Wyniki wyszukiwania dla: historia architektury - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: historia architektury

Wyniki wyszukiwania dla: historia architektury

 • Historia Architektury

  Kursy Online
  • B. Macikowski

  Cykl wykładów mający na celu pokazanie w przekrojowy sposób procesy, przemiany oraz szeroko rozumiany rozwój myśli architektonicznej od prehistorii do współczesności. Celem zajęć jest uświadomienie roli architektury w życiu i rozwoju społecznym na przestrzeni dziejów wskazując na znaczenie cech materialnych, technicznych, kulturowych, społecznych czy politycznych. Kurs ma uświadamiać integralność rozwoju historycznego architektury...

 • HISTORIA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ

  Kursy Online
  • B. Macikowski

  HISTORIA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ Cykl wykładów jest poświęcony jest tematyce rozwoju myśli architektonicznej w okresie XIX i XX wieku. Złożoność procesów i dynamika przemian ideowych, społecznych i technicznych wpłynęła w sposób znaczący na przemiany i rozwój w dziedzinie architektury i urbanistyki. W ramach cyklu wykładów streszczony zostanie ten niezwykle ciekawy czas, omówione zostaną zarówno dzieła jak i postaci, które do...

 • Historia architektury GP

  Kursy Online
  • B. Macikowski

  Kurs przedstawia zarys historii architektury od starożytności do XX w. Profil przedmiotu ma na celu dać podstawy do rozumienia procesów rozwoju zachodzących w architekturze na przestrzeni dziejów związanych z szeroko rozumianymi z przemianami cywilizacyjnymi, technicznymi, społecznymi itp. 

 • Historia architektury i urbanistyki współczesnej

  Kursy Online
  • R. Ruczyński
  • M. Kostrzewska
  • Ł. Bugalski
  • B. Macikowski

  Podczas zajęć studenci zaznajamiają się z rozwojem nowoczesnej myśli architektonicznej i urbanistycznej od czasów rewolucji przemysłowej po współczesność. Zajęcia obejmują 20 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń.  

 • Historia Architektury Powszechnej I 2022/23

  Kursy Online
  • M. Sołtysik
  • A. Orchowska-Smolińska
  • G. Bukal
  • B. Macikowski

  Kurs Historii Architektury Powszechnej  I (HAPow I)  jest kursem obowiązkowym na 1 semestrze Wydziału Architektury PG studiów I stopnia (inżynierskim). Trwa 15 tygodni i zakończony jest egzaminem pisemno-rysunkowym. Kurs składa się z cotygodniowych dwugodzinnych wykładów oraz cotygodniowych dwugodzinnych ćwiczeń.   Tematyka kursu  obejmuje historię architektury świata zachodniego, począwszy od czasów najdawniejszych (Prehistoria),...

 • Historia Architektury Polskiej II (2022/23

  Kursy Online
  • P. Samól
  • J. Szczepański
  • S. Kowalski
  • R. Hirsch

  Kurs wspomagający zajęcia z Historii Architektury Polskiej 2 obejmuje zasadnicze materiały z wykladów w j. polskim oraz obsługę ćwiczeń (wgrywanie prac/ocena) realizowanych w semestrze zimowym 2022/23.

 • Historia Architektury Polskiej I - sem. IV, st. inż, 2021/2022

  Kursy Online
  • A. Piwek
  • P. Samól
  • J. Szczepański
  • S. Kowalski
  • R. Hirsch

  Historia Architektury Polskiej I składa się z 15 tematów dotyczących sztuki i techniki budowania na ziemiach polskich w średniowieczu (+ kilka odniesień do prehistorii - Biskupina). Ćwiczenia do tematów wykładów polegają na szkicach, analizie rozwiązań historycznych oraz testach (on line). Cały kurs kończy się kolokwium zaliczającym. Kontynuacją kursu jest Historia Architektury Polskiej II dotycząca okresu nowożytnego (do 1795...

