Wyniki wyszukiwania dla: dworce kolejowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: dworce kolejowe

Wyniki wyszukiwania dla: dworce kolejowe

 • Innowacyjne dworce kolejowe

  Publikacja

  Współczesny dworzec kolejowy zmienia swoje oblicze w stosunku do dworców, jakie znamy z przeszłości. Obecnie realizowane obiekty stanowią najczęściej wielkie wiaty, przekrywające przestrzeń publiczną placów dworcowych. Przestrzeń ta stanowi jednocześnie rdzeń komunikacyjny łączący przystanki różnych środków transportu w jeden zintegrowany węzeł przesiadkowy. W nowoczesnych dworcach do niezbędnego minimum ograniczane są pomieszczenia...

 • Dworce kolejowe jako nowoczesne centra handlowe

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule opisano tendencje przekształceń dużych dworców kolejowych na centra handlowo-usługowe. Omówiono główne wytyczne dla projektów architektonicznych z uwzględnieniem zachowania i ochrony podstawowej funkcji dworca - obsługi podróżnych.

 • Pozamiejskie dworce kolejowe na europejskich liniach kolei dużych prędkości

  Publikacja

  - Rok 2010

  Prezentacja nowego typu dworców kolejowych na liniach dużych prędkości w Europie Zachodniej. Wytyczne lokalizacji nowych dworców.

 • Śródmiejskie tereny pokolejowe PKP S.A.

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule została przedstawiona charakterystyka polskich terenów kolejowych na podstawie materiałów udostępnionych przez Oddział Dworce Kolejowe PKP S.A. i Oddział Nieruchomości PKP S.A. Zaprezentowane zostały możliwości przekształceń zbędnych terenów kolejowych z punktu widzenia PKP S.A. oraz polskich samorządów z uwzględnieniem specyfiki prawnej, własnościowej, planistycznej itp.

 • Architektoniczne hity XXI wieku - ankieta "ARCHITEKTURA - murator''

  Publikacja

  - Rok 2005

  Współczesny dworzec obsługujący pociągi dużych prędkości to nowa jakość w kształtowaniu miasta. Jest to węzeł przesiadkowy, bardziej przypominający elitarne terminale lotnicze niż dworce kolejowe dla ubogich. Nowym węzłem na mapie szybkich kolei jest Arnhem. W 1994r. przystąpiono do prac projektowych nad przebudową istniejącego dworca. Celem projektu UN Studio Van Berkel & Bos jest osiągnięcie bezpiecznych i czytelnych przestrzeni...

 • Przebudowa obszarów kolejowych jako ważny element rewitalizacji obszarów śródmiejskich

  Publikacja

  - Rok 2005

  Od lat osiemdziesiątych rozpoczęła się wielka kampania reklamowa kolei państwowych w poszczególnych krajach Europy Zachodniej. Upadający, tradycyjny przemysł opuszcza tereny przylegające do obszarów kolejowych. Dziewiętnastowieczne dworce kolejowe, łączące w sobie obsługę ruchu pasażerskiego i towarowego, stają się technologicznie przestarzałe. Na ich miejscu powstają nowoczesne terminale pasażerskie. Rejony dworców mogą połączyć...

 • Bezpieczeństwo podróżnych w świetle projektowania węzłów integracyjnych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W obliczu coraz bardziej zatłoczonych arterii komunikacji indywidualnej wraca zapotrzebowanie na użytkowanie komunikacji zbiorowej. W najbliższych latach Polska uzyskała środki z Unii Europejskiej na rozwój i modernizację strategicznych sieci kolejowych. W najbliższym czasie wybrane, polskie dworce kolejowe winny uzyskać rangę nowoczesnych terminali przesiadkowych, dostosowanych do standardów unijnych. Mowa tu głównie o poprawie...

 • Centra handlowe na dworcu

  Publikacja

  - Rok 2007

  Centrum handlowe na dworcu łączy w sobie dwie idee: 1) wielkopowierzchniowego centrum usługowo-handlowego w śródmieściu, 2) centrum opartego o węzeł komunikacyjny - pomysłu zaczerpniętego ze stref wolnocłowych, realizowanych na lotniskach. Ogromną wartość komercyjną nieruchomości kolejowych odkryto w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Od tego czasu realizowany jest szereg programów: "Projekte 21" w Niemczech (od 1993), "Bahnhofsoffensive"...

