Wyniki wyszukiwania dla: diagnostyka toru tramwajowego - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: diagnostyka toru tramwajowego

Wyniki wyszukiwania dla: diagnostyka toru tramwajowego

 • Diagnostyka

  Czasopisma

  ISSN: 1641-6414 , eISSN: 2449-5220

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Analiza przyczyn zużywania się (uszkadzania) szyn w zależności od warunków techniczno – eksploatacyjnych toru

  Publikacja

  - Pojazdy Szynowe - Rok 2017

  Diagnostyka nawierzchni kolejowej jest istotnym elementem składowym czynników wpływających na poprawę stanu technicznego infrastruktury kolejowej w Polsce. Monitorowanie zmian zachodzących na powierzchni tocznej szyn jest bardzo ważnym elementem w kontekście poziomu bezpieczeństwa przewozów prowadzonych transportem szynowym. W artykule przedstawiono niektóre z czynników wpływające na proces degradacji powierzchni tocznej szyn w...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Problemy diagnostyki szyn kolejowych w torach i rozjazdach

  Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku doszło do wielu zmian w zakresie stosowanych materiałów, konstrukcji i technologii budowy toru kolejowego. Zmiany te w dużym stopniu dotyczyły szyn kolejowych, które obecnie charakteryzują się dużą wytrzymałością i twardością oraz małym zużyciem powierzchni tocznej główki szyny. Istotnym czynnikiem wpływającym na trwałość było ulepszenie technologii łączenia szyn kolejowych toru bezstykowego,...

 • Ocena uszkodzeń powierzchni tocznej szyn kolejowych za pomocą zjawisk wibroakustycznych

  Publikacja

  - Rok 2018

  Narastającym problemem diagnostyki nawierzchni kolejowej stały się wady (uszkodzenia) powierzchni tocznej szyn, które w konsekwencji pęknięcia lub złamania szyny prowadzą do wykolejenia pociągu. Prowadzona dotychczas diagnostyka szyn jest niewystarczająca do jednoznacznej oceny występowania uszkodzenia na powierzchni tocznej, stąd pojawiła się koncepcja pracy doktorskiej, której celem jest zbadanie możliwości oceny wybranych uszkodzeń...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wizyjny system pomiaru wybranych parametrów odbieraków prądu

  Odbierak prądu jest elementem pojazdu trakcyjnego, służącym do ruchomego, stykowego połączenia obwodu głównego tego pojazdu z przewodem sieci trakcyjnej. Niewłaściwy stan techniczny tych ważnych elementów toru głównego pojazdu skutkuje ich nieprawidłową współpracą z siecią jezdną. Diagnostyka techniczna lokomotyw obejmuje swym zakresem m.in. badanie napędu powietrznego pantografów. W dokumentach normatywnych, określających wymagania...

 • Metodyka oceny bezpieczeństwa transportu tramwajowego w Gdańsku

  Zarówno w Polsce, jak i w większości krajów Unii Europejskiej infrastruktura tramwajowa intensywnie się rozwija. Współczesne tramwaje niskopodłogowe zbudowane są według różnych rozwiązań technicznych niż typowe pojazdy szynowe lub tramwaje wysokopodłogowe. W Polsce takie pojazdy jeżdżą często na liniach zaprojektowanych zgodnie ze standardami opracowanymi dla klasycznych pojazdów. Jednocześnie zwiększa się natężenie ruchu drogowego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza pojedynczych nierówności toru

  Publikacja

  - Rok 2015

  Ocena stanu geometrii toru kolejowego ma istotne znaczenie w procesie jego prawidłowego utrzymania, spokojność jazdy i w dużym stopniu wpływa na koszty cyklu życia. Jakość geometryczna toru może być analizowana w różnych celach, a pomierzone parametry mogą podlegać różnemu stopniowi agregacji. Pojedyncze nierówności toru analizowane są zazwyczaj z uwagi na bezpieczeństwo i służą do planowania napraw w krótkich terminach. Natomiast...

