Wyniki wyszukiwania dla: kapital intelektualny - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: kapital intelektualny

Wyniki wyszukiwania dla: kapital intelektualny

 • Uczelnie są kuźnią rozwiązań inowacyjnych

  Publikacja

  - 2011

  Uczelnie są kuźnią rozwiązań inowacyjnych, a także kuźnią kadr dla innych instytucji - dla PAN-u, dla instytutów branżowych. W stosunku do lat ubiegłych kilkakrotnie wzrosła liczba zgłoszeń patentowych.

 • Wprowadzenie do gospodarki opartej na wiedzy

  Publikacja

  Wiedza staje się podstawowym zasobem, który jest podstawą procesów innowacyjnych i przedsiębiorczych zachowań współczesnych organizacji. Rozwój kapitału intelektualnego jest podstawą budowania konkurencyjnej gospodarki. Efektywne wykorzystanie wiedzy wymaga od poszczególnych pracowników oraz organizacji stałego uczenia się.

 • Ocena zarządzania kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie - aspekt zarządzania zasobami ludzkimi

  Publikacja

  W opracowaniu przeanalizowano znaczenie istotnego zasobu przedsiębiorstwa, jakim są jego pracownicy. Podkreślono rosnącą rolę tego zasobu.

 • Istota i rola "klina podatkowego" w kształtowaniu racjonalnego systemu zatrudniania

  Publikacja

  Koszty pozyskania kapitału intelektualnego w firmie stanowią istotny element strategii finansowej przedsiębiorstwa. Istotną barierę w pozyskiwaniu kwalifikowanej kadry pracowników stanowią pozapłacowe obciążenia kosztów pracy określane mianem "klina podatkowego" (tax wage) Badania już dawno udowodniły, że to nie obciążenia podatkowe, ale "klin podatkowy" jest decydującym elementem wpływającym na wielkość bezrobocia Z najnowszego...

 • Kapitał intelektualny

  Publikacja

  - 2008

  W opracowaniu przedstawiono definicję i składniki kapitału intelektualnego a także jego znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa. Omówiono wpływ organizacji oraz wielkości przedsiębiorstwa na zarządzanie kapitałem intelektualnym. Wskazano związek KI z pozycją konkurencyjną przedsiębiorstwa.

 • Metodyka kształtowania kapitału intelektualnego osób 50+

  Publikacja

  - 2008

  W opracowaniu zaprezentowano potrzeby w zakresie kształtowania kapitału intelektualnego osób 50+ na podstawie badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach branży okrętowej. Opisano metody kształtowania KI, starając się wykazać, że specyfiką kształtowanie KI osób 50+ jest uczenie przez doświadczenie.

 • Dobre praktyki kształtowania kapitału intelektualnego

  Publikacja

  - 2008

  Rozdział 3 książki 50+ kapitał intelektualny dotyczy prezentacji dobrych praktyk kształtowania kapitału intelektualnego na podstawie doświadczeń zebranych podczas prac nad projektem MAYDAY, realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Jednym z istotnych elementów budowy kapitału intelektualnego w organizacji jest kształcenie pracowników. W ramach projektu mayday opracowano system kształcenia ustawicznego spełniający realne...

 • Zarządzanie wiekiem 50+

  Publikacja

  Celem publikacji jest przybliżenie zagadnień zarządzania wiekiem na podstawie literatury, dobrych praktyk wypracowanych w różnych krajach Europy oraz wyników projektu MAYDAY, realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera opis podstawowych zasad realizacji projektów w ramach IW EQUAL oraz tło realizacyjne projektu MAYDAY. W drugim rozdziale opisano procesy...

 • Metody i modele wyceny kapitału intelektualnego

  Artykuł zawiera opis 4 metod wyceny kapitału intelektualnego. Obliczono wartość kapitału intelektualnego za pomocą dwóch wybranych metod dla 19 spółek notowanych na GPW w Warszawie.

 • Wybrane metody wyceny kapitału intelektualnego

  Publikacja

  - 2006

  Artykuł dotyczy teoretycznego opisu metod wyceny kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie. zaprezentowano metodę wskaźników, model pieniężny oparty na teraźniejszej wartości przyszłych wpływów i model skorygowanej wartości netto.

 • Dobre praktyki kształtowania kapitału intelektualnego

  Publikacja

  - 2008

  W rozdziale przedstawiono dobre praktyki kształtowania kapitału intelektualnego na podstawie doświadczeń zebranych podczas prac nad projektem MAYDAY, realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Jednym z istotnych elementów budowy kapitału intelektualnego w organizacji jest kształcenie pracowników. W ramach projektu MAYDAY opracowano system kształcenia ustawicznego spełniający realne potrzeby pracowników, menedżerów i...

 • Wartość wiedzy dla współpracy nauki i biznesu

  Publikacja

  - 2011

  Budowanie przewagi konkurencyjnej na podstawie kapitału ludzkiego stanowi istotę gospodarki opartej na wiedzy. Krytyczną wartością współczesnego przedsiębiorstwa jest zatem wiedza i kapitał intelektualny. Efektywny sposób zarządzania nimi wpływa bezpośrednio na poziom kreatywności i innowacyjności. W konsekwencji stanowi główny trzon w procesie budowania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu....

 • Globalizacja - szanse i zagrożenia.

  Nowa epoka w dziejach globalizacji gospodarki wiąże się z rewolucją elektroniczno - internetową, która niesie zawrotne tempo wymiany informacji i otwiera nowe perspektywy dla rozwoju gospodarki. Sama rewolucja nie wystarcza jednak, aby globalizacja przyniosła dobre efekty. Potrzebna jest właściwa strategia dostosowania się do tego procesu. Wypracowanie jej wymaga uświadomienia szans i zagrożeń związanych z procesem globalizacji.

 • Kapitał ludzki strategicznym zasobem organizacji '' uczącej się''.

  Publikacja

  - 2004

  Artykuł ukazuje kapitał ludzki jako strategiczny wyznacznik przyszłych nowoczesnych modeli przedsiębiorstwa. Przyszle teorie zarządzania wskazują na takie typy zarządzania, ktore stymulują kapitał intelektualny i określają nowestruktury przedsiębiorstw. Jedną z tych koncepcji jest organizacja ''ucząca się''. Autorka pokazuje jej funkcje i ukierunkowanie na wiedzę i ludzi jako kapitał intelektualny.