Wyniki wyszukiwania dla: inżynieria biomedyczna - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: inżynieria biomedyczna

Wyniki wyszukiwania dla: inżynieria biomedyczna

 • Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna

  Czasopisma

  ISSN: 1234-5563

 • Rozdz.5.3. Standardowe interfejsy aparatury i systemów akwizycji danych. W:Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia. Red. E. Kącki, J.L. Kulikowski, A. Nowakowski, E. Waniewski. Warszawa: Akad. Ofic. Wydaw. EXIT88@2002 t. 7 s. 401-430. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Red. M. Nałęcz.

  Publikacja

  Omówiono podstawowe interfejsy stosowane w cyfrowej transmisji danych w sys-temach informatycznych i w aparaturze pomiarowej rozpatrując ich usytuowaniew ogólnym schemacie ISO OSI. Uwagę skupiono na rozwiązaniach stosowanych wsystemach laboratoryjnych, w systemach intensywnego nadzoru pacjenta i wtransmisji danych EKG. Podkreślono znaczenie prac nad systemami łącznościbezprzewodowej z wykozrystaniem łącz w podczerwieni...

 • Seminarium dyplomowe (Inżynieria Biomedyczna)

  Kursy Online
  • M. Kaczmarek
  • A. Z. Nowakowski

 • Fizyka - sem 2 Inżynieria Biomedyczna

  Kursy Online
  • S. Bielski
  • B. Mielewska

  Kurs do przedmiotu Fizyka dla studentów kierunku międzywydziałowego Inżynieria Biomedyczna

 • Seminarium dyplomowe (Inżynieria Biomedyczna) 2018/19

  Kursy Online
  • M. Kaczmarek
  • A. Z. Nowakowski

 • - Przygotowanie i realizacja studiów Inżynieria Biomedyczna – studia międzywydziałowe

  Projekty

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Antoni Zbigniew Nowakowski   Program finansujący: Kapitał Ludzki

  Projekt realizowany w Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zgodnie z porozumieniem UDA.POKL-04.01.01-00-236/08 z dnia 2009-04-21

 • Alicja Dereniowska, Inżynieria biomedyczna + Automatyka i Robotyka (WETI), I stopnia, semestr 4

  Kursy Online
  • I. Mokwa-Tarnowska
  • A. Dereniowska

 • Education in Biomedical Engineering at the Gdansk University of Technology

 • Jak wybrałem drogę do studiów III stopnia z zakresu IBM

  .

 • Urządzenie wspomagające automatyczne badanie perymatryczne poprzez kontrolę punktu fiksacji oka - praca dyplomowa

 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w analizie sygnałów elektrokardiograficznych

  Celem pracy było przebadanie możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do analizy i rozpoznawania sygnałów EKG. Artykuł zawiera przegląd zagadnień dotyczących EKG, pozyskiwania i interpretacji sygnałów oraz zastosowania sztucznych sieci neuronowych do diagnostyki. Znaczącym elementem pracy jest próba zaimplementowania w programie Matlab systemu rozróżniającego sygnały różnego typu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • PODATNOŚĆ IMPLANTÓW KARDIOLOGICZNYCH NA BIODEGRADACJĘ – PRZEGLĄD LITERATURY

  Do implantów kardiologicznych należą sztuczne zastawki serca, naczynia krwionośne oraz stenty naczyniowe i stymulatory serca. Wszczepy te umieszcza się w miejscu nieprawidłowo działającego elementu w celu poprawy stanu zdrowia i jakości życia pacjenta. Prawidłowe funkcjonowanie implantów może zostać zaburzone przez biodegradację, która nie jest efektem jednego procesu, lecz skutkiem synergicznego działania wielu czynników natury...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Komputerowy model mechanicznego zespolenia ścian żołądka

  Celem pracy jest zoptymalizowanie połączenia szytego ścian żołądka. Optymalizacja ma obejmować zmianę konfiguracji zszywek, co wpłynie na poprawę szczelności zespolenia. W niniejszej pracy omówiony został sposób tworzenia modelu elementów skończonych MES tkanki miękkiej. Przedstawione założenia będą stanowić bazę do dalszych modyfikacji, opartych na danych materiałowych, zebranych w trakcie badań elastyczności próbek tkanki żołądka....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zespół Inżynierii Biomedycznej

  Inżynieria biomedyczna stanowi nową interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy zlokalizowaną na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Według opinii WHO (World Health Organization) można ją zaliczyć do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Rosnące znaczenie kształcenia w zakresie INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ wynika z faktu, że specjaliści tej dyscypliny są potrzebni...

