Wyniki wyszukiwania dla: kwantowa teoria pomiaru - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: kwantowa teoria pomiaru

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: kwantowa teoria pomiaru

 • WYRAŻANIE NIEDOKŁADNOŚCI POMIARU – BŁĄD CZY NIEPEWNOŚĆ?

  Minęło ponad 20 lat od wprowadzenia dokumentu Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements i Międzynarodowego słownika metrologii, w których to dokumentach przedstawiono odpowiednio metodologię wyznaczania niepewności pomiaru oraz terminologię metrologiczną. Współczesne liczne publikacje z tej tematyki w sztandarowych czasopismach metrologicznych dowodzą, że teoria ta na dobre zagościła w technice. Z tego względu w każdym...

 • Dobrobyt ekonomiczny.

  Publikacja

  - 2004

  Praca stanowi przegląd teorii i praktyki pomiaru dobrobytu ekonomicznego (indywidualnego i społecznego). Podstawę teoretyczną stanowi tu mikroekonomiczna teoria zachowań konsumenta. W pierwszej części przedstawiono sposób pomiaru dobrobytu za pomocą nadwyżki konsumenta. W części następnej, dobrobyt mierzony jest za pomocą indeksów, w szczególności skal ekwiwalentności. Część trzecia poświęcona jest problemom agregacji dobrobytu...

 • Pomiar dobrobytu i nierówności ekonomicznych w ramach indywidualistycznego paradygmatu ekonomii.

  Publikacja

  - 2004

  Rozdział ten poświęcony jest metodom pomiaru dobrobytu ekonomicznego. Indywidualistyczny paradygmat dobrobytu bazuje na funkcjach użyteczności dochodu pojedynczej osoby, a jego podstawę stanowi teoria zachowań konsumenta. W tym rozdziale przedstawiono pomiar dobrobytu za pomocą nadwyżki konsumenta oraz indeksów Konusa, Malmquista i skal ekwiwalentności . Dobrobyt społeczny oblicza się poprzez agregację indywidualnego dobrobytu...

 • Uchyb, błąd, niepewność - geneza określania niedokładności w miernictwie elektrycznym

  W artykule przedstawiono genezę pojęć określających niedokładność wyników pomiarów w miernictwie elektrycznym. W zależności od czasu obowiązywało pojęcie błędu lub uchybu, były okresy, gdy oba zwroty traktowano jako równoważne, ale również takie, gdy występowały oba zwroty, oznaczające co innego. Ostatecznie przyjęło się pojęcie błędu, a w latach 90-tych XX wieku wprowadzono kolejną miarę jakości wyników pomiarów – niepewność pomiaru,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Model Pozyskiwania i Przetwarzania Wiedzy w Zarządzaniu Organizacją Uczącą się

  Publikacja

  - 2011

  W pracy podjęto tematykę rozwoju organizacji uczących się. Jako, że teoria organizacji uczącej nie daje mierników ani narzędzi do badania jej rozwoju autor podejmuje badania w tym zakresie w oparciu o znajomość organizacji informatycznych i istniejących w branży IT formalnych standardów oceny organizacji. Proponuje adaptację istniejących standardów oceny dojrzałości organizacji IT dla potrzeb pomiaru rozwoju organizacji uczących....

 • Fizyka Kwantowa

  Kursy Online

  Kurs Fizyka Kwantowa jest skierowany do studentów II stopnia kierunku Energetyka. Zawiera materiały do wykładów i laboratorium.

 • Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka

  Czasopisma

  ISSN: 2084-6495

 • Dziesięć lat prywatyzacji w Polsce. Teoria a praktyka

  Artykuł składa się z trzech części: 1. Motywy i cele polskiej prywatyzacji - teoria transformacji przekształceń własnościowych, rodzaje metod prywatyzacyjnych. 2. Dynamika i aktualny stan prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-2000. 3. Próba oceny skuteczności i efektywności stosowanych metod i ścieżek prywatyzacji.

 • Teoria gier

  Kursy Online

  Teoria gier.

 • Teoria agencji a teoria stewarda w nadzorze korporacyjnym

  Publikacja

  - 2010

  Omówiono specyficzne różnice dotyczące teorii agencji i stewarda, odwołując sie do alternatywnych modeli natury człowieka. Przytoczono badania, które usiłują pogodzić różnice między tymi założeniami. Zaproponowano model bazujący na psychologicznych cechach podwładnego i sytuacyjnych cechach organizacji.

 • Filozofia krytyczna jako teoria metody poznania naukowego

  Publikacja

  Praca Parszutowicza Filozofia krytyczna jako teoria metody poznania naukowego postuluje możliwość wykorzystania metody kantowskiej jako specyficznej filozofii nauki. Jest propozycją ograniczenia zbyt wielkich zdaniem autora oczekiwań względem filozofii transcendentalnej i wykorzystania jej w sposób, który jak dotąd przynosił największe efekty - mianowicie jako filozofii i metodologii nauk. Rekonstruuje historyczne przykłady takiego...

 • Teoria liczb

  Kursy Online

  Teoria liczb, 3 rok Matematyki Stosowanej

 • Metody pomiaru rezystancji uziemienia

  Publikacja

  - 2007

  W referacie przestawiono stosowane w praktyce metody pomiaru rezystancji uziemienia. Omówiono klasyczne metody pomiarowe oraz metody, które nie wymagają rozłączania zacisków kontrolnych, a nawet rozmieszczania sond pomiarowych na czas pomiaru. Zaprezentowano zasady pomiaru rezystancji uziemienia złożonych systemów uziemiających w stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć. Przedstawiono możliwości pomiaru rezystancji uziemienia,...

 • Kwantowa dynamika procesu fotodysocjacji rodnika winoksylowego. Nieadiabatyczne efekty w pobliżu przecięcia stożka

  Publikacja
  • K. Piechowska-Strumik

  - 2006

  .

 • Dylematy pomiaru dobrobytu

  Publikacja

  - 2011

  W pracy prezentowane są współczesne kontrowersje ekonomii dobrobytu wokół pomiaru utylitarystycznego dobrobytu społecznego. Dobrobyt społeczny jest sumą lub średnią uzyteczności dochodów (dobrobytu) indywidualnych osób. Zgodnie z twierdzeniem Arrowa nie istnieje funkcja agregująca dobrobyt indywidyalnych osób w dobrobyt społeczny, jeśli uzyteczności mają charakter porządkowy i interpersonalnie nieporównywany. Sen dowodzi, że przy...

 • Kultura jakości – teoria a praktyka

  Publikacja

  Celem artykułu jest wskazanie występowania rozbieżności pomiędzy definiowanymi oczekiwaniami a rzeczywistym postrzeganiem kultury jakości przez członków społeczności w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz zachęcenie do promowania działań oddolnych, wspomagających zapewnienie i doskonalenie jakości we wszystkich obszarach aktywności uczelni.

  Pełny tekst w portalu

 • Feliksa Konecznego teoria cywilizacji.

  W artykule omówiono koncepcję opisu i porównywania cywilizacji, traktowanych jako metoda ustroju życia zbiorowego, przedstawioną przez polskiego historyka Feliksa Konecznego (1862-1949) w jego pracy

 • Przegląd sposobów pomiaru pętli zwarcia

  W metrologii obserwuje się ciągły rozwój metod i przyrządów do pomiaru impedancji pętli zwarcia. Wynika to zarówno z faktu, iż pomiar impedancji pętli zwarcia bezpośrednio związany jest z bezpieczeństwem użytkowania urządzeń elektrycznych, jak również z rozwoju nowych technologii.W publikacji przedstawiono rozwój sposobów pomiaru impedancji pętli zwarcia, od rozwiązań najstarszych po współcześnie stosowane.

 • System pomiaru drgań mechanicznych.

  Publikacja

  - 2002

  Przedstawiono zagadnienia teoretyczne i doświadczalne z zakresu badania drgań mechanicznych maszyn. Omówiono główne przyczyny i skutki drgań wybranych typów maszyn oraz wielkości mierzone w dynamice maszyn. Podano podstawowe charakterystyki elementów układów do pomiaru drgań. Opisano tworzenie modelu dynamicznego analizowanego obiektu technicznego, metody analizy drgań w dziedzinach czasu i częstotliwości oraz metody oceny i...

 • Eksperymentalna weryfikacja metody wielopasmowego pomiaru emisyjności

  Publikacja

  - 2006

  W pracy zaproponowano i opisano wielopasmową pasywną metodę pomiaru emisyjności obiektu. W oparciu o zrealizowane stanowisko pomiarowe dokonano pomiarów emisyjności wybranych obiektów. Uzyskano dobrą zgodność wyników pomiarów z wynikami wcześniejszej komputerowej analizy systemu. Potwierdziło to przydatność wielopasmowej metody do pomiaru emisyjności w warunkach roboczych.

 • Teoria kontra praktyka – realizacja bezwykopowa

  Publikacja

  Wykonawstwo bezwykopowe. Warunki minimalne. Komora startowa. Błędy fazy projektu

 • Polaryzacja ekonomiczna : teoria i zastosowanie

  Publikacja

  - 2008

  Praca zawiera nowe ujęcie teoretyczne problemu polaryzacji ekonomicznej. Konstrukcja proponowanych miar polaryzacji bazuje na powierzchniowym dystansie pomiędzy funkcją Lorenza analizowanego rozkłądu dochodów a funkcją Lorenza k-polarnego rozkładu odniesienia. Za pomocą nowych miar analizowano procesy polaryzacji ekonomicznej w Polsce i w świecie.

 • Architektura jako nauka:eksperyment - teoria - historia

  Publikacja

  - 2019

  Autorka prezentuje architekturę jako dyscyplinę naukową. Ukazuje trzy obszary badawcze architektury: eksperyment, teorię i historię. Przedstawia elementy projektowanie architektonicznego jako pewien typ eksperymentu naukowego. Ukazuje również rolę teorii architektury i historii architektury w problematyce badawczej tej dyscypliny. Przedstawia całe zagadnienie w szerokim kontekście kulturowym - od czasów antycznych po współczesne...

 • Chromatografia gazowa. Teoria i praktyka.

  Publikacja

  Chromatografia gazowa jest jedną z najważniejszych metod analitycznych mających zastosowanie w wielu dziedzinach, a chromatograf gazowy ? najbardziej rozpowszechnionym przyrządem analitycznym w laboratoriach na świecie. Oto najpełniejsze w języku polskim opracowanie poświęcone chromatografii gazowej napisane przez wybitnych polskich specjalistów z dziedziny chemii analitycznej. Przedstawiono w nim istotę chromatografii gazowej,...

 • Chromatgrafia cieczowa. Teoria i praktyka

  Publikacja

  - 2019

  Książka zawiera całokształt wiedzy dotyczącej chromatografii ciecvzowej - kolumnowej i cienkowarstwowej. Opisane zostały wszystkie techniki chromatografii cieczowej, zarówno w zakresie teorii chromatografii, jak i praktycznych zastosowań.

 • Mechanika Ogólna teoria i zadania

  Publikacja

  Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studiujących na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Energetyka, Inżynieria materiałowa oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Obejmuje podstawowe wiadomości z klasycznej mechaniki newtonowskiej, a także elementy mechaniki analitycznej. Zachowano w nim podział mechaniki na statykę, kinematykę i dynamikę, omawiając kolejno zagadnienia dotyczące...

 • Teoria i praktyka testowania programów

  Publikacja

  - 2006

  Książka stanowi doskonałą pomoc w nauczaniu problematyki z zakresu programowania, jakości programowania, planowanie i zarządzanie procesami wytwórczymi oprogramowania, a zawarte w niej treści są przydatne zarówno testerom, analitykom, projektantom, programistom, kierownikom projektów, jak też administratorom i osobom odpowiedzialnym za zakup, eksploatację i pielęgnacją oprogramowania w firmie.

 • Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego

  Obserwując kierunki rozwoju współczesnych organizacji znaleźć można coraz więcej dowodów na poparcie tezy, że kapitał ludzki jest najważniejszym z aktywów organizacji. Pomimo tego pomiar kapitału ludzkiego przysparza wciąż wiele problemów, zarówno natury metodologicznej, jak i praktycznej. Ujęcie kapitału ludzkiego w jeden, ujednolicony, spójny i powszechnie akceptowalny zestaw miar jest niezwykle trudne. W artykule poruszono między...

 • Historia@Teoria

  Czasopisma

  ISSN: 2450-8047

 • Teoria Polityki

  Czasopisma

  ISSN: 2543-7046 , eISSN: 2544-0845

 • Komputerowa symulacja pomiaru rezystancji uziemienia

  Publikacja

  Przedstawiono program komputerowy do symulacji pomiaru rezystancji uziemienia. Program umożliwia wyznaczanie rozkładu napięcia uziomowego wokół uziomu badanego i pomocniczej sondy prądowej oraz lokalizację strefy potencjału zerowego w układach z różnorodnymi uziomami prostymi. Aplikacja jest szczególnie przydatna przy pomiarach rezystancji uziemienia w trudnych warunkach terenowych, jak np. ograniczony obszar do rozmieszczenia...

 • Koncepcja elektrody zespolonej do pomiaru potencjału redoks

  W artykule omówiono zasadę pomiaru wartości potencjału redoks, przedstawiono typowe konstrukcje elektrod stosowanych w tych pomiarach i przeanalizowano wpływ różnych czynników na dokładność wykonywanych pomiarów. Przedstawiono tutaj również nową koncepcję zespolonego mikroczujnika do pomiaru potencjału redoks.

 • Problemy pomiaru rezystancji uziemień odgromowych.

  Publikacja

  Przedstawiono metody pomiaru i definicję rezystancji uziemienia mierzonej w warunkach statycznych również z zastosowaniem cęgów pomiarowych, a także przy prądach impulsowych o czasie czoła zbliżonym do udaru piorunowego. Zaprezentowano wyniki pomiarów rezystancji przy udarach prądowych o amplitudach od 1 A do setek A. Rezystancja udarowa jest wskaźnikiem zachowania się uziemienia podczas wyładowania atmosferycznego. Zaletą metod...

 • Ocena niepewności pomiaru współczynnika zawartości harmonicznych.

  Publikacja

  - 2003

  Przedstawiono metodę szacowania niepewności pomiaru współczynnika zawartości harmonicznych wyznaczanego w komputerowym systemie pomiarowym. Tą wielkość scharakteryzowano rozszerzoną niepewnością pomiarową uwzględniając występowania dwóch podstawowych składników determinujących niedokładności pomiarów.Przeprowadzono rozważania o niepewnościach standardowych z uwzględnieniem składowej systematycznej i losowej błędów pomiarowych...

 • Metody pomiaru i analizy nierówności pionowych toru

  Do czasu wprowadzenia jednolitych zasad oceny stanu infrastruktury na europejskiej sieci kolejowej zarządy krajowe stosowały różne metody pomiaru, analizy i oceny pomierzonych nierówności toru. W artykule przedstawiono metody pomiaru i analizy nierówności pionowych spełniające wymagania normy PN-EN 13848 oraz zdefiniowano i wyjaśniono podstawowe pojęcia w tym zakresie.