 • Oceny środowiskowe w lokalizacji węzłów integracyjnych : przykład węzła integracyjnego "Czerwony Most" w Gdańsku

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł prezentuje system ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) jako narzędzie przewidywania, oceny i łagodzenia skutków środowiskowych, wynikających z realizacji i funkcjonowania wielkich inwestycji infrastrukturalnych, jakimi są węzły zintegrowane oraz dworce kolejowe, zwłaszcza gdy są one lokowane na obszarach o dużych wartościach historycznych i estetycznych. Procedura OOŚ jest pokazana nie tylko jako formalny wymóg niezbędny...

 • Rewitalizacja terenów śródmiejskich, opartych na węzłach integracyjnych, powiązanych z dworcami kolejowymi - przykłady francuskie

  Publikacja

  Dworce kolejowe pełnią w wielu przypadkach rolę katalizatorów śródmiejskich procesów rewitalizacji urbanistycznej. Sercem wielu takich procesów we Francji są węzły integracyjne oparte na śródmiejskich dworcach kolejowych, będące miejscami konwergencji społecznej. Ta sytuacja ma miejsce przy rewitalizacji terenów w sąsiedztwie dwóch głównych dworców w Lyonie: Gare Part Dieu - projekt już zakończony i projektu położonego na południe...

 • Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni

  Publikacja

  - Rok 2010

  Brak wzroku w znaczący sposób ogranicza dostęp do informacji płynących z otoczenia, stąd osoby z dysfunkcjami wzroku podczas poruszania się w środowisku zurbanizowanym, narażone są na wiele niebezpieczeństw zagrażających ich życiu i zdrowiu. Tą sytuację pogłębiają braki w infrastrukturze przestrzeni publicznej, co w konsekwencji uzależnia osoby niewidome i słabo-widzące od pomocy innych. Przestrzeń nieprzystosowana do potrzeb osób...

 • OCENA PROJEKTU KONCEPCYJNEGO PRZEBUDOWY DWORCA PKP WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE (Konsorcjum TB.INVEST & ALLPLAN, listopad 2013)

  Publikacja

  - Rok 2014

  Ocena funkcjonalno-przestrzenna projektu koncepcyjnego przebudowy dworca PKP Warszawa Śródmieście wg projektu Konsorcjum TB.Invest & Allplan, listopad 2013. Wytyczne przebudowy dworca.

 • Dworzec kolejowy – jaki był, jaki jest i jaki być powinien

  Publikacja

  Wzorem innych krajów winien być w Polsce przeprowadzony program reformy dworców i przystanków kolejowych jako jednorodnego, zestandaryzowanego, narodowego systemu. Przygotowując program polskiej reformy dworcowej należy się posiłkować wynikami podobnych programów w innych krajach europejskich. Programy te skrótowo opisano w artykule. Opisano i oceniono również pierwsze realizacje polskie powstałe po 2008r.

 • Ocena NOWEGO DWORCA KOLEJOWEGO (PKP WARSZAWA ZACHODNIA) wg koncepcji HB REAVIS REAL ESTATE dostarczonej przez Centralę PKP w grudniu 2012r.

  Publikacja

  - Rok 2013

  Ocena funkcjonalno-przestrzenna NOWEGO DWORCA KOLEJOWEGO (PKP WARSZAWA ZACHODNIA) wg koncepcji HB REAVIS REAL ESTATE dostarczonej przez Centralę PKP w grudniu 2012r. wraz z wytycznymi projektowymi przebudowy dworca.

 • Zintegrowane węzły przesiadkowe przy małych dworcach kolejowych

  Publikacja

  W artykule opisano projektowane i powstałe polskie, zintegrowane węzły przesiadkowe powiązane z dworcami kolejowymi. Skupiono się na małych dworcach, przy czym przez „małe” rozumie się dworce o niewielkiej kubaturze, ale niekoniecznie o małym ruchu pasażerskim.

 • KONCEPCJA USPRAWNIENIA FUNKCJONALNEGO DWORCA POZNAŃ GŁÓWNY

  Publikacja

  - Rok 2014

  Ocena funkcjonalno-przestrzenna zintegrowanego węzła przesiadkowego na dworcu Poznań Główny wraz z wytycznymi projektowymi przebudowy dworca.

