Wyniki wyszukiwania dla: kredyty gospodarstw domowych - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: kredyty gospodarstw domowych

Wyniki wyszukiwania dla: kredyty gospodarstw domowych

 • Rozkłady dochodów gospodarstw domowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  W rozdziale przedstawiono wyniki analizy rozkładów dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2003. Oszacowano parametry skali ekwiwalentności i statystyki opisowe rozkładu dochodów w wyróżnionych grupach gospodarstw: gospodarstw bez osób starszych i z osobami starszymi, z podziałem na miasto i wieś.

 • Obszary decyzji gospodarstw domowych

  Publikacja

  - Rok 2008

  ..

 • Ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych

  Publikacja

  Do podstawowych czynników determinujących obecność i aktywność gospodarstw domowych na rynku finansowym należy zgromadzony przez nie majątek. W opracowaniu analizie poddano wielkość i strukturę majątku finansowego gospodarstw domowych w wybranych krajach UE w latach 1995-2006. Następnie przedstawiono źródła finansowania tego majątku, do których zaliczono dochody gospodarstw domowych, zgromadzone przez nie oszczędności oraz środki...

 • Determinanty decyzji finansowych gospodarstw domowych

  Publikacja

  Członkowie gospodarstw domowych każdego dnia podejmują wiele decyzji, wśród których jednymi z istotniejszych są te o charakterze finansowym. Dotyczą one gromadzenia przez nie dochodu, jego podziału pomiędzy konsumpcję bieżącą i przyszłą, a w dalszej kolejności związane są z wyborem konkretnych instrumentów finansowych, jako form lokowania oszczędności. W opracowaniu omówiono wybrane determinanty decyzji finansowych dotyczących:...

 • Determinanty przedsiębiorczości gospodarstw domowych w Polsce

  Publikacja

  Gospodarstwa domowe dzięki swojej aktywności gospodarczej mogą kreować nowe miejsca pracy. Polska jest krajem, w którym udział osób pracujących na własny rachunek należy wśród krajów europejskich do największych. O rozwoju tej działalności gospodarczej decydują zarówno czynniki stymulujące, jak i ją ograniczający. Autorka omawia zewnętrzne i wewnętrzne determinanty przedsiębiorczości gospodarstw domowych.

 • KONDYCJA GOSPODARSTW DOMOWYCH. BADANIA OKRESOWE

  Czasopisma

  ISSN: 1428-3239

 • Bezrobocie a dochody gospodarstw domowych w Polsce

  Publikacja

  Bezrobocie jest zjawiskiem towarzyszącym nieustannie gospodarce rynkowej. W Polsce stanowi ono jeden z najpoważniejszych społecznych i ekonomicznych kosztów transformacji gospodarki. Wpływa na wszystkie funkcjonujące w niej podmioty, których dochody, wydatki, oszczędności czy polityka finansowa zdeterminowane są stopą bezrobocia i jego typem. Opracowanie omawia ekonomiczne skutki bezrobocia dla gospodarstw domowych w Polsce. Szczególne...

 • Następstwa finansowe decyzji podatkowych gospodarstw domowych

  Publikacja

  - Rok 2008

  autor zwaraca uwagę, na to że w polsce podatki stanowią znaczne obciążenie osób fizyacznych a tym samym wpływają na ograniczenie kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych.jednak z przepisów prawa podatkowego wynikają możliwości prowadzenia wasnej polityki podatkowej, która może mieć wpływ na optymalizację tych obciążeń. możliwiości te zostały szczegółowo omówione w treści tekstu.

 • Determinanty popytu gospodarstw domowych na samochody osobowe.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł został poświecony jednemu z najciekawszych zjawisk gospodarczych w ramach wydatków konsumpcyjnych, a mianowicie popytowi na samochody osobowe. W artykule scharakteryzowano zasdnicze determinanty popytu gospodarstw domowych na dobra trwałego użytkowania, w tym w szczególności na samochody.

 • Akumulacja finansowa gospodarstw domowych w integrującej się Europie

  Publikacja

  W gospodarce rynkowej głównym źródłem akumulacji finansowej gospodarstw domowych są ich oszczędności, które przekształcane są w inwestycje realizowane przez lokowanie wolnych środków finansowych na rynkach finansowych. Efektem tego procesu są aktywa finansowe tych podmiotów. Na wielkość i strukturę aktywów finansowych gospodarstw domowych wpływa wiele czynników, które w poszczególnych państwach oddziałują z różną siłą. Jednak najistotniejszymi...

 • Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w i jej determinanty

  W literaturze ekonomicznej wskazuje się na wiele czynników determinujących sytuację finansową gospodarstw domowych. Zależy ona od ich dochodów, wielkości i struktury ich wydatków, oszczędności danego okresu, aktywów finansowych, zadłużenia i aktywów rzeczowych. W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu wybranych determinant kondycji finansowej tych podmiotów. Analizie poddano sytuację finansową gospodarstw domowych w Polsce...

 • Oferta pozostałych pośredników rynku finansowego dla gospodarstw domowych

  Publikacja

  - Rok 2008

 • Skutki ekonomiczne kryzysu finansowego dla gospodarstw domowych w Polsce

  Sytuacja ekonomiczna i decyzje finansowe gospodarstw domowych funkcjonujących w gospodarce rynkowej zdeterminowane są wieloma czynnikami. Do podstawowych z nich należą dochody, koniunktura giełdowa oraz oczekiwania co przyszłych dochodów, a one zaś związane są z tym, co w danym okresie dzieje się na rynkach finansowych czy gospodarce danego kraju. Dlatego zjawiskiem, które może wywrzeć istotny wpływ na ich sytuację finansową, jest...

 • Finanse gospodarstw domowych w Polsce w latach 1996-2006

  Publikacja

  W ostatnich latach coraz większa uwaga nauki i praktyki gospodarczej koncentrowana jest na gospodarstwach domowych. Od ich kondycji finansowej, preferencji, celów, zdolności akumulacyjnej i możliwości inwestycyjnych zależą efekty gospodarcze i finansowe osiągane przez inne podmioty funkcjonujące w gospodarce rynkowej. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie procesów zachodzących w obszarze finansów polskich gospodarstw...

 • Doskonalenie jakości funkcjonowania gospodarstw domowych z uwzględnieniem działań proekologicznych

  Publikacja

  W niniejszym rozdziale zaprezentowano formy doskonalenia funkcjonowania gospodarstw domowych z uwzględnieniem działań proekologicznych. Autorzy omówili potrzebę doskonalenia, metody posziwania rozwiązań oreaz zaprezentowali badania, których celem była identyfikacja działań proekologicznych możliwych do zastosowania w gospodarstwach domowych

 • Wpływ ryzyka finansowego na aktywa gospodarstw domowych w Polsce

  Niezależnie od uzyskiwanych dochodów każde gospodarstwo domowe jest uczestnikiem rynku finansowego. Z każdym wykorzystywanym przez niego instrumentem finansowym wiąże się określone ryzyko finansowe. Ryzyko to może wpłynąć na wzrost bądź spadek aktywów finansowych tych podmiotów, niezależnie od podejmowanych przez niego działań. Celem niniejszego opracowania jest określenie podstawowych rodzajów ryzyka związanego z obecnością gospodarstw...

 • Wpływ obciążeń podatkowych na dochody gospodarstw domowych w Polsce

  Publikacja

  Gospodarstwa domowe prowadzą gospodarkę finansową, której towarzyszy podejmowanie zróżnicowanych decyzji finansowych związanych z pozyskiwaniem, wydatkowaniem i lokowaniem środków pieniężnych. Procesy te zdeterminowane są systemem podatkowym, w którym dane gospodarstwo domowe funkcjonuje. Ponadto każde działanie ustawodawcy implikuje reakcję tych podmiotów i dostosowanie się do nowych warunków funkcjonowania. Wraz z rozwojem systemu...

 • Zachowanie gospodarstw domowych we współczesnych teoriach konsumpcji i oszczędzania

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł stanowi przegląd najwazniejszych współczesnych teorii konsumpcji i oszczędzania ukierunkowych na przyszłość z uwzględnieniem czynników determinujących powyższe zjawiska. Prezentacja współczesnych teorii poprzedzona jest przedstawieniem najważniejszych badań, które przyczyniły się do powstania tych teorii

 • Struktura kapitału finansującego potrzeby gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek

  Publikacja

  Wśród przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej szczególną ich grupę stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a więc członkowie gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek. Dochody osiągane przez te popodmioty przeznaczane są zarówno na pokrycie potrzeb konsumpcyjnych członków gospodarstwa domowego, jak również inwestycje związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego też nie można...

 • Ekonometryczna analiza oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach1997-2001

  Artykuł zawiera teoretyczne koncepcje kształtowania się konsumpcji i oszczędności gospodarstw domowych. Empiryczna część artykułu zawiera dynamiczne modele przyczynowo-skutkowe pokazujące zależności pomiędzy wielkością depozytów i kredytów domowych a stopą procentową i dochodem.

 • Motywy i determinanty oszczędności gospodarstw domowych na przykładzie gospodarki polskiej

  Publikacja

  W artykule przedstawiono przeglad wybranych teorii oszczędności w gospodarce, scharakteryzowano ogólnie oszczędności polskich gospodarstw domowych oraz opisano ich zasadnicze determinanty.

 • Znaczenie instrumentów finansowych dla potencjału finansowego gospodarstw domowych w Polsce.

  Publikacja

  Rozwijający się rynek finansowy stworzył gospodarstwom domowym wiele możliwości lokat oszczędności oraz korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania Służą temu liczne instrumenty finansowe. Znaczenie gospodarstw domowych na rynku finansowym zdeterminowane jest ich potencjałem finansowym.

 • Oszczędności gospodarstw domowych w gospodarce rynkowej i cele ich gromadzenia

  Publikacja

  Gospodarstwa domowe określane często jako podstawowe podmioty oszczędzające w gospodarce rynkowej mają zasadniczy wpływ na wielkość oszczędności w niej gromadzonych. W opracowaniu analizie poddano zmianę stóp oszczędzania sektorów instytucjonalnych w Polsce i stopy oszczędzania gospodarstw domowych w wybranych krajach UE.

 • Dochody gospodarstw domowych i ich determinanty – zróżnicowanie regionalne w UE

  Celem niniejszego opracowania jest ustalenie skali regionalnego zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych w UE oraz korelacji pomiędzy wybranymi wielkościami ekonomicznymi a dochodami do dyspozycji uzyskiwanymi przez gospodarstwa domowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Analizy dokonano w oparciu o dane publikowane przez Eurostat dla 2013 r. z podziałem na regiony NUTS 2, wykorzystując współczynnik korelacji Pearsona jako miarę...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Celem opracowania jest przybliżenie zasad funkcjonowania nowego systemu emerytalnego w Polsce. Szczególne znaczenie przypisane zostało nowym możliowościom, jakie niesie on dla osób czynnych zawodowo, które w świadomy sposób mogą kształtować wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych.

 • Zasoby finansowe i rzeczowe polskich gospodarstw domowych w latach 1995-2005

  Obecność i aktywność gospodarstw domowych na rynku finansowym, w szczególności zaś wielkość ich oszczędności i korzystanie z usług tego rynku zdeterminowane są wieloma czynnikami, do których zaliczyć można majątek tych podmiotów. W artykule poddano analizie zmiany zachodzące w strukturze i dynamice majątku polskich gospodarstw domowych z uwzględnieniem jego podziału na zasoby rzeczowe i finansowe. Dokonano oszacowania bogactwa...

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako miejsce lokowania oszczędności gospodarstw domowych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest głównym miejscem obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Zwiększenie dostępności do szerokiej gamy instrumentów finansowych, a także możliwość osiągania ponadprzeciętnych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału, spowodowały wzrost zainteresowania giełdą wśród gospodarstw domowych. Inwestycje m.in. w akcje, kontrakty terminowe, a także w opcje są alternatywą dla lokat bankowych i...

 • Dochody i oszczędności gospodarstw domowych w strefie euro i w Polsce

  Publikacja

  Artykuł przedstawia sytuację polskich gospodarstw domowych na tle podmiotów funkcjonujących w obszarze euro. Omówiono w nim dochody tych podmiotów oraz ich podział na spożycie i oszczędności. Ponadto analizie poddano wartość aktywów finansowych gospodarstw domowych w strefie euro, ich skłonność do oszczędzania i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Po przystąpieniu do obszaru euro polskiego gospodarstwa domowe będą znaczącymi...

 • Wpływ procesów zachodzących na rynku finansowym na aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych

  Publikacja

  Sytuacja finansowa gospodarstw domowych powiązana jest nierozłącznie z procesami zachodzącymi w ich otoczeniu, w szczególności zaś na rynkach finansowych. Artykuł omawia procesy zachodzące na polskim rynku finansowym i ich wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych w latach 1995-2006. Wielkość i struktura aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych zdeterminowana jest procesami zachodzącymi na rynku finansowym, przede...

 • Zobowiązania finansowe gospodarstw domowych i ich wpływ na aktywa finansowe tych podmiotów

  Publikacja

  Na aktywa finansowe netto gospodarstw wpływają zarówno zgromadzone przez nie oszczędności, jak również zobowiązania, będące skutkiem korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania potrzeb tych podmiotów. W niniejszym rozdziale monografii przedstawiono najistotniejsze przyczyny zaciągania zobowiązań przez gospodarstwa domowe oraz możliwości wykorzystania kredytów i pożyczek w ich zaspokajaniu. Analizie poddano wielkość, strukturę...

 • Lokaty w bankach komercyjnych i fundusze inwestycyjne jako instytucje oszczędnościowe gospodarstw domowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Każde gospodarstwo domowe podejmując decyzję o oszczędzaniu zainteresowane jest ulokowaniem swoich środków pieniężnych w najlepszy, tzn. zgodny z jego preferencjami i możliwościami, instrument. Niniejszy artykuł jest próbą analizy oszczędności gospodarstw domowych ze względu na dwie, najbardziej popularne obecnie formy ich gromadzenia, a mianowicie lokaty w bankach komercyjnych i środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych.

 • Ekonometryczna analiza depozytów i kredytów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2009

  Publikacja

  Artykuł został poświęcony zmianom, jakie zaszły na polskim rynku depozytów i kredytów dla gospodarstw domowych w latach 2000-2009. Zasadniczym celem artykułu było przedstawienie relacji przyczynowo-skutkowych na polskim rynku pieniężnym oraz konstrukcja i oszacowanie modeli ekonometrycznych przedstawiających wpływ wybranych czynników makroekonomicznych na decyzje o oszczędzaniu i zadłużaniu się polskich gospodarstw domowych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • OSZCZĘDNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH, A FAZY CYKLU ICH ŻYCIA W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH

  Publikacja

  Gospodarstwa domowe, aby konsumować muszą zarządzać swoimi budżetami. Znajomość poszczególnych kategorii budżetowych oraz sytuacji finansowej wydaje się być niezbędna, aby podejmować racjonalne decyzje dotyczące majątku i zasobów pieniężnych. Celem niniejszej pracy jest pokazanie sytuacji materialnej polskich gospodarstw domowych. Jedną z głównych metod była ankieta kwestionariuszowa, którą zostało objętych 200 gospodarstw domowych....

 • Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce i Unii Europejskiej a wydatki gospodarstw domowych na edukację

  Publikacja

  - Rok 2008

  Problematyka finansowania szkolnictwa wyższego jest zagadnieniem niezmiernie szerokim i budzącym wiele kontrowersji. U progu planowanych zmian w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego artykuł przedstawia analizę struktury jego finansowania w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Ze względu na to, że znaczna część tych środków pochodzi ze źródeł prywatnych, w szczególności zaś od gospodarstw domowych, analizie poddany został...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • OBCIĄŻENIE PODATKIEM DOCHODOWYM GOSPODARSTW DOMOWYCH W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2010-2015

  Publikacja

  Jednym z trzech rodzajów podmiotów gospodarowania, obok przedsiębiorstw i państwa jest gospodarstwo domowe. Jest ono specyficznym podmiotem gospodarującym, z jednej strony całkowicie autonomicznym, z drugiej zaś zależnym od wpływu wielu czynników. Jest podstawową komórką organizacyjną, która kreuje podstawy egzystencji każdego człowieka, jednocześnie jest filarem gospodarki państwa. Gospodarstwa istnieją i działają, aby zaspokajać...

 • Oszczędności sektora gospodarstw domowych według Systemu Rachunków Narodowych w Polsce w latach 1995 - 2001.

  W teorii ekonomii oszczędności odgrywają kluczową rolę, stanowią bowiem zasadniczy warunek umożliwiający akumulację kapitału. Celem artykułu jest przedstawienie jak w warunkach polskich kształtują się oszczędności sektora gospodarstw domowych zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w relacji do dochodów tego sektora.

 • Przyczynowo-skutkowa analiza kształtowania się depozytów i kredytów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1996 - 2004

  Publikacja

  - Rok 2005

  Celem rozprawy było sformułowanie i przedstawienie prawidłowości przyczynowo-skutkowych w kształtowaniu się depozytów i kredytów gospodarstw domowych w Polsce, w latach 1996 - 2004. W pracy postawiona została teza według której, w badanych latach w Polsce, zależności przyczynowo-skutkowe obserwowane pomiędzy poziomem depozytów i kredytów gospodarstw domowych a czynnikami je kształtującymi charakterystyczne były dla dojrzałej gospodarki...

 • Tendencje w kształtowaniu się zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce z tytułu kredytów mieszkaniowych w latach 2006-2010

  Publikacja

  Artykuł stanowi charakterystykę sytuacji w Polsce w zakresie kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez gospodarstw domowe w latach 2006-2010, w szczególności w odniesieniu do lat 2008-2009 w kontekście zmian wywołanych globalnym kryzysem finansowym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów

  Zespoły Badawcze

  * analizy finansowej przedsiębiorstwa, * prognozowania upadłości przedsiębiorstwa, * bankowości, * zarządzania finansami przedsiębiorstw, * zarządzania finansami publicznymi, * zarządzania finansami gospodarstw domowych, * inwestycji alternatywnych, * funkcjonowania rynków finansowych w tym w warunkach kryzysu.

 • Finansowanie potrzeb mieszkaniowych

  Publikacja

  Opracowanie dotyczy finansowania potrzeb mieszkaniowych w Polsce. Omówiono w nim zarówno własne jak i obce źródła finansowania budownictwa mieszkaniowego, m.in. oszczędności, kredyty bankowe, środki publiczne (finansowanie bezpośrednie i pośrednie), leasing nieruchomości i fundusze mezzaninowe. Analizie poddano również zadłużenie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych w Polsce.

 • Equivalence scales based on stochastic indifference criterion : the case of Poland

  Publikacja

  Artykuł przedstawia koncepcję stochastycznych skał ekwiwalentności (SES), która bazuje na kryterium stochastycznej indyferencji. SES jest dowolną funkcją, która transformuje rozkład wydatków określonej grupy gospodarstw domowych w taki sposób, że wynikowy rozkład jest stochastycznie indyferentny wobec rozkładu wydatków grupy gospodarstw odniesienia. Kryterium stochastycznej indyferencji jest także wykorzystane dla opracowania metody...

 • Rozkłady dochodów, nierówności i dobrobyt w Polsce.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Rozdział ten poświęcony jest prezentacji wyników badań empirycznych rozkładów dochodów w Polsce w okresie transformacji. Źródłem danych statystycznych są budżety gospodarstw domowych z lat 1993-1999. Jako statystyczny miernik zasobności finansowej gospodarstw domowych przyjęto dochody oraz alternatywnie wydatki, przeliczone na wybrane jednostki ekwiwalentne. Wskazano też na konieczność ważenia obserwacji. Z uwagi na nieporównywalność...

 • Czy subiektywnie ubodzy są ubogimi obiektywnie?

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy wyodrebniono grupę gospodarstw domowych deklarujących się jako ubogie w sondaż Budżety Gospodarstw Domowych 2010r i oszacowano obiektywne miary ubóstwa. Okazało się, że nie wszystkie osoby postrzegające się subiektywnie jako ubogie można za takie uznać. I vice versa, nie wszystkie osoby subiektywnie nieubogie mogą być za takie uznane. Wnioski te okazują sie prawdziwe niezależnie od wyboru linii ubóstwa

 • Pozagiełdowy rynek kapitałowy w Polsce

  Publikacja

  Aktywność gospodarstw domowych na rynku kapitałowym dotyczy wielu jegosegmentów. Jednak ze względu na dominującą rolę Giełdy PapierówWartościowych w Warszawie, jako miejscu obrotu instrumentami finansowymi, często pomija się w analizie pozostałe segmenty tego rynku, do których zaliczyć można rynek prywatny i regulowany rynek pozagiełdowy. W niniejszym rozdziale monografii Autorzy przedstawili możliwości jakie dają te segmenty rynku...

 • Depozyty i lokaty w monetarnych instytucjach finansowych

  Publikacja

  Niezależnie od horyzontu czasowego podstawowym instrumentem lokowania nadwyżek finansowych gospodarstw domowych są depozyty i lokaty. Wraz z gotówką stanowią one najbardziej płynne aktywo, zatem w tej formie podmioty te utrzymują środki pieniężne niezależnie od motywów, dla których są one gromadzone. W niniejszym rozdziale monografii Autorka omówiła rozwój monetarnych instytucji finansowych na rynku finansowym w Polsce, przedstawiła...

 • Gospodarstwa domowe na rynku depozytowo-kredytowym

  Gospodarstwa domowe aktywnie uczestnicząc w rynku depozytowo-kredytowym są elementem dojrzewania i rozwoju tego rynku. Pod wpływem zmian prawnych, a przede wszystkim jakościowych, zmuszone są do podejmowania coraz bardziej złożonych decyzji finansowych. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja gospodarstw domowych jako podmiotów funkcjonujących na rynku depozotowo-kredytowym i analiza korelacji pomiędzy wybranymi determinantami...

 • Gospodarstwa domowe jako klienci spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce

  Publikacja

  W gospodarce rynkowej instytucje finansowe nie mogą funkcjonować bez gospodarstw domowych, stanowiących nie tylko podstawowe podmioty każdej gospodarki, ale również usługobiorców korzystających w coraz szerszym zakresie z usług finansowych. Istotne zatem staje się dla tych instytucji poznanie determinant korzystania przez gospodarstwa domowe z ich usług. Autor przedstawia gospodarstwa domowe jako podmioty rynku finansowego, czynniki...

 • Fuzzy logic in financial management

  Publikacja

  - Rok 2012

  W rozdziale tym przedstawiono rozważania na temat możliwości prognozowania sytuacji finansowej gospodarstw domowych przy zastosowaniu logiki rozmytej. Autor zaproponował model składający się ze zmiennych wejściowych opartych na informacjach demograficznych i finansowych konsumentów - na przykład: wiek, wykształcenie, liczba dzieci, wynagrodzenie, stopień zabezpieczenia finansowego.

 • Sytuacja odbiorcy komunalno – bytowego w aktualnych uwarunkowaniach formalno - prawnych

  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykule zostanie przedstawiona analiza funkcjonowania zasady wolnego wyboru dostawcy energii elektrycznej. Podstawą do analizy sytuacji polskich gospodarstw domowych będą obowiązujące akty formalno – prawne. Rezultatem będzie wyznaczenie głównych przeszkód organizacyjnych, utrudniających zmianę sprzedawcy odbiorcom na niskim napięciu oraz próba wskazania obszarów, w których zmiany wydają się najistotniejsze.

 • Dokładność skal ekwiwalentności a indyferencja stochastyczna

  W pracy dowodzimy twierdzenia, które wiąże założenie dokładności skal ekwiwalentności (ESE) z symetrycznym czynnikiem dominacji stochastycznej pierwszego rzędu. Dokładniej, niech X i Y będą rozkładami wydatków, odpowiednio, analizowanej grupy gospodarstw domowych i grupy gospodarstw odniesienia. Niech Z oznacza rozkład X skorygowany za pomocą pewnej skali ekwiwalentności. Jeśli spełnione jest założenie ESE, to Z jest stochastyczne...

  Pełny tekst do pobrania w portalu