 • Zespół Inżynierii Biomedycznej

  Inżynieria biomedyczna stanowi nową interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy zlokalizowaną na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Według opinii WHO (World Health Organization) można ją zaliczyć do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Rosnące znaczenie kształcenia w zakresie INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ wynika z faktu, że specjaliści tej dyscypliny są potrzebni...

 • Brygida Mielewska dr

  Brygida Mielewska urodziła się 1 grudnia 1972 r. w Gdyni. Studia wyższe ukończyła w 1997 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra fizyki. W latach 1997–2003 pracowała na stanowisku asystenta w Katedrze Fizyki Zjawisk Elektronowych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Pracę doktorską pisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariusza Zubka,...

 • Beata Krawczyk dr hab.

  dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni Stopnie naukowe, wykształcenie, kwalifikacje Beata Krawczyk uzyskała tytuł magistra biologii na Wydziale Biologii (wówczas: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi), Uniwersytetu Gdańskiego w 1986 roku, a doktorat z biologii molekularnej na Wydziale Biologii (wówczas: Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii) Uniwersytetu Gdańskiego w 1996 roku. Stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk biologicznych...

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

 • Technika cyfrowego przetwarzania sygnałów

  Publikacja

  - Rok 2014

  Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków Elektronika i telekomunikacja, Inżynieria biomedyczna oraz Automatyka i robotyka. Obejmuje on zagadnienia z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, przerabiane na takich przedmiotach jak Przetwarzanie sygnałów, Filtry cyfrowe, Zastosowania procesorów sygnałowych. Ma stanowić pomoc przy prowadzeniu zajęć z ćwiczeń tablicowych, zajęć laboratoryjnych czy projektu z zastosowań...

 • Elektroniczna aparatura medyczna

  Kursy Online
  • A. Bujnowski
  • M. Kaczmarek
  • M. Gruszecki
  • J. Wtorek

   I stopień - Inżynieria biomedyczna

 • Elektroniczna aparatura medyczna 2019

  Kursy Online
  • T. Kocejko
  • M. Moderhak

   I stopień - Inżynieria biomedyczna

 • Przetwarzanie danych w systemach mobilnych

  Kursy Online
  • P. Falkowski-Gilski
  • K. Bruniecki
  • M. Kulawiak

  (studia dzienne magisterskie, inżynieria biomedyczna)

 • Sensory i przetworniki pomiarowe 2019

  Kursy Online
  • P. Kalinowski
  • K. Lankauf

  I stopień, Inżynieria Biomedyczna, 4 semestr

 • Sensory i przetworniki pomiarowe

  Kursy Online
  • P. Kalinowski

  I stopień, Inżynieria Biomedyczna, 4 semestr

 • Statystyka medyczna dla inżynierii biomedycznej

  Kursy Online
  • D. Osula
  • G. Krzykowski
  • M. Pułka
  • J. Domsta

  Statystyka medyczna, międzywydziałowy kierunek ,,INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA''

 • Aparatura biomedyczna

  Kursy Online
  • K. Osiński
  • M. Kaczmarek
  • M. Moderhak
  • J. Wtorek

 • Wstęp do modelowania układów biologicznych

  Kursy Online
  • M. Łabuda

  Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna, Fizyka w medycynie sem.7

 • Świat obrazów cyfrowych - IB

  Kursy Online
  • M. Kaczmarek
  • J. Rumiński

  Kurs otwarty dla studentów kierunków inżynieria biomedyczna, elektronika i telekomunikacja i innych chętnych

 • Akceleratory cząstek

  Kursy Online
  • T. Neumann
  • B. Mielewska

  Kurs dla studentów specjalności Fizyka w Medycynie, studia międzywydziałowe Inżynieria Biomedyczna, sem 7

 • Protokoły wymiany danych w systemach 2019

  Kursy Online
  • G. Jasiński

  Rodzaj Studiów: stacjonarne, inżynierskie Kierunek Studiów: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Informatyka w Medycynie Semestr: 6

 • Praca dyplomowa inżynierska - sem. 6

  Kursy Online
  • M. Kaczmarek
  • J. Rumiński

  Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna realizujących projekt dyplomowy inżynierski w semestrze 6, I stopnia studiów stacjonarnych.