 • Aktualności teorii architektonicznych

  Publikacja

  - Rok 2011

  Teoria architektury nie może istnieć i rozwijać się bez praktyki w dziedzinie architektury. obecnie teoria architektoniczna ma postać metastruktury intelektualnej silnie zblizonej do dyscyplin takich jak krytyka architektoniczna, historia architektoniczna czy filozofia twórczości- stanowi samodzielna jakość naukową.lista dziedzin naukowych,które wciela do swego dyskursu współczesna teoria architektoniczna, ewoluuje jak każda...

 • Historia we współczesności. Pas Nadmorski w Gdańsku : dobro wspólne na miarę metropolitalną

  Publikacja

  W ramach prowadzonych w semestrze letnim 2010/2011 przez Katedrę Historii, Teori Architektury i Konserwacji Zabytków cyklu otwartych wykładów ''Historia we współczesności'', dr Bartosz Macikowski wygłosił 18 maja 2011 r. wykład na temat Pasa Nadmorskiego w Gdańsku. Artykuł w ''Piśmie PG'' poświęcony tematyce poruszonej na wykładzie opracowany został przez autorów części urbanistycznej społecznej koncepcji zagospodarowania Pasa...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Piotr Samól dr inż. arch.

  Piotr Samól jest adiunktem w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Ukończył architekturę i historię. Jego badania skupiają się na zagadnieniach historii architektury oraz urbanistyki Gdańska i regionu nadbałtyckiego. Rozprawę doktorską (nauki techniczne, architektura i urbanistyka) o architekturze kościołów dominikańskich w dawnym państwie zakonu krzyżackiego...

 • Antynomie współczesnej architektury sakralnej

  Publikacja

  - Rok 2008

    Architekturę sakralną XX wieku cechowała niespotykana wcześniej różnorodność formuł artystycznych. Przyczyną takiego stanu rzeczy było pojawienie się na przełomie XIX i XX wieku nowych idei teologicznych i koncepcji artystycznych, które pozostawały w sprzeczności z bardziej tradycyjnymi ujęciami. Jednym z ważnych zjawisk ideowych, które naruszyły dotychczasowe podstawy budownictwa kościołów, było...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • #CiekawiNauki – Fascynujące życie zabytków

  Wydarzenia

  19-03-2020 18:00 - 19-03-2020 20:00

  Politechnika Otwarta zaprasza na 8. spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. Tematem będą gdańskie zabytki.

 • Architektura jako nauka:eksperyment - teoria - historia

  Publikacja

  - Rok 2019

  Autorka prezentuje architekturę jako dyscyplinę naukową. Ukazuje trzy obszary badawcze architektury: eksperyment, teorię i historię. Przedstawia elementy projektowanie architektonicznego jako pewien typ eksperymentu naukowego. Ukazuje również rolę teorii architektury i historii architektury w problematyce badawczej tej dyscypliny. Przedstawia całe zagadnienie w szerokim kontekście kulturowym - od czasów antycznych po współczesne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dyscyplina naukowa architektura okrętów na Wydziale Politechniki Gdanskiej - historia i nowe wyzwania

  Publikacja

  - Rok 2012

  Referat prezentuje dorobek Katedry Architektury Morskiej i Przemysłowej WA PG w dyscyplinie naukowej architektura okrętów. Opisane zostały osiągnięcia prof. W. Urbanowicza, prekursora architektury okrętów oraz twórcy dyscypliny oraz jego następców - od roku 1950 do 2009.

 • XXXIV Wieczór z Ekonomią

  Wydarzenia

  28-01-2021 18:00 - 28-01-2021 20:00

  WZiE zaprasza na spotkanie online w ramach Wieczoru z Ekonomią. Gościem będzie dr hab. Adam Leszczyński, prof. Uniwersytetu SWPS, autor książki „Ludowa historia Polski” (VI miejsce w rankingu magazynu „Książki”).

