Wyniki wyszukiwania dla: metoda elementow spektralnych - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: metoda elementow spektralnych

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: metoda elementow spektralnych

 • Metoda Elementów Skończonych - 2022/2023 zima

  Kursy Online
  • W. Witkowski
  • A. Sabik
  • B. Sobczyk
  • A. Ścięgaj
  • S. Burzyński
  • K. Daszkiewicz
  • M. Miśkiewicz
  • Ł. Pyrzowski

  budownictwo, studia stacjonarne II st., semestr 2

 • Metoda elementów skończonych - zastosowania - lato 2021/2022

  Kursy Online
  • W. Witkowski
  • J. Chróścielewski
  • B. Sobczyk
  • S. Burzyński
  • K. Daszkiewicz
  • M. Miśkiewicz
  • Ł. Pyrzowski

 • Metoda Elementów Skończonych NS 2022/2023 zima

  Kursy Online
  • A. Ostojski
  • B. Sobczyk
  • D. Bruski
  • Ł. Pachocki

  budownictwo, studia niestacjonarne II st., semestr 3

 • METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH - ZASTOSOWANIA, r.a. 2022/2023, sem. letni

  Kursy Online
  • W. Witkowski
  • J. Chróścielewski
  • B. Sobczyk
  • M. Miśkiewicz
  • D. Bruski
  • Ł. Pyrzowski

  Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi aspektami praktycznego zastosowania MES w inżynierii.

 • Metoda Elementów Skończonych_Wykład (PG_00057399), MwBMiP, sem 1, zima22/23,

  Kursy Online
  • M. Krawczuk

 • Metoda Elementów Skończonych - Projekt (PG_00057399), MwBMiP, sem1, zima 22/23

  Kursy Online
  • M. Krawczuk

 • Marek Biziuk prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Ur. 25.06.1947 w Sokółce, Województwo Podlaskie. W latach 1964-1969 studiował na Wydziale Chemicznym PG. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1977 r., a stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemia uzyskał na Wydziale Chemicznym PG 24.05.1995 r. Tytuł naukowy profesora nauk chemicznych uzyskał na Wydz. Chemicznym PG 6.04.2001 r. Członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN od 2008, członek Zespołu ds....

 • Jacek Namieśnik prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie, zmarł 14 kwietnia 2019 r. w Gdańsku – polski chemik, profesor nauk chemicznych, specjalizujący się w chemii analitycznej i środowiskowej. Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2016–2019. Studia wyższe ukończył w 1972 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1972 r. rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1978 r. obronił...

 • Konfrontowanie reprezentatywnych struktur spektralnych odpowiedzi impulsowej kanału głosowego

  Publikacja

  - Rok 2006

  Ewidentne zróżnicowanie nawyków artykulacyjnych charakterystyczne dla dźwięków mowy różnych języków zmusza do odnajdywania znaczących podobieństw nie w obrazie akustycznym mowy swobodnej, a jedynie w jej zawoalowanych fragmentach odpowiedzialnych za przekaz kodu informacji (sensu). W pracy omówiono metody i rezultaty automatycznego kwalifikowania wybranych leksemów trzech systemów języka na podstawie konfrontowania ich cyfrowych...

 • Impregnation vibro-pressed concrete pavement bricks.

  W materiałach przedstawiono wyniki badań uzyskanych podczas prób impregnacji wibroprasowanych elementów betonowych. Celem badań było określenie odpowiedniego składu kompozycji impregnacyjnej, aby uzyskać najlepszy efekt zabezpieczenia powierzchni betonu przed wnikaniem cieczy organicznych np. oleju mineralnego.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modelling of wave propagation in composite plates using the time domain spectral element method

  Publikacja

  - JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION - Rok 2007

  W pracy przedstawiono wyniki obliczeń propagacji fali sprężystej w płycie kompozytowej modelowanej z wykorzystaniem czasowego sformułowania metody elementów spektralnych

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • ASYNCHRONICZNA METODA TDOA

  Przedstawiono nową metodę lokalizowania terminali ruchomych MT (Mobile Terminal) w sieciach radiowych, w których stacje bazowe BS (Base Station) pracują asynchronicznie względem siebie. Metoda ta, nazwana ATDOA (Asynchronous Time Difference of Arrival), umożliwia estymację położenia MT na podstawie pomiarów różnicy czasów propagacji sygnałów radiowych pomiędzy terminalem ruchomym będącym w ruchu, a pojedynczą stacją bazową w różnych...

 • Metoda rewitalizacji osiedli socjalnych.

  Publikacja

  Praca zawiera autorską metodę rewitalizacji ''głębokiej'', obejmującej zarówno konserwację krajobrazu miejskiego jak i ramy ekonomiczne i organizacyjne dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Metoda ta wypracowana została specjalnie na potrzeby zasobów osiedli socjalnych okresu dwudziestolecia międzywojennego.

 • Analityczna metoda projektowania łuków odwrotnych

  Publikacja

  W pracy przedstawiono nową metodę projektowania rejonu zmiany kierunku trasy kolejowej, dostosowaną do techniki Mobilnych Pomiarów Satelitarnych. Metoda ta może się okazać szczególnie przydatna wówczas, gdy obydwu prostych kierunków trasy nie można połączyć w sposób elementarny, stosując łuk kołowy z krzywymi przejściowymi; dotyczy to również. zastosowania łuku koszowego. Jedynym rozwiązaniem staje się wówczas wprowadzenie do układu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metoda hydrofitowa w unieszkodliwianiu osadów

  Publikacja

  W ostatnich latach podejmowane są próby wykorzystywania nowych, ekologicznych technologii unieszkodliwiania osadów ściekowych. Jedną z technologii wykorzystuje hydrofity (gł. trzcinę pospolitą) do wzrostu na mineralnym podłożu z naniesionymi warstwami osadów. Metoda ta jest szczególnie przydatna na terenach wiejskich oraz osiedlach mieszkaniowych. Odwodnienie osadów w złożach trzcinowych oraz zachodzące przemiany biochemiczne powodują...

 • Metoda wyboru informacji z dedykowanych zbiorów danych

  Poszukiwanie skutecznych metod wyboru informacji wynika z obserwowanego obecnie nadmiaru danych. W artykule opisana jest metoda GQM wykorzystywana w informatyce między innymi do budowy wielowymiarowej funkcji jakości oprogramowania. W artykule wykazano, że metoda ta może być również wykorzystana do poszukiwania i wyboru danych z dedykowanych zbiorów informacji dziedzinowych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nowa metoda ograniczania prądów zwarciowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Obecnie stosowane bieżace sposoby ograniczania prądów zwarciowych polegają na zwiększaniu impodancji sieci zasilającej lub stosowaniu szybkich wyłączników ograniczających. Opisana w artykule metoda polega na tym, że do każdego przewodu fazowego sieci zasilajacej właczony jest dławik z zespołem diod i tyrystorów w taki sposób, że w czsie normalnej pracy spadek napięcia na tym dławiku jest ....... mały. Dopiero w chwili wzrostu pradu...

 • Konfrontowanie reprezentatywnych struktur spektralnych odpowiedzi impulsowej kanału głosowego [Confronting representative spectral structures of vocal tract pulse responses]

  Publikacja

  - Rok 2006

 • Integracyjna metoda wytwarzania wiarygodnych aplikacji rozproszonych

  Publikacja

  W pracy przedstawiono metodę wytwarzania aplikacji w archi- tekturze zorientowanej na usługi, w której uwzględniono interoperacyjność i wiary- godność integrowanych elementów. Zaproponowano rozszerzenie istniejących algorytmów wyboru usług o analizę interoperacyjności oraz wykorzystanie ekspertowego systemu wyboru technik tolerowania błędów bazującego na klasteryzacji. Metoda została zaimplementowana jako system internetowy.

 • Efektywna metoda redukcji efektów dynamicznych w silosach.

  Publikacja

  Przedstawiono efektywną metodę redukcji nadmiernych efektów dynamicznych w silosach w wyniku rezonansu. Metoda okazała się skuteczna w małych i dużych silosach. Zastosowano blachy ryflowane w celu zwiększenia szorstkości ścian.

 • Nowa metoda syntezy niesymetrycznych trisulfidów

  Publikacja

  - CHEMIK nauka-technika-rynek - Rok 2010

  Ugrupowanie trisulfidowe często odpowiada za aktywność biologiczną związków, w którch występuje [1]. Najbardziej znanymi przedstawicielami związków zawierających to ugrupowanie są kalicheamycyna [2] i esperamycyna [3].Wyzwaniem w syntezie organicznej jest niesymetrycznie podstawione ugrupowanie trisulfidowe. Istniejące metody syntezy [4] tego ugrupowania cechują się niską wydajnością oraz znaczną ilością produktów ubocznych.W ramach...

 • Analiza SWOT jako metoda oceny pozycji konkurencyjnej apteki

  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykule opisana jest metoda analizy SWOT i jej zastosowanie w zarządzaniu apteką.

 • SrcumLean – prosta metoda zarządzania projektami doskonalącym

  Kursy Online
  • J. Czerska

 • Metoda BP jako próba sformalizowania informatycznego projektu badawczego.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł prezentuje nowe iteracyjne podejście organizacji procesu do wytwarzania oprogramowania. Przedyskutowana metoda kładzie największy nacisk na zarządzanie innowacjami w projekcie informatycznym.

 • Rozwiązanie równania konsolidacji jednowymiarowej metoda kroku losowego.

  Publikacja

  Opisano metodę kroku losowego jako jeden z możliwych sposobów rozwiązania równania różniczkowego dyfuzji bez źródła. Korzystając z analogii zjawisk dyfuzji i konsolidacji, przedstawiono rozwiązanie równania jednowymiarowej konsolidacji gruntu nawodnionego metoda kroku losowego. Na podstawie wyników przykładowych obliczeń przeprowadzono analizę wpływu podstawowych parametrów procesu symulacyjnego na jakość rozwiązania.

 • Dyskretno-ciągła metoda modelowania układów dynamicznych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono oryginalną metodę modelowania układów dyskretno-ciągłych. Metoda polega na dyskretyzowaniu układu trójwymiarowego jedynie w dwóch wybranych kierunkach. W trzecim z kierunków układ pozostaje ciągły. Otrzymany w ten sposób model jest modelem dyskretno-ciągłym. Opisany jest za pomocą równań różniczkowych cząstkowych. Ogólne równania różnicowe układu dyskretnego otrzymano, wykorzystując metodę sztywnych elementów...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • SPS-S - nowa metoda stymulacji słuchowej

  Publikacja

  - Rok 2009

  Istotnym założeniem metody SPS-S jest możliwość stosowania treningu słuchowego w warunkach życia codziennego, a więc także poza gabinetami placówek terapeutycznych. Mobilne urządzenie - stymulator słuchu jest oparte na najnowszej technologii mikroelektronicznej, Oferuje on możliwość wykorzystywania wielu programów terapii, które przebiegają z zastosowaniem algorytmów cyfrowego przetwarzania dźwięku. Algorytmy te można podzielić...

 • Adaptacyjna metoda synchronizacji prądnic w systemie elektroenergetycznym

  W artykule przedstawiono nowo opracowaną, adaptacyjną metodę synchronizacji prądnic w systemie elektroenergetycznym. Metoda ta w porównaniu z metodami dotychczas stosowanymi posiada szereg zalet, do których z pewnością należy zaliczyć: skrócenie czasu trwania procesu synchronizacji, inny aniżeli dotychczas sposób sterowania napięciem i prędkością kątową synchronizowanego obiektu, zwiększona dokładność ekstrapolacji (funkcją wymierną)...

 • Metoda ewolucyjno-neuronowa oraz metoda wektorów nośnych w bankowości

  W pracy omówiono wykorzystanie metody ewolucyjno-neuronowe do oceny wiarygodności kredytobiorców. Ponadto, doprecyzowano zastosowanie metody wektorów wspierających do prognozowania kryzysów bankowych. Na zakończenie odniesiono się do alternatywnych metod sztucznej inteligencji, które stosowane są w bankowości.

