Wyniki wyszukiwania dla: estetyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: estetyka

Wyniki wyszukiwania dla: estetyka

 • Estetyka i Krytyka

  Czasopisma

  ISSN: 1643-1243 , eISSN: 2353-723X

 • Estetyka elewacji docieplanych metodą lekko-mokrą

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artukuł opisuje błedy wykonawcze w wykonywaniu termomodernizacji budynków metodą lekką-mokrą. Omawia problem porastania elewacji glonami i porostami i wskazuje na sposób zabezpieczania elewacji docieplonych metodą lekką-mokrą.

 • Estetyka niekontrolowana czyli kontrowersje i nowe odczytania

  Publikacja

  - Rok 2011

  Należy zwrócić uwagę na fakt,że wiodąca rola teorii wobec kiełkujących formacji artystycznych manifestuje się niezależnie od historycznej epoki, stylu i dziedziny sztuki. Dotyczy to także architektury współczesnej i jej nowatorów.

 • Estetyka i architektura na rozdrożu = The aesthetics and the architecture at the crossroads

  Publikacja

  - Rok 2013

  Opis dzieła architektury w formie refleksji estetycznej następuje w innym przedziale czasowym niż samo zaistnienia artefaktu w przestrzeni-Estetyka oraz krytyka architektoniczna nie posługują się wspólnym językiem naukowym.Estetyka i architektura sa wyrażane odmiennymi językami opisu zjawisk.Utrudnia to wzajemne odczytanie intencji oceniającego i twórcy.

 • Estetyka dominatą dzisiejszego mostownictwa - wnioski z analiz pewnego kwartalnika

  Publikacja

  Praca dotyczy ogólnych problemów kształtowania konstrukcji mostowych z uwzględnieniem estetycznych walorów konstrukcji typowo inżynierskich jakimi są obiekty mostowe.

 • Estetyka domu jak element warunkujący poczucie przynależności w procesie zamieszkiwania

  Publikacja

  - Rok 2016

  Dom jest formą schronienia, która stanowi przedmiot w złożonym procesie zamieszkiwania. Jednym z aspektów decydujących o doświadczaniu poczucia utożsamiania w tym procesie jest estetyka tego domu. Dbałość o jej spójność z oczekiwaniami przyszłych mieszkańców i wpasowanie w zastane otoczenie wydają się oczywistym zadaniem architekta. Jednak w przypadku istniejących osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych, zwanych potocznie blokowiskami,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • CAMERA OBSCURA. HISTORIA, TEORIA I ESTETYKA FOTOGRAFII

  Czasopisma

  ISSN: 1734-9826

 • Filozofia i estetyka

  Kursy Online
  • P. Czyż

  Dzień dobry, witamy na stronie naszego kursu. Będziemy zajęcia prowadzić przez platformę MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJkZTczMTEtN2FkNy00OTE4LWE1YWItN2MyNzk4NWRiZTQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%22744d498a-011e-4d0b-8a3d-08b49c9156ff%22%7d

 • Filozofia i estetyka

  Kursy Online
  • P. Czyż

  Zapraszam na wykłady zdalne z Filozofii i Estetyki.  

 • Estetyka i prostota. Jak zbudować dobry szablon kursu?

  Wydarzenia

  11-02-2022 13:00 - 11-02-2022 15:00

  Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza na kolejne szkolenie: Joanna Czerska (WZiE) poprowadzi warsztat nt. tworzenia szablonów kursów na platformie eNauczanie.

 • Wielkomiejskie budowle mostowe dla ruchu pieszego w Japonii. W: Projektowa- nie, budowa i estetyka kładek dla pieszych. Ed. K. Flaga, W. Średniawa. Kraków: P. Krak. Wydz. Inż. Ląd. Kated. Bud. Mostów i Tuneli**2003 s. 165- 172, 14 rys. bibliogr. 1 poz. Cykl seminariów: Projektowanie, Budowa i Estetyka Kładek dla Pieszych. Kra- ków, 8 października, 5 listopada, 3 grudnia 2003 r.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Omówiono kilka przykładów budowli mostowych typowych dla dzisiejszej komuni-kacji pieszej w dużych miastach Japonii. rozważania obejmują kładki, galeriei pomosty - inaczej platformy komunikacyjne.