 • Ocena niepewności pomiaru masy surowca składowanego na hałdzie

  W artykule przedstawiono i omówiono problemy związane z oceną niepewności pomiarów masy materiału składowanego na hałdach. Zwrócono uwagę na problemy przy ocenie niepewności pomiaru gęstości materiału składowanego na hałdzie, obecność błędów systematycznych oraz przypadkowych. Omówiono zawartą w literaturze metodę oceny niepewności pomiaru objętości robót ziemnych w odniesieniu do pomiaru objętości hałdy. Przedstawiono również...

 • Flesz : teoria z matematyki poziom podstawowy

  Publikacja

  - 2013

  Książka obejmuje zakresem teorię matematyki związaną z egzaminem maturalnym na poziomie podstawowym.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Flesz: Teoria z matematyki, Poziom rozszerzony

  Publikacja

  - 2013

  Książka obejmuje zakresem teorię matematyki związaną z egzaminem maturalnym na poziomie rozszerzonym.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Szacowanie niepewności pomiaru temperatury skóry metodą Monte Carlo

  W Katedrze Metrologii i Systemów Informacyjnych opracowano bezinwazyjną metodę pomiaru temperatury wybranych punktów ciała człowieka podczas próby wysiłkowej. Ze względu na wymaganą dokładność pomiarów wykorzystano do pomiaru metodę kontaktową. Jednocześnie, na podstawie wyników wcześniejszych pomiarów dynamiki zmian temperatury skóry podczas testu wysiłkowego zdecydowano się na zastosowanie jako czujnika - termoelementu. W referacie...

 • Innowacyjność usług i metody jej pomiaru

  Publikacja

  Koncentrowanie rozważań teoretycznych i badawczych na innowacjach w przemyśle oraz niewystarczająca uwaga skierowana na innowacje w usługach stały się impulsem do podjęcia tematu innowacji w usługach. W artykule autorzy podjęli się zadania przedstawienia wybranych metod pomiaru innowacji z proponowanymi modyfikacjami na potrzeby polskiego sektora usługowego.

 • Ocena niepewności pomiaru wartości skutecznej losowych przebiegów elektrycznych.

  Publikacja

  - 2004

  Przedstawiono metodę szacowania niepewności pomiaru wartości skutecznej losowych przebiegów elektrycznych z wykorzystaniem komputerowego systemu pomiarowego. Określono składową systematyczną niepewności, zależną od konfiguracji sprzętowej, wnoszoną przez źródła niepewności głównie związane z konwersją analogowo-cyfrową. Przeanalizowano wpływ na niepewność pomiaru ograniczonego zakresu liniowości systemu pomiarowego. Oszacowano...

 • Zakłócenia w układach cyfrowych. Mechanizmy i metody pomiaru

  Publikacja

  Przedstawiono mechanizmy powstawania i sposoby pomiaru podatności układów cyfrowych na zakłócenia. Zaprezentowano metodę pomiaru dynamicznej odporności na zakłócenia układów cyfrowych z zastosowaniem wzorcowego sygnału szumowego z możliwością ograniczania szerokości pasma stymulującego sygnału szumowego. Opisano opracowane modele symulacyjne i przykładowe wyniki badań potwierdzające efektywność zaproponowanej metody.

 • KONCEPCJA POMIARU EFEKTYWNOŚCI OPERACYJNEJ SZPITALA

  Rosnące potrzeby zdrowotne związane z wydłużaniem się życia oraz coraz większa świadomość społeczeństwa odnośnie nowoczesnych metod leczenia napotykają na twardą granicę jaką jest niewystarczającą ilość środków w budżecie ochrony zdrowia. Konieczne jest racjonalne korzystanie z ograniczonych zasobów i pomiar efektywności ich wykorzystania. Szpitale w Polsce otrzymują przychody przede wszystkim z kontraktów z NFZ, ważne więc jest,...

 • Analiza wyników pomiaru rezystancji uziemienia dla wybranych metod pomiarowych.

  Publikacja

  - 2002

  Wynik pomiaru rezystancji uziemienia jest podstawą oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej. Należy ze szczególną ostrożnością podchodzić do interpretacji wyników pomiarów, gdyż dokonana niewłaściwie może spowodować brak skuteczności ochrony przeciwporażeniowej bądź odgromowej.W referacie zaprezentowano problematykę związaną z oceną wyniku pomiaru rezystancji uziemienia przy zastosowaniu statycznych i...

 • Metoda DEA pomiaru efektywności działalności szkół wyższych

  Celem artykułu jest przedstawienie oceny problematyki efektywności funkcjonowania instytucji edukacyjnych. Jednym ze skutecznych rozwiązań w tym zakresie jest Data Envelopment Analysis (DEA). Przedstawiono przykłady jej wykorzystania do pomiaru efektywności procesów tworzenia i udostępniania wiedzy.

 • Modelowanie pomiaru spirometrycznego - wartości referencyjne parametrów modelu

  W pracy przedstawiono propozycję wykorzystania wyników modelowania pomiaru spirometrycznego do celów diagnostycznych. W praktyce lekarskiej interpretację wyników spirometrii wykonuje się w odniesieniu do wartości referencyjnych uzyskanych dla reprezentatywnej populacji osób zdrowych. Zastosowanie praktyczne modelu wymaga określenia wartości referencyjnych parametrów modelu w zależności od cech antropologicznych pacjenta. Zaprezentowano...

 • Wpływ metody akwizycji sygnałów częstotliwościowych na dokładność pomiaru

  Publikacja

  - 2013

  Przedstawiono metody przetwarzania impulsowego sygnału częstotliwościowego. Opisane metody pozwalają na odtworzenie wartości wielkości mierzonej w stałych odstępach czasu w trybie on-line i off-line. Przeprowadzono symulację pomiaru prędkości obrotowej przetwornikiem obrotowo-impulsowym, wyznaczając wartości błędu pomiaru i efektywnej liczby bitów. Wykazano mniejszą wartość błędu i większą wartość efektywnej liczby bitów dla metody...

 • Wpływ metody akwizycji sygnałów częstotliwościowych na dokładność pomiaru

  Publikacja

  W artykule przedstawiono metody przetwarzania impulsowego sygnału częstotliwościowego. Opisane metody pozwalają na odtworzenie wartości wielkości mierzonej w stałych odstępach czasu w trybie on-line i off-line. Przeprowadzono symulację pomiaru prędkości obrotowej przetwornikiem obrotowo-impulsowym, wyznaczając wartości błędu pomiaru i efektywnej liczby bitów. Wykazano mniejszą wartość błędu i większą wartość efektywnej liczby bitów...

 • Możliwości zwiększenia dokładności cyfrowego pomiaru okresu dla zmiennej częstotliwości.

  Publikacja

  - 2004

  Przedstawiono metodę cyfrowego pomiaru okresu, w której liczba okresów, w czasie których wykonywany jest pomiar, uzależniona jest od zmiany długości pojedynczych okresów. Dla małych zmian czas jest wydłużany, pozwalając zmniejszyć błędy statyczne, przy większych zmianach, czas pomiaru jest krótszy, dzięki czemu wpływ błędu dynamicznego jest mniejszy. Przedstawiono przykład wykorzystania metody do pomiaru prędkości obrotowej.

 • System do pomiaru szumów m.cz. analogowych przyrządów półprzewodnikowych

  Publikacja

  Przedstawiono zagadnienia związane z konstrukcją systmów do pomiaru szumów m.cz. analogowych przyrządów półprzewodnikowych. Przytoczono typowe parametry opisujące właściwości sygnałów szumowych, które mogą być stosowane do analizy szumów własnych analogowych przyrządów półprzewodnikowych. Określono warunki pomiarów szumów własnych z zakresu małych częstotliwości analogowych przyrządów półprzewodnikowych. Dokonano podziału systemów...