 • Termowizyjna metoda oceny ochrony cieplnej

  Publikacja

  Metody diagnostyki, tj. wykrywania i rozróżniania usterek, a w szczególności techniki termowizyjne, mają bardzo szerokie zastosowanie. Pozwalają na wykrycie anomalii, zanim pojawią się ich widoczne konsekwencje. Na podstawie dostępnej literatura tego tematu dostrzec można wielki teoretyczny i praktyczny rozwój tej dziedziny.Metody termowizyjne stosuje się z powodzeniem w budownictwie, w celu wykrycia mostków cieplnych oraz nieszczelności...

 • Kartograficzna metoda reprezentacji wiedzy w systemie KaSeA

  Publikacja

  - Rok 2005

  Niniejszy rozdział prezentuje opracowaną przez autora metodę reprezentacji wiedzy, nazwaną kartografią wiedzy, która pozwala na przeprowadzanie wnioskowania w procesie asymilacji i uzupełniania informacji pochodzących z różnych źródeł internetowych; metoda zapewnia równiże efektywny dostęp do gromadzonych informacji. Rozdział opisuje założenia leżące u podstaw opracowanej metody, jej ograniczenia i zastosowania. Rozdział prezentuje...

 • Metoda PMRA oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł prezentuje metodę PMRA (ang. Process Model-based Risk Assessment) oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych. W metodzie PMRA zaproponowano identyfikację ryzyka na podstawie własności strukturalnych modeli procesów. Dla tego celu opracowano model ryzyka wyprowadzony z rozszerzonego meta-modelu procesów biznesowych oraz wyposażony w język wzorców do opisu ryzyka. Zdefiniowano model bazy wiedzy o ryzyku obejmującej modele...

 • Confronting representative spectral structures of vocal tract pulse responses

  Publikacja

  - Archives of Acoustics - Rok 2006

  Artykuł niniejszy jest kolejnym w cyklu prac publikowanych na łamach Materiałów OSA, które poświęcono problemowi klasyfikacji formalnej leksemów odmiennych języków.W pracy omówiono metody i rezultaty automatycznego kwalifikowania wybranych leksemów trzech systemów języka na podstawie konfrontowania ich cyfrowych reprezantacji.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Uniwersalna metoda obliczania wartości prądów w przewodach odgromowych linii napowietrznych

  Publikacja

  - elektro.info - Rok 2018

  W artykule przedstawiono nowatorską metodę obliczania wartości prądów płynących w przewodach odgromowych linii elektroenergetycznych w czasie zwarć. Metoda może być stosowana dla złożonych układów sieciowych, składających się z kilku stacji oraz różnych typów linii. Analizowane mogą być linie jedno- i dwutorowe z jednym bądź dwoma przewodami odgromowymi. Metoda pozwala na dobór przewodów odgromowych pod względem wytrzymałości cieplnej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metoda zol-żel jako metoda wytwarzania nadprzewodnika LiTi2O4 domieszkowanego Cu

  Publikacja

  Tytanian litu (LiTi2O4) jest materiałem, który, ze względu na właściwości nadprzewodzące, w ostatnich latach stał się obiektem badań naukowych na całym świecie. Dotychczasowe badania pokazały, że wśród wielu domieszek, tylko wprowadzenie jonów miedzi do struktury tytanianu litu powoduje zwiększenie temperatury przejścia w stan nadprzewodzący. W niniejszej pracy opisano procedurę wytwarzania i pomiary próbek tytanianu litu domieszkowanego...

 • Nowa metoda pomiaru impedancji pętli zwarciowej bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych

  W referacie przedstawiono problematykę pomiaru impedancji pętli zwarciowej w sieciach z wyłącznikami różnicowoprądowymi (RCD - Residul Current Device) oraz zaproponowano nową metodę i układ do pomiaru impedancji pętli bez wyzwalania wyłączników RCD. Nowa metoda umożliwia przeprowadzenie pomiaru przy wykorzystaniu dużej wartości krótkotrwałego całofalowego prądu pomiarowego, co wpływa korzystnie na dokładność pomiaru. Metoda ta...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nowa metoda regeneracji modułów fotowoltaicznych z amorficznego krzemu

  Publikacja

  Efekt degradacyjny Staeblera-Wrońskiego powoduje spadek sprawności ogniw fotowoltaicznych z amorficznego krzemu do 40% wartości początkowej. Stosunkowo skuteczną metodą regeneracji modułów z amorficznego krzemu jest metoda termiczna, polegająca na podgrzewaniu czynnej substancji fotowoltaicznej modułu do określonej temperatury w ciągu określonego czasu. Oba te ostatnie parametry nie zostały jak dotąd zoptymalizowane zarówno z racji...

 • Integracyjna metoda konstruowania aplikacji

  Publikacja

  - Rok 2007

  Zaproponowano metodę wytwarzania oprogramowania IMAC, która może stanowić pewien przełom w inżynierii oprogramowania na miarę jaką stanowiło wprowadzenie języków obiektowych zwłaszcza dla aplikacji rozproszonych do zastosowań biznesowych. W metodzie tej proponuje się ścisłe powiązanie analizy, projektu i implementacji w jednym, spójnym środowisku graficznym i stosowanie wspólnego języka modelowania i implementacji IML. Głównym...

 • Wybrana metoda badania i oceny jakości realizacji usług VoIP.

  Publikacja

  Przedstawiono syntetyczną metodę badania i oceny jakości realizacji usługi transmisji głosu w sieci IP opracowana przez ITU-T. Metoda zwana E-model jest narzędziem wspomagającym planowanie transmisji en-to-end dla usługi telefonicznej. Parametrami wejściowymi E-modelu są informacje o terminach użytkowników oraz o elementach pośredniczących w sieci, co umożliwia oszacowanie wpływu poszczególnych składników na wynikowa jakość...

 • Dekarbonizacja jako metoda uzdatniania wody do produkcji piwa

  Publikacja

  - Rok 2006

  Istotne znaczenie w regulacji parametrów wody przygotowane na potrzeby warzelni ma metoda dekarbonizacji jonitowej przy zastosowaniu słabo kwaśnego karionitu. Stosując ją uzyskuje się częściowe odsolenie wody surowej, redukcję twardości węglanowej oraz zasadowości "m". W konsekwencji otrzymuje się wymaganą alkaliczność resztkową, która jest związana z zawartością w wodzie wodorowęglanów wapnia i magnezu (a także sodu). Usunięcie...

 • Metoda ELPAR Łączenia ontologii oparta na ich kartograficznej reprezentacji

  Publikacja

  - Rok 2005

  Jednym z głównych problemów związanych z integracją wiedzy z różnych źródeł jest opracowanie metody integracji ontologii. Źródła wiedzy są opisane różnymi ontologiami, zazwyczaj tworzonymi niezależnie od siebie. Integracja wiedzy z tych źródeł wymaga zdefiniowania jednej ontologii nadrzędnej "rozumiejącej" wszystkie terminy pojawiające się w ontologiach opisujących źródła. W artykule zostały przedstawione podstawy metody ELPAR...

 • Metoda wspomagająca wybór modelu transportu ładunków przez samorząd lokalny

  Publikacja

  - Rok 2019

  Celem monografii było opracowanie metody wspomagającej wybór modelu transportu ładunków, uwzględniającej wymagania zarządzania tym rodzajem transportu oraz operacyjne uwarunkowania wykorzystania modeli przez samorząd lokalny. Przyjęty cel wynika ze zidentyfikowanych luk badawczych związanych z wykorzystaniem modeli miejskiego transportu ładunków przez samorząd lokalny. Dotyczą one niedostatecznej umiejętności wyodrębnienia transportu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • METODA OCENY EFEKTYWNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEGO STOSOWANIA APARATÓW SŁUCHOWYCH Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI INTERNETOWEJ

  Publikacja

  - Rok 2017

  W pracy przedstawiono opracowanie metody oceny efektywności protezowania osób niedosłyszących aparatami słuchowymi. Metoda polega na badaniu ankietowym opartym na kwestionariuszu oceny APHAB uzupełnionym testem rozumienia słów jednosylabowych w polu swobodnym. Uwzględniono dodatkowe kryteria, takie jak: stopień ubytku słuchu, pomiar liczby dni i godzin korzystania z aparatów słuchowych oraz doświadczenia pacjenta. Metoda została...

 • Metoda zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej. K. Jamroz.

  Publikacja

  - Rok 2011

  W monografii zaprezentowano bazujące na ryzyku podejście do zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Można wyróżnić cztery zasadnicze jej części. W pierwszej przedstawiono przegląd problemów zarządzania bezpieczeństwem w inżynierii drogowej, pozwalający na identyfikację brakujących elementów zarządzania ryzykiem w tej dziedzinie. Następnie ukazano założenia i koncepcję metody zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej, nazwaną...

 • Nowa metoda obliczania rozpływu prądów zwarciowych w przewodach odgromowych linii wysokiego napięcia

  Referat przedstawia nowatorską metodę obliczania wartości prądów płynących w przewodach odgromowych w czasie zwarć, pozwalającą na dobór przewodów odgromowych pod względem wytrzymałości cieplnej. Proponowana metoda charakteryzuje się większą dokładnością i większą uniwersalnością niż powszechnie stosowane metody, pozwalając tym samym na dobór przewodów odgromowych z mniejszym ryzykiem niepewności. Prezentowana metoda obliczeniowa...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metoda analizy syntaktycznej przestrzeni (space syntax analysis) jako narzędzie planistyczne

  Publikacja

  - Rok 2017

  Artykuł dotyczy zastosowania analizy syntaktycznej przestrzeni (space syntax analysies) w procesie analiz planistycznych i planowania przestrzeni. Jest to narzędzie pozwalające na planowanie miasta, którego konfiguracja przestrzenna będzie sprzyjać interakcjom społecznym wewnątrz niego. Metoda analizy syntaktycznej przestrzeni stojąca na styku dziedzin pozwala na kompleksową analizę składni przestrzeni. Metodologia przydatna jest...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nowa metoda lokalizowania terminala ruchomego w systemie WCDMA/FDD

  Publikacja

  - Rok 2006

  W referacie zaprezentowano nową metodę lokalizowania terminala ruchomego w systemie WCDMA/FDD (Wideband Code Division Multiple Access / Frequency Division Duplex). Metoda ta umożliwia estymację położenia geograficznego terminala ruchomego MS (Mobile Station) bez znajomości różnic czasowych w synchronizacji RTD (Relative Time Difference) poszczególnych stacji bazowych BS (Base Station), biorących udział w tym procesie. Do eliminacji...

 • SPFR - metoda ponownego wykorzystania pasma w systemach radiokomunikacyjnych nowej generacji

  W referacie zaproponowano nową metodę ponownego wykorzystania pasma częstotliwościowego SPFR (Soft-Partial Frequency Reuse) oraz przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, które umożliwiają jej porównanie ze znanymi metodami SFR (Soft Frequency Reuse) i PFR (Partial Frequency Reuse). Metoda SPFR może być użyta do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów fizycznych w systemie LTE-A oraz systemach B4G. Zastosowanie metody SPFR...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • METODA I NARZĘDZIA DNIAGNOZOWANIA PROBLEMÓW PRZEPŁYWU POWIETRZA POD PODŁOGĄ TECHNICZNĄ

  Publikacja

  - Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego - Rok 2015

  W pracy opisano wagę problematyki kontroli i diagnostyki przepływu powietrza chłodzą-cego pod podniesiona podłogą techniczną w centrach danych telefonii komórkowej, z uwzględnie-niem funkcji podwójnego zastosowania. Opisano specjalizowane narzędzie pomiarowe, oraz metodę pomiarów i weryfikacji, które pozwalają identyfikować problemy przepływu powietrza chłodzącego. Narzędzia i metoda zostały opracowane przez zespół Laboratorium...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Oczyszczanie odcieków z odwadniania osadów ściekowych metoda hydrofitową

  Publikacja

  - Rok 2008

  Odcieki z mechanicznego odwadniania osadów po procesie fermentacji charakteryzują się bardzo wysokim stężeniem azotu ogólnego i zawiesiny ogólnej. Drugi problem, podczas ich oczyszczania, powodują znaczne wahania stężeń zanieczyszczeń, nawet w przypadku tej samej oczyszczalni. Jedną z alternatywnych technologii jakie mogą być zastosowane do oczyszczania odcieków może być metoda hydofitowa, która z powodzeniem jest stosowana do...