Wyniki wyszukiwania dla: gospodarka narodowa - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: gospodarka narodowa

Wyniki wyszukiwania dla: gospodarka narodowa

 • Gospodarka Narodowa

  Czasopisma

  ISSN: 0867-0005 , eISSN: 2300-5238

 • Absencja chorobowa - szacunek niewytworzonego PKB

  Koszty pośrednie spowodowane absencją chorobową bądź prezenteizmem pracowników są sporadycznie uwzględniane w polskich analizach ekonomicznych. Nie szacuje się wielkości utraconego PKB na skutek chorób, przedwczesnych zgonów, długiego dochodzenia do zdrowia oraz nie uwzględnia w wycenach farmakoekonomicznych. Brakuje jednolitej metodologii obliczania kosztów pośrednich. Celem opracowania jest oszacowanie, ile gospodarka narodowa...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ zmian demograficznych na rozwój gospodarki narodowej

  Współczesne trendy demograficzne odnoszące się do zjawiska starzenia się społeczeństwa skłaniają do analizy skutków zapaści ludności i ich wpływu na gospodarkę narodową. Problem zmian demograficznych nie dotyczy jedynie obserwacji związanych z przyrostem naturalnym, trwaniem ludzkiego życia czy migracją, dodatkowo odnosi się do zjawisk ekonomicznych, gdzie wzajemne powiązania o charakterze demograficzno-ekonomicznym stają się oczywiste....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zatrudnienie

  Publikacja

  Przezwyciężenie negatywnych skutków bezrobocia wymaga poszukiwania różnych metod, które mogą przyczynić się do ogranizcenia skali zjawiska. Niewatpliwie ważny jest proces inwestycji realizowany przez przedsiębiorstwa, który może przyczynić się do zmian w poziomie i strukturze zatrudnienia. Stwarzanie odpowiednich warunków sprzyjających inwestowaniu w gospodarce wydaje się nie tylko istotnym czynnikime wzrostu gospodarczego, ale...

 • ZMIANA STRUKTURY DOCHODÓW W POLSCE W RELACJI KAPITAŁ–PRACA Z UWZGLĘDNIENIEM SEKTORÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

  Streszczenie w języku polskim: Dynamiczne zmiany strukturalne dokonujące się w gospodarce polskiej, dążącej do osiągnięcia rozwoju zbliżonego do gospodarek najbardziej rozwiniętych UE i związana z tym zmiana w zatrudnieniu oraz zaangażowaniu kapitału w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej, skłaniają do podjęcia badań dotyczących zmian relacji dochodowych w układzie kapitał-praca w poszczególnych sektorach gospodarki i...

 • Wykorzystanie zasobów pracy w wybranych gospodarkach UE

  Publikacja

  Jednym z głównych czynników przesądzających o poziomie rozwoju gospodarki narodwej są zasoby pracy. Stopień ich wykorzystania może decydować o pozycji danego kraju na rynku międzynarodowym. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie stopnia wykorzystania zasobów pracy w wybranych gospodarkach UE oraz uwidocznienie na jakim etapie przeobrażeń znajduje się gospodarka polska.

 • Zróżnicowanie efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE

  Publikacja

  Ocena efektywności inwestycji jest kluczowym elementem działalności inwestycyjnej. Aby była ona wszechstronna i wyczerpująca powinna wykraczać poza ramy oceny mikroekonomicznej i uwzględniać makroekonomiczny rachunek efektywności. Celem niniejszego opracowania jest ocena makroekonomicznej efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE.

 • Technologie informacyjne i komunikacyjne w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju

  Publikacja

  - Rok 2010

  Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne (icts - information and communication technologies) to jeden z najważniejszych elementów, który stanowi o stanie krajowej - jak i światowej - gospodarki. w literaturze można spotkać się z pew-ną dychotomią pojęciową icts. z jednej strony icts są traktowane jako sektor gospodarki, który dostarcza dóbr i usług it, przyczyniając się do wzrostu go-spodarczego i zmieniając strukturę...

 • Diversification of investment efficiency in selected economies

  Publikacja

  An assessment of the effectiveness of investments is a key element of investment processes. In order to be comprehensive and exhaustive, it should go beyond the scope of the microeconomic assessment and take into account the macroeconomic calculation of effectiveness. The prerequisite for the effectiveness of investment decisions implemented by private companies is the maximization of the return on the investments. When attempting...

 • Rola sektora ICT w gospodarce polskiej

  sektor ict ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia produktywności oraz pobudzenia innowacji w wielu krajach. dla krajów transformujących się, takich jak polska, rozwój sektora ict jest warunkiem koniecznym dla szybszego niwelowania różnic w poziomie i tempie rozwoju gospodarczego między najlepiej rozwiniętym krajami a krajami rozwijającymi się (transformującym sięi).celem niniejszego artykułu jest analiza stanu sektora ict w polsce,...

 • Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zatrudnienie

  Publikacja

  Przezwyciężenie negatywnych skutków bezrobocia wymaga poszukiwania różnych metod, które mogą przyczynić się do ogranizcenia skali zjawiska. Niewatpliwie ważny jest proces inwestycji realizowany przez przedsiębiorstwa, który może przyczynić się do zmian w poziomie i strukturze zatrudnienia. Stwarzanie odpowiednich warunków sprzyjających inwestowaniu w gospodarce wydaje się nie tylko istotnym czynnikime wzrostu gospodarczego, ale...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wybrane aspekty rynku pracy w krajach grupy Wyszehradzkiej po przystąpieniu do UE

  Na poczatku lat 90-tych XX wieku Polska, czechy, Słowacja i Węgry rozpoczęły transformację, której celem było wprowadzenie mechanizmów gospodarki rynkowej. Konsekwencją ropoczętych zmian były przeobrazenia w systemie funkcjonowania gospodarek wspomnianych krajów, w szczególności w formie własności i mechanizmie alokacji zsobów czynników produkcji. Zróżnicowany poziom rozowju gospodarek tworzacych Grupe Wyszehradzką, różne decyzje...