 • Biophysics

  Kursy Online
  • I. Mokwa-Tarnowska
  • T. Neumann
  • B. Mielewska

  Cechy i percepcja dźwięku przez człowieka. Fizyka Stosowana sem. VII, Matematyka sem. V, Inżynieria Biomedyczna sem. III

 • Aparatura biomedyczna 2018/19

  Kursy Online
  • M. Kaczmarek
  • M. Moderhak
  • J. Rumiński

 • Projekty grupowe - Brygida Mielewska

  Kursy Online
  • K. Murawska
  • A. Kęsicka
  • M. Rogowska
  • K. Kocot
  • M. Reńska
  • I. Racka
  • B. Brzeska
  • Z. Jagiełka
  • Z. Czecholińska
  • A. Stawiarska... i 40 innych

  Kurs wspomagający prowadzenie projektów grupowych dla studentów kierunków Fizyka Konwersji Energii i Inżynieria Biomedyczna. Opiekun projektów - dr Brygida Mielewska i mgr Tomasz Neumann

 • Radiobiologia i Ochrona Radiologiczna

  Kursy Online
  • P. Możejko

  Wykład z Metod Radiobiologii i Ochrony Radiologicznej dla studentów studiów międzywydziałowych WETI, WCHEM, WFTiMS, kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna, semestr 6 studiów I stopnia

 • Metody Fizyczne w Biologii i Medycynie

  Kursy Online
  • P. Możejko

  Wykład z Metod Fizycznych w Biologii i Medycynie dla studentów studiów międzywydziałowych WETI, WCHEM, WFTiMS, kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna, semestr 6 studiów I stopnia

 • Fizyka molekularna dla IBM

  Kursy Online
  • M. Franz

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami fizyki oraz biofizyki molekularnej. Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Biomedyczna.

 • Mechanika i Wytrzymałość Materiałów

  Kursy Online
  • A. Tomaszewska
  • K. Winkelmann
  • Ł. Smakosz

  Kurs Mechaniki Ogólnej i Wytrzymałości Materiałów dla Studentów kierunku studiów Inżynieria Biomedyczna realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - studia stacjonarne inżynierskie, rok II, sem. IV.

 • Podstawy programowania 2019/20 (ACiR + IBm + EiT)

  Kursy Online
  • P. Borowiecki

  Kurs przeznaczony jest głównie dla studentów pierwszego semestru studiów dziennych pierwszego stopnia na kierunkach: Automatyka, cybernetyka i robotyka, Inżynieria biomedyczna, Elektronika i telekomunikacja, na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, PG.

 • Metody probabilistyczne i statystyka

  Kursy Online
  • K. Szepietowska
  • J. Buriak
  • Ł. Woźniak
  • Z. Usarek
  • A. Butterweck
  • W. Tomaszewicz
  • C. Mrozicki
  • K. Janikowska
  • S. Ledwoń
  • G. Ewald... i 213 innych

  Przedmiot ten jest realizowany na sem.2 studiów I stopnia dla trzech kierunków studiów: Elektronika i Telekomunikacja, Automatyka i Robotyka oraz Inżynieria Biomedyczna. Jest to przedmiot o charakterze matematycznym. Do wykładu istnieją materiały w postaci prezentacji w formacie Power Point i pdf. Do ćwiczeń przygotowane są przykładowe zadania w formacie pdf.

 • WETI - IBM - Równania Różniczkowe 2019/20 (B.Wikieł)

  Kursy Online
  • W. Dąbrowski
  • B. Wikieł

  Kurs tematyczny z zakresu równań różniczkowych pierwszego rzędu. Materiały zawarte w kursie zapoznają studentów z najważniejszymi definicjami, twierdzeniami oraz metodami rozwiązywania równań różniczkowych różnego typu. Studenci mają możliwość samodzielnego rozwiązywania przykładów i zadań na kursie. Wykład w formie e-kursu prowadzony jest w ramach przedmiotu Analiza matematyczna II dla studentów kierunku Inżynieria biomedyczna.

 • WETI - IBM - Równania Różniczkowe 2017/18 (B.Wikieł)

  Kursy Online
  • W. Dąbrowski
  • D. Grott
  • B. Wikieł

  Kurs tematyczny z zakresu równań różniczkowych pierwszego rzędu. Materiały zawarte w kursie zapoznają studentów z najważniejszymi definicjami, twierdzeniami oraz metodami rozwiązywania równań różniczkowych różnego typu. Studenci mają możliwość samodzielnego rozwiązywania przykładów i zadań na kursie.   Wykład w formie e-kursu odpowiada 2 h wykładu tradycyjnego prowadzonego w ramach przedmiotu Analiza matematyczna II dla studentów...

