Wyniki wyszukiwania dla: kolorowanie grafow - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: kolorowanie grafow

Wyniki wyszukiwania dla: kolorowanie grafow

 • Self-stabilizing algorithms for graph coloring with improved performance guarantees

  Publikacja

  W pracy rozważa się rozproszony model obliczeń, w którym struktura systemu jest reprezentowana przez graf bezpośrednich połączeń komunikacyjnych. W tym modelu podajemy nowy samostabilizujący algorytm kolorowania grafów oparty na konstrukcji drzewa spinającego. Zgodnie z naszą wiedzą jest to pierwszy algorytm z gwarantowaną wielomianową liczbą ruchów, który dokładnie koloruje grafy dwudzielne.

 • The complexity of equitable vertex coloring graphs

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule podajemy wzory na sprawiedliwą liczbę chromatyczną niektórych produktów grafowych. Ponadto przedstawiamy dwa algorytmy wielomianowe dla sprawiedliwego kolorowania grafów suboptymalną liczba kolorów.

 • Chromatic scheduling of 1- and 2-processor uet tasks on dedicated machines with availability constraints.

  Publikacja

  - Rok 2006

  Rozważono uogólnienie klasycznego szeregowania jednostkowych zadań jedno- i dwuprocesorowych na maszynach dedykowanych. Przyjęty model pozwala na naturalne wprowadzenie wszystkich klasycznych kryteriów optymalizacyjnych dla harmonogramów. Zaproponowano algorytmy wielomianowe dla systemów rzadkich.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Parallel tabu search for graph coloring problem

  Publikacja

  Tabu search is a simple, yet powerful meta-heuristic based on local search that has been often used to solve combinatorial optimization problems like the graph coloring problem. This paper presents current taxonomy of patallel tabu search algorithms and compares three parallelization techniques applied to Tabucol, a sequential TS algorithm for graph coloring. The experimental results are based on graphs available from the DIMACS...

 • Sztuczne systemy immunologiczne w optymalizacji dyskretnej

  Sztuczne systemy immunologiczne to modele komputerowe oparte na niektórych właściwościach systemu odpornościowego kręgowców. Znajdują one szereg zastosowań m. in. w optymalizacji dyskretnej. Praca ta przedstawia informacje na temat trzech modeli obliczeniowych inspirowanych funkcjonowaniem układu immunologicznego, ich podstaw biologicznych i moŜliwych zastosowań. Artykuł zawiera opis algorytmu selekcji klonalnej w wersji optymalizacyjnej...

 • Preface

  Publikacja

  - Discussiones Mathematicae Graph Theory - Rok 2011

  This special issue of Discussiones Mathematice Graph Theory (DMGT) is dedicated to selected papers presented at the 13th Workshop on Graph Theory: Colourings, Independence and Domination (CID) held on 18-23 September 2009 in Szklarska Poręba, Poland. It continues a series of international workshops: 1993-1997 in Lubiatów, 1998-2001 in Gronów, and 2003-2007 in Karpacz. The meeting was organized by the Faculty of Mathematics, Computer...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Hiperheurystyki w kolorowaniu grafów

  Hiperheurystyki to jeden z nowych trendów w technice obliczeniowej. Można je zdefiniować jako algorytmy, które wykorzystują zdefiniowany zbiór prostych heurystyk do znalezienia przybliżonego rozwiązania. Celem algorytmu jest znalezienie takiej sekwencji uruchamiania tych prostych operacji, która będzie dawała najlepsze rozwiązanie dla danej instancji problemu lub danej klasy instancji problemu. W pracy zdefiniowano heurystyki dla...

 • Kolorowanie końcówkowe multidrzew

  W pracy przedstawiono nowy model kolorowania grafów, mianowicie kolorowanie końcówkowe. Naszkicowano związki łączące ten model z klasycznymi modelami kolorowania oraz przedstawiono wielomianowy algorytm optymalnie końcówkowo kolorujący multidrzewa.

 • Zwarte końcówkowe kolorowanie grafów

  Praca dotyczy jednego z nowych modeli kolorowania grafów, tzw. zwartego końcówkowego kolorowania. Praca zawiera definicję modelu, informacje o jego zastosowaniach, dolne i górne oszacowania na liczbę kolorów oraz wartości dokładne zwartego końcówkowego indeksu dla wybranych klas grafów: ścieżek, cykil, gwiazd, kół, grafów pełnych i innych.

 • A note on mixed tree coloring

  Publikacja

  - INFORMATION PROCESSING LETTERS - Rok 2008

  Zaproponowano liniowy algorytm dla problemu kolorowania mieszanego w drzewach, uzyskując tym samym poprawę w stosunku do algorytmu o złożoności O(n^2) podanego w pracy [P. Hansen, J. Kuplinsky, D. de Werra, Mixed graph colorings, Math. Methods Oper. Res. 45 (1997) 145-160].

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The complexity of the L(p,q)-labeling problem for bipartite planar graphs of small degree

  W pracy pokazano, że problem L(p,q)-kolorowania przy użyciu ''t'' kolorów jest NP-zupełny nawet w wersji ograniczonej do grafów planarnych dwudzielnych małego stopnia, nawet dla stosunkowo niewielkich wartości ''t''. Jako wniosek z uzyskanych wyników stwierdzono, że problem L(2,1)-kolorowania grafów planarnych przy użyciu 4 kolorów jest NP-zupełny, a także że problem L(p,q)-kolorowania grafów o maksymalnym stopniu 4 jest NP-zupełny...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Scheduling with precedence constraints: mixed graph coloring in series-parallel graphs.

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy rozważono problem kolorowania grafów mieszanych, opisujący zagadnienie szeregowania zadań, w którym zależności czasowe zadań mają charakter częściowego porządku lub wzajemnego wykluczania. Dla przypadku, w którym graf zależności jest szeregowo-równoległy, podano algorytm rozwiązujący problem optymalnie w czasie $O(n^3.376 * log n)$.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Clonal selection in discrete optimization

  Publikacja

  - Rok 2009

  W rozprawie zajmujemy się efektywnymi metodami przybliżonego rozwiązywania problemów optymalizacji dyskretnej, a w szczególności algorytmami opartymi na metodzie selekcji klonalnej (SK), należącymi do kategorii sztucznych systemów immunologicznych. Techniki optymalizacji to znaczące pole badań w informatyce, a niektóre ze starszych technik, takie jak algorytmy genetyczne, symulowane wyżarzanie czy przeszukiwanie tabu, stały się...

 • Preface of guest editors

  Publikacja

  - Discussiones Mathematicae Graph Theory - Rok 2009

  A special issue of Discussiones Mathematice Graph Theory (DMGT) is dedicated to selected papers presented at the 12th Workshop on Graph Theory: Colourings, Independence and Domination (CID) held on 16-21 September 2007 in Karpacz, Poland. It continues a series of international workshops: 1993-1997 in Lubiatów, 1998-2001 in Gronów, 2003 and 2005 in Karpacz. About 70 participants formed the audience of six invited lectures and 68...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Koala graph coloring library: an open graph coloring library for real-world applications

  Publikacja

  Pomimo intensywnej pracy naukowej na polu kolorowania grafów, nie jest znana kompletna i dedykowana biblioteka programistyczna. Celem artykułu jest zaproponowanie architektury takiej biblioteki. Celem jest spełnienie oczekiwań wypływających z rzeczywistych zastosowań, w szczególności spełnienie potrzeb wydajnościowych. Zaimplementowano szereg algorytmów cheurystycznego kolorowania grafów. Przyjętym językiem programowania jest C++....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Computer experiments with a parallel clonal selection algorithm for the graph coloring problem

  Publikacja

  Artificial immune systems (AIS) are algorithms that are based on the structure and mechanisms of the vertebrate immune system. Clonal selection is a process that allows lymphocytes to launch a quick response to known pathogens and to adapt to new, previously unencountered ones. This paper presents a parallel island model algorithm based on the clonal selection principles for solving the Graph Coloring Problem. The performance of...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Parallel immune system for graph coloring

  Publikacja

  - Rok 2008

  This paper presents a parallel artificial immune system designed forgraph coloring. The algorithm is based on the clonal selection principle. Each processor operates on its own pool of antibodies and amigration mechanism is used to allow processors to exchange information. Experimental results show that migration improves the performance of the algorithm. The experiments were performed using a high performance cluster on a set...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mixed graph edge coloring

  Publikacja

  - DISCRETE MATHEMATICS - Rok 2009

  W pracy rozważany jest problem kolorowania krawędzi grafu mieszanego, tj. grafu zawierającego zawiero skierowane, jak i nieskierowane krawędzie. Motywację do badań stanowią zagadnienia komunikacyjne z zakresu szeregowania zadań.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • On the complexity of distributed graph coloring with local minimality constraints

  Publikacja

  - NETWORKS - Rok 2009

  Artykuł traktuje o zachłannym kolorowaniu grafów w modelu rozproszonym. Omówiono algorytmy rozproszone, dające w wyniku pokolorowanie spełniające warunki dla pokolorowań sekwencyjnych typu S oraz Largest-First (LF). Udowodniono również, że każda rozproszona implementacja algorytmu S wymaga co najmniej Omega(log n / log log n) rund, a algorytmu LF co najmniej Omega (n^{1/2}) rund, gdzie n oznacza liczbę wierzchołków grafu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A note on the strength and minimum color sum of bipartite graphs

  Publikacja

  Siłą grafu G nazywamy najmniejszą liczbę całkowitą s, taką że istniej pokolorowanie grafu G, o minimalnej sumie przy użyciu kolorów {1,...,s}. W pracy pokazano, że w grafach dwudzielnych stopnia D zachodzi oszacowanie s <= ceil(D/2) + 1. Z obserwacji tej wynika algorytm wielomianowy do obliczania siły i sumy chromatycznej w grafach dwudzielnych stopnia co najwyżej 4.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Approximating the maximum 2- and 3-edge-colorable subgraph problems

  Publikacja

  Dla ustalonej wartości parametru k>=2, problem maksymalnego podgrafu krawędziowo k-kolorowalnego polega na wskazaniu k rozłącznych skojarzeń w grafie prostym, a kryterium optymalizacji jest maksymalizacja całkowitej liczby użytych krawędzi. W pracy podano algorytmy 5/6- i 4/5-przybliżone odpowiednio dla przypadków k=2 i k=3, poprawiając wyniki znane z literatury.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sprawiedliwe kolorowanie grafów

  Publikacja
  • H. Furmańczyk

  - Rok 2002

  Kolorowanie sprawiedliwe jest kolorowaniem klasycznym z dodatkowym ograni-czeniem: chcemy, aby krotności użycia kolorów różniły się co najwyżej o je-den. W pracy przedstawiamy wyniki dotyczące sprawiedliwego kolorowania wie-rzchołków, krawędzi oraz obu tych elementów jednocześnie. Ponieważ problemjest NP-zupełny w ogólnym przypadku, poszukuje się algorytmów przybliżonych.Przedstawiamy dwa takie algorytmy.

 • Listowe kolorowanie grafów

  Publikacja

  - Rok 2002

  W klasycznym modelu kolorowania grafów,kolor przydzielany wierzchołkowi jestograniczony przez regułę zakazującą pokolorowania dwóch sąsiednich wierz-chołków tym samym kolorem. Kolorowanie listowe wprowadza dodatkowe ograni-czenie: każdy wierzchołek posiada z góry określony zbiór dopuszczalnych ko-lorów. Rozważamy jak duża może być różnica pomiędzy liczbą chromatyczną ilistową liczbą chromatyczną oraz dla jakich klas grafów...

 • Kolorowanie ścieżek w grafach

  Publikacja

  - Rok 2002

  Zdefiniowano podstawowe pojęcia niezbędne do analizy problemu wyboru i kolo-rowania ścieżek w grafach. Dokonano przeglądu wyników dla grafów ogólnych idla klasycznych rodzin grafów. Omówiono zastosowania praktyczne problemu,zwłaszcza związane ze wspomnianymi już sieciami optycznymi.

 • Ograniczone (p1, p2,...,pk) kolorowanie wierzchołków grafów.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Problem ograniczonego (p1,...,pk) kolorowania grafów polega na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy istnieje takie pokolorowanie wierzchołków grafu , że krotności użycia poszczególnych barw są równe ustalonym progom p1,...,pk. W ogólnym przypadku problem ten, jako uogólnienie klasycznego kolorowania grafów pozostaje NP-zupełnym. W pracy przedstawiamy wyniki dotyczące ograniczonego kolorowania split grafów, kografów oraz...

 • Dedicated scheduling of tasks to minimize mean flow time

  This paper investigates the complexity of scheduling biprocessor tasks on dedicated processors to minimize mean flow time. Since the general problem is strongly NP-hard, we assume some restrictions on task lengths and the structure of associated scheduling graphs. Of particular interest are acyclic graphs. In this way we identify a borderline between NP-hard and polynomially solvable special cases.

 • Klasyczne kolorowanie grafów

  Publikacja

  - Rok 2002

  Rozdział obejmuje klasyczne kolorowanie krawędzi i wierzołków w grafach pro-stych. Oprócz podstawowych definicji podane zostały najczęściej stosowanemetody przybliżone oraz ich właściwości. Dodatkowo rozdział zawiera przeglądznanych benczmarków dla podanych metod w kontekście klasycznego modelu kolo-rowania.

 • Metaheurystyki w kolorowaniu grafów

  Publikacja

  - Rok 2002

  W rozdziale opisano cztery metaheurystyki wykorzystywane w problemie koloro-wania grafów: symulowane wyżarzanie, przeszukiwanie tabu, algorytmy gene-tyczne, algorytmy mrówkowe. Skupiono się głównie na zagadnieniach wykorzys-tania tych metod w badanym problemie.

 • Szeregowanie zadań sprzężonych metodą kolorowania grafów

  Publikacja

  - Automatyka / Automatics - Rok 2003

  Rozważono problem szeregowania zadań sprzężonych na pojedynczym procesorze w obecności ograniczeń kolejnościowych. Zidentyfikowano przypadki wielomianowe dla tego zagadnienia NP-trudnego.

 • Metoda chromatyczna i jej zastosowania techniczne

  Artykuł ma charakter przeglądowy. Przedstawiono w nim najważniejsze modele koloryzowania grafów i ich zastosowania w wybranych problemach technicznych. Ponieważ jest to wiodąca tematyka badawcza Katedry Podstaw Informatyki Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, praca służy również upowszechnianiu dorobku naukowego pracowników Katedry oraz osób z nią współpracujących w opisywanej dziedzinie.

 • Pakiet wspomagania tworzenia i optymalizacji harmonogramów zajęć akademickich.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiamy model teoretyczny oraz praktyczne rezultaty wdrożenia pakietu wspomagania tworzenia i optymalizacji harmonogramów zajęć na wydziale ETI Politechniki Gdańskiej. Pakiet ten zawiera implementację algorytmów wyczerpującego przeszukiwania przestrzeni kombinatorycznej oraz przeszukiwania tabu (ang. Tabu Search). W modelu obliczeniowym uwzględniono szereg czynników oceny jakości jak np. przerwy w zajęciach, równomierne rozłożenie...

 • Eksperymenty z zastosowanie algorytmów genetycznych do problemu kolorowania grafów

  Publikacja

  - Rok 2005

  Niniejsza praca przedstawia wykorzystanie algorytmów genetycznych (AG) do problemu kolorowania wierzchołków grafu (GCP). Przeprowadzono szereg symulacji mających na celu porównanie skuteczności operatorów krzyżownia, mutacji i selekcji oraz sposobu generacji i parametrów populacji. Uzyskane wyniki pokazały znaczną przewagę operatorów korzystających z wiedzy o problemie nad operatorami losowymi. Dla wybranej konfiguracji algorytmu...

 • Szeregowanie rozrzedzonych systemów zadań jednostkowych 1- i 2-procesorowych w oknach czasowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Szeregowanie jednostkowych zadań 1- i 2-procesorowych z dodatkowym ograniczeniem w postaci zróżnicowanych okien czasowych, w których zadania te mogą być wykonywane zamodelowano przy pomocy listowego kolorowania i multikolorowania krawędzi grafów. Kryteria jakości harmonogramu: maksymalny koszt wykonania zadania w jednostce czasu oraz suma tychże kosztów po wszystkich zadaniach można przedstawić rozszerzając kolorowanie listowe...

 • Metody lokalnego i globalnego przeszukiwania przestrzeni rozwiązań dla pro- blemu układania rozkładów zajęć.**2003, 162 s. 22 rys. 42 tab. bibliogr. 173 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /16.12.2003/ P. Gdań. Wydz. ETI Promotor: prof. dr hab. inż. M. Kubale.

  Publikacja

  - Rok 2003

  .

 • Wybrane zastosowania niestandardowych modeli kolorowania w szeregowniu dwu-procesowych zadań jednostkowych

  Publikacja

  Niniejsza praca poświęcona jest wykorzystaniu teorii chromatycznej grafów wszeregowaniu. Koncepcja ta polega na przedstawieniu zbioru zadań w postaci krawędzi tzw. grafu konfliktów.

 • Metaheurystyczne metody optymalizacji dyskretnej w problemie układania rozkładów zajęć dla szkół wyższych.

