Wyniki wyszukiwania dla: metryki - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: metryki

Wyniki wyszukiwania dla: metryki

 • Metryki reputacji w sieciach mobilnych ad hoc

  Dla przeciwdziałania niepoprawnym zachownaiom węzłów w sieciach mobilnych ad hoc projektuje się systemy reputacyjne, ściśle współpracujące z mechanizmami routingu i przekazywania pakietów. W pracy przedyskutowano zasady wyznaczania wartości reputacji w kilku znanych systemach. Efekty różnych metod wyznaczania reputacji zilustrowano przy pomocy prostych eksperymentów symulacyjnych.

 • Porównywanie topologii drzew i sieci filogenetycznych z wykorzystaniem metryki błędu

  Podstawowymi modelami historii ewolucji organizmów są drzewa i sieci filogenetyczne. Ponieważ algorytmy konstrukcji filogenów zwracają różne wyniki dla tych samych danych wejściowych, powstaje problem oceny, który filogen najlepiej reprezentuje historię ewolucji dla zadanego zbioru gatunków. W pracy podano definicję metryki dla przestrzeni drzew o n liściach, zwanej metryką błędu. Dokonano przeglądu miar odległości na przestrzeni...

 • Selfishness Detection in Mobile Ad Hoc Networks: How Dissemination of Indirect Information Turns into Strategic Issue

  Dla środowiska sieci mobilnej ad hoc przedyskutowano wymienność pomiędzy wydatkiem energetycznym węzła egoistycznego a obniżaniem jego metryki reputacyjnej. Badania symulacyjne wskazują, że atakom polegającym na selektywnym usuwaniu pakietów można przeciwdziałać poprzez datacentryczny system reputacyjny bazujący na potwierdzeniach końcowych, który nakazuje jednakowo uaktualniać metryki reputacyjne dla wszystkich węzłów na źle zachowującej...

 • Metoda porównywania drzew filogenetycznych wykorzystująca najlżejsze doskonałe skojarzenie w grafach dwudzielnych

  Drzewa filogenetyczne przedstawiają historyczne, ewolucyjne związki pokrewieństwa między różnymi gatunkami lub różnymi osobnikami w ramach jednego gatunku. Istnieje wiele metod rekonstruowania drzew filogenetycznych. Wykorzystywanie różnych metod na tym samym zbiorze danych zazwyczaj owocuje powstaniem różnych drzew. Pojawia się zatem pytanie: jak bardzo dwa dane drzewa różnią się od siebie. W niniejszej pracy prezentujemy nową...

 • Modelowanie i ocena jakościowa scenariuszy usług rozproszonych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Scenariusze usług są ważnym narzędziem modelowania funkcjonalności systemów rozproszonych. Ponieważ w systemach rozproszonych nie ma całkowitej pewności co do dostępności i jakości wykonania poszczególnych usług, więc jakość wykonania całego scenariusza też pozostaje niepewna. Aby zmniejszyć stopień niepewności należy najpierw ustalić jakość usług składowych, a następnie określić zależność jakości scenariusza od jakości poszczególnych...

 • On reducing the value of aggregate restoration time when assuring survivability in scale-free networks.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Referat dotyczy zapewniania przeżywalności połączeń w rozległych sieciach bezskalowych. Zaproponowano metrykę pozwalającą omijać centra sieci, a tym samym zmniejszać ilość połączeń wymagających odtwarzania na skutek awarii węzła. Wyniki dla sieci bezskalowych porównywane są z wynikami dla sieci losowych. Uzyskane wyniki potwierdzają efektywność metryki w sieciach bezskalowych.

 • Zwiększanie wiarygodności procesu konsolidacji chmur punktów

  Publikacja

  W pracy przedstawiono opis procesu konsolidacji chmur punktów oraz opis dwóch wybranych metod rejestracji: AA3DM i FPFH. Dla tych metod przedstawiono metryki pomiarowe oraz wyniki pomiaru dokładności dopasowania i wydajności procesu rejestracji. Opisano metodę integracyjną pozwalającą na zwiększenie wiarygodności tego procesu oraz wymieniono osiągnięte korzyści z jej stosowania.

