Wyniki wyszukiwania dla: magnetyzm - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: magnetyzm

Wyniki wyszukiwania dla: magnetyzm

 • Magnetism and structure of Li_xCoO2 and comparison to Na_xCoO2

  Publikacja
  • J. T. Hertz
  • Q. Huang
  • T. Mcqueen
  • T. Klimczuk
  • J. Bos
  • L. Viciu
  • R. J. Cava

  - PHYSICAL REVIEW B - Rok 2008

  W pracy dyskutowane są właściwości magnetyczne i strukturalne Li_xCoO2 dla 0.5< x< 1.0. Jon Co +4 znajduje się w stanie wysokospinowym w Li_xCoO2 dla zawartości litu od 0.94 do 1.00 i w stanie niskospinowym dla x od 0.50 do 0.78.

 • Elektryczność i magnetyzm 2022

  Kursy Online
  • M. Dampc
  • W. Stampor
  • D. K. Pelczarski

  Elektryczność i magnetyzm 2022 WFTiMS Fizyka Techniczna Sem. 2

 • Analiza numeryczna metod zmniejszania magnetyzmu szczątkowego obwodu magnetycznego

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przeprowadzono analizę procesu demagnetyzacji rdzenia magnetycznego przez prąd w uzwojeniu zasilanym energią zgromadzoną w kondensatorze. Przeprowadzono obliczenia magnetyzmu szczątkowego rdzenia po demagnetyzacji dla różnych wartości pojemności, napięcia początkowego kondensatora i strumienia początkowego w rdzeniu. Przedyskutowano wpływ demagnetyzacji na zmniejszenia prądów włączania urządzenia z obwodem magnetycznym...

 • Magnetyzm i nadprzewodnictwo w wybranych układach intermetalicznych

  Projekty

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk   Program finansujący: SONATA_BIS

  Projekt realizowany w Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zgodnie z porozumieniem UMO-2012/07/E/ST3/00584 z dnia 2013-07-18

 • Obliczenia numeryczne magnetyzmu szczątkowego w obwodach magnetycznych pozostającego po ich wyłączeniu.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono obliczenia numeryczne magnetyzmu szczątkowego rdzenia magnety-cznego, który pozostaje trwale namagnesowany po wyłączeniu zasilania. Prze- prowadzono je na przykładzie obwodu z transformatorem trójfazowym. Utworzono modele obwodowe układu w oparciu o programy symulacyjne ATP i PSpice. Prze-analizowano, jaki wpływ na stan namagnesowania poszczególnych kolumn tran-sformatora ma moment wyłączenia zasilania oraz takie...

 • Fale gęstości ładunku i magnetyzm w rodzinie związków LnNiC2 (Ln - lantanowiec).

  Projekty

  Kierownik projektu: dr inż. Marta Roman   Program finansujący: ETIUDA

  Projekt realizowany w Katedra Fizyki Ciała Stałego zgodnie z porozumieniem UMO-2018/28/T/ST3/00164

 • Nadprzewodnictwo i magnetyzm w nowych związkach podwójnych R-Rh i R-Ir (R-ziemia rzadka)

  Projekty

  Kierownik projektu: dr inż. Karolina Górnicka   Program finansujący: DIAMENTOWY GRANT

  Projekt realizowany w Katedra Fizyki Ciała Stałego zgodnie z porozumieniem 0205/DIA/2017/46 z dnia 2017-08-29

 • ZzP 2020/21- Płynąć pod prąd, czyli wyprawa w krainę „Prądu elektrycznego i magnetyzmu”

  Kursy Online
  • I. Linert

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami z zakresu prądu elektrycznego, magnetyzmu i indukcji elektromagnetycznej. Opis kursu: Moduł (I) W pierwszej części dowiemy się, co to jest prąd elektryczny i jak szybko płynie. Wielkości opisujące elektryczność najłatwiej zrozumieć poprzez analogię do hydrauliki – źródła zasilania to pompy wodne, oporniki to rury z wodą o pewnej średnicy, zaś spadki napięć...

 • ZzP 2021/22- Fizyka prąd nie tyka, czyli jak przetrwać w dżungli elektryczności i magnetyzmu

  Kursy Online
  • B. Wikieł
  • I. Linert

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami z zakresu prądu elektrycznego, magnetyzmu i indukcji elektromagnetycznej. Opis kursu: Moduł (I) W pierwszej części cofniemy się do czasów greckiego uczonego Talesa około roku 600 przed naszą erą, aby dowiedzieć się skąd się biorą ładunki elektryczne, co to jest prąd elektryczny i jak szybko płynie. Wielkości opisujące elektryczność spróbujemy zrozumieć...

 • Zdolni z Pomorza 2021/22- Fizyka prąd nie tyka, czyli jak przetrwać w dżungli elektryczności i magnetyzmu

  Kursy Online
  • B. Wikieł
  • I. Linert

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami z zakresu prądu elektrycznego, magnetyzmu i indukcji elektromagnetycznej. Opis kursu: Moduł (I) W pierwszej części cofniemy się do czasów greckiego uczonego Talesa około roku 600 przed naszą erą, aby dowiedzieć się skąd się biorą ładunki elektryczne, co to jest prąd elektryczny i jak szybko płynie. Wielkości opisujące elektryczność spróbujemy zrozumieć...

 • Katedra Chemii Nieorganicznej

  Zespoły Badawcze

  * Opracowanie nowych metod syntezy nieorganicznej, odkrycie nowych typów reaktywności oraz katalizatorów użytecznych w ważnych procesach chemicznych. Badania koncentrują się wokół chemii kompleksów metali przejściowych z ligandami P-donorowymi oraz chemii pierwiastków grup głównych ze szczególnym uwzględnieniem fosforu i boru – aktualne kierunki badań: -reaktywne związki niskowalencyjnego fosforu – podobnie jak kompleksy karbenowe...