  W pracy rozważany jest problem układania rozkładów zajęć dla szkoły wyższej. Do rozwiązania tego zagadnienia wykorzystane zostały następujące metody lokalnego i globalnego przeszukiwania przestrzeni możliwych rozwiązań: symulowane wyżarzenie, przeszukiwanie tabu oraz algorytmy genetyczne.

 • Szeregowanie zadań metodami kolorowania grafów.Monografie 37.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Niniejsza praca poświęcona jest wykorzystaniu teorii chromatycznej grafów w szeregowaniu. Koncepcja ta polega na przedstawieniu zbioru zadań w postaci krawędzi tzw. grafu konfliktów.

 • Warianty algorytmu Tabu Search w zastosowaniu harmonogramów zajęć szkolnych

  W niniejszej pracy przedstawiono warianty adaptacji przeszukiwania tabu wrazz wynikami eksperymentów obliczeniowych do układania szkolnych harmonogramówzajęć. W modelu teoretycznym uwzględniono ograniczenia krytyczne jak np.konflikty czasowe uczestników zajęć (nauczyciele i uczniowie) oraz brakprzerw w zajęciach (eliminacja okienek) wybranych uczestników, jak równieżniekrytyczne składniki funkcji celu jak np. równomierne...

 • Ramsey numbers for triangles versus almost-complete graphs.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Pokazano, że w każdym krawędziowym pokolorowaniu dwoma kolorami grafu pełnego o 38 wierzchołkach występuje trójkąt w pierwszym kolorze lub podgraf izomorficzny z K_10 - e w drugim kolorze. Stąd otrzymujemy górne oszacowanie R(K_3, K_10 - e) <= 38. Przedstawiamy także pokolorowanie krawędziowe grafu K_36, którego istnienie dowodzi, że R(K_3, K_10 - e) >= 37.

 • Optymalne pokolorowania średnicowe dla wybranych klas grafów

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy opisano wybrane właściwości szczególnego przypadku radiowego kolorowania grafów, zwanego kolorowaniem średnicowym. Podano zasadę działania algorytmu optymalnego kolorowania średnicowego i oszacowania liczby średnicowej grafu w przypadku ogólnym oraz dla ścieżek i cykli. Korzystając z podanego algorytmu, znaleziono dokładne wartości liczby średnicowej dla ścieżek i cykli niewielkiej długości, co pozwoliło na obalenie wcześniej...

 • On-line ranking of split graphs

  A vertex ranking of a graph G is an assignment of positive integers (colors) to the vertices of G such that each path connecting two vertices of the same color contains a vertex of a higher color. Our main goal is to find a vertex ranking using as few colors as possible. Considering on-line algorithms for vertex ranking of split graphs, we prove that the worst case ratio of the number of colors used by any on-line ranking algorithm...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sprawiedliwe i półsprawiedliwe pokolorowania grafów kubicznych

  Publikacja

  - Rok 2014

  W pracy rozpatrywane są sprawiedliwe i półsprawiedliwe pokolorowania grafów kubicznych. Pokazano, że w odróżnieniu od tego pierwszego, który jest łatwy, problem istnienia pokolorowań półsprawiedliwych jest NP-zupełny w szerokim zakresie parametrów grafów.

 • Energy optimisation in resilient self-stabilizing processes

  Publikacja

  W pracy rozważa się rozproszony model obliczeń, w którym struktura systemu jest reprezentowana przez graf bezpośrednich połączeń komunikacyjnych. W tym modelu podajemy nowy samostabilizujący algorytm kolorowania grafów oparty na konstrukcji drzewa spinającego. Zgodnie z naszą wiedzą jest to pierwszy algorytm z gwarantowaną wielomianową liczbą ruchów, który dokładnie koloruje grafy dwudzielne.

 • Samostabilizujący się algorytm kolorowania grafów dwudzielnych i kaktusów

  Publikacja

  W pracy rozważa się rozproszony model obliczeń, w którym struktura systemu jest reprezentowana przez graf bezpośrednich połączeń komunikacyjnych. W tym modelu podajemy nowy samostabilizujący algorytm kolorowania grafów oparty na konstrukcji drzewa spinającego. Zgodnie z naszą wiedzą jest to pierwszy algorytm z gwarantowaną wielomianową liczbą ruchów, który dokładnie koloruje grafy dwudzielne.

 • Anna Nenca dr

  Osoby