 • Języki projektowania HDL-stary!

  Kursy Online
  • M. Wójcikowski
  • A. Bekasiewicz

  Cel przedmiotu: Zapoznanie z metodami projektowania i symulacji cyfrowych układów programowalnych i ASIC z wykorzystaniem języków opisu sprzętu. Treści przedmiotu: 1. Wprowadzenie, znaczenie i zastosowania języków HDL. Historia powstania języka Verilog. 2. Poziomy opisu sprzętu (Verilog). 3. Metodologie projektowania. Prosty przykład. 4. Składnia języka Verilog. 5. Typy danych. 6. Zadania systemowe i dyrektywy kompilatora. 7....

 • Języki projektowania HDL 2021/22

  Kursy Online
  • M. Wójcikowski

  Cel przedmiotu: Zapoznanie z metodami projektowania i symulacji cyfrowych układów programowalnych i ASIC z wykorzystaniem języków opisu sprzętu. Treści przedmiotu: 1. Wprowadzenie, znaczenie i zastosowania języków HDL. Historia powstania języka Verilog. 2. Poziomy opisu sprzętu (Verilog). 3. Metodologie projektowania. Prosty przykład. 4. Składnia języka Verilog. 5. Typy danych. 6. Zadania systemowe i dyrektywy kompilatora. 7....

 • Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej

  Wydarzenia

  19-05-2018 19:00 - 20-05-2018 01:00

  Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej. Program w Aktualnościach na stronie pg.edu.pl/otwarta.

 • Janusz Smulko prof. dr hab. inż.

  Urodził się 25 kwietnia 1964 r. w Kolnie. Ukończył w 1989 r. z wyróżnieniem Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, specjalność aparatura pomiarowa. Zajął II miejsce w konkursie Czerwonej Róży na najlepszego studenta Wybrzeża w 1989 r. Od początku kariery związany z Politechniką Gdańską: asystent (1989–1996), adiunkt (1996–2012), profesor nadzwyczajny PG (od 2012). Odbył staże naukowe w Texas A&M University (2003, NATO...

 • Anna Orchowska-Smolińska dr inż. arch.

 • Anna Maria Lepacka dr

 • Śródmieście Gdyni jako nośnik tożsamości miasta - problemy ochrony i rewitalizacji

  Publikacja

  - Rok 2007

  Zespół urbanistyczny Śródmieścia Gdyni zajmuje specjalne miejsce w dziejach architektury polskiej. Stanowi unikalny kompleks przestrzenny, wzniesiony od podstaw w latach 20-tych i 30-tych XX w. Zarówno w sensie całościowym, jak i poszczególnych obiektów prezentuje wysokie walory historyczne, naukowe i artystyczne.W swej warstwie estetycznej i symbolicnej stanowi ważny element tożsamości przestrzennej miasta.

 • Dworzec kolejowy w Gdyni - czyli modernista w nowej sytuacji

  Publikacja

  - Rok 2007

  Dworzec kolejowy w gdyni jest obiektem przyciągającym uwagę co najmniej z trzech powodów. po pierwsze, ze względu na swą architekturę oraz oblicze stylowe. Po drugie ze względu na wystrój wnętrza, niezwykle bogaty plastycznie i oryginalny. Po trzecie wreszcie, z uwagi na kontekst historyczny i świadectwo przemian twórczych wybitnego gdyńskiego architekta - Wacława Tomaszewskiego

 • Prussian Star Forts in the 18th Century

  Tekst omawia grupę tzw. ''fortów gwiaździstych'', charakterystycznych budowli obronnych, budowanych w pruskich twierdzach w XVIII w.

 • Idea donżonu w pruskiej fortyfikacji XVIII wieku

  Publikacja

  - Rok 2006

  Tekst przedstawia recepcję i adaptację średniowiecznej idei budowli obronnych typu ''donżon (donjon)'' w osiemnastowiecznej fortyfikacji pruskiej.