 • Diagnostyka Laboratoryjna

  Czasopisma

  ISSN: 0867-4043

 • Graniczna wichrowatość toru kolejowego

  Publikacja

  Na bezpieczeństwo przed wykolejeniem wpływ ma bardzo wiele czynników, które związane są z torem, pojazdem i warunkami środowiskowymi. Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wykolejenia, które zależą od toru, to: mały promień łuku poziomego, niska prędkość jazdy, duża wartość przechyłki, duża wichrowatość toru, wysoki współczynnik tarcia itp. Graniczna wichrowatości toru zależy głównie od długości bazy pomiarowej, wartości promienia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Aktywizacja toru wyścigowego Nurmburgu.

  Rozwiązanie techniczne pozwalające na modernizację istniejącego toru wyścigowego. Zabezpieczenia geotechniczne.

 • Route vertical alignment design in the process of its regulation

  Publikacja

  - Rok 2008

  W monografii przedstawiona została metoda opracowania projektu niwelety toru kolejowego na podstawie pomierzonych nierówności pionowych oraz praktyczny przykład jej zastosowania w procesie utrzymaniu dróg szynowych, a w szczególności w projektowaniu robót związanych z regulacją osi toru. Wykonany w ten sposób profil istniejącej linii kolejowej jest podstawą do obliczenia wartości podnoszeń toru. Wartości te nanosi się w terenie...

 • Nierówności pionowe toru kolejowego

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2014

  Ocena jakości geometrycznej toru kolejowego wymaga od zarządców infrastruktury stosowania jednolitych metod pomiarów, obliczania i interpretacji wyników. W tym zakresie należy stosować się do norm europejskich i technicznych specyfikacje interoperacyjności. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z pomiarem i oceną nierówności pionowych toru kolejowego. Zapisano odchyłki dopuszczalne nierówności pionowych według...

 • Syntetyczne wskaźniki oceny stanu toru

  Jakość geometryczna toru analizowana jest w różnych celach, a dane podlegają różnemu stopniowi agregacji. Pojedyncze nierówności toru analizowane są zazwyczaj z uwagi na bezpieczeństwo i służą do planowanie napraw w krótkich terminach. Natomiast agregacja pomierzonych parametrów pozwala na planowanie robót w terminach średniookresowych i budowę modeli predykcji. W artykule przedstawiono zagregowane wskaźniki jakości geometrycznej...

 • Diagnostyka obiektów trudno dostępnych

  Publikacja

  Pomiary, a zwłaszcza diagnostyka, obiektów trudnodostępnych są istotne ze względów ekonomicznych oraz względów bezpieczeństwa. Ze względów technicznych rodzą częstokroć szereg problemów, które należy rozwiązać. Niniejszy artykuł przedstawia zarówno specyfikę obiektów trudno dostępnych, najczęściej występujące problemy związane z pomiarami takich obiektów jak też stosowane metody pomiaru i przekazywania danych pomiarowych.

 • Diagnostyka cieplno-przepływowa turbin parowych

  Publikacja

  Diagnostyka cieplno-przepływowa należy do diagnostyki technicznej zajmuje się ona badaniem oraz oceną przemian energetycznych. Głównym zadaniem diagnostyki cieplno-przepływowej jest utrzymanie obiektu w stanie jak ja wyższej sprawności. W referacie tym omawianym obiektem jest turbina parowa występująca w elektrowniach.

 • Ocena poziomu jakości geometrii toru kolejowego

  Publikacja

  - Rok 2013

  W artykule przedstawiono zasady ustalania poziomów jakości geometrii toru kolejowego na przykładzie obowiązujących unormowań prawnych (technicznej specyfikacji interoperacyjności dla podsystemu infrastruktura i norm) oraz stosowanych na kolejach europejskich. Na przykładzie wybranych zarządców infrastruktury kolejowej porównano stosowane wartości odchyłek dopuszczalnych dla wybranych poziomów jakości geometrii toru.

 • Ocena poziomu jakości geometrii toru kolejowego

  Publikacja

  W artykule przedstawiono zasady ustalania poziomów jakości geometrii toru kolejowego na przykładzie obowiązujących unormowań prawnych (technicznej specyfikacji interoperacyjności dla podsystemu infrastruktura i norm) oraz stosowanych na kolejach europejskich. Na przykładzie wybranych zarządców infrastruktury kolejowej porównano stosowane wartości odchyłek dopuszczalnych dla wybranych poziomów jakości geometrii toru.