 • Ocena koncepcji estetyzacji dworca Warszawa Centralna w Warszawie (Sud Architekt Polska Sp. z o.o., luty 2014)

  Publikacja

  - Rok 2014

  Ocena funkcjonalno-przestrzenna koncepcji estetyzacji dworca Warszawa Centralna w Warszawie, wykonanej przez Sud Architekt Polska Sp. z o.o., luty 2014

 • ZAKRES STOSOWANIA DECYZJI TSI PRM (Decyzja Komisji WE nr 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007r.)W PROJEKTOWANIU POLSKICH DWORCÓW

  Publikacja

  - Rok 2014

  Modernizacja każdego dworca musi być realizowana zgodnie z polskimi przepisami budowlanymi, a dodatkowo powinna być zgodna z przepisami Decyzji TSI PRM, o ile te zostały wprowadzone do polskiego prawa, a nie są sprzeczne z polskimi przepisami budowlanymi lub są przepisem szczególnym tych przepisów. Do dziś w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

 • Opinia do koncepcji architektonicznej pn. „Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny” (Departament Inwestycji Zespół ds. projektowania w Gdańsku Polskie Koleje Państwowe S.A., lipiec 2014)

  Publikacja

  - Rok 2014

  Ocena funkcjonalno-przestrzenna koncepcji architektonicznej pn. „Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny” wykonanej przez Departament Inwestycji Zespół ds. projektowania w Gdańsku Polskie Koleje Państwowe S.A., lipiec 2014

 • Dworzec Łódź Fabryczna

  Publikacja

  - Architektura-Murator - Rok 2017

  Krytyka architektoniczna dworca Łódź Fabryczna

 • Renesans polskich dworców

  Publikacja

  - Rok 2016

  Od 2009 r. prowadzony jest szeroko zakrojony program inwestycyjny przebudowy istniejących i budowy nowych dworców kolejowych w ramach modernizacji polskiej sieci kolejowej. Bazuje on na założeniach wdrażanych od końca lat 90. XX wieku programów dworcowych w innych krajach europejskich. Pierwsze pilotażowe projekty były realizowane w związku z programem EURO 2012. Do końca 2014 r. przebudowano 63 obiekty, w tym 47 objęte ochroną...

 • Stacja Kultura w Rumi

  Publikacja

  Krytyka architektoniczna przebudowy fragmentu dworca kolejowego w Rumi na bibliotekę miejską.

 • Pomorska Kolej Metropolitalna

  Publikacja

  - Architektura-Murator - Rok 2016

  Krytyka architektoniczna Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku

 • Dworzec kolejowy - jaki był, jaki jest i jaki być powinien

  Publikacja

  Jeśli pasażerski transport kolejowy nie ma być traktowany w Polsce jedynie jako transport niszowy, musi się zmienić filozofia myślenia nie tylko w zakresie modernizacji linii kolejowych, zakupu nowego taboru i kształtowania przyjaznych podróżnym rozkładów jazdy, ale również w kierunku poprawy jakości miejsc oczekiwania na pociągi oraz warunków przesiadki z jednych na inne środki transportu. Wzorem innych krajów winien być w Polsce...

 • Współczesne funkcje transportowe zabytkowych dworców kolejowych

  Publikacja

  - Rok 2015

  W artykule opisano tendencje przekształceń dworców kolejowych w kontekście przemian cywilizacyjnych i technologicznych dokonujących się w całej Europie. Poruszone zostały również problemy ochrony dziedzictwa kulturowego w świetle przebudowy tych obiektów.

 • Dworzec Sopot Centrum

  Publikacja

  Krytyka architektoniczo-urbanistyczna dworca kolejowego Sopot

 • Na właściwym torze - przyszłość kolei w Polsce. Perspektywy - raport specjalny

  Publikacja

  - Rok 2008

  Zalecenia przekształceń dworców kolejowych PKP w świetle europejskich rozwiązań architektonicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podnoszenia jakości oferowanych usług dla podróżnych.

 • Konieczna jest wspólna wizja przestrzenna

  Publikacja

  - Rok 2008

  Wytyczne architektoniczne przekształceń dworców kolejowych PKP z uwzględnieniem ich komercjalizacji, unifikacji oraz podniesienia jakości usług dla podróżnych.

 • Tereny pokolejowe PKP S.A. - szanse i możliwości przekształceń na nowe funkcje miejskie

  Publikacja

  - Rok 2009

  Charakterystyka polskich terenów pokolejowych na podstawie materiałów udostępnionych przez Ministerstwo Infrastruktury, PKP S.A. i NIK. Zaprezentowane zostały możliwości przekształceń zbędnych terenów kolejowych na nowe funkcje miejskie z uwzględnieniem specyfiki prawnej, własnościowej, planistycznej itp. Przedstawiono pozytywne przykłady ich przekształceń.

 • Przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna

  Publikacja

  - Rok 2009

  Opis przebiegu prac projektowych w zakresie przebudowy dworca Gdynia Główna w celu podniesienia jakości usług dla podróżnych oraz odrestaurowania elemetów zabytkowych obiektu.

 • Jakość inwestycji publiczno-prywatnych na przykładzie Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Krytyka urbanistyczno-architektoniczna Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego w zakresie poprawności rozwiązań programowo-funkcjonalnych jako zintegrowanego węzła przesiadkowego komunikacji zbiorowej.

 • Modernizacja dworców PKP

  Publikacja

  - Rok 2010

  Prezentacja programu przebudowy polskich dworców kolejowych i przygotowań PKP do Euro 2012

 • Arseniusz Romanowicz

  Publikacja

  - Rok 2010

  Prezentacja dorobku architektonicznego Arseniusza Romanowicza.

 • Przestrzenie podróży.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W całej Europie obserwuje się renesans kolei jako szybkiego środka komunikacji publicznej. Dzięki przebudowie linii kolejowych, łącznie z przenoszeniem ich pod ziemię, uzyskuje się cenne tereny śródmiejskie. Realizowane są projekty modernizacji licznych dworców kolejowych oraz budowy nowych. Dworce odzyskują rangę wielkich węzłów integracyjnych. Powstają megastruktury przypominające hipermarkety albo multikina. Główna funkcja zespołu...

 • Przestrzeń podróży - nowa forma przestrzeni publicznej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W toku burzliwych dyskusji na temat urbanistyki wyłoniono nowe przestrzenie publiczne, traktowane dotychczas jako "nie-przestrzenie". Współczesne zjawiska związane z globalizacją wytworzyły kolejne, ważne miejsca w krajobrazie: skrzyżowania autostrad i szybkich kolei międzyregionalnych, wielkie lotniska i komunikacyjne węzły integracyjne. Według antropologów przestrzenie te są ważniejsze we współczesnym świecie biznesu niż tradycyjne...

 • Nowe oblicze kolei.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W Europie obserwuje się renesans kolei jako szybkiego środka komunikacji publicznej. Realizowane są projekty nowych linii kolejowych i dworców kolejowych na obszarach podmiejskich oraz modernizacji licznych dworców śródmiejskich. W wyniku upadku tradycyjnego przemysłu wokół terenów kolejowych pojawiły się liczne nieużytki miejskie. Ich potencjał terenowy jest szczególnie istotny w obliczu przeinwestowania terenów śródmiejskich.

 • Ferrovie ad alta velocita in Polonia

  Publikacja

  - Rok 2005

  Tranzytowe położenie Polski jest jej atutem. Do roku 2013 ma powstać sieć zmodernizowanych linii kolejowych przystosowanych do dużych prędkości. Połączą one kraj z silnymi ekonomicznie regionami starej Unii Europejskiej oraz z wielkimi rynkami zbytu w krajach byłego Związku Radzieckiego. Przy okazji przebudowy samych tras zamierza się przebudować ważniejsze dworce strategiczne: Gdynię Główną Osobową, Warszawę Centralną, Warszawę...

 • Czas na kolej - nowe inwestycje w Holandii

  Publikacja

  - Rok 2005

  Holandia dąży dziś do przejęcia ekonomicznej kontroli nad najbogatszym regionem Europy, przez makroekonomistów zwanym "żółtym bananem". Stworzyła projekt DELTA w oparciu o międzykontynentalne lotnisko Schiphol Amsterdam, sieć międzynarodowych autostrad oraz realizowaną obecnie linię szybkiej kolei międzyregionalnej. W ramach narodowego programu inwestycyjnego, rząd holenderski podjął w roku 1997 decyzję o stworzeniu "Nowych Projektów...