 • Zjawisko interakcji idącego człowieka i drgającego podłoża konstrukcji inży-nierskiej. W: Projektowanie, budowa i estetyka kładek dla pieszych. Ed. K.Flaga, W. Średniawa. Kraków: P. Krak. Wydz. Inż. Ląd. Kated. Bud. Mostów i Tuneli**2003 s. 51-70, 11 fot. 4 rys. 21 wykr. bibliogr. 12 poz. Cykl seminariów: Projektowanie, Budowa i Estetyka Kładek dla Pieszych. Kra-ków, 8 października, 5 listopada, 3 grudnia 2003 r.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono podstawy mechaniki chodu, wyniki badań eksperymentalnych i propozycję matematycznego opisu zjawiska dostosowania kroku człowieka do drgań konstrukcji. W części eksperymentalnej przedstawiono stanowisko badawcze wyposażone w bieżnię stacjonarną umieszczoną naplatformie pomiarowej podłączo-nej do siłownika wywołującego drgania o zadanej częstotliwości i amplitudzie. Porównano wyniki symulacji numerycznej z pomiarami...

 • O wzajemnych relacjach czlowieka, przyrody, ogrodu i miasta.

  Publikacja

  tematem artykułu jest zmieniający się w czasie stosunek człowieka do przyrody. autorka rozważa przyczyny ukształtowania się ich wzajemnej dychotomicznej relacji, która z czasem przeniosła się także na wytwory działalności człowieka jakimi są ogród i miasto. następnie przechodzi do problemu znaczenia przyrody w kształtowaniu się idei piękna oraz omawia relacje człowieka i przyrody na przykładzie jego dzieł: ogrodu i w miasta -...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Daleki widok jako kategoria estetyczna (Gdańsk i okolice)

  Publikacja

  W artykule, posługując się przykładami z Gdańska, podjęto próbę ukazania i znaczenia dalekich widoków w aspekcie estetycznym.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Morska fasada Gdyni - legendarna idea i jej współczesne interpretacje

  Publikacja

  Wizja morskiej fasady Gdyni stworzona została w latach trzydziestych XX wieku, w legendarnych projektach Dzielnicy Reprezentacyjnej. Realizację tej koncepcji przerwał jednak w 1939 r. wybuch wojny. Dziś temet morskiej fasady Gdyni podjęty został przez współczesnych urbanistów, lecz wizja którą przed nami roztaczają budzi wiele wątpliwości. Nastawione na dużą intensywność i gęstość zabudowy współczesne koncepcje w niewystarczającym...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Odczuwanie przestrzeni, czyli architektura jako lekarstwo

  Publikacja

  Recenzja książki, Esther M. Sternberg, Healing Spaces: The Science of Place and Well-Being , The Belknap press of Harvard University press, 2010, ISBN 978-0-674-05748-7

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ideologia w ogrodzie, przyrodzie i krajobrazie

  Publikacja

  autorka podejmuje próbę prześledzenia oddziaływania rozmaitych ideologii na sposób postrzegania przyrody, ogrodów i krajobrazu. dociekania rozpoczyna od xvii wieku, od związku ogrodów geometrycznych z francuskim absolutyzmem (wersal), następnie omawia wpływ brytyjskiej myśli liberalnej na ideę ogrodu swobodnego (j. addison i partia wigów), rozważa zależność pomiędzy ideałem wolności a sposobem rozumienia roli przyrody w czasie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • UN Studio- Nowe trendy w architekturze

  Publikacja
  • M. Zboińska

  - Estetyka i Krytyka - Rok 2009

  Celem recenzji jest prezentacja oraz ocena nowatorskich metod projektowych znanej awangardowej grupy projektowej z Holandii - UN Studio. Analiza monograficznej książki "Move" autorstwa Bena van Berkela i Caroline Bos w kontekście dorobku współczesnej światowej praktyki architektonicznej prowadzi do wniosku, że proponowane przez UN Studio metody projektowe oraz nietuzinkowy pogląd na dziedzinę architektury wnoszą znaczący wkład...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Miasto w reżimie konsumpcji

  Artykuł dotyczy kwestii ładu w przestrzeni, podporządkowanemu współczesnym przemianom cywilizacyjnym, które stwarzają pokusę odrzucania reguł przy realziacji nowych inwestycji miejskich.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zwischenruf

  Publikacja

  - Rok 2007

  Na przykładzie łącznika pomiędzy budynkami Królewskiej Szkoły Baletu i Opery Królewskiej w Covent Garden (Londyn), podkreślono aktualne trendy w budownictwie skierowane na integrowanie formy (estetyka) z przeznaczeniem budowli (konstrukcja).

 • Ergonomics as a beauty creator.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Najczęściej w nauczaniu ergonomii podkreślamy związki ergonomii z komfortem pracy. W czasach gdy człowiek opanował technologię na tyle, że zapewnienie właściwych warunków pracy jest tylko kwestią woli a nie technologii, pojawia się konieczność dostosowania wyrobu do potrzeb zmysłowych człowieka. W pracy wskazano, że takie elementy jak piękno, elegancja, estetyka czy wygoda eksploatacji wyrobu mogą być zapewnione lub wręcz możliwe...

 • Pozaakustyczne wymagania dotyczące ekranów przeciwhałasowych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Jednym ze sposobów zmniejszenia uciążliwości związanej z istniejącym poziomem hałasu jest budowa ekranów akustycznych. Podstawowym kryterium doboru rozwiązania materiałowo - konstrukcyjnego ekranu jest uzyskanie pożądanych parametrów akustycznych. W projektowaniu ekranów należy również uwzględnić pozaakustyczne elementy, takie jak: warunki bezpieczeństwa i użytkowania oraz estetyka obiektu, które są tematem niniejszego referatu.

 • Ergonomia kreatorem piękna.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W nauczaniu ergonomii podkreślany jest związk ergonomii z komfortem pracy, dostosowaniem produktu do potrzeb użytkownika. Autor zwraca uwagę na związek pięka z ergonomią, czyli konieczność dostosowania wytworu do potrzeb zmysłowych człowieka. W artykule wskazano, że takie elementy jak piękno, elegancja, estetyka czy wygoda eksploatacji wyrobu mogą być zapewnione lub wręcz możliwe przez stosowanie rozwiązań ergonomicznych.

 • Między klasycyzmem a awangardą, czyli nurt umiarkowanego modernizmu w architekturze Gdyni 1920-1939

  Ewolucja form modernistycznych architektury okresu międzywojennego wyznaczana była w dużym stopniu przez stosunek do spuścizny klasycznej. Obserwujeny to zarówno w architekturze europejskiej,jak i w architekturze polskiej. Na jednym biegunie znajdowanła się estetyka tradycyjna, historyzująca, a na drugim jej przeciwieństwo - modernistyczna awangarda. Między tymi skrajnościami rozwijała się w architekturze cała paleta form pośrednich,...

 • MOST PODWIESZONY kreowanie przestrzeni i konsekwencje konstrukcyjne

  Publikacja

  - Builder - Rok 2017

  Projektowanie i budowa - wyzwania dla projektantów i wykonawców mostów. Mosty podwieszone i wiszące ich estetyka i konsekwencje strukturalne. Artykuł dotyczy aspektów estetycznych i konstrukcyjnych zaprojektowanych pylonów dla mostów podwieszonych lub wiszących. Autor zwraca uwagę na fakt, że niezwykłe rozwiązanie konstrukcyjne zastosowane do kładki lub małego wiaduktu może działać prawidłowo dzięki zjawiskom efektu skali. Nadzwyczajne...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Poszukiwanie piękna w architekturze ponowoczesnej w twórczości SANAA

  Publikacja

  - Rok 2012

  Jesteśmy świadkami i jednocześnie uczestnikami przemian cywilizacyjno-kulturowych, jakie dokonują się we współczesnym świecie. Również estetyka jest dyscypliną w fazie poszukiwań, która próbuje na nowo odnaleźć swoją formułę.W centrum współczesnej estetyki znajdują się sztuki przestrzeni, wśród których prym wiedzie architektura uwikłana w odwieczną aporię piękna i użyteczności . Ważne i istotne wydaje się pytanie czym jest piękno...

 • Ocena oddziaływania na krajobraz. Przypadek Rospudy. Cz. I.

  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykule zaprezentowana została ocena oddziaływania na krajobraz, wykonana przez autorkę w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko obwodnicy Augustowa w 2008 r. Omówiono zakres i etapy studiów krajobrazowych. W szczególności przedstawiono zakres zebranych danych wyjściowych, studiów terenowych, właściwej oceny eksperckiej oraz graficznych wyników badań. Ocena ekspercka objęła analizę uwarunkowań planistycznych, opis...

 • Inspiracje akustyczne w kreowaniu architektury sal widowiskowych

  Publikacja
  • K. Lipińska

  - Rok 2011

  Gdyby zaprojektowanie sali widowiskowej sprowadzałoby się do zapewnienia świetnej akustyki to sensowność niniejszej rozprawy byłaby nikła. W historii architektury niejednokrotnie podejmowano problem dualizmu architektury (tj. jednoczesne wystąpienie warstwy artystycznej i utylitarnej) próbując rozstrzygnąć nadrzędność estetyki nad użytecznością czy też odwrotnie. W rozprawie podjęto tą problematykę w kontekście sal widowiskowych,...

 • In Search of Naval Beauty. Historical Study of Ship Architecture

  Publikacja

  - Rok 2018

  Designing ships is no mean achievement. In the old days, constructors focused on making their ships visually appealing, while paying scant regard to the living conditions of the crew. Such an approach reflected the state of the art in ship building at the time as well as the social order prevalent in those days. A breakthrough came no earlier than at the turn of the 19th / 20th centuries. The industrial revolution brought along...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ przepisów budowlanych w zakresie oświetlenia na kształtowanie formy architektonicznej budynku

  Publikacja

  Głównym celem artykułu było zbadanie wpływu norm budowlanych na projekt formy architektonicznej w kontekście światła dziennego i elektrycznego. Aby osiągnąć ten cel, w okresie kwiecień-czerwiec 2020 r. w ramach działań w międzynarodowym programie Solar heating and Cooling prowadzonym przez International Energy Agency (IEA) – Task 61: Integrated Solutions for Daylight and Electric Lighing; Subtask A: User perspective and requirements...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Mark Fisher. Dziwaczne i osobliwe. Przekład i posłowie: Andrzej Karalus i Tymon Adamczewski

  Publikacja

  Dziwaczne i osobliwe to zbiór esejów, w których autor dowodzi, że wiele spośród znanych dzieł kultury można opisać kategoriami dziwaczności lub osobliwości. Pojęcia te, choć bardzo do siebie zbliżone, nie są tożsame. Oba kojarzone są z horrorem lub literaturą sceince fiction, ale wykraczają poza jego ramy. Dotykają tego, co zewnętrzne i nieznane, niepokojące, ale niekoniecznie przerażające. Kategorie dziwaczności i osobliwości...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mark Fisher: od hauntologii do estetyki zewnętrzności

  Publikacja

  W artykule zrekapitulowany zostaje projekt estetyki zewnętrza Marka Fishera, tak jak został zarysowany w artykułach i książce Dziwaczne i osobliwe. Artykuł osadza poszukiwania Fishera w szerszej ramie pojęciowej (w kontekście tzw. brytyjskiej teorii spekulatywno-kulturowej), jak i na tle wątków akceleracjonistycznych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Long way to awareness. Architecture and Aesthetic at the crossroads

  Publikacja

  - Rok 2012

  The architectural criticism is not invited to the common analysis of the architecture together with the aesthetics. The aesthetics judges entireties whereas criticism describes the architecture from the aesthetic point of view without using common scientific language. Research areas are not located in the joint research space! The result is the ambiguity of critical judgments, the ambiguous estimation of an architectural work....

 • Analiza i estetyzacja ręcznie rysowanych schematów blokowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule opisano koncepcję systemu do rozpoznawania, analizy i estetyzacji ręcznie rysowanych schematów blokowych. Rozumienie struktury rysunków schematów opiera się na zaproponowanej gramatyce grafowej FlowGram. Sformułowane kryterium oceny estetyki schematów blokowych pozwala na ich estetyzację. Pokazano również pierwsze eksperymenty z aplikacją realizującą zaproponowane koncepcje

 • Sprawy estetyki starych mostów w Tczewie = Aesthetic matters of the old bridges in Tczew

  Publikacja

  - Rok 2008

  Na tle dziejów historycznych mostów w Tczewie przeanalizowano sprawy ich estetyki i dziedzictwa wyznaczające krajobraz kultury danego miejsca.

 • Natura a architektura - filozoficzne postawienie problemu.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Postęp w rozwoju cywilizacji związany z rozszerzeniem sfery ludzkiej wolności oddala nas od natury poprzez jej uprzedmiotowienie. Przyroda postrzegana estetycznie pełni w nowoczesnym społeczeństwie funkcją kompensującą te przedmiotowe do niej odniesienia co jest szczególnie widoczne w architekturze odzyskującej przyrodę jako krajobraz.

 • Wariantowa koncepcja architektoniczno-konstrukcyjna kładki dla pieszych nad autostradą.

  Publikacja

  W referacie przedstawiono efekty studium architektoniczno - konstrukcyjnego kładek dla pieszych nad autostradą. Opisano konstrukcję i wykonano szereg wizualizacji numerycznych ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia.

 • Aktualne aspekty nietechniczne w kształtowaniu kładek dla pieszych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W swoim rozwoju historycznym kładki dla pieszych przechodziły różne etapy - od tych tkwiących głęboko w swoim środowisku naturalnym poprzez te zintegrowane ściśle z zabudową dawnego miasta, do kłądek ''praktycznego materializmu''. Dzisiaj czyni starania o istotne zharmonizowanie kładek z otaczającym je środowiskiem, ''wpuszczające'' niekiedy przyrodę na samą konstrukcję kładki.

 • Mural i jego rola w przestrzeni zurbanizowanej

  Publikacja

  - Rok 2016

  Czym tak naprawdę jest mural? Definicji jest bardzo wiele. Według Słownika języka polskiego PWN mural to „wielkie malowidło wykonane bezpośrednio na ścianie budynku”. Pierwotnymi malowidłami tego typu były prace naskalne z epoki paleolitu. Następnie ważnymi epokami dla rozwoju tego typu prac był starożytny Egipt i starożytny Rzym. Samo słowo „mural” pochodzi z języka hiszpańskiego (h. mural – ścienny; malarstwo ścienne). To dzięki...

 • Mural - kiedy wandalizm staje się sztuką

  Publikacja

  - Rok 2016

  Całość mojego referatu rozpoczęłam od przytoczenia opinii na temat tego czym tak naprawdę jest mural. Następnie skupiłam się na pochodzeniu współczesnego muralu. Odpowiedziałam na pytanie skąd, w jaki sposób i dlaczego pojawiły się rysunki ścienne. Przechodząc od malarstwa jaskiniowego sprzed 32 tysięcy lat, przez malarstwo starożytnego Egiptu, hasła wypisywane na murach starożytnego Rzymu, mural propagandowy Meksyku z lat 20....

 • Estetyzacja schematów blokowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Omówiono potrzebę estetycznego prezentowania obiektów graficznych. Zaprezentowano kryterium pozwalające oceniać poziom estetyki schematu blokowego.

 • Kamil Rajkowski mgr

  Osoby

 • sem I_KAMiUP_M.G+A.M

  Kursy Online
  • A. Malinowska
  • M. Gerigk

  KATEDRA ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ sem. I, r.a. 2022/2023 Prowadzący zajęcia:   dr inż. arch. Mateusz Gerigk  mgr inż. arch. Agnieszka Malinowska   PODSTAWA ZALICZENIA ZAJĘĆ Projekt Architektoniczny I Podstawą zaliczenia jest: – terminowe oddanie projektu Struktury przestrzenne i Projekt małego obiektu użyteczności publicznej. – uzyskanie pozytywnych ocen z przeglądów i projektów – systematyczne...

 • HISTORIA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ

  Kursy Online
  • B. Macikowski

  HISTORIA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ Cykl wykładów jest poświęcony jest tematyce rozwoju myśli architektonicznej w okresie XIX i XX wieku. Złożoność procesów i dynamika przemian ideowych, społecznych i technicznych wpłynęła w sposób znaczący na przemiany i rozwój w dziedzinie architektury i urbanistyki. W ramach cyklu wykładów streszczony zostanie ten niezwykle ciekawy czas, omówione zostaną zarówno dzieła jak i postaci, które do...