Wyniki wyszukiwania dla: metoda elementow skonczonych (mes) - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: metoda elementow skonczonych (mes)

Wyniki wyszukiwania dla: metoda elementow skonczonych (mes)

 • Metoda Elementów Skończonych - 2022/2023 zima

  Kursy Online
  • W. Witkowski
  • A. Sabik
  • B. Sobczyk
  • A. Ścięgaj
  • S. Burzyński
  • K. Daszkiewicz
  • M. Miśkiewicz
  • Ł. Pyrzowski

  budownictwo, studia stacjonarne II st., semestr 2

 • Metoda elementów skończonych - zastosowania - lato 2021/2022

  Kursy Online
  • W. Witkowski
  • J. Chróścielewski
  • B. Sobczyk
  • S. Burzyński
  • K. Daszkiewicz
  • M. Miśkiewicz
  • Ł. Pyrzowski

 • Metoda Elementów Skończonych NS 2022/2023 zima

  Kursy Online
  • A. Ostojski
  • B. Sobczyk
  • D. Bruski
  • Ł. Pachocki

  budownictwo, studia niestacjonarne II st., semestr 3

 • METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH - ZASTOSOWANIA, r.a. 2022/2023, sem. letni

  Kursy Online
  • W. Witkowski
  • J. Chróścielewski
  • B. Sobczyk
  • M. Miśkiewicz
  • D. Bruski
  • Ł. Pyrzowski

  Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi aspektami praktycznego zastosowania MES w inżynierii.

 • Metoda Elementów Skończonych - Projekt (PG_00057399), MwBMiP, sem1, zima 22/23

  Kursy Online
  • M. Krawczuk

 • Metoda Elementów Skończonych - Projekt (PG_00057399), MwBM iP sem1, zima 23/24

  Kursy Online
  • M. Krawczuk

  Celem projektu jest zapoznanie studentów z tworzeniem programów MES , W ramach projektu studenci tworzą własne oprogramowanie MES do analizy konstrukcji belkowych i ramowych.

 • Metoda SPH+MES na przykładzie symulacji wzmocnienia podłoża gruntowego metodą wymiany dynamicznej

  Publikacja

  - Rok 2016

  Praca zawiera opis hybrydowej metody połączenia metody bezsiatkowej Smooth Particle Hydrodynamics (SPH) z Metodą Elementów. Metoda SPH ma zastosowania w zagadnieniach w których występują skomplikowane i zmienne w czasie algorytmy kontaktowe co pozwoliło na jej wykorzystanie w symulacji formowania kolumny przez wbijanie i rozpychanie materiału zasypowego. Przedstawiono wskazówki do przygotowania symulacji numerycznej z wykorzystaniem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rafał Hein dr hab. inż.

 • Krzysztof Jan Kaliński prof. dr hab. inż.

  Ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (MT) PG (1980, dyplom z wyróżnieniem). Stopień doktora otrzymał na Wydziale Budowy Maszyn PG (1988, praca wyróżniona), stopień doktora habilitowanego na Wydziale Mechanicznym (WM) PG (2002, praca wyróżniona), a tytuł profesora nauk technicznych – w 2013 r. Od 2015 r. jest profesorem zwyczajnym, a od 2019 r. - profesorem. Obszar jego badań naukowych obejmuje:...

 • VOF-DEM-FEM combined model of the reef breakwater collapse

  Publikacja

  - COASTAL ENGINEERING JOURNAL - Rok 2009

  Zespolony model numeryczny (metoda modelowania przepływu ze swobodną powierzchnią rozdziału faz ciekłej i gazowej w siatce nieruchomej (ang. Volume of Fluid - VOF, metoda elementów dyskretnych (ang. Distinct Element Method, metoda elementów skończonych (MES)) został wykorzystany do zbadania odkształceń falochronu narzutowego i jego piaszczystego podłoża w wyniku oddziaływania falowania powierzchniowego. Wyniki analizy numerycznej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mechanika Konstrukcji Okrętu, I stop., Sn, [W], [BR], 2022/2023, (O:098210n)

  Kursy Online
  • B. Rozmarynowski
  • P. M. Bielski

  Kierunek BOiJ, tematy kursu: Klasyfikacja elementów konstrukcji; Zasada pracy wirtualnej i jej zastosowania. Metoda Sił; Metoda Przemieszczeń w ujęciu klasycznym i macierzowym; Podstawy MES cz. 1 (układy prętowe); Ścinanie i skręcanie prętów cienkościennych (środek skręcania); Elementy teorii tarcz i płyt; Powłoki obrotowo-symetryczne w stanie błonowym; Zagadnienia stateczności; Podstawy MES cz. 2 (tarcze i płyty); Zagadnienia...