 • Gust gdański?

  Publikacja

  - Rok 2004

  Tekst stanowi próbę syntetycznego opisu przemian estetyki architektonicznej w Gdańsku i powiązania jej z przekształceniami historyczno-kulturowymi zachodzącymi w mieście od XVI do XX w.

 • Współczesna kamienica historyczna w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2004

  Tekst stanowi próbę stylistycznej charakterystyki budynków wznoszonych w ośrodkach historycznych miast Polski północnej w latach 1945-2000, a utrzymanych w konwencji architektonicznej zabytkowych domów mieszczańskich.

 • Wystawa BERLIN+SZCZECI+HULAJNOGA

  Publikacja

 • Licht, Luft, Sonne und Farbe. Ucząc się dziś od Gustava Oelsnera

  Artykuł przedstawia główne przesłanki podjęcia tematu całego tomu. Jest kluczem do powiązania wszystkich zamieszczonych w tomie prac, poruszających temat współczesnych interpretacji miasta, czerpiących z dorobku modernistycznych planistów i architektów - reformatorów miasta, oraz modernistycznej myśli architektonicznej i urbanistycznej. Główną postacią nie tylko tego artykułu, ale i całego tomu, jest Gustav Oelsner, architekt miejski...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wprowadzenie - o ważności tematu i zasadności jego podjęcia.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Autor przedstawia wytłumaczenie terminów użytych w pracy, cele i strukturę pracy oraz wstępne dywagacje historyczne w kontekście Francji i Holandii,program naukowy, elementy wyjściowe dla rewitalizacji, przesłanki budowy metody rewitalizacji.

 • Problemy rewitalizacji osiedli socjalnych okresu XX-lecia międzywojennego we Francji i Holandii.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono szeroko sytuację rewitalizacji osiedli socjalnych w Holandii Francji. Przedstawiono konkretne przykłady, specyfikację i szeroki materiał ilustracyjny.

 • Możliwości wykorzystania terenów dawnych obwarowań Gdańska.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Omówienie zachowanych fortyfikacji Gdańska i wskazanie możliwości ich wykorzystania.

 • Gdynia - a New City of the Twenties and Thirties

  Artykuł jest pierwszym przedstawieniem w zagranicznym, anglojęzycznym czasopiśmiennictwie dziejów budowy nowego miasta lat dwudziestych i trzydziestych XX w, jakim był Gdynia. Przedstawiona została geneza decyzji o budowie portu i miasta, pierwsze plany urbanistyczne w kontekście projektów portu, a także rozwój architektoniczny Gdyni. W szczególności zaś przedstawiono przemiany stylowe gdyńskiej architektury modernistycznej tego...

 • Modern Movement in Gdynia and in Europe: Inspirations and Analogies

  Publikacja

  - Rok 2009

  Modernism in Gdynia finds its roots in the European Architecture of 1920s and 1930s. The main centres of the style are such artistic capitals as Paris, Berlin, Wien, Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Stuttgard and Hamburg. The article points out the connections between the famous European edifeces of those times and the architecture of Gdynia.

 • Style w gdyńskiej architekturze okresu międzywojennego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Krótki okres międzywojenny był jednak czasem narodzin nowej zupełnie formacji stylowej - modernizmu. Stąd też w architekturze gdyńskiej widzimy wielość konwencji związanych z odchodzącym w przeszłość historyzmem i narodzinami nowego języka artystycznego. Artykuł daje krótki przegląd tej problematyki.

 • Modernizm gdyński - modernizm europejski. Inspiracje i analogie

  Publikacja

  - Rok 2009

  Modernizm gdyński znajduje swe wyraźne korzenie w nurtach architektury europejskiej okresu międzywojennego.Głównymi ośrodkami kształtowanie się tych nurtów były artystyczne stolice europejskie, takie jak Paryż, Berlin, Wiedeń, Amsterdam, Rotterdam,Bruksela, Stuttgard i Hamburg. Artykuł wskazuje na analogie między wybitnymi realizacjami europejskimi a architekturą gdyńskiego moderizmu.