 • Ocena geometrii nowoułożonego toru w Metrze Warszawskim

  Publikacja

  W artykule przedstawiono ocenę stanu geometrycznego toru Metra Warszawskiego uwzględniając technologię regulacji toru w poszególnych fazach budowy. Zastosowano statystyczną analizę danych z pomiarów geodezyjnych, ocenę wskaźników syntetycznych oraz ocenę progową stosowaną w djagnostyce kolejowej. W artykule zawarto również opis technologii związanej z budową i regulacją toru.

 • Diagnostyka techniczna węzła zawieszenia ślizgacza odbieraka prądu.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Diagnostyka techniczna sieci trakcyjnej jest realizowana od wielu lat. Jednak diagnostyka odbieraków prądu jest w fazie rozwoju np. badanie ich charakterystyk statycznych. W artykule zaprezentowano nową metodę badania węzła zawieszenia ślizgacza odbieraka prądu. Zaprezentowano teoretyczne rozważania dotyczące omawianego problemu. Zaproponowano metodę badań diagnostycznych, opartą na obserwacji charakteru drgań sieci pobudzanej...

 • Regulacja osi toru kolejowego metodami geodezyjnymi

  W rozdziale przedstawiono prace pomiarowe dotyczące wybranego odcinka toru w celu obliczenia poprawek do jego regulacji.

 • Projektowanie niwelety toru w procesie jego regulacji

  Publikacja

  - Rok 2009

  Od dokładnego położenia toru w płaszczyźnie pionowej i poziomej zależy w dużym stopniu przebieg procesów jego degradacji, koszty utrzymaniai komfort jazdy. Przedstawiono metodę opracowania projektu niwelety toru kolejowego na podstawie pomierzonych nierówności pionowych.

 • Komputerowe wspomaganie zmian modernizowanych układów geometrycznych toru

  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule przedstawiono opracowywany obecnie program komputerowy służący do obliczeń przesunięć toru i robót ziemnych związanych z modernizacją układów geometrycznych toru kolejowego. W pracy scharakteryzowano zastosowany język programowania oraz przedstawiono aktualny stan pracy nad programem.

 • Komputerowe wspomaganie zmian modernizowanych układów geometrycznych toru

  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule przedstawiono opracowywany obecnie program komputerowy służący do obliczeń przesunięć toru i robót ziemnych związanych z modernizacją układów geometrycznych toru kolejowego. W pracy scharakteryzowano zastosowany język programowania oraz przedstawiono aktualny stan pracy nad programem.

 • Diagnostyka zespołów pompowych maszyn torowych

  Publikacja

  Przedstawiono diagnostykę zespołów pompowych maszyn torowych. Szczególną uwagę zwrócono na podbijarki torowe, stosowane w kolejnictwie do budowy i remontu szlaku. Maszyny te, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej geometrii toru nowego i po naprawie, charakteryzują się złożoną budową.

 • Modelowanie procesu regulacji osi toru kolejowego

  Na bezpieczeństwo transportu kolejowego wpływa między innymi bieżący stan infrastruktury oraz jej niezawodność. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo jest odpowiednie ustabilizowanie rusztu torowego, przez co minimalizowane jest ryzyko utraty stateczności konstrukcji. Zarówno minimalizacji imperfekcji, jak też zapewnieniu stateczności konstrukcji służy proces regulacji osi toru. W artykule przedstawiono ideę komputerowego...

 • Diagnostyka techniczna trakcyjnych odbieraków prądu.

  Przedstawiono nową metodę diagnostyki technicznej trakcyjnych odbieraków prądu. Ocena dokonywana jest na podstawie pomiarów nacisku odbieraka na sieć, podczas przejazdu pojazdu trakcyjnego przez odcinek toru ze specjalnie wyprofilowanym przęsłem sieci jezdnej, wyposażonym w czujniki pomiarowe. Zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych i terenowych.

 • Diagnostyka falownika w czasie rzeczywistym

  Publikacja

  W artykule przedstawiono metodę diagnostyki falownikowego układu napędowego z silnikiem indukcyjnym, pracującego w otwartej pętli sterowania, umożliwiającą wykrycie uszkodzenia tranzystorów falownika w czasie rzeczywistym. W celu wykrywania i lokalizacji awarii wykorzystano stosunki wartości składowych stałych do amplitud podstawowych harmonicznych prądów obciążenia falownika. W realizacji praktycznej, dla otrzymania poprawnych...

 • Problemy analizy procesu postępowania degradacji geometrycznej toru kolejowego

  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule podjęto tematykę związaną z oceną stanu jakości toru, główną uwagę kierując jednak na aspekt związany z predykcją zmian zachodzących w układzie geometrycznym. Przedstawiono założenia do metody prognozowania, która umożliwia przewidywanie degradacji kształtu toru bazując na rozkładach prawdopodobieństwa, tj. traktując parametry modelu jako zmienne losowe. Zaprezentowana metoda może zatem znaleźć miejsce w diagnostyce...

 • Mechanika Toru (II sem Bud mgr) - rok akademicki 2021-2022

  Kursy Online
  • P. Chrostowski
  • P. Omieczyński

  Kurs utworzony został na potrzebę realizacji zajęć oraz komunikacji w ramach przedmiotu Mechanika Toru (2 st. na kierunku Budownictwo). Na stronach kursu pojawiać się będą informacje na temat zagadnień omawianych i realizowanych w ramach przedmiotu.

 • Wyniki pomiarów satelitarnych toru kolejowego

  W pracy przedstawiono wyniki pomiarów satelitarnych, przeprowadzonych w celu określenia przebiegu trasy kolejowej. Na podstawie uzyskanych danych z ok. 30-kilometrowego odcinka linii podjęto kwestię dostępności błędu wyznaczeń sieci ASG-EUPOS podczas pomiarów linii kolejowej. Podjęto próbę oszacowania dokładności pomiarów satelitarnych. Wyznaczone współrzędne toru dały podstawę do rozpatrzenia możliwości wykorzystania tego rodzaju...

 • Badanie i analiza procesu regulacji geometrycznej toru kolejowego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Szyny toru kolejowego, a szczególnie toru bezstykowego, są poddane działaniu sił osiowych. Powstają one głównie wskutek oddziaływań termicznych (różnice temperatur), fizycznych (niejednorodność materiałowa) i mechanicznych (uderzenia od płaskich miejsc na kołach). Naprężenia od zmian temperatury otoczenia, naprężenia powstające wskutek pełzania toków szynowych (podłużnych przemieszczeń szyn wraz z podkładami lub samych szyn), naprężenia...

 • Projekt zastosowania automatycznej podbijarki w diagnostyce toru kolejowego

  Przedstawiono założenia nowego projektu badawczego pt. ''Zastosowanie automatycznej podbijarki w diagnostyce toru kolejowego'', zgłoszonego na kolejny konkurs Komitetu Badań Naukowych. Celem omawianego projektu jest m. in. kontynuowanie prac nad zagadnieniem wyznaczania sił podłużnych w szynach z wykorzystaniem podbijarki torowej. Zakłada się jednak znaczne rozszerzenie zakresu zastosowania podbijarki w diagnostyce toru kolejowego....

 • Koncepcja określania charakterystyk mechanicznych toru bezstykowego podczas procesu regulacji geometrycznej

  W referacie zaprezentowano koncepcję wyznaczania sił osiowych występujących w szynach toru bezstykowego oraz możliwości oceny oporów podsypki. Omówiono możliwości wykorzystania oprzyrządowania podbijarki torowej dla pomiarów charakterystyk toru. Przedstawiono wyniki badań toru z użyciem maszyn torowych wykorzystywanych w bieżącym utrzymaniu toru.

 • Określanie wartości sił podłużnych w szynach toru bezstykowego

  W artykule opisano prowadzone przez kilkadziesiąt lat poszukiwania metody pomiarowej, do wyznaczania wartości sił podłużnych w szynach toru bezstykowego. Badania te podzielono na kilka grup, charakteryzujących się własną specyfiką. Oddzielnie potraktowano rozwiązania, które osiągnęły etap wdrożeniowy. Przedstawiono koncepcję nowej metody pomiarowej, wykorzystującej charakterystykę dynamiczną nawierzchni kolejowej oraz symulację...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Determining nominal values basing on the measured rail irregularities

  Publikacja

  - Rok 2006

  W referacie przedstawiono metodę optymalnego wyznaczania wartości nominalnych na podstawie pomierzonych nierówności toru. Idea proponowanej metody polega na zaprojektowaniu nowego układu geometrycznego wpisanego w istniejący układ stycznych, tzn. bez zmiany kąta zwrotu trasy. Wyznaczone wartości nominalne są wielkościami optymalnymi, tj. takimi dla których odchyłki będą najmniejsze, z jednoczesnym zachowaniem wymagań normowych.W...