 • Metoda Elementów Skończonych_Wykład (PG_00057399), MwBMiP, sem 1, zima22/23,

  Kursy Online
  • M. Krawczuk

 • Mechanika Konstrukcji Okrętu, I stop., Sdz, [W], [BR], 2022/2023, (O:098210)

  Kursy Online
  • B. Rozmarynowski
  • P. M. Bielski

  Kierunek BOiJ, tematy kursu: Klasyfikacja elementów konstrukcji; Zasada pracy wirtualnej i jej zastosowania. Metoda Sił; Metoda Przemieszczeń w ujęciu klasycznym i macierzowym; Podstawy MES cz. 1 (układy prętowe); Skręcanie prętów cienkościennych (środek skręcania); Elementy teorii tarcz i płyt; Powłoki obrotowo-symetryczne w stanie błonowym; Zagadnienia stateczności; Podstawy MES cz. 2 (tarcze i płyty); Zagadnienia teorii drgań...

 • Modelowanie magnetycznego pola rozproszonego z wykorzystaniem MES

  Publikacja

  - Rok 2013

  W artykule zaprezentowano zalety oraz możliwości, ale i też ograniczenia jakie posiada MES. Z całą pewnością jest to bardzo użyteczna i obiecująca metoda numeryczna, pozwalająca na modelowanie zjawisk elektromagnetycznych, w szczególności zaś magnetycznego pola rozproszonego. Biorąc pod uwagę szybko postępujący rozwój możliwości obliczeniowych współczesnych komputerów oraz towarzyszący mu rozwój oprogramowania MES można stwierdzić,...

 • Indoor Air Quality and Thermal Comfort in Naturally Ventilated Low-Energy Residential Houses

  Publikacja

  Rozdział omawia jakość powietrza i termiczny komfort w naturalnie wentylowanych energooszczędnych budynkach mieszkalnych. Obliczenia wykonano metoda elementów skończonych dla wentylacji naturalnej. Uwzględniono 2 różne położenia wlotów powietrza oraz system grzewczy kaloryferowy i podłogowy. Wyniki MES porównano z doświadczeniami.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • ESTYMACJA WSPÓŁCZYNNIKÓW SZTYWNOŚCI ZAMOCOWANIA PODATNEGO PRZEDMIOTU OBRABIANEGO NA STOLE FREZARKI

  Publikacja

  W pracy przedstawiono metodę estymacji współczynników sztywności Elementów Sprężystych (ES) modelujących zamocowanie podatnego wielkogabarytowego przedmiotu obrabianego na stole frezarki. Proponowana metoda bazuje na algorytmie optymizacji za pomocą roju cząstek (ang. Particle Swarm Optimization), który pozwala na uzyskanie dobrej zgodności (aktualizacji) modelu Metody Elementów Skończonych (MES) z modelem pochodzącym z identyfikacji...

 • Metoda Elementów Skończonych_Wykład (PG_00057399) MwBM iP sem1, zima 23/24

  Kursy Online
  • M. Krawczuk

  Wykład:  Podstawy MES, sposoby dyskretyzacji, pojęcie elementu skończonego. Funkcja kształtu, sposoby tworzenia funkcji kształtu. Aproksymacja pól odkształceń i napręźeń w MES. Wyprowadzenie macierzy charakterystycznych elementu skończonego. Przykłady budowy macierzy charakterystycznych dla elementów jedno, dwu i trójwymiarowych. Wyprowadzenie równań ruchu ciała dyskretyzowanego MES. Tworzenie macierzy globalnych w MES. Modelowanie...