 • Kamienna Góra - od letniska-ogrodu do modernistycznej dzielnicy Gdyni

  Publikacja

  - Rok 2009

  Kamienna Góra jest dziś willową dzielnicą Gdyni. Jej układ urbanistyczny powstał na potrzeby podgdyńskiego letniska w 1920 r. Wówczas też nadano jej kształt architektoniczny, który przedefiniowano w sensie stylowym na początku lat trzydziestych w duchu modernistycznym. Dziś jednak w ten krajobrazowy układ wdziera się coraz agresywniej współczesna zabudowa, burząc przy tyn skalę i charakter zabytkowego założenia.

 • Architektura kościoła i szpitala św. Jakuba w Gdańsku

  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykułe przedstawiono dzieje i historie zespółu kościelno-szpitalnego św. Jakuba w Gdańsku, położonego na terenie Starego Miasta w Gdańsku.

 • The heritage of wooden architecture in Poland

  Publikacja

  - Rok 2009

  Artykuł przedstawia dziedzictwo polskiej architektury drewnianej, granicah obecnych. Obejmuje okres historyczny od powstania do dnia dzisiejszego. Wyodrebniono jako osobny problem ochrony dziedzictwa w ujęciu konserwatorskim oraz rolę skansenów - muzeów na swiezym powietrzu. Opracowanie dotyczy zarówno architektury jak i wnętrz obiektów.

 • Między klasycyzmem a awangardą, czyli nurt umiarkowanego modernizmu w architekturze Gdyni 1920-1939

  Ewolucja form modernistycznych architektury okresu międzywojennego wyznaczana była w dużym stopniu przez stosunek do spuścizny klasycznej. Obserwujeny to zarówno w architekturze europejskiej,jak i w architekturze polskiej. Na jednym biegunie znajdowanła się estetyka tradycyjna, historyzująca, a na drugim jej przeciwieństwo - modernistyczna awangarda. Między tymi skrajnościami rozwijała się w architekturze cała paleta form pośrednich,...

 • Modernistyczna Gdynia - dziedzictwo lat międzywojennych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł przedstawia modernistyczne dziedzictwo Gdyni w trzech postwawowych odmianach stylowych. Pierwszej, zwiazanej z tradycją Art Deco, drugiej, związanej z awangardą funkcjonalistyczną i trzeciej, umiarkowanie modernistycznej, eksponującej kompozycje wertykalne i monumentalizujące. W tej perspektywie przedstawione są najważniejsze dzieła międzywojennej architektury gdyńskiej.

 • DREWNO i DOM. Drewno w architekturze mieszkalnej dawnego Wejherowa

  Publikacja

  - Rok 2019

  Drewno jest jednym z podstawowych materiałów budowlanych, który bardzo często był wykorzystywany w budownictwie minionych okresów historycznych. Drewno stosowano zarówno jako materiał konstrukcji budynków lub ich części, jak i tworzywo do kształtowania poszczególnych elementów i detalu architektonicznego. Wystawa przedstawia różne sposoby wykorzystania tego materiału budowlanego w architekturze mieszkaniowej Wejherowa w przeszłości....

 • Dzielnica Reprezentacyjna Gdyni i jej powojenne oraz współczesne interpretacje

  Publikacja

  - Rok 2011

  The concept of the Premiere District in Gdynia was first conceived in the 1920s and from that time on it constantly accompanied the history of the city. It derivated from the idea of creating a symbol of Poland's regaining independence after the first World War and the successful creation of the new port and city on the Baltic coast. As the result of that development, Gdynia was named the maritime capital of Poland and was treated...