 • Numeryczna analiza hydrauliki toru kajakarstwa górskiego w Drzewicy

  W artykule zaproponowano wykorzystanie do analizy hydrodynamiki toru kajakarstwa górskiego symulacji numerycznej, wykorzystującej dwuwymiarowe równania ruchu wody w warunkach przepływu szybkozmiennego. Rozwiązanie równań hydrodynamiki wykonano samodzielnie z zastosowaniem metody objętości skończonych. Jako przykład zastosowania zaproponowanej metody przedstawiono analizę przepływu wzdłuż istniejącego, poddanego modernizacji toru...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody pomiaru i analizy nierówności pionowych toru

  Do czasu wprowadzenia jednolitych zasad oceny stanu infrastruktury na europejskiej sieci kolejowej zarządy krajowe stosowały różne metody pomiaru, analizy i oceny pomierzonych nierówności toru. W artykule przedstawiono metody pomiaru i analizy nierówności pionowych spełniające wymagania normy PN-EN 13848 oraz zdefiniowano i wyjaśniono podstawowe pojęcia w tym zakresie.

 • Obliczanie przesunięć osi toru przy modernizacji układów geometrycznych

  Jednym z istotnych problemów przy modernizacji dróg kolejowych jest zaprojektowanie nowych układów geometrycznych torów, które będą spełniały założone parametry eksploatacyjne. Najczęściej jest to związane ze zwiększeniem prędkości jazdy pociągów, co w konsekwencji prowadzi do zmiany promienia łuku kołowego i wydłużenia krzywych przejściowych. W artykule przedstawiono algorytmy obliczeń wielkości przesunięć osi toru kolejowego...

 • Wpływ koincydencji nierówności toru kolejowego na bezpieczeństwo przy małych prędkościach jazdy

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2012

  W diagnostyce geometrii toru jednym z bardziej skomplikowanych problemów jest wyznaczenie wartości granicznych pomierzonych nierówności toru oraz określenie wpływu ich jednoczesnego występowania na jednym mikro odcinku toru na bezpieczeństwo jazdy. W praktyce prowadzi to do wielu nieporozumień, szczególnie w czasie badania wypadków kolejowych, gdzie bardzo często pojedyncze przekroczenia odchyłki dopuszczalnej interpretowane jest...

 • Teoretyczne i empiryczne aspekty metody wymuszonych przemieszczeń poprzecznych toru kolejowego.

  Praca zawiera ogólną charakterystykę pracy szyny, wyginanej w trakcie procesu regulacji geometrycznej toru kolejowego, z punktu widzenia analizy wytrzymałościowej konstrukcji. Omówiono efekty zastosowania wybranych programów polowych oraz własne rozwiązanie, wykorzystujące model toru składający się z elementów skupionych oraz metodę energetyczną Lagrange´a. Określono również założenia dla wyznaczania krzywizny toru podczas pracy...

 • Wyznaczenie profilu linii kolejowej na podstawie pomierzonych nierówności toru

  Wprowadzone na szeroką skalę w diagnostyce dróg szynowych toromierze elektroniczne są obecnie wykorzystywane wyłącznie do pomiaru geometrii toru oraz w niewielkim zakresie do inwentaryzacji linii i pomiarów skrajni. W pracy przedstawiono metodę wyznaczania profilu linii kolejowej na podstawie pomierzonych nierówności pionowych. Zagadnienie te może być wykorzystane w procesie technologicznym podnoszenia i podbijania toru kolejowego.

 • Wykorzystanie pomierzonych strzałek poziomych do określania istniejącej osi toru

  W artykule podjęto kwestię skuteczności wykorzystania wykresu strzałek poziomych do określania rzeczywistego kształtu toru kolejowego. Temat ten jest o tyle istotny, że przez dziesiątki lat wykres ten był wykorzystywany w metodach regulacji osi toru i dopiero od stosunkowo niedawna stracił swoje kluczowe znaczenie. Najnowsze publikacje o charakterze naukowym wskazują jednak, że poruszany temat nie został jeszcze wyczerpany i nadal...

 • Skuteczność wykorzystywania wykresu strzałek w analizie ukształtowania poziomego toru

  W artykule podjęto próbę sprawdzenia, w jakim stopniu wykres strzałek poziomych oddaje rzeczywisty kształt istniejącego toru. Jest to o tyle istotne, że przez dziesiątki lat wykres ten był wykorzystywany w metodach regulacji osi toru i dopiero od stosunkowo niedawna stracił swoje kluczowe znaczenie. Opracowano program komputerowy do symulacji pomiarów za pomocą uniwersalnego strzałkomierza, różniącego się od dostępnych przyrządów...

 • Nowa metoda projektowania układów geometrycznych toru kolejowego

  Publikacja

  W pracy przedstawiono metodę ewolucyjną modelowania krzywizny w układach geometrycznych toru kolejowego. Kształtowanie krzywizny układu torowego traktowane jest jako zadanie optymalizacyjne mające na celu znalezienie rozwiązania spełniającego warunki konieczne nakładane na każdy układ geometryczny oraz specyficzne wymagania projektanta. Jako jedno z podstawowych kryteriów optymalizacyjnych przyjęto minimalizację oddziaływań dynamicznych...

 • Ocena skuteczności stosowanej metodyki regulacji osi toru kolejowego

  W pracy pokazano przykłady stwierdzonych nieprawidłowości w ukształtowaniu torów kolejowych w płaszczyźnie poziomej. Jako przyczynę istniejącej niekorzystnej sytuacji wskazano stosowaną przez wiele lat metodykę regulacji osi toru. W celu oceny skuteczności tego procesu przeprowadzono dwie kampanie ciągłych pomiarów satelitarnych. Pierwsza kampania pomiarowa miała na celu identyfikację stanu istniejącego, druga zaś − określenie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • VI Krajowa Konferencja Naukowo - Techniczna Diagnostyka Procesów Przemysłowych DPP´2003.

  Publikacja

  - Diagnostyka - Rok 2003

  W dniach 15-17 września 2003 roku odbyła się we Władysławowie Konferencja Naukowo Techniczna DPP´2003. Ma ona już 10 letnią tradycję. Konferencja jest organizowana cyklicznie począwszy od 1996 roku przez trzy ośrodki akademickie Politechnikę Gdańską, Politechnikę Warszawską oaz Uniwersytet Zielonogórski. Patronat nad Konferencją objęła PAN, Komitet Automatyki i Robotyki oraz Towarzystwo Konsultantów Polskich. Tegoroczna edycja...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ sił podłużnych w szynach na przebieg regulacji geometrycznej toru

  Publikacja

  - Rok 2008

  Od wielu lat w Politechnice Gdańskiej trwają badania nad stanem naprężeń w szynach toru kolejowego. Opracowana koncepcja polega na wymuszaniu przemieszczeń poziomych całego rusztu torowego za pomocą podbijarki i rejestracji określonego wskaźnika krzywizny. W ostatnim czasie podjęto próbę weryfikacji wcześniejszych ustaleń na drodze eksperymentów o bardziej szczegółowym charakterze niż to miało miejsce poprzednio oraz dostosowania...

 • Ocena dokładności określania osi toru kolejowego na drodze pomiarów satelitarnych

  W 2009 roku na Politechnice Gdańskiej rozpoczęto badania nad wykorzystaniem serwisu pomiarów fazowych NAVGEO aktywnej sieci geodezyjnej ASG-EUPOS dla przeprowadzania ciągłych pomiarów przebiegu trasu kolejowej. Celem kontynuowanych badań jest próba oceny możliwości zastosowania pomiarów fazowych GNSS, realizowanych przez kilka odbiorników, dla projektowania oraz inwentaryzacji toru kolejowego. Do oceny dokładności określenia osi...

 • Program komputerowy do określania kształtu eksploatowanego toru kolejowego

  W pracy podjęto kwestię komputerowego wspomagania obróbki danych uzyskanych z pomiarów satelitarnych, z wykorzystaniem pakietów programowych Leica GeoOffice i Mathsoft Mathcad. Następnie przedstawiono podstawowe założenia opracowywanego w Politechnice Gdańskiej programu komputerowego SATTRACK do wizualizacji, oceny i projektowania trasy kolejowej. W sposób szczegółowy skupiono się na czterech modułach programu służących do określania...