Wyniki wyszukiwania dla: historia urbanistyki - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: historia urbanistyki

Wyniki wyszukiwania dla: historia urbanistyki

 • Historia urbanistyki

  Kursy Online
  • M. Kostrzewska
  • Ł. Bugalski

  Podczas kursu historii urbanistyki studenci poznają czynniki i uwarunkowania wpływające na kształtowanie, rozwój i zmienność przestrzeni miejskich od starożytności po współczesność. 

 • Historia urbanistyki GP

  Kursy Online
  • M. Kostrzewska

  Kurs jest przeznaczony dla studentów I semestru Gospodarki Przestrzennej i obejmuje wykłady i ćwiczenia. Studenci zapoznają się z historią i zasadami planowania i budowy miast na przestrzeni dziejów, ucząc się czynników i procesów determinujących przekształcenia w środowisku zbudowanym.

 • Historia urbanistyki I

  Kursy Online
  • R. Ruczyński
  • M. Kostrzewska

  Kurs obejmuje naukę zasad i uwarunkowań budowy miast oraz ich elementów strukturalnych w okresach od starożytności po nowożytność (XVIII wiek). W ramach kursu prezentowane są wykłady, studenci wykonują samodzielnie ćwiczenia. W semestrze przewidziane są 3 ćwiczenia: Ćw. 1 - miasta starożytnej Grecji i Rzymu; Ćw. 2 - miasta średniowieczne; Ćw. 3 - miasta nowożytności. Prace ćwiczeniowe wykonywane są na planszach formatu A3 w formie...

 • Historia Urbanistyki I (2021/22)

  Kursy Online
  • R. Ruczyński
  • M. Kostrzewska
  • Ł. Bugalski

 • Historia architektury i urbanistyki współczesnej

  Kursy Online
  • R. Ruczyński
  • M. Kostrzewska
  • Ł. Bugalski
  • B. Macikowski

  Podczas zajęć studenci zaznajamiają się z rozwojem nowoczesnej myśli architektonicznej i urbanistycznej od czasów rewolucji przemysłowej po współczesność. Zajęcia obejmują 20 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń.  

 • Piotr Samól dr inż. arch.

  Piotr Samól jest adiunktem w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Ukończył architekturę i historię. Jego badania skupiają się na zagadnieniach historii architektury oraz urbanistyki Gdańska i regionu nadbałtyckiego. Rozprawę doktorską (nauki techniczne, architektura i urbanistyka) o architekturze kościołów dominikańskich w dawnym państwie zakonu krzyżackiego...

 • Z innej perspektywy

  Publikacja

  Większość polskich miast nadal nie może uporać się ze zjawiskiem suburbanizacji (rozlewaniem się miast poza ich pierwotne granice). Jest to jeden z największych problemów współczesnej urbanistyki. Osiedla przedmiejskie, będące pozornie tanią opcją pozyskania własnego lokum stają się najczęściej wybieranym miejscem do mieszkania. W przeważającej większości suburbanizacja w Polsce charakteryzuje się rozproszeniem przypadkowo rozmieszczonej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • HISTORIA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ

  Kursy Online
  • B. Macikowski

  HISTORIA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ Cykl wykładów jest poświęcony jest tematyce rozwoju myśli architektonicznej w okresie XIX i XX wieku. Złożoność procesów i dynamika przemian ideowych, społecznych i technicznych wpłynęła w sposób znaczący na przemiany i rozwój w dziedzinie architektury i urbanistyki. W ramach cyklu wykładów streszczony zostanie ten niezwykle ciekawy czas, omówione zostaną zarówno dzieła jak i postaci, które do...

 • Historia Architektury

  Kursy Online
  • B. Macikowski

  Cykl wykładów mający na celu pokazanie w przekrojowy sposób procesy, przemiany oraz szeroko rozumiany rozwój myśli architektonicznej od prehistorii do współczesności. Celem zajęć jest uświadomienie roli architektury w życiu i rozwoju społecznym na przestrzeni dziejów wskazując na znaczenie cech materialnych, technicznych, kulturowych, społecznych czy politycznych. Kurs ma uświadamiać integralność rozwoju historycznego architektury...

 • Anna Orchowska-Smolińska dr inż. arch.

 • Wystawa BERLIN+SZCZECI+HULAJNOGA

  Publikacja

 • Z działalności dziewiętnastowiecznych gdańskich towarzystw upiększania miasta.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Tematem artykułu jest analiza przyczyn pojawienia się w Gdańsku społecznych towarzystw, mających na celu podniesienie walorów estetycznych środowiska miejskiego: Towarzystwa Upiększania Miasta w Gdańsku, Towarzystwa Upiększania i Popierania Wrzeszcza, Sopockiego Towarzystwa Upiększania i Towarzystwa Budowy Ogrodów oraz ich działalność. Problem ukazano w szerszym aspekcie historycznym na tle gwałtownych przemian urbanistycznych...