 • WETI - IBM - Równania Różniczkowe 2018/19 (B.Wikieł)

  Kursy Online
  • W. Dąbrowski
  • B. Wikieł

  Kurs tematyczny z zakresu równań różniczkowych pierwszego rzędu. Materiały zawarte w kursie zapoznają studentów z najważniejszymi definicjami, twierdzeniami oraz metodami rozwiązywania równań różniczkowych różnego typu. Studenci mają możliwość samodzielnego rozwiązywania przykładów i zadań na kursie. Wykład w formie e-kursu odpowiada 2 h wykładu tradycyjnego prowadzonego w ramach przedmiotu Analiza matematyczna II dla studentów...

 • Łukasz Wróbel

  Osoby

 • WETI (AiR,EiT,IBM) - Matematyka 2018/2019 (B.Wikieł)

  Kursy Online
  • B. Wikieł

  Kurs zawiera materiały związane z zajęciami z przedmiotów matematycznych prowadzonych w roku akademickim 2018/2019 dla studentów kierunków Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja i Inżynieria biomedyczna Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki . Materiały stanowią wsparcie do zajęć tradycyjnych - zarówno wykładów jak i ćwiczeń. Zawierają one: prezentacje teorii z wykładów, opis wybranych zastosowań, zestawy...

 • WETI - IBM - Liczby zespolone 2016/17 (B.Wikieł)

  Kursy Online
  • D. Grott
  • B. Wikieł

  Kurs tematyczny z zakresu liczb zespolonych. Materiały zawarte na kursie zapoznają studentów z najważniejszymi definicjami, twierdzeniami oraz wykonywaniem działań w zbiorze liczb zespolonych. Studenci mają możliwość samodzielnego rozwiązywania przykładów i zadań na kursie oraz sprawdzania swojej wiedzy. Prezentowany e-kurs stanowi uzupełnienie wykładu tradycyjnego prowadzonego w ramach przedmiotu Algebra liniowa dla studentów...

 • WETI (AiR,EiT,IBM) - Matematyka 2016/2017 (B.Wikieł)

  Kursy Online
  • A. Domagalska
  • W. Grąziewicz
  • W. Dąbrowski
  • A. Brękiewicz-Sieg
  • D. Grott
  • B. Wikieł

  Autor: Barbara Wikieł. Kurs zawiera materiały związane z zajęciami z przedmiotów matematycznych prowadzonych w roku akademickim 2016/2017 dla studentów kierunków Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja i Inżynieria biomedyczna Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki . Materiały stanowią wsparcie do zajęć tradycyjnych - zarówno wykładów jak i ćwiczeń. Zawierają one: prezentacje teorii z wykładów, opis wybranych...

 • WETI (AiR,EiT,IBM) - Matematyka 2017/2018 (B.Wikieł)

  Kursy Online
  • M. Wata
  • A. Domagalska
  • W. Grąziewicz
  • W. Dąbrowski
  • A. Brękiewicz-Sieg
  • D. Grott
  • B. Wikieł

  Autor: Barbara Wikieł. Kurs zawiera materiały związane z zajęciami z przedmiotów matematycznych prowadzonych w roku akademickim 2017/2018 dla studentów kierunków Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja i Inżynieria biomedyczna Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki . Materiały stanowią wsparcie do zajęć tradycyjnych - zarówno wykładów jak i ćwiczeń. Zawierają one: prezentacje teorii z wykładów, opis wybranych...

 • WETI - IBM - Równania Różniczkowe 2016/17 (B.Wikieł)

  Kursy Online
  • M. M. Musielak
  • D. Grott
  • B. Wikieł

  Kurs tematyczny z zakresu równań różniczkowych pierwszego rzędu. Materiały zawarte w kursie zapoznają studentów z najważniejszymi definicjami, twierdzeniami oraz metodami rozwiązywania równań różniczkowych różnego typu. Studenci mają możliwość samodzielnego rozwiązywania przykładów i zadań na kursie.   Wykład w formie e-kursu odpowiada 2 h wykładu tradycyjnego prowadzonego w ramach przedmiotu Analiza matematyczna II dla studentów...

 • Programowanie w Matlabie

  Kursy Online
  • P. Jasik

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze środowiskiem programu Matlab, jego funkcjonalnościami oraz możliwościami. Najważniejszym celem szczegółowym jest rozwinięcie praktycznych umiejętności programistycznych w tym środowisku, bazując na wiedzy z zakresu programowania zdobytej przez studentów w trakcie realizacji poprzedzających przedmiot kursów oraz wykorzystując wiedzę z algebry liniowej i analizy matematycznej. Zakłada...