 • DEDUKCJA ZACHOWAŃ WĘZŁÓW TRANZYTOWYCH W WIELOSKOKOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ W OBECNOŚCI ZAKŁÓCEŃ

  Przedstawiono nowy algorytm dedukcji zachowań (metryki reputacji) węzłów tranzytowych w wieloskokowej sieci bezprzewodowej na podstawie potwierdzeń końcowych. Algorytm stosuje znane metody matematyczne i jest odporny na zakłócenia naturalnie występujące w sieciach bezprzewodowych oraz intencjonalne zmiany zachowania węzłów. Informacja zwracana przez algorytm, poza wydedukowanym zachowaniem węzłów, zawiera dane o możliwym błędzie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Matching Split Distance for Unrooted Binary Phylogenetic Trees

  Rekonstrukcja drzew ewolucji jest jednym z głównych celów w bioinformatyce. Drzewa filogenetyczne reprezentuje historię ewolucji i związki pokrewieństwa między różnymi gatunkami. W pracy proponujemy nową ogólną metodę określania odległości między nieukorzenionymi drzewami filogenetycznymi, szczególnie użyteczną dla dużych zbiorów gatunków. Następnie podajemy szczegółowe własności jednej metryki określonej przy użyciu tej metody...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Impact of WDM Network Topology Characteristics on the Extent of Failure Losses

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule dokonano oceny wpływu charakterystyk topologicznych sieci na rozmiar strat po awarii węzła/łącza będącej następstwem ataku. W tym celu wprowadzono współczynnik ATRF. Wyniki badań pokazały, że wykorzystanie standardowej metryki odległości do wyznaczania tras podstawowych prowadzi do istotnego zwiększenia liczby połączeń uszkodzonych w wyniku ataku w porównaniu ze skutkami awarii losowej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Agile Methodology for Designing and Improving EnterpriseScenarios

  Publikacja

  - Rok 2011

  Przedstawiona została iteracyjna metoda projektowania i ulepszania scenariuszy biznesowych. Zaproponowana metoda definiuje etapy wytwarzania scenariuszy, zestaw metryki oceny jakości scenariuszy oraz zestaw procedur usprawnieniowych, które pozwalają zwiększyć wydajność scenariuszy, ich jakość oraz użyteczność. Proste studium przypadku zostało rozważane i jego ocena jakościowo-wydajnościowa omówiona. Jako przykład realizacji metody...

 • ESTYMACJA I ANALIZA STANU KANAŁU RADIOWEGO INTERFEJSU LTE NA POTRZEBY REALIZACJI HETEROGENICZNEGO ALGORYTMU MULTILINK Z UŻYCIEM GŁĘBOKIEGO UCZENIA

  W niniejszym artykule przedstawiono estymację i analizę stanu kanału radiowego dla interfejsu LTE na potrzeby realizacji heterogenicznego algorytmu trasowania prze-syłanych pakietów pomiędzy dostępnymi interfejsami radiowymi. Udowodniono przydatność i zwiększenie efektywności predykcji metryki BLER opracowanego modelu głębokiego uczenia względem modelu liniowego. Przedstawiono także metodykę oraz przeanalizowano istotność parametrów...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Podstawowe metody integracji aplikacji trójwarstwowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  W niniejszym rozdziale przedstawiono klasyfikację metod integracji aplikacji trójwarstwowych. Opisano modele i sposoby rozwiązań dla każdej z typowych warstw: bazy danych, pośredniej i GUI oraz przykłady konkretnego ich wykorzystania wraz z diagramami sekwencji. Przeprowadzono analizę jakościową dla każdego z opisanych modeli, zaproponowano metryki dla parametrów jakościowych: modyfikowalności, spójności danych i wydajności wraz...

 • TreeCmp: Comparison of Trees in Polynomial Time

  Metryki filogenetyczne umożliwiają ocenę jakości wyników analizy filogenetycznej oraz wiarygodności algorytmów przeprowadzających taką analizę. Aplikacja TreeCmp oferuje efektywne, wielomianowe implementacje ośmiu takich metryk (dla drzew nieukorzenionych i zawierających korzeń) zdefiniowanych dla dowolnych filogenez (nie koniecznie binarnych). Program ten jako pierwszy umożliwia wyznaczanie nowych metryk, definiowanych w oparciu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Bezpieczeństwo handlu elektronicznego

  Rozpatrzono i scharakteryzowano wielowarstwowe architektury systemów informatycznych wspomagających handel elektroniczny. Zasygnalizowano niezbędne różnego typu mechanizmy zabezpieczeń dla podstawowych usług i określonych klas zagrożeń. Główną uwagę zwrócono na podpisy cyfrowe. Na tej podstawie wprowadzono model zaufania oraz zdefiniowano metryki pozwalające na oszacowanie ryzyka przeprowadzanych transakcji. Zaprezentowano również...

 • Application of Syntactic Pattern Recognition Approach in Design and Optimisation of Group Machining Systems

  Publikacja

  Rozwinięto koncepcję budowy zoptymalizowanych struktur systemów wytwarzania grupowego spektrum części z wykorzystaniem modelu analizy syntaktycznej sekwencji operacji ich procesów technologicznych. Określono formułę metryki odległościowej opisu stopnia zróżnicowania marszrut indywidualnych procesów oraz testowano jej skuteczność w aspekcie eksploracji wielowymiarowych danych i klasteryzacji obiektów wg cech wymagań technologicznych....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • W harmonii z przyrodą. Architektura małych elektrowni wodnych na Pomorzu

  Publikacja

  - Rok 2009

  Pomorze dzięki swej geograficznej specyfice jest miejscem gdzie wykorzystanie energetyczne rzek na przełomie XIX i XX przeżywało szczególny rozkwit. Proces ten zaowocował niezwykłym dziedzictwem kultury technicznej, które obecnie przeżywa swoisty renesans. Współcześnie bowiem elektrownie te, będące żywą ilustracją ewolucji myśli technicznej, nie tylko dają energię elektryczną (sa wciąż czynne mimo swej z górą wiekowej metryki),...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A Virtualization-Level Future Internet Defense-in-Depth Architecture

  Publikacja

  - Rok 2012

  Projekt Inżynieria Internetu Przyszłości obecnie realizowany w Polsce definiuje trzy równoległw Internety w ramach Systemu IIP. System ma architekturę 4-poziomową,, której częścią składową jest architektura bezpieczeństwa na poziomie 2. Pokazano, w jaki sposób kombinacja mechanizmów ''twardego'' i ''miękkiego'' bezpieczeństwa pozwala wytworzyć metryki zaufania poszczególnych węzłów, co prowadzi do eliminacji węzłów zachowujących...

 • Current mechanisms of IGP routing - expectations and possibilities in terms of QoS constraints

  Publikacja

  - Rok 2005

  Od mechanizmów rutingu oczekuje się nowych możliwości z chwilą wprowadzenia wymagań QoS. W tym kontekście aktualne techniki rutingu IGP nie oferuja rozwiązań określających ścieżki gwarantujące QoS. W pracy przedstawiono propozycję rozszerzenia OSPF, które umożliwia uwzględnienie ograniczeń wynikających z QoS, gwarantując jednocześnie usługi na żądanym poziomie. To rozszerzenie zawiera zarówno liniowe jak i nieliniowe metryki. Wartości...

 • Budowa repozytorium trójwymiarowych póz postaci i metoda estymacji pozy na podstawie obserwacji 2D

  Publikacja

  - Rok 2011

  W referacie przedstawiono metodykę badania algorytmów estymacji układu ciała człowieka w przestrzeni trójwymiarowej na podstawie pojedynczej obserwacji dwuwymiarowej - zdjęcia lub obrazu z kamery. Opisano sposób tworzenia danych odniesienia, zorganizowanych w formie bazy danych zsynchronizowanych nagrań wizyjnych oraz trójwymiarowych danych ruchu. W celu badania algorytmów estymacji pozy wykorzystano trójwymiarowy model ciała ludzkiego...

 • Wykorzystanie detektora SIFT do georeferencjonowania zobrazowań satelitarnych z sensora AVHRR

  W pracy zaproponowano autonomiczny algorytm georeferencjonownania obrazów satelitarnych bazujący na niezależnym od skali deskryptorze SIFT (ang. Scale-Invariant Feature Transform). Algorytm ma charakter kilkuetapowy, wykorzystujący detekcję punktów kontrolnych, dopasowanie ich do referencyjnej bazy punktów oraz wyznaczenie parametrów reprojekcji. W pracy dokonano także porównania dokładności zaproponowanego algorytmu w zależności...

 • End-to-end service survivability under attacks on networks

  W artykule zaproponowano model znajdowania przeżywalnych i odpornych na ataki połączeń od końca do końca dla sieci o topologii bezskalowej. Głównymi założeniami są: zróżnicowanie sposobu zapewniania przeżywalności połączeń w zależności od klasy ruchu oraz omijanie przez ścieżki aktywne węzłów, narażonych na ataki (tzw. centrów). Wprowadzono nową metrykę dla wyznaczania ścieżek, proporcjonalną do wymaganej jakości obsługi połączeń,...

 • Identifying Software Project Risks with the Process Model.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł prezentuje podejście do identyfikacji ryzyka w projektach informatycznych oparte na modelowaniu procesów. Podejście obejmuje jawne modelowanie procesów programowych oraz identyfikację ryzyka dwoma dedykowanymi technikami. Artykuł wprowadza meta-model dla wyrażenia ryzyka procesu. Następnie szczegółowo przedstawiono dwie systematyczne techniki identyfikacji ryzyka odwołujące się do modelu procesu i skupiające uwagę analityka...

 • End-to-end service survivability under attacks on networks

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule zaproponowano model znajdowania przeżywalnych i odpornych na ataki połączeń od końca do końca dla sieci o topologii bezskalowej. Głównymi założeniami są: zróżnicowanie sposobu zapewniania przeżywalności połączeń w zależności od klasy ruchu oraz omijanie przez ścieżki aktywne węzłów, narażonych na ataki (tzw. centrów). Wprowadzono nową metrykę dla wyznaczania ścieżek, proporcjonalną do wymaganej jakości obsługi połączeń,...

 • Optimization of quadrilateral mesh for ship hull modelling

  Artykuł przedstawia metodę poprawy jakości czworokątnej siatki elementów skończonych, które najlepiej nadają się do modelowania kadłuba statku dla potrzeb analizy MES. W metodzie zakłada się poprawną topologię siatki i stosuje gradient funkcji celu do poszukiwania optymalnego rozwiązania. Funkcja celu może być dowolną funkcją, opisująca jakość elementu (metryka), odpowiednią dla wymagań metody elementów skończonych. W artykule...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Po co wskaźniki altmetryczne specjalistom z zakresu elektromagnetyzmu i bhp…?

  Publikacja

  - Przegląd Elektrotechniczny - Rok 2019

  Wskaźniki  altmetryczne  od  kilku  lat  są  coraz  częściej  widoczne  na  platformach  i  stronach  WWW  wydawnictw,  a  także  w  bazach  bibliograficznych  –  np.  w  bazie  Scopus.  Wskaźniki  te  są  elementem  komunikacji  naukowej,  choć  mogą  budzić wątpliwości  i  pytania,  czy  są wiarygodne,  do  czego  tak  naprawdę służą,  o  czym  informują  i  czy  wszyscy  powinni  je  znać  i  z  nich  korzystać  np.  poprzez ...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rafał Leszczyna dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Rafał Leszczyna jest profesorem uczelni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W lipcu 2020 r., na podstawie osiągnięcia naukowego w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja. W latach 2004–2008 pracował...

 • Validation of Services Supporting Healthcare Standards Conformance

  The paper presents the results of experimental validation of a set of innovative software services supporting processes of achieving, assessing and maintaining conformance with standards and regulations. The study involved several hospitals implementing the Accreditation Standard promoted by the Polish Ministry of Health. First we introduce NOR-STA services that implement the TRUST-IT methodology of argument management. Then we...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Using argument structures to create a measurement plan

  While planning an experiment the same question always arises: What are the goals of the experiment and which measurements are needed to demonstrate that the goals have been achieved? Deciding about the extent of raw data to be collected, the metrics to be constructed on those data and the interpretation of the metrics with respect to the assumed goals is by no means a trivial task. In this paper we show how a well known Gal-Question-Metrics...

 • Extending GQM by argument structures

  Publikacja

  - Rok 2007

  Effective metrics definition methods are of particular importance, as measurement mechanisms are indispensable in virtually any engineering discipline. The paper describes how the well known Goal-Question-Metric (GQM) method of systematic metrics derivation from measurement goals can be extended by applying argument structures. The proposed approach is called Goal-Argument-Metric (GAM). We briefly introduce general ideas of GQM...

 • Comparing phylogenetic trees using a minimum weight perfect matching

  Publikacja

  - Rok 2008

  A phylogenetic tree represents historical evolutionary relationshipbetween different species or organisms. There are various methods for reconstructing phylogenetic trees.Applying those techniques usually results in different treesfor the same input data. An important problem is to determinehow distant two trees reconstructed in such a wayare from each other. Comparing phylogenetic trees is alsouseful in mining phylogenetic information...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • PROBLEMY OCENY JAKOŚCI ONTOLOGII

  W artykule podjęto rozważania na temat tego, czym jest jakość ontologii, jak zmierzyć jakość istniejących ontologii i jak tworzyć ontologie wysokiej jakości. Dokonano przeglądu istniejących metryk ontologii, które mogą posłużyć do oceny jakości ontologii. Przedstawiono problem zapewniania i oceny jakości ontologii modularnych jako ważny problem badawczy w obliczu pojawiania się skom¬plikowanych, trudnych do użycia i modyfikacji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Aiming at methods’ wider adoption: Applicability determinants and metrics

  Publikacja

  Numerous computer science methods and techniques have been proposed by the scientific community. However, depending on the domain, only their minor fraction has met wider adoption. This paper brings attention to the concept of applicability - the notion that is well acknowledged in the scientific field but have not been analysed with respect to determinants, metrics and systematisation. The primary objective of the study was to...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Implementation of the requirements driven quality method in a small IT company

  Publikacja

  - Rok 2005

  Praca przedstawia proces i rezulaty wdrożenia metody RDQC - sterowanej wymaganiami kontroli jakości w rzeczywistej, niedużej firmie informatycznej. Pokazano specyfike firmy i wybranych projektów, omówiono podstawy metody RDQC, plan jej wdrożenia oraz najważniejsze osiągnięte rezultaty.