 • Renesans dworców a odnowa miast

  Publikacja

  - Rok 2007

  Wysoki komfort jazdy pociągami, graniczący w najnowszych pociągach z luksusem, przyciąga coraz liczniejszą grupę bogatych klientów. Dla nich realizowane są dworcowe lounge na wzór klubów, znajdujących się na lotniskach (Niemcy, Francja). Dla nich też zmienia się oblicze całych dworców. W zależności od tego, czy mamy do czynienia z nowymi liniami dużych prędkości, realizowanymi jako zupełnie niezależne trasy, czy też ze zmodernizowanymi...

 • Strategie rozwoju kolei a rewitalizacja struktur miejskich

  Publikacja

  Podobnie jak w przypadku programu budowy autostrad i dróg ekspresowych, decyzja o ujęciu lub odrzuceniu danego regionu w programie kolei dużych prędkości wpływa na wieloletnie przyśpieszenie lub zahamowanie jego rozwoju przestrzennego, gospodarczego i społecznego. Lokalizacja węzłów przesiadkowych i przystanków w ramach sieci winna stanowić wyraz aktywnej strategii danego regionu w zakresie świadomego wzmacniania zapóźnionych obszarów....

 • Komunikacja jako czynnik zwiększający dostepność przestrzeni

  Publikacja

  - Rok 2006

  Dostosowanie węzlow komunikacyjnych do potrzeb osób o niepełnej sprawności fizycznej, oprócz swojej roli ułatwiającej integrację osobom niepelnosprawnym z pełnosprawnymi, odgrywa duże znaczenie w podnoszeniu bezpieczeństwa oraz zwiększeniu zakresu i jakości obsługi wszystkich podróznych. Poprawa dostępności komunikacji wpływa na rozwój lokalnych społeczności i sprzyja poszerzeniu oferty turystycznej regionu. Stąd rozwój sieci komunikacyjnych...

 • Strategie rozwoju kolei a rewitalizacja struktur miejskich

  Publikacja

  - Rok 2007

  Planując nowe linie kolejowe dużych prędkości należy pamiętać o trzech zasadach makroekonomicznych w zakresie polityki regionalnej, sformułowanych w roku 2000 przez Roberta Gild'a: (1) Aby infrastruktura komunikacyjna miała pozytywny wpływ na regionalną gospodarkę, ta musi posiadać wystarczający potencjał by odnieść korzyść z nowego połączenia. W przeciwnym razie nowa infrastruktura wywoła efekt drenu, pogłębiającego recesję regionu....

 • Kolej i miasto

  Publikacja

  - Rok 2007

  Obserwowanym od ok. 10 lat pozytywnym przemianom kolei jako nowoczesnego środka transportu towarzyszy ogólnoeuropejska kampania przebudowy i modernizacji dworców, rzadziej realizacja nowych obiektów. Jest ona z jednej strony - zorientowana na nowych, bogatych pasażerów, traktujących dworzec jedynie jako miejsce tranzytu, z drugiej strony - na klientelę nie korzystającą z transportu kolejowego, ale traktującą dworce jako docelowe...

 • Nowe oblicze polskich nieruchomości kolejowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  W dn. 24.04.2007r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Potencjał inwestycyjny nieruchomości kolejowych. Szansa dla kolei, samorządów i partnerów prywatnych". Prelegentami byli przedstawiciele PKP S.A. oraz ich doradcy inwestycyjni. Artykuł stanowi relację z konferencji, połączoną z dyskusją na temat planowanych przekształceń komercyjnych na dworcach kolejowych w największych miastach polskich.

 • Rozwój berlińskiego węzła kolejowego

  Publikacja

  - Technika Transportu Szynowego - Rok 2007

  Pierwsze koncepcje budowy nowego dworca centralnego i obecny projekt. Omówienie organizacji ruchu w węźle berlińskim po otwarciu dworca Berlin Hauptbanhoff.

 • Zabytkowa infrastruktura kolejowa jako potencjał krajobrazu kulturowego

  Publikacja

  - Rok 2021

  W dobie obecnych działań rewitalizacyjnych oraz przemian kolejnictwa, prowadzonych lub przewidywanych w licznych miastach Polski, konieczne jest wskazanie wartości, jakie często niesie z sobą infrastruktura kolejowa. Może się ona stać istotnym elementem przekształcanych przestrzeni miejskich – nie tylko pod względem transportowym. Odpowiednio zaplanowane działania pozwalają uchronić przed destrukcją historyczne obiekty, m.in. wprowadzając...