Wyniki wyszukiwania dla: diagnostyka maszyn wirujacych - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: diagnostyka maszyn wirujacych

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: diagnostyka maszyn wirujacych

 • Diagnostyka zespołów pompowych maszyn torowych

  Publikacja

  Przedstawiono diagnostykę zespołów pompowych maszyn torowych. Szczególną uwagę zwrócono na podbijarki torowe, stosowane w kolejnictwie do budowy i remontu szlaku. Maszyny te, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej geometrii toru nowego i po naprawie, charakteryzują się złożoną budową.

 • Zastosowanie dociążenia geometrycznego (preload) w łożyskach prowadzących jako sposób eliminacji drgań połówkowych (wiru olejowego). W: [CD-ROM] Nowoczesny Monitoring i Diagnostyka Maszyn Energetycznych ze Szczególnym Uwzg-lędnieniem Elektrowni Wodnych. Warszawa, 27.11.2003. [B.m.w]**2003, wykładoraz prezentacja elektroniczna z wykorzyst. Programu Power Point + wydr. 12 s.

  Publikacja

  W referacie omówiono przyczyny i sposoby eliminacji wiru olejowego w łożyskach ślizgowych. Przedstawiono różne konstrukcje łożysk antywibracyjnych. Omówiono ich wady i zalety.

 • Wymagania inżynierii systemów dla maszyn wirujących (PG-00060237)

  Kursy Online
  • J. Szwedowicz

  Turbiny wiatrowe, gazowe, mikroturbiny, silniki lotnicze, turbosprężarki i inne systemy mechaniczne to przykłady maszyn wirujących, które wymagają wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Powinni oni zrozumieć złożoność procesów projektowania i produkcji, w tym wytwarzania przyrostowego, oraz konserwacji prognostycznej opartej na inżynierii cyfrowej dla bezawaryjnej pracy silnika. Kurs zapewnia fundamentalną wiedzę wymaganą w przemyśle...

 • Diagnostyka techniczna maszyn i systemów energetycznych, L, En, sem.06, letni 21/22 (PG_00042131)

  Kursy Online
  • J. Rudnicki

 • Cyfrowe pomiary prędkości maszyn

  Publikacja

  Artykuł dotyczy wykorzystania cyfrowych pomiarów prędkości dla celów utrzymania ruchu parku maszynowego w zakładach produkcyjnych. Porównano właściwości trzech sposobów pomiaru realizowanego za pomocą enkoderów i systemów komputerowej akwizycji danych DAQ, w tym: poprzez zliczanie częstotliwości impulsów z enkodera, poprzez zliczanie okresu impulsów z enkodera, poprzez rewersyjne zliczanie zmian położenia z bieżącym, numerycznym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Diagnosis in the power piston machines

  Publikacja

  - Combustion Engines - Rok 2013

  W artykule przedstawiono obecne techniki monitorowania pracy silników i sprężarek dużej mocy. Ze względu na znaczne koszty ewentualnego wyłączenia z ruchu tego typu maszyn są one poddane obserwacji dla przewidywania ewentualnych awarii oraz planowych zatrzymań. Rośnie liczba zaawansowanych systemów pomiarowych z indykowaniem cylindrów. Dawne metody wibroakustyczne zastępowane są pomiarami parametrów procesu termodynamicznego. Słowa...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Diagnostyka

  Czasopisma

  ISSN: 1641-6414 , eISSN: 2449-5220

 • Ryszard Jasiński dr hab. inż.

 • Energetyczny aspekt diagnostyki maszyn

  Publikacja

  - Diagnostyka - Rok 2008

  W artykule przedstawiono interpretację wartościującą działania, które jest tu rozpatrywane jako wielkość fizyczna o jednostce miary, nazwanej dżulosekundą. Przedstawiono oryginalną metodę analizy i oceny działania maszyn w ujęciu energetycznym dla potrzeb diagnostycznych. Do uzasadnienia przydatności tak rozumianego działania zastosowano jednorodny proces Poissona i proces semi-Markowa. Procesy te umożliwiły skonstruowanie modelu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych

  Badania procesów i zjawisk w czasie realizacji obiegu roboczego w silniku z zapłonem samoczynnym dla potrzeb diagnostyki maszyn tłokowych.