 • Kalibracja i walidacja metody Mathara za pomocą Metody Elementów Skończonych

  Metoda pomiaru naprężeń powierzchniowych przy pomocy rozet tensometrycznych i kontrolowanych odwiertów (metoda otworkowa) jest stosowana powszechnie w odniesieniu do stali izotropowych oraz silnie anizotropowych laminatów, natomiast nie została rozpoznana jej stosowalność do umiarkowanie anizotropowych stopów metali. W artykule opisane jest odniesienie wyników pomiarów wykonanych na płytach ze stali duplex do modelu numerycznego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN Z WYKORZYSTANIEM MODELOWANIA 3D, W, MiBM, sem. 5, zimowy 22/23 PG_00005421,

  Kursy Online
  • L. Dąbrowski

  Metody opisu kształtu w programach MES. Metody automatycznego podziału modelu geometrycznego konstrukcji na elementy skończone powłokowe i objętościowe. Możliwości i korzyści parametrycznego opisu modelu geometrycznego, podparcia i obciążenia w modelu MES. Przebieg analizy stanu naprężenia i oceny sztywności konstrukcji w zakresie liniowym; różnice w zastosowaniu elementów liniowych, powierzchniowych i objętościowych. Modele...

 • Analiza nośności stref zakotwień w kablobetonie na przykładzie awarii wiaduktu B-9 nad drogą krajową nr 7

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy została przedstawiona analiza nośności konstrukcji przęsła w czasie sprężania poprzecznego. Bezpośrednim powodem analizy była awaria w strefach zakotwień kabli sprężających poprzecznic. Opisano model wycinkowy MES zastosowany do analizy i zaprezentowano wyniki. Przyjęta metoda okazała się przydatna w diagnozowaniu przyczyn awarii i w określeniu zapasów nośności.

 • Macierzowa analiza konstrukcji prętowych w środowisku MATLAB®

  Publikacja

  Niniejsza książka poświęcona jest metodzie przemieszeń w ujęciu macierzowym, znanej także pod nazwą bezpośredniej lub komputerowej metody przemieszczeń. Podejście to jest szczególnym przypadkiem metody elementów skończonych (MES), która jest od wielu lat powszechnie stosowana w działalności inżynierskiej, w tym do analizowania różnorodnych problemów mechaniki. Metoda przemieszczeń jest dedykowana rozwiązywaniu układów prętowych....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optymalizacja wydajności obliczeniowej metody elementów skończonych w architekturze CUDA

  Publikacja

  - Rok 2015

  Celem niniejszej rozprawy oraz stypendium odbytego w ramach projektu było opracowanie numerycznie efektywnego rozwiązania algorytmicznego i sprzętowego, które umożliwia przyspieszenie analizy problemów elektromagnetycznych metodą elementów skończonych (MES) z funkcjami bazowymi wysokiego rzędu. Metoda elementów skończonych w dziedzinie częstotliwości stanowi wydajne i uniwersalne narzędzie analizy układów mikrofalowych (rys....

 • Metodyka projektowania łożysk ślizgowych z tamą hydrodynamiczną.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono nową metodykę projektowania poprzecznych łożysk ślizgowych z tamą hydrodynamiczną. Zaproponowana metoda pozwala na wyznaczanie charakterystyk statycznych i dynamicznych dowolnych łożysk poprzecznych, w których wykonano jedną lub wiele tam hydrodynamicznych. W omawianej metodzie wykorzystano dwa niezależne programy komputerowe (BEARing i ArtBEAR). W celu oszacowania dokładności wybranej metody wykonano obliczenia...

 • Wytrzymałość materiałów II - st.n, PG_00040052

  Kursy Online
  • M. K. Gerigk

  Opanowanie wiedzy i umiejętności rozwiązywania złożonych zagadnień wytrzymałości prętów, powłok oraz płyt, mechaniki pękania i wytrzymałości zmęczeniowej, drgań prętów, oraz wybranych zastosowań metody elementów skończonych. Wybrane problemy wytrzymałości złożonej, w tym zginanie ukośne pręta, skręcanie ze zginaniem i rozciąganiem (ściskaniem) pręta, zginanie i rozciąganie (ściskanie) pręta zakrzywionego. Wytrzymałość prętów cienkościennych,...

 • Stalowe dwupłaszczowe zbiorniki na paliwa - interakcja konstrukcji stalowej z podłożem gruntowym

  Publikacja

  - Rok 2011

  Stalowe walcowe zbiorniki o osi pionowej są często wykorzystywane do magazynowania cieczy w rafineriach i przemyśle. Wielokrotnie rafinerie i bazy paliw zlokalizowane są w pobliżu portów w dolinach rzek, gdzie w podłożu często zalegają grunty słabonośne. Prezentowane badania wykonano w odpowiedzi na rzeczywisty problem z osiadaniami zbiorników, który wystąpił w jednej z polskich rafinerii. Przeanalizowano wpływ osiadań na pracę...