 • Barbara Becker prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • ANALIZA I OGRANICZANIE PRĄDÓW WŁĄCZANIA TRANSFORMATORÓW

  Publikacja

  - Rok 2016

  Monografia obejmuje swoim zakresem szereg zagadnień dotyczących prądów załączeniowych transformatora w stanie jałowym. Zawiera szczegółową analizę czynników, które mają wpływ na przebiegi tych prądów, a zwłaszcza na ich wartości szczytowe. Wnikliwej analizie poddano jeden z głównych czynników kształtujących prąd załączeniowy transformatora, którym jest magnetyzm szczątkowy rdzenia. Przeanalizowano, jaki wpływ na stan namagnesowania...

 • WILiŚ Budownictwo Fizyka I

  Kursy Online
  • B. Strzelecka

  Elementy algebry wektorów i analizy matematycznej. Równania ruchu. Transformacje Galileusza. Zasady mechaniki newtonowskiej. Ruch ciała o zmiennej masie. Nieinercjalne układy odniesienia. Siły bezwładności. Dynamika układu punktów materialnych. Ruch środka masy. Praca energia moc. Ruch obrotowy bryły sztywnej. Masowe momenty bezwładności. Prawo Steinera. Ruch drgający drgania swobodne, tłumione i wymuszone. Rezonans. Ruch falowy....

 • Marcin Perzanowski dr inż.

  Osoby

  Hello, I work in the Department of Magnatic Materials and Nanostructures in the Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences in Kraków, Poland. My current research is focused on: (1) exchange bias in multilayers and nanostructures, (2) supermagnetic effects in low-dimensional materials, (3) perpendicular magnetic anisotropy in thin films and nanostructures. Collaborations, comments, and suggestions are welcomed! If...

 • Pola i fale elektromagnetyczne w zadaniach

  Publikacja

  Niniejsza książka jest owocem wieloletnich doświadczeń grupy nauczycieli akademickich, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, kształcących studentów w zakresie techniki mikrofalowej i antenowej oraz telekomunikacji światłowodowej i bezprzewodowej. Praca ta stanowi rozszerzenie i kontynuację podręcznika Podstawy elektromagnetyzmu w zadaniach. Zachowana jest również konwencja prezentacji treści...

 • Podstawy elektromagnetyzmu w zadaniach

  Publikacja

  Niniejsza książka jest owocem wieloletnich doświadczeń nauczycieli akademickich, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, kształcących studentów w zakresie techniki mikrofalowej i antenowej oraz telekomunikacji światłowodowej i bezprzewodowej. Przedstawione w niej zagadnienia służą zdefiniowaniu oraz ilustracji podstawowych praw rządzących światem pól: elektrycznego i magnetycznego. Zaproponowany...

 • Synthetic, Structural, and Spectroscopic Characterization of a Novel Family of High-Spin Iron(II) [(β-Diketiminate)(phosphanylphosphido)] Complexes

  Publikacja

  - INORGANIC CHEMISTRY - Rok 2017

  This work describes a series of iron(II) phosphanylphosphido complexes. These compounds were obtained by reacting lithiated diphosphanes R2PP(SiMe3)Li (R = t-Bu, i-Pr) with an iron(II) β-diketiminate complex, [LFe(μ2-Cl)2Li(DME)2] (1), where DME = 1,2-dimethoxyethane and L = Dippnacnac (β-diketiminate). While the reaction of 1 with t-Bu2PP(SiMe3)Li yields [LFe(η1-Me3SiPPt- Bu2)] (2), that of 1 with equimolar amounts of i-Pr2PP(SiMe3)Li,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kompensacja pola magnetycznego obiektu ferromagnetycznego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Obiekt ferromagnetyczny znajdujący się w zewnętrznym polu magnetycznym(np polu ziemskim) deformuje w swoim otoczeniu rozkład tego pola. Przedmiotem rozważań w pracy jest kompensacja własnego pola magnetycznego obiektów ferromagnetycznych. Skuteczność kompensacji pola magnetycznego analizowano w oparciu o metodę równań całkowych dla nieskończenie długiej cylindrycznej rury ferromagnetycznej.

 • Zakłócenia pola magnetycznego pochodzące od obiektu ferromagnetycznego umieszczonego w ekranie cylindrycznym

  Publikacja

  - Rok 2005

  Duże obiekty ferromagnetyczne, jakimi są okręty, powodują zaburzenia w rozkładzie ziemskiego pola magnetycznego. Kadłub okrętu jest zbudowany najczęściej z kilku warstw blach o grubości znikomej w stosunku do wymiarów obiektu. Wewnątrz kadłuba okrętu wykonanego z blach znajdują się elementy wyposażenia wykonane z materiałów ferromagnetycznych. Zastosowanie komercyjnych programów obliczania pola magnetycznego korzystających z metody...

 • Wpływ uzwojeń kompensujących na rozkład pola magnetycznego obiektu ferromagnetycznego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedmiotem rozważań w pracy jest wpływ uzwojeń kompensacyjnych na rozkład własnego pola magnetycznego obiektów ferromagnetycznych. Obliczenia rozkładu tych uzwojeń wiąże się z koniecznością znalezienia rozkładu pola magnetycznego na zewnątrz obiektu ferromagnetycznego. Podstawową trudnością tych obliczeń są wymiary obiektu i konieczność dokładnego obliczenia rozkładu pola magnetycznego w odległości rzędu kilku bądź kilkanaście...

 • Żywczak Antoni dr inż.

  Osoby