metodę okien symetrycznych z dodatkową korekcją wzmocnienia filtru oraz metodę okien przesuwanych, w której okno używane w projektowaniu jest próbkowane z przesunięciem równym opóźnieniu efektywnemu projektowanego filtru. Wspólną cechą obydwu podejść jest wykorzystanie symetrycznego...

 • Biotechnologiczne przetwarzanie keratyny oraz jej wykorzystanie

  W pracy przedstawiono metody przetwarzania pierza obejmujące procesy hydrolizy enzymatycznej. Uciążliwy produkt uboczny przemysłu drobiarskiego może być zastosowany do produkcji biokompozytów, biomateriałów, jako nawóz organiczny oraz pasza dla zwierząt.

 • Przetwarzanie zespołowe: przykłady, algorytmy i systemy

  Publikacja

  - Rok 2006

  Scharakteryzowano pracę zespołową i dokonano klasyfkacji zespołów w zależności od osiąganych przez te zespoły wyników. Przedstawiono zasady przetwarzania zespołowego oraz zilustrowano je reprezentatywnymi przykładami. Podano w jaki sposób można wspomagać komputerowo funkcje kooperacji, koordynacji i komunikacji oraz nawiązano do kooperacyjno-iteracyjnej metody wytwarzania oprogramowania. Sformułowano trzy podstawowe algorytmy przetwarzania...