 • Comparision of two numerical methods for buried steel culverts made of corrugated shell sheets.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W pracy omawia się dwie metody analizy statycznej obudowy tuneli i przepustów dużej średnicy. Pierwsza z nich, metoda sprężyn polega na modelowaniu ośrodka gruntowego radialnymi sprężynami reprezentującymi odkształcalność gruntu. Drugie podejście oparte jest na zastosowaniu metody elementów skończonych i programu SOFISTIC. W układzie obudowa - grunt obudowę modeluje się zwykłymi ramowymi elementami sprężystymi a otaczający...

 • Diagnostyka zbiorników stalowych

  Publikacja
  • S. Kisielewski

  - Rok 2016

  Rozprawa doktorska dotyczy zagadnienia związanego z wieloletnim okresem eksploatacji stalowych zbiorników o osi głównej pionowej służących do magazynowania lub komponowania produktów naftowych. Scharakteryzowano typy zbiorników i zagadnienia z nimi związane w o parciu o dostępną literaturę, normy przepisy i rozporządzenia dotyczące tego tematu. Dokonano analizy przyczyn obniżających dalszą przydatność zbiorników do eksploatacji,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metody redukcji rzędu modelu w analizie elektromagnetycznej metodą elementów skończonych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Symulacje numeryczne są wykorzystywane w wielu gałęziach inżynierii, jako podstawowe narzędzie do modelowania zjawisk fizycznych. W trzech ostatnich dekadach zdobyły one szczególną popularność w odniesieniu do pól elektromagnetycznych, w ramach tzw. elektrodynamiki obliczeniowej. Są one niezastąpionym narzędziem w procesie projektowania i optymalizacji urządzeń i systemów mikrofalowych. Jedną z najczęściej wykorzystywanych technik...

 • Wytrzymałość materiałów II, PG_00050288

  Kursy Online
  • M. K. Gerigk

  Kurs "Wytrzymałość materiałów II" przeznaczony jest dla studentów kierunku MiBM studiów stacjonarnych. Z merytorycznego punktu widzenia Kurs będzie obejmował między innymi następujące zagadnienia główne: -złożone przypadki wytrzymałości pręta prostego, -skręcanie swobodne prętów, -pręty cienkościenne, -układy prętowe statycznie niewyznaczalne (metoda sił, metoda trzech momentów), -zginanie płyt cienkich, -powłoki,...

 • Dystorsyjna postać niestateczności osiowo ściskanych kształtowników giętych z usztywnionymi stopkami

  Publikacja

  W powyższym artykule przedstawiono przegląd form utraty stateczności kształtowników zimnogiętych o przekroju otwartym z zagięciami. Szczególną uwagę poświęcono dystorsyjnej postaci wyboczeniowej. Za pomocą krzywej wyboczeniowej zobrazowano, w jakim przedziale półfal wyboczeniowych występuje ta postać. Zwrócono uwagę na możliwość wystąpienia niekorzystnego zjawiska, w którym naprężenia krytyczne dla niestateczności dystorsyjnej...

 • Hybrydowe modele i metody modelowania układów mechanicznych

  Publikacja

  - Rok 2018

  W monografii przedstawiono metody modelowania układów mechanicznych umożliwiające uzyskanie odpowiednio dokładnych modeli niskiego rzędu. Jedną z nich jest dyskretno-ciągła metoda pryzm (DCMP). Łączy ona zalety metod modelowania układów ciągłych o parametrach rozłożonych i dyskretyzowanych przestrzennie o parametrach skupionych. Jej opis matematyczny wyprowadzono posługując się metodami sztywnych elementów skończonych i transmitancji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ geometrii, właściwości magnetycznych oraz sposobu magnesowania próbki na rozkład przestrzenny magnetycznego pola rozproszonego

  Publikacja

  - Rok 2017

  Praca dotyczy problematyki wpływu wybranych czynników na rozkład przestrzenny magnetycznego pola rozproszonego (MPR). Na podstawie wyników badań uzyskanych dla próbek charakteryzujących się przewężeniem i lokalnym spadkiem przenikalności magnetycznej (spowodowanym deformacją plastyczną) stwierdzono, iż oba czynniki wywierają podobny wpływ na rozkład przestrzenny MPR. Na bazie analizy wyników pomiarów MPR oraz symulacji wykonanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu