Wyniki wyszukiwania dla: efektywność inwestycji - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: efektywność inwestycji

Wyniki wyszukiwania dla: efektywność inwestycji

 • Analiza czynników wpływających na ekonomiczną efektywność elektrowni jądrowej

  Publikacja

  W artykule omówiono podstawowe czynniki, które mają wpływ na opłacalność elektrowni jądrowej. Jej efektywność ekonomiczną badano za pomocą wskaźników w postaci zaktualizowanej wartości netto inwestycji (NPV) i uśrednionego jednostkowego kosztu energii elektrycznej (LCOE). Obliczono także jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej w trakcie spłaty zobowiązań kredytowych (COE1) i po okresie spłaty (COE2). Przeprowadzono analizę...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Anna Rzeczycka dr hab.

 • Diversification of investment efficiency in selected economies

  Publikacja

  An assessment of the effectiveness of investments is a key element of investment processes. In order to be comprehensive and exhaustive, it should go beyond the scope of the microeconomic assessment and take into account the macroeconomic calculation of effectiveness. The prerequisite for the effectiveness of investment decisions implemented by private companies is the maximization of the return on the investments. When attempting...

 • Regionalne uwarunkowania aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej

  Publikacja

  - Rok 2008

  Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów kraju stwarza problemy zarówno natury ekonomicznej, społecznej jak i politycznej. Wiele regionów zaliczanych do słabiej rozwiniętych ma aspirację do zmniejszenia luki rozwojowej w stosunku do bogatszych, poprzez przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Podejmowane działania mają na celu zwiększenie ich konkurencyjności na rynku krajowym oraz światowym. Jednym z istotnych...

 • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, BIAŁE CERTYFIKATY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ - ZACHODZĄCE ZMIANY RYNKU ENERGETYCZNEGO POLSKI

  Publikacja

  - Rok 2013

  Artykuł przedstawia zmiany zachodzące na rynku energetycznym krajów europejskich a w szczególności Polski. Omówiono aspekty poprawy efektywności energetycznej, ściśle związanej z systemem białych certyfikatów, będących elementem wsparcia dla planowanych i zrealizowanych inwestycji. Opracowanie przedstawia również krótki opis wdrażania systemu zarządzania energią, mającego na celu poprawę stanu energetycznego budynku czy przedsiębiorstwa,...

 • CHARAKTERYSTYKA I PORÓWNANIE WYBRANYCH MODELI MATEMATYCZNYCH SZACUJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ POZYSKANIA BIOGAZU ZE SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH

  Publikacja

  Przed przystąpieniem do inwestycji dążących do odzysku biogazu, konieczne jest poznanie i określenie czynników wpływających na powstawanie biogazu np.: skład morfologiczny i struktura odpadów, temperatura złoża, odczyn pH, wilgotność, wiek odpadów, przepuszczalność złoża, lokalizacja składowiska. W celu oszacowania zasobności gazowej składowiska należy zastosować miarodajne prognozy ilości i czasowej zmienności produkowanego biogazu...

 • Wpływ ekologicznych czynników roboczych na efektywność układu sprężarkowej pompy ciepła (The impact of environmentally friendly refrigerants on heat pump efficiency)

  Artykuł poświęcony jest zagadnieniu symulacji pracy układu sprężarkowej pompy ciepła. Prawidłowe zaprojektowanie instalacji oraz jej właściwe użytkowanie pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji. Dokładna analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia natomiast dobór elementów systemu o możliwie największej sprawności, a zatem niskim zapotrzebowaniu na energię. Zastosowanie układów opartych o perspektywiczne, proekologiczne czynniki...

 • Marcin Potrykus dr inż.

  Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od 2008 zatrudniony jako Asystent w Katedrze Finansów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W 2015 roku obronił (w dyscyplinie ekonomia) rozprawę doktorską zatytułowaną „Inwestycje alternatywne – opłacalność a ryzyko”. Od 2016 zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Analizy Ekonomicznej i Finansów na Politechnice Gdańskiej. Jego zainteresowania naukowe...

 • Inwestycje i metody badania ich efektywności

  Publikacja

  - Rok 2014

  W czasach dynamicznego postępu technologicznego i ekonomicznego pojęcie "inwestycji" w obszarze funkcjonowania każdego z przedsiębiorstw nabrało szczególnego znaczenia. Aby firma mogła przetrwać i rozwijać się na rynku, poza sprawnością bieżącego działania powinna realizować czynności określone przedsięwzięciami inwestycyjnymi, które wykazywać powinny wysoką efektywnością. To właśnie one mogą prowadzić do zmian z nadwyżek w papiery...

 • Zróżnicowanie efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE

  Publikacja

  Ocena efektywności inwestycji jest kluczowym elementem działalności inwestycyjnej. Aby była ona wszechstronna i wyczerpująca powinna wykraczać poza ramy oceny mikroekonomicznej i uwzględniać makroekonomiczny rachunek efektywności. Celem niniejszego opracowania jest ocena makroekonomicznej efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE.

 • Zrównoważona karta wyników dla hurtowni danych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł przedstawia koncepcję Zrównoważonej karty wyników, dostosowanej do potrzeb badania efektywności technologii informatycznych (IT) w firmie oraz jej szczególny przypadek zaprojektowany dla hurtowni danych. Hurtownie danych są systemami informatycznymi, których zadaniem jest gromadzenie i dostarczanie informacji wspomagającej zarządzanie. Dlatego zaproponowane perspektywy uwzględniają rolę informacji w organizacji.