Wyniki wyszukiwania dla: nagrania archiwalne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: nagrania archiwalne

Wyniki wyszukiwania dla: nagrania archiwalne

 • Usuwanie zakłóceń impulsowych z archiwalnych nagrań fonicznych

  Publikacja

  - Rok 2017

  Wniniejszej pracy doktorskiej opisano nowe metody usuwania zakłóceń impulsowych z archiwalnych nagrań dźwiękowych odtworzonych z płyt gramofonowych. Przedstawione w rozprawie rozwiązania, takie jak analiza dwukierunkowa, dwuzakresowe modelowanie autoregresyjne oraz modelowanie wektorowe umożliwiają przetwarzanie zarówno sygnałów muzycznych jak sygnałów mowy przy zachowaniu wysokiej jakości dźwięku po obróbce. Testy odsłuchowe przeprowadzone...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metody korekcji zniekształceń dźwięku i obrazu opracowane w ramach europejskiego projektu PrestoSpace

  W referacie przedstawiono przegląd prac badawczo-wdrożeniowych wykonanych przez autorów w ramach projektu PrestoSpace w 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej. Opisano metody i algorytmy korekcji zniekształceń fonicznych, takich jak szum szerokopasmowy oraz kołysanie i drżenie dźwięku, a także korekcji zniekształceń obrazu spowodowanych skurczem taśm filmowych. Wdrożone algorytmy zostały pozytywnie ocenione przez archiwistów stosujących...

 • MTS pilot tone tracking for "wow" distortion determination

  Publikacja

  Artykuł przedstawia nowy algorytm do wyznaczania charakterystyki kołysania dźwięku na podstawie śledzenia zmian tonu pilota MTS. Śledzenie zmian częstotliwości nośnej tonu MTS pozwala określić zmienną w czasie głębokość pasożytniczych modulacji częstotliwości będących konsekwencją kołysania. Na tej podstawie tworzona jest charakterystyka zniekształcenia. Proponowany algorytm bazuje na zaproponowanej wcześniej metodzie śledzenie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Drift, wow and flutter measurement and reduction in shrunken movie soundtracks

  Publikacja

  Referat przedstawia metodę i algorytmy do oceny i redukcji dryfu, kołysania i drżenia w skurczonych taśmach filmowych. Przedstawione algorytmy działają w oparciu o przetwarzaniu obrazu taśmy filmowej w celu wyznaczenia jej lokalnego skurczu, który jest jednym z powodów powstawania dryfu, kołysania i drżenia. Lokalny skurcz taśmy można wyznaczyć dzięki analizie wysokości: ramki obrazu, perforacji, lub innego, standaryzowanego elementu...

 • Metody korekcji zniekształceń dźwięku i obrazu opracowane w ramach europejskiego projektu PrestoSpace

  W referacie przedstawiono przegląd prac badawczo-wdrożeniowych wykonanych przez autorów w ramach projektu PrestoSpace w 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej. Opisano metody i algorytmy korekcji zniekształceń fonicznych, takich jak szum szerokopasmowy oraz kołysanie i drżenie dźwięku, a także korekcji zniekształceń obrazu spowodowanych skurczem taśm filmowych. Wdrożone algorytmy zostały pozytywnie ocenione przez archiwistów stosujących...

 • Modulation frequency constraints on wow and flutter determination

  Publikacja

  Opracowane wcześniej algorytmy do określania charakterystyki kołysania i drżenia dźwięku okazały się pomocne w rekonstrukcji rzeczywistych próbek dźwiękowych, jednakże przy ich opracowaniu nie określono przedziału częstotliwości modulujących, które mogą być przez nie śledzone. Prezentowany artykuł zawiera studium pozwalające wyznaczyć brakujące przedziały częstotliwości dla trzech algorytmów śledzących: przydźwięk sieciowy, pozostałość...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Intelligent algorithms for movie sound track restoration

  W artykule przedstawiono dwa algorytmy do rekonstruowania optycznych ścieżek dźwiękowych. Pierwszy z nich jest zastosowaniem miary nieprzewidywalności do obliczeń parametrów modelu psychoakustycznego stosowanego do redukowania szumów. Drugi stanowi precyzyjną procedurę oceny pasożytniczej modulacji częstotliwości, opartej na analizie składowych harmonicznych. Wyniki zastosowania obu wymienionych algorytmów są zawarte w artykule.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wow defect reduction based on interpolation techniques

  W artykule przedstawiono wyniki badania różnych technik interpolacji wykorzystanych w redukcji kołysania dźwięku. W badaniach użyto: interpolację liniową, techniki interpolacji wielomianowej, i interpolację funkcją sink. Jakość rekonstrukcji zbadano wykorzystując sztucznie spreparowany sygnał foniczny, zrekonstruowany wymienionymi metodami interpolacji. Jakość rekonstrukcji oceniono wykorzystując standardowe deskryptory jakości...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • DSP techniques for determining ''Wow'' distortions

  Artykuł przedstawia opis algorytmów do wyznaczania charakterystyki zniekształceń kołysania dźwięku. Są to algorytmy: śledzenia przydźwięku sieciowego, śledzenia pozostałości magnetycznej prądu podkładu wielkich częstotliwości, adaptacyjnej analizy środka ciężkości widma dla wybranej części zniekształconego sygnału. Przedstawione algorytmy pozwalają na implementację programową i sprzętową.

 • Wow detection and compensation employing spectral processing of audio.

  Praca zawiera opis opracowanych algorytmów detekcji i kompensacji pasożytniczych modulacji częstotliwości wynikających z nierównomiernego przesuwu nośnika dźwięku. Proponowane metody opracowano ze szczególnym uwzględnieniem przypadkowych zniekształceń drżenia obecnych w archiwalnych filmowych ścieżkach dźwiękowych. Dodatkowo algorytmy badają wpływ zniekształceń na strukturę formantową sygnałów. Analiza zmian położenia formantów...

 • New algorithms for wow and flutter detection and compensation in audio

  W referacie przedstawiono nowe metody dyskryminacji naturalnych efektów muzycznych i pasożytniczych zniekształceń drżenia dźwięku. Dodatkowo, opisano w nim metody wyznaczania przebiegu zniekształceń drżenia. Wśród nich znajdują się: detekcja okresowości sygnału w poszczególnych ramkach czasowych, śledzenie zmian przydźwięku sieciowego wykorzystujące modelowane AR widma sygnału, śledzenie zmian wysokoczęstotliwościowego prądu podkładu....

 • Evaluation of wow defects based on tonal components detection and tracking

  Publikacja

  Referat przedstawia opis metody wyznaczania charakterystyki pasożytniczego kołysania dźwięku. W metodzie wykorzystuje się informacje o zmianach tonalnych składowych dźwięku wyszukiwanych w kolejnych ramkach czasowych. Komponenty tonalne z poszczególnych ramek łączone są w ścieżki. Na podstawie tych trajektorii tworzona jest krzywa PVC obrazująca pasożytnicze zmiany dźwięku. Krzywa PVC może być wykorzystana do usunięcia pasożytniczego...

 • Intelligent algorithms for optical track audio restoration

  W referacie przedstawiono dwa algorytmy dedykowane redukcji pasożytniczych zniekształceń dźwięku spotykanych w optycznych ścieżkach dźwiękowych. Pierwszy algorytm umożliwia redukcję szerokopasmowego szumu w nagraniach fonicznych. Wykorzystano w nim psycho-akustyczny model słuchu oparty o miarę nieprzewidywalność sygnału (ang. Unpredictability Measure). Ocena jakości redukcji szumu została wykonana z wykorzystaniem metod inteligentnych....

 • Wow defect reduction based on interpolation techniques

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie przedstawiono wyniki badania różnych technik interpolacji wykorzystanych w redukcji kołysania dźwięku. W badaniach użyto: interpolację liniową, dwie techniki interpolacji wielomianowej (Hermite i spline), i technikę sumowania okienkowanych funkcji sink. Jakość rekonstrukcji wykonano wykorzystując sztucznie spreparowany sygnał audio, rekonstruowany wymienionymi metodami interpolacji. Jakość rekonstrukcji oceniono wykorzystując...

 • DSP techniques in wow defect evaluation

  Referat przedstawia dwie metody określania przebiegu pasożytniczego drżenia dźwięku. Obie wykorzystują analizę pasożytniczych artefaktów. Wybrane artefakty to: przydźwięk sieciowy i wysokoczęstotliwościowy prąd podkładu. Precyzyjny przebieg zniekształcenia kołysania oblicza się wykorzystując informacje zawarte w widmie sygnałów, a uzyskane poprzez STFT lub modelowanie AR. Referat zawiera opis eksperymentów i uzyskane wyniki.

 • New algorithms for wow and flutter detection and compensation in audio

  W referacie przedstawiono nowe metody dyskryminacji naturalnych efektów muzycznych i pasożytniczych zniekształceń drżenia dźwięku. Dodatkowo, opisano w nim metody wyznaczania przebiegu zniekształceń drżenia. Wśród nich znajdują się: detekcja okresowości sygnału w poszczególnych ramkach czasowych, śledzenie zmian przydźwięku sieciowego wykorzystujące modelowane AR widma sygnału, śledzenie zmian wysokoczęstotliwościowego prądu podkładu....

 • Accidental wow evaluation based on sinusoidal modeling and neural nets prediction

  Publikacja

  Referat przedstawia opis algorytmu do określenia charakterystyki zniekształcenia kołysania dźwięku. Prezentowane podejście wykorzystuje sinusoidalną analizę dźwięku bazującą zarówno na amplitudowym jak i fazowym widmie sygnału fonicznego. Trajektorie poszczególnych składowych tonalnych, obrazujące zniekształcenie kołysania, określane są na podstawie analizy ich chwilowych amplitud, częstotliwości i faz. Dodatkowo referat przedstawia...