Wyniki wyszukiwania dla: dynamika rozwoju miasta - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: dynamika rozwoju miasta

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: dynamika rozwoju miasta

 • Dynamika przemian przestrzennych miasta i jej symulacja z wykorzystaniem modelu komórkowego na przykładzie rozwoju urbanistycznego aglomeracji gdańskiej

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedmiotem rozprawy jest zagadnienie dynamiki przemian przestrzennych miasta w ujęciu teorii samoorganizacji, która stanowi fragment matematycznej teorii systemów dynamicznych. Rozprawa poświęcona została poznaniu możliwości opisywania i symulacji history¬cznych przekształceń, aktualnych procesów przestrzennych i potencjalnych scenariuszy rozwoju złożonych miejskich układów osadniczych. Badania i prowadzone na ich podstawie...

 • Struktura miasta a zasady rozwoju zrównoważonego - wybrane problemy

  Publikacja

  Autor rozważa, co wynika dla struktur miejskich z zasad rozwoju zrównoważonego. Analizuje też dwa problemy: (1) zwartość miasta i koncentracja zabudowy a jego struktura przyrodnicza i dostęp mieszkańców do terenów zielonych; (2) system ośrodków usługowych jako narzędzie oszczędności czasu i energii a tendencje rozwoju struktur sieciowych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Idea miasta-ogrodu w rozwoju współczesnej urbanistyki

  Publikacja

  - Rok 2017

  Artykuł prezentuje ideę miasta-ogrodu Ebenezera Howarda, uznawanej za podwaliny współczesnej urbanistyki oraz systemowego i kompleksowego myślenia o rozwoju miast. Wielokrotnie opisywaną koncepcję naszkicowano jako tło powstania najważniejszych manifestów i teorii urbanistycznych XX i XXI wieku. Celem projektu miasta-ogrodu miała być naprawa fatalnej sytuacji miast przemysłowych i panujących w nich bardzo ciężkich warunków życia,...

 • Suburbanizacja w procesie rozwoju miasta post-socjalistycznego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł dotyczy miejsca procesów suburbanizacyjnych w przekształceniach miasta post-socjalistycznego. Omówiono w nim m.in. różne aspekty i rodzaje procesów suburbanizacyjnych, w tym na tle specyficznych uwarunkowań rozwojowych miasta polskiego. W artykule zawarto także refleksje na temat zagrożeń dla przestrzeni polskich miast wiążących się z procesem suburbanizacji.

 • Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe. Potencjał zrównoważonego rozwoju Gdańska

  Publikacja

  - Rok 2017

  Zmiany klimatyczne, kurczące się zasoby naturalne oraz niekontrolowany rozrost obszarów zurbanizowanych to główne problemy i wyzwania stawiane przed współczesnymi miastami. Miasta generują jednocześnie największe potrzeby wodne, szczególnie wody najwyższej jakości, głównie na potrzeby konsumpcji swoich mieszkańców. Same procesy urbanizacyjne wywołują zmiany w środowisku przyrodniczym wpływając negatywnie na dostępność i jakość...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Miejsca ekspozycji w przestrzeni publicznej miasta. IV generacja rozwoju

  Publikacja

  Przestrzeń publiczna miasta, a zwłaszcza te jej obszary, które do niedawna nie były kojarzone z działaniami wystawienniczymi, jest coraz częściej wykorzystywana jako miejsce ekspozycji sztuki. Efektem organizowania wydarzeń artystycznych i quasi-artystycznych jest odnajdywanie niezauważanych czy też celowo niedostrzeganych rejonów miasta. Wprowadzanie do przestrzeni nowej, ekspozycyjnej funkcji sprawia, że następuje jej ożywienie....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Małe miasta w Polsce Północnej - typy i uwarunkowania rozwoju

  Publikacja

  - Rok 2010

  Celem badań było rozpoznanie zróżnicowanych sytuacji małych miast w Polsce północnej. W niedalekiej przeszłości wspólne dla znacznej części tego obszaru problemy wsi popegeerow-skiej odcisnęły się i na rozwoju szeregu miast. Wspólną cechą niektórych miast jest specyfika nadmorskiego położenia: rybołówstwo z jego problemami ekonomicznymi i funkcja tury-styczna. Elementem analiz jest typologia małych miast Polski północnej. Przy...

 • Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta jako wynik współczesnych procesów rozwoju urbanistycznego

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł dotyczy zjawiska tematyzacji przestrzeni publicznej miasta. Zawarto w nim m.in. omówienie genezy zjawiska oraz amerykańskie procesu rozwoju urbanistycznego jako jego źródło.

 • Forum morskie i strefa rozwoju centrum miasta - nowa morska brama Gdyni?

  Publikacja

  Rolą tego artykułu jest pokazanie związków funkcjonalno-przestrzennych Gdyni z morzem. Przedstawiono w nim możliwości przekształcenia terenów poportowych i poprzemysłowych przylegających do historycznego centrum. Tereny te odgrywają ważną rolę w przekształceniach struktur miejskich prowadzących do odnowy krajobrazu miasta. W Gdyni stwarzają one szansę na rozwój nowoczesnego śródmieścia, którego miastu brakuje, a także otwarcia...

 • Miasta na prawach powiatu z rozwiniętym przemysłem jako lokalne ośrodki rozwoju na obszarach peryferyjnych polskich regionów

  Most of the growth factors is situated in big cities, especially in metropolitan areas. Questions arise: 1) Whether and what development factors are in the peripheral areas of voivodeships (i.e. outside the functional areas of their capitals)? 2) Can the industry be the driving force of the development of these areas? These questions are related to the discussion on the reindustrialisation of the European Union and the role of...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Influencing the city spatial order by balancing the development of a transportation system - the city of Gdansk example. = Kształtowanie ładu przestrzennego miasta poprzez równoważenie rozwoju systemu transportowego na przykładzie Gdańska

  Publikacja

  - Rok 2011

 • Zespół Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego

  Pracownicy Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego prowadzą różnorakie badania w zakresie szeroko rozumianej architektury, której celem jest planowanie i kształtowanie określonych zasad w aspekcie tez zrównoważonego rozwoju dotyczących architektury, budownictwa i urbanistyki w obszarach miejskich i metropolitalnych. Badania obejmą takie aspekty jak: - Rewitalizacja i odnowa struktur miejskich. - Planowanie i projektowanie...

 • Jak rozwiązać problemy funkcjonowania wód opadowych w warunkach opadu wykraczającego poza powszechnie uznawane standardy

  Publikacja

  - Instal - Rok 2017

  Zagadnienia wód opadowych w warunkach zdarzeń ekstremalnych. Problem ograniczoności znajomości problemu, oparcie się na znanej sobie przeszłości - przykład działań miasta Gdańska. Cezura 1829, 2001 i 2016 na przykładzie Gdańskiego Systemu Wodnego. Dynamika rozwoju zdarzeń, aktywność Miasta, aczkolwiek nigdy 100% bezpieczeństwo nie jest możliwe. Paradoksy. Potrzebne kierunki zmian

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ryszard Strzelecki prof. dr hab. inż.

 • Piotr Lorens prof. dr hab. inż. arch.

  Piotr Lorens – prof. dr hab. inż. arch., prof. nzw. Politechniki Gdańskiej. Po ukończeniu studiów w 1994 roku podjął pracę w Zakładzie Rozwoju Miasta na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Uzyskawszy Stypendium Fulbrighta wyjechał na staż do USA, gdzie w latach 1996-1997 ukończył Special Program for Urban and Regional Studies na Massachusetts Institute of Technology oraz International Training Program na Harvard University...

 • Karolina Krośnicka dr hab. inż. arch.

 • Jacek Namieśnik prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie, zmarł 14 kwietnia 2019 r. w Gdańsku – polski chemik, profesor nauk chemicznych, specjalizujący się w chemii analitycznej i środowiskowej. Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2016–2019. Studia wyższe ukończył w 1972 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1972 r. rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1978 r. obronił...

 • Alicja Sekuła dr hab. inż.

  - 2017 r. - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomia, dyscyplina - finanse; Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, - 2003 r. - stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomia, dyscyplina - ekonomia; Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, - 1997 r. - tytuł magister inżynier - Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, - 1996 r. - tytuł magister inżynier...

 • Ocena zmienności wskaźników dynamiki produkcji wody wodociągowej w aglomeracjach miejskich w latach 1996-2009

  Dynamika procesu poboru wody wodociągowej w wieloleciu na przykładzie wybranych aglomeracji miejskich. Analiza trendów rozwoju zjawiska.

 • Two-state dynamics for replicating two-strand systems

  Publikacja

  Dynamika dwustanowa została zastosowana do opisów układów dwuniciowych, analogicznych do DNA.

 • Historic centre of Gdańsk as a unique example of postwar socialist city creation = Historyczne śródmieście Gdańska jako unikalny przykład powojennej kreacji miasta socjalistycznego

  Publikacja

  - Rok 2015

  The historic centre of Gdańsk, totally destroyed towards the end of the Second World War, became an area of postwar creation of a socialist town. During over a dozen first years, three projects were prepared for implementation within its borders, first in the convention of reconstruction and rest simply as development, for three consecutive historic city complexes: The Main Town (1948), The Old Town (1955) and The Old Suburbs (1958),...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kanalizacja na wsi

  Rozwój kanalizacji na obszarach wiejskich. Dynamika procesów. Problem dysproporcji miasto - wieś. Problem racjonalizacji wydatków. Braki na poziome opracowań w zakresie planowania przestrzennego - strategia rozwoju gminy. Kon sekwencje rutyny w projektowaniu.

 • Projektowanie Urbanistyczne 4, sem. 6 (małe miasta), godz.12:45-15:00

  Kursy Online
  • J. Sołtys
  • I. Czaja
  • D. Kosowski
  • J. Płaczkiewicz
  • A. Rubczak
  • M. de Ciantis

  Celem zajęć jest zapoznanie studentów III roku studiów inżynierskich z problematyką planowania rozwoju organizmów miejskich na przykładzie miasta małego / średniego o różnym położeniu: w aglomeracji (Reda, Pruszcz Gdański), w obszarze metropolitalnym poza aglomeracją (Kartuzy, Puck), na obszarze peryferyjnym regionu (Kościerzyna, Nowy Dwór Gdański). Zadania do wykonania obejmują rozpoznanie uwarunkowań rozwoju i sporządzenie koncepcji...

 • Projektowanie Urbanistyczne 4, sem. 6 (małe miasta), godz.16:15-19:15 (10:30 od 19.05.21)

  Kursy Online
  • J. Sołtys
  • A. Rubczak

  Celem zajęć jest zapoznanie studentów III roku studiów inżynierskich z problematyką planowania rozwoju organizmów miejskich na przykładzie miasta małego / średniego o różnym położeniu: w aglomeracji (Reda, Pruszcz Gdański), w obszarze metropolitalnym poza aglomeracją (Kartuzy, Puck), na obszarze peryferyjnym regionu (Kościerzyna, Nowy Dwór Gdański). Zadania do wykonania obejmują rozpoznanie uwarunkowań rozwoju i sporządzenie koncepcji...

 • Fast dynamics in the optical storage with Langmuira-Blodgett films of a diazocrown ether molecule

  Publikacja

  - JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY - Rok 2008

  Molekuły z resztą azobenzenu badano z punktu widzenia licznych aplikacji wykorzystujących cykle fotoizomeryzacji trans-cis-trans, wiodących do uporządkowania cząsteczek, a nawet do transportu masy w mikroskali. Ważnym ograniczeniem dla tych materiałów jest powolna dynamika procesu porządkowania, wymagającego molekularnych przekształceń. W tej pracy informujemy o filmach Langmuira-Blodgett (LB) pochodnej eteru azokoronowego (29-membered...

 • Pomiędzy ideą i materią - architektura w kontekście zmiennych koncepcji przestrzeni.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Ciągła odnowa i przedefiniowywanie architektury są efektem nieustannie zmieniających się koncepcji przestrzeni. Współczesne koncepcje opierając się zarówno na teoriach nauk przyrodniczych jak i estetyki, nauk społecznych, pozwalają na kształtowanie obiektu architektury jako odpowiedzi na swoisty układ zależności wynikający z szeroko pojmowanego kontekstu. Dynamika kontekstu znajduje swoje odzwierciedlenie w strukturze budynku coraz...

 • Sławomir Grulkowski dr inż.

 • Justyna Martyniuk-Pęczek dr hab. inż. arch.

  Justyna Martyniuk-Pęczek, dr hab. inż. arch., urbanista, architekt światła.  Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, z dodatkową specjalnością architektonicznego projektowania światłem. Podstawowym obszarem jej zainteresowań naukowych jest urbanistyka, w obrębie której skoncentrowała się na trzech nurtach badawczych, a mianowicie: Problemy kształtowania współczesnych przestrzeni publicznych,...

 • Janusz Rachoń prof. dr hab. inż.

  Sprawował urząd rektora w latach 2002-2008 Urodził się 11 sierpnia 1946 r. w Nowym Sączu. Studia wyższe ukończył w 1969 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1969 r. rozpoczął pracę na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, na którym uzyskał w 1975 r. doktorat, a w 1985 r. habilitację. Na stanowisko docenta został powołany w 1989 r., na stanowisko profesora nadzwyczajnego...

 • Uniwersytet przyszłości organizacją fraktalną?

  Publikacja

  - Rok 2006

  Autor proponuje wdrożenie idei organizacji fraktalnej do realiów uniwersytetu, w celu ograniczenia znaczenia barier kulturowych i organizacyjnych i przekształcenia uczelni w kierunku elastycznej organizacji. Takie cechy organizacji fraktalnej jak samoorganizacja, samopodobieństwo, witalność, dynamika i nawigowanie odniesiono do realiów współczenej uczelni wskazując ich znaczenie dla wsparcia rozwoju uczelni w społeczeństwie wiedzy....

 • Wpływ rozwoju Internetu i Electronic Commerce na małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Problem badawczy: zbadanie stanu świadomości oraz próba przedstawienia stanu obecnego wykorzystania nowych technologii, perspektyw rozwoju rynku oraz wzajemnego wpływu na siebie przemian technologicznych związanych z wprowadzeniem w sektorze MSP technologii internetowych oraz wejściem firm sektora MSP na nowo tworzony rynek Electronic Commerce. Cele pracy: zbadanie wpływu, jaki Electronic Commerce oraz Internet wywiera na działalność...

 • Dynamika bezzałogowego aparatu latającego w układzie czterowirnikowego pionowzlotu

  Publikacja

  Działanie maszyn, w tym również pojazdów latających, jest nieodłącznie związane z przekazywaniem oddziaływań siłowych: statycznych i dynamicznych. Dynamika jest działem mechaniki zajmującym się makroskopowym ruchem ciał przy uwzględnieniu przyczyn wywołujących ten ruch. Pierwszym etapem analizy dynamiki konstrukcji są zwykle obliczenia wartości i postaci drgań własnych modelu konstrukcji. Drgania własne zwykle ulegają szybkiemu...

 • Miejski obszar funkcjonalny czy powiat? Problemy ponadgminne i miejsca ich rozwiązywania

  Miasta, także małe, oddziałują na otoczenie wiejskie w dużej mierze poprzez dojazdy do miast do pracy i usług. Tak powstają tzw. miejskie systemy dzienne. Powiązania systemowe powodują, że ich kształtowaniu towarzyszą problemy, których zasięg przekracza granice gmin lub skala właściwa dla ich rozwiązywania przekracza kompetencje jednej gminy. Autor analizuje te problemy oraz możliwe miejsca ich rozwiązywania, porównując planowanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu zmiennych makroekonomicznych

  Artykuł dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 1991-2005. Autor przeprowadził badania mające na celu wskazanie charakterystycznych zmiennych makroekonomicznych mających wpływ na bankructwa firm. Badania te powinny pomóc zwiększyć skuteczność modeli prognozowania upadłości firm opartych tylko na wskaźnikach ekonomiczno-finansowych badanych przedsiębiorstw. W badaniach wykorzystano 17 różnych zmiennych...

 • Night in a big city. Light festivals as a creative medium used at night and their impact on the authority, significance and prestige of a city

  Publikacja

  Cities in times of global urbanization, are looking for completely new marketing methods, one such tool is the creative use of artificial light after dark, in the form of light festivals. This paper aims to introduce the historical development of the phenomenon and contemporary as well as contemporary illuminations / projects of illuminations of Fete des Lumieres festival in Lyon, Luminale in Frankfurt or on a smaller scale Lights...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Weakly nonlinear dynamics of short acoustic waves in exponentially stratified gas

  Publikacja

  Rozpatruje się dynamika krótkich (w porównywaniu z charakterystyczną skalą zmiany gęstości gazu atmosferycznego) fal akustycznych. Wyprowadzone nowe równanie ewolucyjne, które uwzględnia dyspersję i nieliniowy charakter propagacji tych fal. Porównuje sie liniowa i nieliniowa dynamika. Ilustracje propagacji, numeryczne wyliczione na podstawie nowych wzorów, są przedstawione. Indexed and abstracted (from vol. 32(1) 2007) in Science...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Justyna Borucka dr inż. arch.

  Justyna Borucka jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, koordynatorem programu Erasmus i współpracy zagranicznej, a od 2016 roku prodziekanem ds. rozwoju. Jest również członkiem Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP Oddział Wybrzeże). Jej badania koncentrują się na teorii architektury i strategii odnowy miejskiej ze szczególnym wpływem interdyscyplinarnych relacji współczesnej architektury i...

 • New trends in a development of the contemporary lighting forms within the urban environment

  Publikacja

  This paper presents selected issues on the design of urban lighting forms including street luminaires within the urban environment. The purpose of this paper is to show the evolution of urban lighting forms, in terms of their performance, character, and in the context of the progression of new lighting technologies. The authors discuss chosen aspects related to the development of lighting forms and the changing role of lighting...

 • Hanna Obracht-Prondzyńska dr inż. arch.

  Osoby

  Dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska, architektka i urbanistka z doświadczeniem w pracy nad projektami urbanistycznymi m.in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach, RPA, Rumunii etc. Pracowała w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego, gdzie była projektantem planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wspólnie z zespołem, współtworzyła opracowania studialne jak,...

 • Praktyczne problemy zagospodarowania wód opadowych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Pojęcie standardu usługi. Filozofia minimalnego komfortu. Problem oceny ilościowej - brak polskich tradycji. Norma, konflikty, gwałowność zjawisk. Dynamika zmian.

 • Beata Krawczyk-Bryłka dr

  Psycholog, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie zarządzania, adiunkt w Katedrze przedsiębiorczości. 2018 - 2021: Kierownik projektu NCN: „Efektuacyjny model zespołu przedsiębiorczego. Jak działają przedsiębiorcze zespoły odnoszące sukces" od 2016: Quality Standards Lead filaru People management & personal development na studiach MBA Politechniki Gdańskiej 2008 – 2012: Prodziekan ds kształcenia Wzydziału Zarządzania i Ekonomii...

 • Projektowanie urbanistyczne I. Obszary problemowe. Göteborg

  Kursy Online
  • M. Kostrzewska
  • M. Rembeza

  Przedmiotem studio projektowego jest zgłębianie wiedzy na temat transformacji terenów poprzemysłowych oraz ochrony walorów przestrzeni, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dziedzictwo kulturowe i zmiany klimatu.  We współczesnych miastach problem transformacji terenów poprzemysłowych jest niezwykle istotnym elementem planowania i projektowania zrównoważonej przestrzeni miejskiej. Dlatego tak ważne jest, by zgłębiać tę tematykę,...

 • MM/PBSA analysis of molecular dynamics simulations of bovine beta-lactoglobulin: free energy gradients in conformational transitions?

  Publikacja
  • F. Fogolari
  • E. Moroni
  • M. Wojciechowski
  • M. Bagiński
  • L. Ragona
  • H. Molinari

  - Rok 2005

  Praca dotyczy pH zależnych zmian konformacyjnych EF pętli beta-laktoglobuliny. Zmiany te są śledzone za pomocą metod obliczeniowych chemii (dynamika molekularna oraz metody MM/PBSA).

 • Polish small and medium enterprises : chances, barries and challenges

  Publikacja

  - Rok 2006

  Lata dziewięćdziesiąte przyniosły gospodarce polskiej bardzo szybki wzrost sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jego dynamika miała jednak tendencję gasnącą, szczególnie u progu XXI wieku. Wyjaśnienie przyczyn tych zjawisk może stanowić przesłankę dla oceny bieżącej polityki państwa wobec MSP, a także dla formułowania założeń przyszłej polityki na tym obszarze. Prezentowane opracowanie pokazuje, jak działania państwa w zakresie...

 • Romanika Okraszewska dr inż. arch.

  dr inż. arch. Romanika Okraszewska jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W 1996 ukończyła klasę matematyczno-informatyczną w VIII Liceum Ogólnokształcącym  im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku. Absolwentka dwóch wydziałów Politechiki Gdańksiej, w roku 2002 ukończyła studia architektury i urbanistyki a w 2004 zarządzania i ekonomii. W latach...

 • Dziesięć lat prywatyzacji w Polsce. Teoria a praktyka

  Artykuł składa się z trzech części: 1. Motywy i cele polskiej prywatyzacji - teoria transformacji przekształceń własnościowych, rodzaje metod prywatyzacyjnych. 2. Dynamika i aktualny stan prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-2000. 3. Próba oceny skuteczności i efektywności stosowanych metod i ścieżek prywatyzacji.

 • Wpływ zmian struktury demograficznej ludności na lokalny rynek pracy

  Publikacja

  - Rok 2015

  Na wzrost konkurencyjności gospodarki wpływa wiele czynników. Jednym z nich mogą być dostępne zasoby ludzkie. Ważna jest nie tylko dynamika zmian liczby ludności, również jej struktura. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie zmian zachodzących na rynku pracy, będących konsekwencjami zmian struktury demograficznej ludności, które w przyszłości mogą wywierać negatywny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą regionu i kraju....

 • Marek Wysocki dr hab. inż. arch.

  Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, zatrudniony na PG od 15 listopada 1989 r.  w Katedrze Techniki Budownictwa (obecnie Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego). W 2001 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk technicznych, a w 2012 r. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej uzyskał tytuł dr. hab. W maju 2017 roku powołany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego...

 • Badania marketingowe stosowane we wstępnym rozpoznaniu koncepcji nowych produktów

  Publikacja

  - Rok 2008

  Określono podstawowe rodzaje informacji rynkowych niezbędnych na etapie wstępnego rozpoznania koncepcji nowego produktu. Są nimi: wielość rynku i jego dynamika, faza rozwojowa rynku, forma rynku i intensywność konkurencji, wstępna reakcja nabywców na koncepcję nowego produktu oraz dane historyczne dotyczące produktów podobnych. Następnie wskazano metody badawcze służące pozyskiwaniu tych informacji.

 • Dynamic stability and spatial heterogeneity in the indyvidual-based modelling of a Lotka-Volterra gas.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono wyniki symulacji systemu drapieżnik-ofiara. Dynamika populacji jest opisana oddziaływaniami typu Lotki Volterry ala uzyskane efekty przestrzenne różnia się od rozwiązań równań Lotki Voltery. Do analizy wyników symulacji uzyto miary entropii i korelacji. Entropia oscyluje w rytmie zgodnym z całą populacją, zaś średnie wartości korelacji skrosnej są zależne od rozmiarów okna obserwacji.