Wyniki wyszukiwania dla: krajobraz-kształtowanie - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: krajobraz-kształtowanie

Wyniki wyszukiwania dla: krajobraz-kształtowanie

 • Krajobraz kulturowy Delty Wisły - przekształcać czy zachować ?

  Publikacja traktuje o tym, iż krajobraz jest głównym żródłem informacji o przeszłości i teraźniejszości przestrzeni. Znajomość "znaków" krajobrazowych jest konieczna dla uszanowania dawnych dokonań w gospodarowaniu przestrzenią jak również harmonijnie kontynuować jej kształtowanie w przyszłości.

 • Krajobraz wyznacznikiem skuteczności ocen środowiskowych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł omawia rolę oceny oddziaływania na krajobraz i aspekty wizualne w podnoszeniu efektywności systemu OOS. Ocena dotychczasowych sposobów ochrony krajobrazu, mało skutecznych z powodu traktowania go w procedurze OOS jako wyizolowanego komponentu środowiska, oraz bagatelizowania jego znaczenia,stała się punktem wyjścia do zaprezentowania koncepcji wzmocnienia roli ocen krajobrazowych za pomocą badania sąsiedztwa funkcji,...

 • Jakość krajobrazu wyrazem jakości systemu OOS.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule omówiono potrzebę wzmocnienia roli krajobrazu w systemie OOS. Uznano, że jakość krajobrazu jest wyznacznikiem prawidłowości przeprowadzenia procedury OOS. Oceniono, że dotychczasowe sposoby ochrony krajobrazu były mało skuteczne z powodu traktowania go w OOS jako wyizolowanego komponentu środowiska oraz bagatelizowania jego znaczenia. Stało się punktem wyjścia dla zaprezentowania koncepcji wzmocnienia roli ocen krajobrazu....

 • Ocena oddziaływania na dobra kultury i krajobraz przekopu przez Mierzeję Wiślaną [analiza zagospodarowania przestrzennego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Niniejsze opracowanie stanowi część raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną. W ocenie oddziaływania na dobra kultury i krajobraz zaprezentowano zasoby i walory dziedzictwa kulturowego i krajobrazu, opis inwestycji pod kątem oddziaływania na dobra kultury i krajobraz oraz związane z planowaną inwestycją potencjalne ich zagrożenia, jak też zalecane środki i działania łagodzące. Rozpatrując...

 • Przemiany przestrzenne przedmieść i wsi, a oczekiwania społeczne w okresie po 1989 roku w Polsce

  Publikacja

  Rozwój miast na przestrzeni wieków to zmieniający się krajobraz, który ewoluuje wraz ze zmianami funkcjonalnymi miast i pojawianiem się coraz to nowych w nim elementów będących konsekwencją postępu technicznego oraz społecznego. Oczekiwania użytkowników przestrzeni zmieniają się i ewoluują równolegle z przekształceniami na płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej, kulturowej czy przestrzennej. Spowodowane są zarówno potrzebami, jak...

 • Nowe wyzwania dla architektury krajobrazu - oceny środowiskowe = New challenges for landscape architecture - Environmental Impact Assessments

  Publikacja

  Architektura krajobrazu jest dziedziną, której potencjał w Polsce nie jest odpowiednio wykorzystywany w gospodarowaniu przestrzenią. Tymczasem istnieją narzędzia dające możliwość przełożenia dorobku tej dziedziny na działania praktyczne. Należy do nich system ocen środowiskowych, towarzyszący procesom planistycznym i inwestycyjnym. W Europie w ramach ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) stosowana jest metodologia ocen krajobrazowych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Anna Górka dr hab. inż. arch.

  Anna Górka jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej od 2007 roku. W 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Prowadzi badania dotyczące uwarunkowań i czynników kształtowania krajobrazów wiejskich. Opisuje zagadnienia współczesnej  transformacji obszarów wiejskich i związane z nią problemy planowania przestrzennego. Bada skutecznośćnarzędzi krajobrazowych w...

 • Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu nadmorskich miejscowości turystycznych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Autor prezentuje i systematyzuje przejawy braku harmonii, zakłócenia krajobrazu i nieposzanowania jego wartości, następnie diagnozuje sytuację problemową, określając splot przyczyn wywołujących negatywne zjawiska, na końcu podejmuje próbę rozpoznania możliwości poprawy. Przedmiotem zainteresowania są miejscowości położone nad samym morzem lub w jego bliskości i pełniące funkcje turystyczne. Obszar zainteresowań ograniczono do województwa...