 • Dziedzictwo kulturowe Gdańska. Zespół śródmiejski a miejska polityka historyczna

  Publikacja

  Aktualna miejska polityka historyczna Gdańska skupia się wokół realizacji dwóch najważniejszych przedsięwzięć muzealnych, mających stać się swoistą materializacją jego dziedzictwa kulturowego. U jej podstaw leży zarysowana z europejskiej perspektywy narracja oparta na dwóch wielkich wydarzeniach xx wieku, która wydaje się jednak nie uwzględniać dziedzictwa kulturowego zapisanego w strukturze urbanistycznej zespołu śródmiejskiego...

 • Planty, promenady, ringi. Śródmiejskie założenia pierścieniowe Gdańska, Poznania, Wrocławia i Krakowa

  Publikacja

  - Rok 2020

  [notka wydawnicza] Okalają centra miast, określają ich strukturę urbanistyczną i wpływają na codzienne życie mieszkańców. Planty, promenady i ringi – które autor nazywa ogólnie założeniami pierścieniowymi – są charakterystyczne dla wielu polskich miast. Powstały w miejscu dawnej granicy miasta – średniowiecznych murów lub nowożytnych bastionów ziemnych. Dziś stanowią atrakcyjną przestrzeń publiczną wypełnioną alejami, bulwarami...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Gdynia - a New City of the Twenties and Thirties

  Artykuł jest pierwszym przedstawieniem w zagranicznym, anglojęzycznym czasopiśmiennictwie dziejów budowy nowego miasta lat dwudziestych i trzydziestych XX w, jakim był Gdynia. Przedstawiona została geneza decyzji o budowie portu i miasta, pierwsze plany urbanistyczne w kontekście projektów portu, a także rozwój architektoniczny Gdyni. W szczególności zaś przedstawiono przemiany stylowe gdyńskiej architektury modernistycznej tego...

 • Dzielnica reprezentacyjna Gdyni

  Publikacja

  - Rok 2009

  Koncepcja Dzielnicy Reprezentacyjnej Gdyni ma historię tak długą jak samo miasto. Już pierwsze plany urnanistyczne z 1926 r. przewidywały jej budowę na południe od portu, jednakże później uległy one zmianie. Szeroko dyskutowany i bardzo interesujący projekt tej dzielnicy powstał w 1938 r., lecz zdołano zaledwie rozpocząć jego realizację przed 1939 r. Projekt ten po wojnie zarzucony odradza się w innym kształcie w czasach współczesnych.

 • Z działalności i twórczości architekta hugona athoffa - senatora wolnego miasta gdańska w latach 1928-1933

  Publikacja

  - Rok 2009

  artykuł ukazuje życie i twórczość gdańskiego architekta i urbanisty hugona althoffa, odpowiedzialnego za gdańskie plany urbanistycznyczne w latach 1928-1933.

 • Kamienna Góra - od letniska-ogrodu do modernistycznej dzielnicy Gdyni

  Publikacja

  - Rok 2009

  Kamienna Góra jest dziś willową dzielnicą Gdyni. Jej układ urbanistyczny powstał na potrzeby podgdyńskiego letniska w 1920 r. Wówczas też nadano jej kształt architektoniczny, który przedefiniowano w sensie stylowym na początku lat trzydziestych w duchu modernistycznym. Dziś jednak w ten krajobrazowy układ wdziera się coraz agresywniej współczesna zabudowa, burząc przy tyn skalę i charakter zabytkowego założenia.

 • Śródmieście Gdyni jako nośnik tożsamości miasta - problemy ochrony i rewitalizacji

  Publikacja

  - Rok 2007

  Zespół urbanistyczny Śródmieścia Gdyni zajmuje specjalne miejsce w dziejach architektury polskiej. Stanowi unikalny kompleks przestrzenny, wzniesiony od podstaw w latach 20-tych i 30-tych XX w. Zarówno w sensie całościowym, jak i poszczególnych obiektów prezentuje wysokie walory historyczne, naukowe i artystyczne.W swej warstwie estetycznej i symbolicnej stanowi ważny element tożsamości przestrzennej miasta.

 • Kwestia odbudowy zabytkowych zespołów staromiejskich na Ziemiach Odzyskanych

  Publikacja

  W prawie 70 lat po drugiej wojnie światowej kwestia odbudowy miast Ziem Odzyskanych pozostaje nadal aktualnym zagadnieniem. Doświadczenia pierwszych lat odbudowy według programu „polskiej szkoły konserwacji” mają do dzisiaj duży wpływ na wyobrażenie o modelowej formie odbudowy zniszczonych zabytkowych zespołów staromiejskich. Niestety większość z prawie trzystu historycznych miast Ziem Odzyskanych pozostaje do dnia dzisiejszego...

 • Zarys przemian przestrzennych strefy reprezentacyjnej Gdańska na podstawie opracowań planistycznych od 1866 roku

  Publikacja

  - Rok 2013

  Strefa Reprezentacyjna obejmuje obszar pokrywający się w dużej mierze z zachodnim frontem historycznego śródmieścia Gdańska. Wykształcona na przełomie XIX i XX wieku jako wielkomiejskie centrum miasta jest jedną z historycznie najbardziej kluczowych jego przestrzeni. Dziś to obszar zaniedbany i jakby zapomniany, zdominowany przez funkcje komunikacyjne, jakkolwiek nadal o dużym i niewykorzystanym potencjale. Przemiany przestrzenne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Myśl urbanistyczna Hermanna Josepha Stuebbena : Epizod gdański

  Publikacja

  - Rok 2009

 • Cmentarz-ogród w urbanistyce XIX i XX wieku

  Publikacja

  - Rok 2011

  Autorka artykułu analizuje przyczyny pojawienia się w miastach dziewiętnastowiecznych cmentarzy parkowych; przedstawia ich typologię. Analizuje także zjawisko przekształcania nieużytecznych cmentarzy w parki. Wywód ilustruje przykładami z terenu Francji, Anglii, Niemiec, Ameryki oraz Gdańska.

 • Miasto otwarte na morze - 'gorący' problem Gdyni

  Publikacja

  - Rok 2011

  Gdynia od samego początku powstawała jako miasto otwarte na morze. Nie tylko dlatego, że u jej podstaw leżała rozpoczęta w 1920 r. budowa portu, ale również dlatego, że właściwie od razu stała się polska "bramą na świat" także w sensie kulturowym i społecznym. Wizerunek ten zrodził się w latach międzywojennych, w inspirujących projektach Dzielnicy Reprezentacyjnej Gdyni. Obejmowała ona zespół urbanistyczny Mola Południowego oraz...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dzielnica Reprezentacyjna Gdyni i jej powojenne oraz współczesne interpretacje

  Publikacja

  - Rok 2011

  The concept of the Premiere District in Gdynia was first conceived in the 1920s and from that time on it constantly accompanied the history of the city. It derivated from the idea of creating a symbol of Poland's regaining independence after the first World War and the successful creation of the new port and city on the Baltic coast. As the result of that development, Gdynia was named the maritime capital of Poland and was treated...

 • Modernistyczne centrum miasta - ewolucja idei Dzielnicy Reprezentacyjnej Gdyni 1926-2007

  Publikacja

  - Rok 2011

  Modernistyczne centrum miasta jako zagadnienie urbanistyczne nieczęsto było w okresie międzywojennym przedmiotem prac realizacynych. W porównaniu bowiem do podejmowanych na wielką skalę zarówno w Polsce jak i w całej Europie zadań mieszkaniowych, budowa nowych zespołów śródmiejskich należała do rzadkości. W tym kontekście ciekawym problemem jest geneza i rozwój idei Dzielnicy Reprezentacyjnej Gdyni. W sensie projektowym w skali...

 • Dzielnica Reprezentacyjna Gdyni i jej współczesne interpretacje

  Publikacja

  - Rok 2011

  Koncepcja gdyńskiej Dzielnicy Reprezentacyjnej zrodziła się w okresie międzywojennym i od tego czasu stale towarzyszy dziejom miasta. Kreowana wysiłkiem całego państwa morska stolica II Rzeczypospolitej miała stanowić jej "morską fasadę", znak wizualnej identyfikacji z morzem. Znak ten zawierał w sobie - zarówno w przenośni jak i dosłownie - element "otwarcia na morze" jako najważniejszy wyróżnik architektoniczno urbanistyczny...

 • Miasto europejskie na przestrzeni dziejów. Wybrane przykłady

  Publikacja

  - Rok 2013

  Książka przedstawia historyczne procesy rozwojowe, które na przestrzeni dziejów ukształtowały miasto europejskie. Autorka przeanalizowała i scharakteryzowała genezę oraz transformacje przestrzenne wybranych miast cywilizacji europejskiej na tle poszczególnych epok (od starożytności po współczesność) i ważniejszych wydarzeń historycznych, z uwzględnieniem czynników urbanistycznych (m.in. środowiskowych, społecznych, gospodarczych,...