 • IM Inżynieria Maszyn

  Czasopisma

  ISSN: 1426-708X

 • Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowych

  Publikacja

  - Rok 2022

  Niniejsza rozprawa doktorska została poświęcona opracowaniu metody neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w okołodźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowych. Obiektem badań naukowych przedstawionych w kolejnych rozdziałach są dwa ostatnie stopnie części niskoprężnej turbozespołu 18K370 z wylotem ND-37. Pierwszym etapem badań była budowa numerycznego modelu przepływu pary mokrej przez analizowany układ łopatkowy....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Diagnostyka Laboratoryjna

  Czasopisma

  ISSN: 0867-4043

 • Włodzimierz Przybylski prof. dr inż.

  Osoby

 • Krzysztof Jan Kaliński prof. dr hab. inż.

  Ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (MT) PG (1980, dyplom z wyróżnieniem). Stopień doktora otrzymał na Wydziale Budowy Maszyn PG (1988, praca wyróżniona), stopień doktora habilitowanego na Wydziale Mechanicznym (WM) PG (2002, praca wyróżniona), a tytuł profesora nauk technicznych – w 2013 r. Od 2015 r. jest profesorem zwyczajnym, a od 2019 r. - profesorem. Obszar jego badań naukowych obejmuje:...

 • Diagnostyka obiektów trudno dostępnych

  Publikacja

  Pomiary, a zwłaszcza diagnostyka, obiektów trudnodostępnych są istotne ze względów ekonomicznych oraz względów bezpieczeństwa. Ze względów technicznych rodzą częstokroć szereg problemów, które należy rozwiązać. Niniejszy artykuł przedstawia zarówno specyfikę obiektów trudno dostępnych, najczęściej występujące problemy związane z pomiarami takich obiektów jak też stosowane metody pomiaru i przekazywania danych pomiarowych.

 • Podstawy teorii maszyn elektrycznych

  Publikacja

  - Rok 2014

  W książce przedstawiono podstawowe prawa zjawisk elektromagnetycznych, rodzaje pól magnetycznych, powstawania momentu elektromagnetycznego oraz podstawowe pojęcia z eksploatacji maszyn elektrycznych. Następnie oddzielnie dla transformatorów, maszyn prądu stałego, maszyn asynchronicznych i synchronicznych podano zasady działania, budowy, sposoby obliczeń konstrukcyjnych oraz ich właściwości eksploatacyjne.

 • Badania podstawowe maszyn elektrycznych

  Publikacja

  Przedstawiono podstawowe wiadomości teoretyczne dotyczące transformatorów oraz maszyn: prądu stałego, asynchronicznych i synchronicznych. Następnie podano sposoby wyznaczania wielkości charakterystycznych oraz parametrów tych maszyn. Opisano sposoby wyznaczania charakterystyk określających właściwości elektromagnetyczne tych maszyn przy różnych rodzajach obciążeń i sterowania. Podano schematy połączeń umożliwiające przeprowadzenie...

 • Diagnostyka cieplno-przepływowa turbin parowych

  Publikacja

  Diagnostyka cieplno-przepływowa należy do diagnostyki technicznej zajmuje się ona badaniem oraz oceną przemian energetycznych. Głównym zadaniem diagnostyki cieplno-przepływowej jest utrzymanie obiektu w stanie jak ja wyższej sprawności. W referacie tym omawianym obiektem jest turbina parowa występująca w elektrowniach.

 • Diagnostyka techniczna węzła zawieszenia ślizgacza odbieraka prądu.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Diagnostyka techniczna sieci trakcyjnej jest realizowana od wielu lat. Jednak diagnostyka odbieraków prądu jest w fazie rozwoju np. badanie ich charakterystyk statycznych. W artykule zaprezentowano nową metodę badania węzła zawieszenia ślizgacza odbieraka prądu. Zaprezentowano teoretyczne rozważania dotyczące omawianego problemu. Zaproponowano metodę badań diagnostycznych, opartą na obserwacji charakteru drgań sieci pobudzanej...

 • Bezpieczeństwo w eksploatacji maszyn.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Lektura artykułu ma przybliżyć problematykę oceny bezpieczeństwa w eksploatacji wybranych obiektów technicznych maszyn, oceny przeprowadzanej w fazie ich eksploatacji. Po przedstawieniu podstawowych terminów dotyczących bezpieczeństwa sklasyfikowano zagrożenia tej eksploatacji. Następnie przedstawiono proces decyzyjny zapewnienia bezpieczeństwa, i w końcu sformułowano strategię wyboru środków bezpieczeństwa w eksploatacji maszyn....

 • Diagnostyka falownika w czasie rzeczywistym

  Publikacja

  W artykule przedstawiono metodę diagnostyki falownikowego układu napędowego z silnikiem indukcyjnym, pracującego w otwartej pętli sterowania, umożliwiającą wykrycie uszkodzenia tranzystorów falownika w czasie rzeczywistym. W celu wykrywania i lokalizacji awarii wykorzystano stosunki wartości składowych stałych do amplitud podstawowych harmonicznych prądów obciążenia falownika. W realizacji praktycznej, dla otrzymania poprawnych...

 • Laboratorium Dynamiki i Automatyzacji Maszyn Technologicznych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W dokumencie zawarto opis profilu działalności Laboratorium Dynamiki i Automatyzacji Maszyn Technologicznych utworzonego w ramach Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Na dołączonych ilustracjach przedstawiono najważniejsze stanowiska badawczo- dydaktyczne oraz kilka przykładowych wyników testów zautomatyzowanych napędów.

 • Diagnostyka weryfikacyjna podsystemów i urządzeń

  Publikacja

  Rozdział dotyczy diagnostyki weryfikacyjnej podsystemów i urządzeń technologicznych. Diagnostykę techniczną podzielono na diagnostykę uszkodzeniową, która zajmuje się identyfikacją i lokalizacją uszkodzeń i defektów maszyn lub jego podzespołów oraz na diagnostykę weryfikacyjną, której zadaniem jest kontrola i ciągła weryfikacja istotnych parametrów z przyjętym ich modelem, traktowanym jako wzorcowy. Diagnostykę weryfikacyjną można...

 • Marnotrawstwo pracy maszyn na placu budowy

  Publikacja

  w opracowaniu poruszono zagadnienia nieefektywnego wykorzystania maszyn w procesie budowlanym, co w kontekście koncepcji Lean jest marnotrawstwem. Celem opracowania jest zaprezentowanie wytycznych do minimalizacji marnotrawstwa pracy maszyn. Do ich opracowania wykorzystano narzędzia koncepcji Lean, a także rezultaty własnych badań empirycznych. Chociaż mają one charakter wstępny, to w połączeniu z heurystyką oraz podejściem do...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marnotrawstwo pracy maszyn na placu budowy

  Publikacja

  W opracowaniu poruszono zagadnienia nieefektywnego wykorzystania maszyn w procesie budowlanym, co w kontekście koncepcji Lean jest marnotrawstwem. Celem opracowania jest zaprezentowanie wytycznych do minimalizacji marnotrawstwa pracy maszyn. Do ich opracowania wykorzystano narzędzia koncepcji Lean, a także rezultaty własnych badań empirycznych. Chociaż mają one charakter wstępny, to w połączeniu z heurystyką oraz podejściem...

 • Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono zarys historii oraz tematykę naukowo-badawczą realizowaną w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.Podano najważniejsze osiągnięcia wdrożeniowe Pracowników Katedry oraz informację o międzynarodowych konferencjach zorganizowanych przez zespoły naukowe Katedry.

 • Badania charakterystyk dynamicznych maszyn wirnikowych

  Publikacja

  - Rok 2013

  Referat stanowi wprowadzenie do tematyki badania charakterystyk dynamicznych maszyn wirnikowych. Autor stara się wyjaśnić metodykę pomiaru. W artykule zawarto krótki opis, stanowiska badawczego oraz aparatury pomiarowej. Zaprezentowano również niektóre wyniki badań dotyczące pomiaru drgań oraz temperatury.

 • Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych.

  W komunikacie przedstawiono zarys historii oraz działalności naukowo - badawczej i dydaktycznej Katedry Elektroenergetyki i Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Podano najważniejsze z ostatnich lat osiągnięcia wdrożeniowe pracowników Katedry oraz kierunki aktualnej współpracy międzynarodowej.

 • Stefan Dzionk dr hab. inż.

 • Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji

  Czasopisma

  ISSN: 1233-9709

 • Produktywność eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych

  W artykule przedstawiono nowe podejście do analizy technicznio-ekonomicznej przedsiębiorstwa, ukierunkowane na uzupełnienie sformułowania pojęcia produktywności eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Po stronie efektów wyróżniono: efekty użytkowania, bezpieczeństwo pracy, jakość produktów uzależnioną od stanu technicznego urządzeń, gotowość techniczną, nieuszkadzalność maszyn i urządzeń technicznych. Po stronie nakładów uwzględniono:...

 • Michał Wasilczuk prof. dr hab. inż.

  Michał Wasilczuk, absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1986), a obecnie profesor zwyczajny na Wydziale Mechanicznym PG i kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów od początku swojej działalności naukowej zajmuje się hydrodynamicznymi łożyskami wzdłużnymi oraz, szerzej inżynierią łożyskowania, w ramach zespołu naukowego stworzonego przez doc. Olgierda Olszewskiego. Od kilkunastu lat zespół specjalizuje...

 • VI Krajowa Konferencja Naukowo - Techniczna Diagnostyka Procesów Przemysłowych DPP´2003.

  Publikacja

  - Diagnostyka - Rok 2003

  W dniach 15-17 września 2003 roku odbyła się we Władysławowie Konferencja Naukowo Techniczna DPP´2003. Ma ona już 10 letnią tradycję. Konferencja jest organizowana cyklicznie począwszy od 1996 roku przez trzy ośrodki akademickie Politechnikę Gdańską, Politechnikę Warszawską oaz Uniwersytet Zielonogórski. Patronat nad Konferencją objęła PAN, Komitet Automatyki i Robotyki oraz Towarzystwo Konsultantów Polskich. Tegoroczna edycja...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Eliminacja strat pracy maszyn w procesach aparaturowych

  Publikacja

  W niniejszym artykule zostały przedstawione wyniki badań w zakresie eliminacji strat maszyn występujące na linii produkcyjnej w procesach aparaturowych u producenta farb proszkowych przedsiębiorstwa X. Dodatkowo autorzy zaproponowali własne metody organizacyjne , które zasadniczo zmniejszą straty maszyn na linii produkcyjnej i spowodują większą niezawodność parku maszynowego.

 • Zastosowanie nagniatania w obróbce wykończeniowej części maszyn

  Publikacja

  W pracy przedstawiono możliwości stosowania różnych odmian obróbki nagniataniem w technologii dokładnych części maszyn szczególnie klasy wałek. Dokonano porównania efektów obróbkowych przedmiotów obrabianych przez nagniatanie i toczenie. Podano przykłady stosowania nagniatania w produkcji wałków wraz z narzędziami i obrabiarką CNC opracowanymi w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono...

 • Usługi obce w utrzymaniu maszyn i urządzeń technicznych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule opisano problematykę związaną z powierzaniem utrzymania środków trwałych - maszyn i urządzeń technicznych w obce ręce. Przybliżono metodę mogącą skutecznie wspomagać decyzje menedżerów związane z utrzymaniem maszyn i urzadzeń technicznych.

 • TECHNIKI SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W BUDOWIE MASZYN

  Publikacja

  - Rok 2015

  W artykule omówiono przygotowanie oraz wykonanie poszczególnych elementów maszyn za pomocą techniki szybkiego prototypowania. W pierwszej części przedstawiono technologię wydruku przestrzennego oraz właściwości materiału budulcowego. Druga część artykułu została poświęcona przykładowym wydrukom i ich zastosowaniom w maszynach.

 • Z historii Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono rozwój badań naukowych w katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji z zakresu technologii maszyn obróbki skrawaniem i obrabiarek. Zamieszczono wyniki badań procesów obróbki wykańczjącej, nagniatania, docierania, obróbki drewna w tym procesów precyzyjnego cięcia.

 • Z historii Katedry Maszyn Przemysłu Spożywczego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono historię powstania Katedry Maszyn Przemysłu Spożywczego w okresie od 1964 roku oraz podstawowe kierunki działalności jak również osiągnięcia pracowników do roku 2005. Opisano także szereg okoliczności składających się na kontynuowanie tego zakresu problemów naukowych i dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym od roku 1945.

 • Bezpieczeństwo w utrzymaniu maszyn i urządzeń technicznych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W niniejszym artykule wskazano na dokonujące się w polskich przedsiębiorstwach zmiany w podejściu do bezpieczeństwa pracy, związane z utrzymaniem maszyn i urządzeń technicznych.

 • Problemy napędów maszyn do konfekcjonowania folii opakowaniowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono konstrukcje maszyn do konfekcjonowania folii stretch, samoprzylepnej i wstępnego rozciągania. Problemem jest napęd wałów rozciągających folię. Pokazano złożony napęd w maszynie do konfekcjonowania folii samoprzylepnej.

 • Z historii Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych.

  Publikacja

  Przedstawiono historię Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych w latach 1945-2005 oraz życiorysy zasłużonych jej pracowników. Omówiono działalność dydaktyczną i naukową oraz współpracę z przemysłem i innymi instytucjami.

 • Diagnostyka łożysk w silnikach indukcyjnych z wykorzystaniem prądu zasilającego

  Publikacja

  Diagnostyka łożysk w oparciu o analizę widma prądu staje się łatwiejsza w przypadku, gdy silnik nie jest obciążony- w widmie jest wtedy więcej składowych diagnostycznycho większych amplitudach. Prawdopodobieństwo poprawnej klasyfikacji łożysk silnika do kategorii uszkodzonych bądź nieuszkodzonych na biegu jałowym i małych obciążeniach jest powyżej 90%, przy większych obciążeniach spada do 77%. Osiągnięty poziom trafności takich...

 • Krzysztof Kosowski prof. dr hab. inż.

 • Modelowanie i symulacja maszyn elektrycznych metodą grafów wiązań.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono modelowanie maszyn elektrycznych metodą grafów wiązań dla potrzeb symulacji szeroko pojętych systemów energetycznych, w szczególności systemów o naturze hybrydowej. Opisano zarys podstaw modelowania metodą grafów wiązań. Omówiono ogólne założenia modelowania maszyn elektrycznych w ujęciu grafów wiązań, bazującego na modelach obwodowych wzorcowego sprzężenia transformatorowego i elektromechanicznego. Wykorzystując...

 • Diagnostyka elementów przełączających

  Publikacja

  Przedstawiono wybrane zagadnienia diagnostyki stykowych i bezstykowych elementów przełączających w czasie rzeczywistym, podkreślając jej znaczenie z punktu widzenia pracy wielu urządzeń automatyki. Opisano parametry charakterystyczne podlegające testowaniu z wykorzystaniem proponowanego stanowiska badawczego, znajdującego się na wyposażeniu laboratorium mechatroniki.

 • Diagnostyka zbiorników stalowych

  Publikacja
  • S. Kisielewski

  - Rok 2016

  Rozprawa doktorska dotyczy zagadnienia związanego z wieloletnim okresem eksploatacji stalowych zbiorników o osi głównej pionowej służących do magazynowania lub komponowania produktów naftowych. Scharakteryzowano typy zbiorników i zagadnienia z nimi związane w o parciu o dostępną literaturę, normy przepisy i rozporządzenia dotyczące tego tematu. Dokonano analizy przyczyn obniżających dalszą przydatność zbiorników do eksploatacji,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Digital measurements in monitoring of position and velocity of machine subassambly

  Publikacja

  - Rok 2006

  Referat dotyczy zastosowania enkoderów z sygnałem wyjściowym kwadraturowym współdziałających z odpowiednim systemem DAQ do monitorowania przebiegu ruchu podzespołów maszyn technologicznych. Przedyskutowano podstawowe zasady konstrukcji układów do cyfrowych pomiarów prędkości i przemieszczeń.Porównano wady, zalety i ograniczenia rozdzielczości pomiaru prędkości dwoma znanymi sposobami. Omówiono własne rozwiązania zastosowane w układach...

 • Stanowisko badawcze do badań energetycznych i kawitacyjnych maszyn wodnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zaprezentowano stanowisko do badań energetycznych i kawitacyjnych maszyn wodnych zlokalizowane w Katedrze Maszyn Wirnikowych i Mechaniki Płynów na Politechnice Gdańskiej. Zamieszczono schemat stanowiska i jego wielkości charakterystyczne. Pokazano przykładowe charakterystyki energetyczne i kawitacyjne uzyskane podczas badań turbiny modelowej oraz przykładowe fotografie ilustrujące rozwój kawitacji na łopatce wirnika modelowej turbiny...