 • Modernistyczne centrum miasta - ewolucja idei Dzielnicy Reprezentacyjnej Gdyni 1926-2007

  Publikacja

  - Rok 2011

  Modernistyczne centrum miasta jako zagadnienie urbanistyczne nieczęsto było w okresie międzywojennym przedmiotem prac realizacynych. W porównaniu bowiem do podejmowanych na wielką skalę zarówno w Polsce jak i w całej Europie zadań mieszkaniowych, budowa nowych zespołów śródmiejskich należała do rzadkości. W tym kontekście ciekawym problemem jest geneza i rozwój idei Dzielnicy Reprezentacyjnej Gdyni. W sensie projektowym w skali...

 • Nienasycenie w architekturze - pragmatyczne i ideologiczne przyczyny wznoszenia drapaczy chmur na przykładzie Gdańska

  Publikacja

  - Rok 2012

  Artkuł w syntetyczny sposób omawia przyczyny, dla których na przestrzeni wieków ludzie decydowali się budować obiekty skierowane ku niebu. Dzieli te przyczyny na dwie główne grupy: ideologiczne (religigne, prestiżowe, kulturowe, itp) oraz pragmatyczne (ekonomiczne, polityczne, ale inne niż prestiżowe, itp), ilustrując je przykładami z Gdańska.

 • Fortyfikacje na obszarze Prus Królewskich i Warmii (1454-1772)

  Publikacja

  - Rok 2012

  Praca przedstawia syntetyczny obraz architektury obronnej w Prusach Królewskich i na Warmii wraz z uwarunkowaniami jej powstawania i przemian w okresie pozostawania tego regionu w granicach Rzeczpospolitej.

 • Relikt ściany południowej wczesnogotyckiego budynku klasztornego dominikanów w Tczewie

  Artykuł dotyczy rozpoznania i analizy architektoniczno-historycznej odkrytego reliktu wolnostojącego klasztoru dominikanów w Tczewie (koniec XIII w.), który wraz z rozbudową kościoła (XIV w.) został wchłonięty przez obecną nawę. Obiekt obok kościoła św. Krzyża jest najstarszym rozpoznanym obiektem murowanym na terenie Tczewa.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The origins of the brick architecture in Pomerania

  Publikacja

  - Rok 2016

  Traditionally, brick is one of the most popular building materials on the southern coast of the Baltic Sea. Although the origins of brick architecture have been the subject of numerous research studies, their results were focused on the Kingdom of Denmark, merchant-towns and the State of the Teutonic Order. Most scholars claimed that Pomeranian architecture had not been as developed as that in the neighbouring countries. Moreover,...

 • Ubodzy, chorzy, sieroty. Szpitale dawnego Gdańska w okresie średniowiecza i nowożytności

  Publikacja

  - Rok 2019

  W książce starano się zarysować historię rozwoju i architekturę gdańskich instytucji dobroczynnych od XIV do XVIII w., a także wskazać problemy do rozwiązania w toku przyszłych badań. Zebrano spory, niepublikowany dotychczas materiał badawczy, oparty na wieloletnich studiach prowadzonych przez autorów. Książka składa się z 6 rozdziałów - dwa pierwsze dotyczą ogólnie historii i architektury szpitalnej w okresie średniowiecza i nowożytności,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Klasztor dominikanów przy kościele św. Piotra i Pawła w Chełmnie. Stan zachowania na początku XIX w. i zagospodarowanie terenu po jego rozbiórce

  Publikacja

  Celem artykułu jest przestrzenna rekonstrukcja zburzonego w latach 30. XIX w. klasztoru dominikanów w Chełmnie. Podstawą studiów są prowadzone przez autora badania architektoniczne oraz szeroka kwerenda archiwalna, która pozwoliła odnaleźć nowe źródła do dziejów obiektu (plany administracji pruskiej w związku z kasatą lat 30. XIX w. oraz akta budowlane gminy protestanckiej osadzonej w kościele po odebraniu go katolikom). W artykule...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym