Wyniki wyszukiwania dla: kwantowa teoria informacji - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: kwantowa teoria informacji

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: kwantowa teoria informacji

 • PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 1230-5529

 • Zespół Katedry Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej

  Prace naukowe prowadzone w Katedrze dotyczą współczesnych zagadnień fizyki teoretycznej i informatyki kwantowej. W ramach współpracy międzynarodowej stworzony został w Katedrze program komputerowy umożliwiający obliczanie relatywistycznych przejść w atomach i jonach. Jego celem jest dostarczenie danych atomowych potrzebnych do interpretacji pomiarów plazmy astrofizycznej i laboratoryjnej. Dane atomowe obejmują nie tylko siły oscylatorów...

 • Struktury danych.

  Publikacja

  - 2002

  Praca stanowi podręcznik dla studentów pierwszych lat informatyki. Prezentuje ona podstawowe struktury danych stosowane w programach komputerowych wraz z algorytmami, ukierunkowanymi na przechowywanie informacji oraz operowanie informacją przy użyciu tych struktur. W podręczniku omówiono m.in. następujące zagadnienia: tablice uporządkowane, tablice rozproszone, sortowanie tablic, listy, drzewa binarne, drzewa wyszukiwawcze,...

 • Rafał Leszczyna dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Rafał Leszczyna jest profesorem uczelni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W lipcu 2020 r., na podstawie osiągnięcia naukowego w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja. W latach 2004–2008 pracował...

 • Fizyka Kwantowa

  Kursy Online

  Kurs Fizyka Kwantowa jest skierowany do studentów II stopnia kierunku Energetyka. Zawiera materiały do wykładów i laboratorium.

 • Źródła informacji rynkowych a cechy jakościowe informacji

  Publikacja

  Celem pracy jest określenie, w jaki sposób rodzaj źródła informacji rynkowych oddziałuje na cechy jakościowe tych informacji. Wzięto pod uwagę trzy rodzaje źródeł informacji rynkowych – nabywców, konkurentów oraz, jako odrębną grupę, inne podmioty rynkowe (np. pośredników, dostawców), a także cztery istotne cechy jakościowe informacji − rzetelność, kompletność, przydatność i aktualność. Za pomocą modeli równań strukturalnych weryfikowano...

 • Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 2084-6495

 • Dziesięć lat prywatyzacji w Polsce. Teoria a praktyka

  Artykuł składa się z trzech części: 1. Motywy i cele polskiej prywatyzacji - teoria transformacji przekształceń własnościowych, rodzaje metod prywatyzacyjnych. 2. Dynamika i aktualny stan prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-2000. 3. Próba oceny skuteczności i efektywności stosowanych metod i ścieżek prywatyzacji.

 • Teoria gier

  Kursy Online

  Teoria gier.

 • Teoria agencji a teoria stewarda w nadzorze korporacyjnym

  Publikacja

  - 2010

  Omówiono specyficzne różnice dotyczące teorii agencji i stewarda, odwołując sie do alternatywnych modeli natury człowieka. Przytoczono badania, które usiłują pogodzić różnice między tymi założeniami. Zaproponowano model bazujący na psychologicznych cechach podwładnego i sytuacyjnych cechach organizacji.

 • Filozofia krytyczna jako teoria metody poznania naukowego

  Publikacja

  Praca Parszutowicza Filozofia krytyczna jako teoria metody poznania naukowego postuluje możliwość wykorzystania metody kantowskiej jako specyficznej filozofii nauki. Jest propozycją ograniczenia zbyt wielkich zdaniem autora oczekiwań względem filozofii transcendentalnej i wykorzystania jej w sposób, który jak dotąd przynosił największe efekty - mianowicie jako filozofii i metodologii nauk. Rekonstruuje historyczne przykłady takiego...

 • Teoria liczb

  Kursy Online

  Teoria liczb, 3 rok Matematyki Stosowanej

 • Wielowymiarowa wizualizacja informacji.

  Publikacja

  Metody wizualizacji komputerowej stanowią obecnie podstawowe narzędzie przekazywania człowiekowi informacji, wypełniającej często obszerne zbiory danych, a będącej wynikiem obserwacji, eksperymentów czy też symulacji numerycznych. Zwykle w przypadku danych wielowymiarowych dopiero obejrzenie ich przedstawienia graficznego daje możliwość wyobrażenia sobie jakościowego charakteru zjawiska i uprawnia do stawiania hipotez jego dotyczących....

 • Ogólne sposoby przetwarzania i prezentacji informacji zgromadzonych w systemach informacji przestrzennej

  Publikacja

  - 2005

  Referat opisuje podstawowe procesy i sposoby prezentowania i przetwarzania danych zgromadzonych w systemach informacji przestrzennej. Zaprezentowano sposoby generowania informacji źródłowych w zależności od przyjętego modelu przestrzennego.

 • Chromatografia gazowa. Teoria i praktyka.

  Publikacja

  Chromatografia gazowa jest jedną z najważniejszych metod analitycznych mających zastosowanie w wielu dziedzinach, a chromatograf gazowy ? najbardziej rozpowszechnionym przyrządem analitycznym w laboratoriach na świecie. Oto najpełniejsze w języku polskim opracowanie poświęcone chromatografii gazowej napisane przez wybitnych polskich specjalistów z dziedziny chemii analitycznej. Przedstawiono w nim istotę chromatografii gazowej,...

 • Ulot informacji wśrodowisku elektromagnetycznym

  Publikacja

  - 2005

  W pracy omówiono problem zabezpieczenia przed ulotem informacji, zwłaszcza poprzez mechanizm promieniowania elektromagnetycznego od urządzeń informatycznych specjalnego przeznaczenia. Scharakteryzowano obowiązujace w tym względzie wybrane dokumenty normatywne, Opisano stosowane sposoby zapobiegania ulotowi informacji niejawnych oraz reprezentatywną dla tego problemu metodę badawczą.

 • Optyczne techniki przetwarzania informacji.

  Wykorzystanie promieniowania optycznego w procesie przetwarzania informacji pozwoli na budowę komputerów o mocy przetwarzania o wiele rzędów wielkości większej od od najpotężniejszych komputerów elektronicznych używanych teraz i w przyszłości. Proces optycznego przetwarzania może być analogowy lub cyfrowy. Przykładem obecnego wykorzystania optycznego przetwarzania informacji są systemy do przetwarzania sygnałów cyfrowych o...

 • Inteligentne hybrydowe systemy wyszukiwania informacji

  Istnieje wiele metod wyszukiwania informacji. Artykuł przedstawia możliwości połączenia tych metod i skonstruowania uniwersalnego, hybrydowego systemu wyszukiwania. W artykule zaproponowana została architektura personalnego agenta wyszukiwania (PAW). Posiada on cechy systemu ekspertowego, wyszukiwarki oraz agenta komputerowego. PAW pozwala na pozyskiwanie informacji personalnych tj. numery telefonów osób znajomych. Ponadto umożliwia...

 • Metody wspomagania wyszukiwania informacji

  Publikacja

  - 2011

  Wyszukiwanie informacji analizowane może być z perspektywy użytkownika i w kontekście tego, jakie czynności może on podjąć, aby odnaleźć interesujące go informacje bez wsparcia ze strony analizatora języka. Użytkownicy stosują wyszukiwarki internetowe, jednak często nie są świadomi pełnego zakresu ich możliwości. Wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarek polega na wprowadzaniu zapytań w polu tekstowym. Opracowane zostały liczne metody...

 • Kwantowa dynamika procesu fotodysocjacji rodnika winoksylowego. Nieadiabatyczne efekty w pobliżu przecięcia stożka

  Publikacja
  • K. Piechowska-Strumik

  - 2006

  .

 • Algorytm porządkowania tablic wynikowych informacji statystycznych

  W artykule przedstawiono algorytm filtrowania danych służący do porządkowania tablic wynikowych. Celem artykułu jest zdefiniowanie miary ilości informacji, tak aby możliwe stało się wyselekcjonowanie takich tablic, które niosą największy ładunek informacyjny - największą ilość informacji. Autorzy skoncentrowali się na badaniu ilości informacji strukturalnej zawartej w tablicach statystycznych. Zadaniem proponowanej miary ilości...

 • Bezpieczeństwo informacji wymienianych między witrynami.

  Publikacja

  - 2004

  Przedstwiono zasadę bezpieczeństwa wymienianych informacji według zaleceń standardu SAML, jego architekturę, funkcje oraz rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa usług. Podano przykładowe zastosowania.

 • Feliksa Konecznego teoria cywilizacji.

  W artykule omówiono koncepcję opisu i porównywania cywilizacji, traktowanych jako metoda ustroju życia zbiorowego, przedstawioną przez polskiego historyka Feliksa Konecznego (1862-1949) w jego pracy

 • Kultura jakości – teoria a praktyka

  Publikacja

  Celem artykułu jest wskazanie występowania rozbieżności pomiędzy definiowanymi oczekiwaniami a rzeczywistym postrzeganiem kultury jakości przez członków społeczności w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz zachęcenie do promowania działań oddolnych, wspomagających zapewnienie i doskonalenie jakości we wszystkich obszarach aktywności uczelni.

  Pełny tekst w portalu

 • Inteligentne wyszukiwanie informacji w internecie

  Publikacja

  W pracy przedstawiono krótką charakterystykę architektury i technologii wykorzystywanych przy wyszukiwaniu informacji w Internecie. Zaproponowano koncepcje inteligentnej wyszukiwarki spełniającej różnorodne wymagania użytkownika. Przedyskutowano jej wykorzystanie w telemedycynie, w celu wsparcia inteligentnych funkcji rekomendacji.

 • System informacji o bezpieczeństwie ruchu

  W artykule zaprezentowano koncepcję systemu informacji o bezpieczeństwie ruchu, który mógłby stanowić rozwinięcie struktury funkcjonalnej wielu z wdrażanych obecnie projektów ITS. Scharakteryzowano strukturę modułów zbierania, przetwarzania i prezentacji danych z wykorzystaniem informacji, magazynowanych w hurtowni danych i przetwarzanych w bazie danych oraz prezentowanych kierowcom i służbom zarządzania ruchem z wykorzystaniem...

 • Pozyskiwanie wiedzy dla zarządzania przepływem informacji.

  Publikacja

  W pracy scharakteryzowano problemy formalnego (ilościowego) i miękkiego (jakościowego) modelowanie przepływu informacji w systemach autonomicznych.

 • Wpływ internetu na percepcję wiarygodności informacji.

  Publikacja

  Dzięki szybkiemu rozwojowi technologicznemu Internet jest powszechnie dostępny i stał się obok prasy, radia i telewizji, nowym medium komunikacji masowej, postrzeganym przez użytkowników jako nowe, atrakcyjne źródło pozyskiwania informacji.Z dotychczasowych, klasycznych badań wynika bezpośrednia zależność między oceną źródła informacji a percepcją jej wiarygodności. Najnowsze badania, dotyczące komunikacji przy użyciu sieci komputerowych,...

 • Monitoring rozwoju regionalnego z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej w planowaniu i rozwoju regionu.

  Opis struktury monitoringu rozwoju regionalnego z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennej. Instytucjonalne warunki funkcjonowania monitoringu.

 • Gromadzenie informacji rynkowych w przedsiębiorstwie uwzględniające ich jakość

  Publikacja

  Informacje rynkowe są wykorzystywane w organizacji do podejmowania wielu kluczowych decyzji, w tym kształtowania jej oferty rynkowej. W związku z tym ważna jest jakość tych informacji. W pracy przedstawiono koncepcję procesu gromadzenia informacji rynkowych przez przedsiębiorstwo, w którym uwzględniono ukierunkowanie tego procesu na zbieranie informacji o wysokiej jakości. Proces ten oparto na podstawowych elementach cyklu działania...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Protection system against electromagnetic leak of information

  Publikacja

  - 2006

  W pracy omówiono problem zabezpieczenia przed ulotem elektromagnetycznym informacji. Scharakteryzowano obowiązujace w tym względzie wybrane dokumenty normatywne. Opisano stosowane sposoby zapobiegania ulotowi informacji oraz prezentowano metodykę badawczą. Przedstawiono wybrane wyniki pomiarowe.

 • Teoria ograniczeń w planowaniu i sterowaniu produkcją.

  Publikacja

  Planowanie i sterowanie produkcją jest jedną z istotniejszych funkcji realizowanych przez przedsiebiorstwo. Ma na celu zapewnienie sprawnego i efektywnego wykonania zadań, realizacji operacji oraz przepływu materiałów i informacji w organizacji, których wynikiem jest wytworzenie wyrobu lub usługi oczekiwanej przez klienta. Obejmuje takie działania, jak: planowanie i przydział zasobów niezbędnych do wykonania zadań, ustalenie sekwencji...

 • Metoda wyboru informacji z dedykowanych zbiorów danych

  Poszukiwanie skutecznych metod wyboru informacji wynika z obserwowanego obecnie nadmiaru danych. W artykule opisana jest metoda GQM wykorzystywana w informatyce między innymi do budowy wielowymiarowej funkcji jakości oprogramowania. W artykule wykazano, że metoda ta może być również wykorzystana do poszukiwania i wyboru danych z dedykowanych zbiorów informacji dziedzinowych.

 • Model czynnikowy drugiego stopnia jakości informacji rynkowych

  Celem pracy jest przedstawienie modelu pomiarowego jakości informacji rynkowych jako modelu czynnikowego drugiego rzędu. Do otrzymania tego modelu użyto konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Uzasadnienie utworzenia modelu drugiego stopnia stanowiło wysokie skorelowanie czterech, pierwotnie założonych, czynników w modelu pomiarowym pierwszego rzędu oraz przesłanki merytoryczne. Rozpatrywane czynniki pierwszego rzędu to rzetelność,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Polaryzacja ekonomiczna : teoria i zastosowanie

  Publikacja

  - 2008

  Praca zawiera nowe ujęcie teoretyczne problemu polaryzacji ekonomicznej. Konstrukcja proponowanych miar polaryzacji bazuje na powierzchniowym dystansie pomiędzy funkcją Lorenza analizowanego rozkłądu dochodów a funkcją Lorenza k-polarnego rozkładu odniesienia. Za pomocą nowych miar analizowano procesy polaryzacji ekonomicznej w Polsce i w świecie.

 • Mechanika Ogólna teoria i zadania

  Publikacja

  Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studiujących na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Energetyka, Inżynieria materiałowa oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Obejmuje podstawowe wiadomości z klasycznej mechaniki newtonowskiej, a także elementy mechaniki analitycznej. Zachowano w nim podział mechaniki na statykę, kinematykę i dynamikę, omawiając kolejno zagadnienia dotyczące...

 • Teoria kontra praktyka – realizacja bezwykopowa

  Publikacja

  Wykonawstwo bezwykopowe. Warunki minimalne. Komora startowa. Błędy fazy projektu

 • Architektura jako nauka:eksperyment - teoria - historia

  Publikacja

  - 2019

  Autorka prezentuje architekturę jako dyscyplinę naukową. Ukazuje trzy obszary badawcze architektury: eksperyment, teorię i historię. Przedstawia elementy projektowanie architektonicznego jako pewien typ eksperymentu naukowego. Ukazuje również rolę teorii architektury i historii architektury w problematyce badawczej tej dyscypliny. Przedstawia całe zagadnienie w szerokim kontekście kulturowym - od czasów antycznych po współczesne...

 • Teoria i praktyka testowania programów

  Publikacja

  - 2006

  Książka stanowi doskonałą pomoc w nauczaniu problematyki z zakresu programowania, jakości programowania, planowanie i zarządzanie procesami wytwórczymi oprogramowania, a zawarte w niej treści są przydatne zarówno testerom, analitykom, projektantom, programistom, kierownikom projektów, jak też administratorom i osobom odpowiedzialnym za zakup, eksploatację i pielęgnacją oprogramowania w firmie.

 • Metody wyszukiwania informacji w bazach multimedialnych

  Publikacja

  - 2005

  W referacie przedstawiono przegląd zagadnień związanych z wyszukiwaniem informacji zawartych w bazach multimedialnych. Przegląd ten został oparty o zrealizowany projekt badawczy pt.: "Nowe metody wyszukiwania informacji multimedialnej w sieciach telekomunikacyjnych". Eksperymenty badawcze prowadzone w ramach projektu obejmowały wdrożenie wybranych metod sztucznej inteligencji do celów akwizycji i rozpoznawania obiektów muzycznych...

 • Wizualizacja struktury Wikipedii do wspomagania wyszukiwania informacji

  Publikacja

  - 2011

  Graficzna prezentacja jest efektywnym sposobem poprawiania interakcji użytkownika z repozytorium wiedzy. Pozwala ona na przejrzyste przedstawienie złożonych struktur i uchwycenie zależności, które nie są widoczne bezpośrednio. Zastosowanie takiego podejścia w wyszukiwaniu informacji pozwala na prezentację danych na wysokim poziomie abstrakcji przy jednoczesnym określeniu ich kontekstu, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość dostępu...

 • Metody wyszukiwania informacji w bazach multimedialnych.

  Publikacja

  - 2005

  W artykule przedstawiono przegląd zagadnień związanych z wyszukiwaniem informacji zawartych w bazach multimedialnych. Przegląd ten został oparty o zrealizowany projekt badawczy pt.: "Nowe metody wyszukiwania informacji multimedialnej w sieciach telekomunikacyjnych". Eksperymenty badawcze prowadzone w ramach projektu obejmowały wdrożenie wybranych metod sztucznej inteligencji do celów akwizycji i rozpoznawania obiektów muzycznych,...

 • Metody wyszukiwania informacji oparte na wyznaczaniu kierunków

  Publikacja

  - 2011

  Rozprawa doktorska poświęcona jest nowej, oryginalnej metodzie klasteryzacji kierunkowej przeznaczonej do wyszukiwania informacji. Metoda ma zastosowanie w przypadku, gdy przeprowadzane jest wyszukiwanie za pomocą zapytań. Mogą to być zarówno zapytania wprowadzane w polu tekstowym wyszukiwarki internetowej, jak i zapytania stosowane podczas wydobywania danych zawartych w sieci semantycznej. Metoda służy do przeprowadzania interaktywnego...

 • System Informacji Przestrzennej w gospodarce przestrzennej województwa.

  Przedstawiono podstawy prowadzenia gospodarki przestrzennej województwa oraz rolę systemu informacji przestrzennej w określeniu polityki przestrzennej województwa. Omówiono w jaki sposób System Informacji Przestrzennej służy realizacji polityki przestrzennej przy wdrażaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, koordynacji działań różnych podmiotów, zwłaszcza samorządów terytorialnych, formułowaniu rekomendacji do polityki przestrzennej...

 • Rodzaje informacji rynkowych a termin realizacji rozwoju nowego produktu

  Wyniki badania empirycznego przeprowadzonego wśród krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki pokazały, że tylko stosowanie informacji o potencjalnych nabywcach w rozwoju nowego produktu pozytywnie wpływa na czas realizacji tego rozwoju. Stosowanie w trakcie takiego rozwoju zarówno informacji o konkurencji, jak i ogólnych informacji rynkowych nie miało statystycznie istotnego wpływu na termin wykonania projektu nowego produktu.

 • Historia@Teoria

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 2450-8047

 • Teoria Polityki

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 2543-7046 , eISSN: 2544-0845

 • Nauczanie zarządzania bezpieczeństwem informacji: standardy i sposoby nauczania

  Pracownicy są najważniejszym ogniwem w ochronie informacji wewnątrz organizacji, gdyż to właśnie oni posiadają regularny dostęp do jej zasobów informacyjnych. Fakt ten jest dobrze rozpoznany przez krajowe oraz międzynarodowe instytucje standaryzujące, które w publikowanych normach zalecają kształcenie, szkolenia i podnoszenie świadomości pracowników jako kluczowy element strategii ochrony informacji przedsiębiorstw. W artykule...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Źródła informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów

  Publikacja

  Celem pracy jest przedstawienie stopnia korzystania z różnych źródeł informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów przez krajowe przedsiębiorstwa średnio-wysokiej i wysokiej techniki oraz powiązania między rodzajem źródła a wynikami nowych produktów.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Określenie kosztów informacji przy pomocy rachunku kosztów działań.

  W artykule omówiono możliwości zastosowania rachunku kosztów działań ABC w celu określania kosztów informacji.