Wyniki wyszukiwania dla: napędy elektryczne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: napędy elektryczne

Wyniki wyszukiwania dla: napędy elektryczne

 • Napędy elektryczne i hydrauliczne, LABORATORIUM, OCE, sem 6, lato 2022-23, (PG_00045113)

  Kursy Online
  • W. Leśniewski
  • D. Piątek

  Laboratorium z zakresu układów napędowo-technologicznych jednostek pływających z elektryczną i hydrauliczną transmisją mocy. WIMiO, IO, kier. Oceanotechnika, Specjalność: Siłownie i Urządzenia Oceanotechniczne, rok 3, sem 6

 • Napędy elektryczne i hydrauliczne, PROJEKT, OCE, sem 6, lato 2022-23, (PG_00045113)

  Kursy Online
  • W. Leśniewski
  • D. Piątek
  • M. Kunicka

  Projekt z zakresu układów napędowo-technologicznych jednostek pływających z elektryczną i hydrauliczną transmisją mocy. WIMiO, IO, kier. Oceanotechnika, Specjalność: Siłownie i Urządzenia Oceanotechniczne, rok 3, sem 6

 • Napędy elektryczne i hydrauliczne, P, OCE, sem 6, lato 2021-22, (PG_00045113)

  Kursy Online
  • W. Leśniewski
  • D. Piątek
  • M. Kunicka

  Projekt z zakresu układów napędowo-technologicznych jednostek pływających z elektryczną i hydrauliczną transmisją mocy. WIMiO, IO, kier. Oceanotechnika, Specjalność: Siłownie i Urządzenia Oceanotechniczne, rok 3, sem 6

 • Napędy elektryczne i hydrauliczne, L, OCE, sem 6, lato 2021-22, (PG_00045113)

  Kursy Online
  • W. Leśniewski
  • D. Piątek

  Laboratorium z zakresu układów napędowo-technologicznych jednostek pływających z elektryczną i hydrauliczną transmisją mocy. WIMiO, IO, kier. Oceanotechnika, Specjalność: Siłownie i Urządzenia Oceanotechniczne, rok 3, sem 6

 • Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii

  * nieliniowe sterowanie maszynami elektrycznymi * napędy elektryczne o sterowaniu bez czujnikowym * sterowanie przekształtnikami energoelektronicznymi, w tym przekształtnikami na średnie napięcia i przekształtnikami sieciowymi * energoelektroniczne układy przetwarzania energii w odnawialnych źródłach energii * projektowanie i badanie falowników i przetwornic * projektowanie układów sterowania mikroprocesorowego z wykorzystaniem...

 • Oddziaływanie napięcia odkształconego na pracę baterii kondensatorów energetycznych

  Publikacja

  W referacie omówiono wyniki pomiarów parametrów jakościowych napię-cia zasilającego baterię kondensatorów do poprawy współczynnika mocy cosf w instalacji elektrycznej zakładu przemysłowego wyposażonego w dużą liczbę przekształtników energoelektronicznych zasilających napędy elektryczne. W czasie eksploatacji baterii obserwowano przypadki nadmiernego nagrzewania kondensatorów prowadzące do zmiany kształtu obudowy, aż do rozerwania...

 • Horyzont energoelektroniczny obiektów morskich

  W artykule zaprezentowano współczesne kierunki rozwoju energoelektroniki, w tym w szczególności dotyczące obiektów morskich. Przedstawiono podstawowe parametry aktualnie stosowanych w energoelektronice przyrządów półprzewodnikowych, jak również wykazano interdyscyplinarny charakter rozwoju tej dziedziny. Na przykładzie wybranych urządzeń energoelektronicznych przedstawiono ich komercyjne zastosowania oraz podział i miejsce w łańcuchu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Propozycja modernizacji układu napędowego pasażerskiego statku śródlądowego z konwencjonalnego na hybrydowy

  Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano znaczny wzrost zainteresowania ekologicznymi układami napędowymi rekreacyjnych oraz użytkowych jednostek pływających, wpisującymi się w nurt przyjaznej środowisku, bez emisyjnej, zielonej żeglugi. Problemem jest jednak skonstruowanie bezpiecznej dla pasażerów jednostki pływającej, o możliwie niskim zapotrzebowaniu na energię, wyposażonym w wysoko sprawny, bez emisyjny układ napędowy....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jarosław Guziński prof. dr hab. inż.

  STOPNIE NAUKOWE 2021 Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. 2012  Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych – Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG. Rozprawa habilitacyjna „Układy napędowe z silnikami indukcyjnymi i filtrami wyjściowymi falowników. Zagadnienia wybrane”. Kolokwium i nadanie stopnia doktora habilitowanego 29 maja 2012 r. Monografia uzyskała nagrodę naukową Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej...

 • Katedra Elektroenergetyki

  Zespoły Badawcze

  * ochrona i bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego, * stabilność sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego, * kompleksowe modelowanie systemów elektroenergetycznych oraz szczegółowe modele elementów systemu, * urządzenia FACTS i systemy HVDC w systemach elektroenergetycznych, * odnawialne źródła energii w systemach elektroenergetycznych, * urządzenia i instalacje elektryczne, * optymalizacja struktury i parametrów...

 • Dydaktyczny zespół napędowy sterowany komputerowo

  Publikacja

  W artykule przedstawiono nowoczesny, sterowany komputerowo, laboratoryjny zespół przeznaczony do badań napędów z silnikami prądu stałego, asynchronicznymi oraz synchronicznymi z magnesami trwałymi. Opisano budowę układu oraz możliwości dedykowanego oprogramowania sterująco-rejestrującego. Pokazano wybrane wyniki rejestracji oraz wskazano na istotne cechy dydaktyczne stanowiska.

 • Techniczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania przekształtników dwukierunkowych w praktyce

  Publikacja

  - Rok 2011

  Nowoczesne napędy z silniami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90% napędów elektrycznych z regulowana prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników, przekładni oraz nowych generacji tranzystorów IGBT w przekształtnikach napędy te są energooszczędne, zaś koszt ich instalacji zwraca się średnio w ciągu kilkudziesięciu miesięcy od chwili zainstalowania. W 95% są to napędy z jednokierunkowym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pojazdy elektryczne - rozwój technologii. Układy ładowania i współpraca z siecią elektroenergetyczną

  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z pojazdami elektrycznymi o zasilaniu akumulatorowym. Wskazano aktualne trendy rozwojowe oraz możliwości eksploatacyjne. Pokazano przykładowe rozwiązanie prototypowego pojazdu i zagadnienia sterowania układem napędowym oraz optymalnym rozdziałem energii. Poruszono problemy wpływu dużej liczby samochodów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną - wzrost zapotrzebowania na energię. Wskazano...

 • Koncepcje ekologicznych systemów napędowych nowoczesnych jednostek rekreacyjnych

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy przedstawiono koncepcje ekologicznych a przy tym wysoko-sprawnych nowoczesnych systemów napędowych pasażerskich statków śródlądowych do pływania na szlakach płytkowodnych. Posłużono się tutaj przykładowym projektem tego typu statku składającego się z dwóch segmentów: pchacza z siłownią i ogólnym pomieszczeniami rekreacyjno gastronomicznymi oraz barki hotelowej. Statek ten przeznaczony jest do żeglugi na trasie Berlin -...

 • The effect of PWM frequency on the effectiveness of protection against electric shock using residual current devices

  Publikacja

  - Rok 2010

  W referacie przedstawiono analizę widmową odkształconego prądu ziemnozwarciowego z obwodu silnika o regulowanej prędkości obrotowej za pomocą przemiennika częstotliwości. Oszacowano wpływ tego odkształcenia na próg fibrylacji serca. Analizowano skuteczność ochrony przeciwporażeniowej wykorzystującej wyłączniki różnicowoprądowe przy różnych wartościach częstotliwości PWM przemiennika. Przedstawiono charakterystykę działania zaproponowanego...

 • Działanie wyłączników różnicowoprądowych przy doziemieniu silnika zasilanego z przemiennika częstotliwości

  W artykule przedstawiono analizę widmową prądu ziemnozwarciowego przy doziemieniu na zaciskach silnika zasilanego z przemiennika częstotliwości. Eksperymentalnie wyznaczono prąd zadziałania wyłączników różnicowoprądowych przy takim doziemieniu. Przedstawiono również prąd zadziałania prototypowego wyłącznika różnicowoprądowego charakteryzującego się dobrymi własnościami przy silnie odkształconych prądach różnicowych. Podjęto próbę...

 • Medium voltage drives - challenges and requirements

  Publikacja

  - Rok 2010

  The design and application of medium voltage (MV) drives are associated with different requirements related to the line side and motor side of the drive. This paper presents a brief review of the existing challenges and requirements for employing medium voltage drives in various industries. Line side, motor side, and converterproblems and requirements are described. The aim of the paper is to review the existing problems to allow...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Speed sensorless ac drive with inverter output filter and fault detection using load torque signal

  Publikacja

  - Rok 2010

  In this paper, a sensorless induction motor (IM) drive using speed observer system is presented. The system includes load torque computation for gear fault detection. Nonlinear control method is adopted for controlling the motor over a wide speed range. An LC filter for smoothing current and voltage waveforms is used at the output of the voltage inverter. The use of filter imposes more building of the used observer to avoid using...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Robust flux observer system with sliding mode and fuzzy logic control of Induction Motors

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy przedstawiono implementację nowego obserwatora strumienia wirnika silnika indukcyjnego zastosowanego w układzie sterowania polowo zorientowanego ze sterowaniem ślizgowym. Proponowany system jest niewrażliwy na zmiany rezystancji stojana silnika w wyniku zastosowania korekcyjnego sprzężenia zwrotnego. Przedstawiono porównanie układów z oraz bez zastosowania sterowania ślizgowego. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych...

 • Angle Tracking Observer for Filtering Rotor Position Estimates in Sensorless Electric Drives

  Sensorless electric drives use measurements of electrical quantities to estimate rotor position and speed. Measurement errors deteriorate the estimation accuracy, thus additional means are necessary to remove high-frequency components from estimated signals. This paper proposes to use an Angle Tracking Observer (ATO) for reducing noise in rotor position estimates, which is related to random errors in the measurements. A simplified,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Formowanie wektorów napięcia wyjściowego w pięciofazowych falownikach napięcia

  W falownikach pięciofazowych, załączenie wektorów aktywnych powoduje jednoczesne formowane dwóch, zależnych od siebie wektorów napięcia wyjściowego. Sterowanie pięciofazowymi silnikami indukcyjnymi wymaga, aby wektory te miały ściśle określone długości i położenia. Niezależne formowanie dwóch wektorów napięcia o parametrach określonych w układzie sterowania silnikiem wymaga zastosowania odpowiedniej strategii Modulacji Szerokości...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Quasi-discrete modelling of PMSM phase currents in drives with low switching-to-fundamental frequency ratio

  Publikacja

  This study proposes a new quasi-discrete approach to modelling the permanent magnet synchronous motor (PMSM). The quasi-discrete modelling reflects the impact of continuous rotor movement, which takes place during a control cycle, on the shape of motor current waveforms. This provides much improvement in current modelling accuracy under inverter low switching-to-fundamental frequency operation. The proposed approach may be used...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Detekcja i lokalizacja uszkodzeń falownika napięcia w czasie rzeczywistym

  Publikacja

  W artykule przedstawiono nową metodę detekcji i lokalizacji uszkodzeń tranzystorów w falownikach napięcia. Jako zmienną diagnostyczną wykorzystano stosunek składowej stałej do podstawowej harmonicznej. Tak zdefiniowana zmienna zapewnia poprawne wykrywanie i lokalizację uszkodzeń niezależnie od warunków pracy napędu. Metoda została sprawdzona poprzez badania symulacyjne i eksperymentalne.

 • Diagnostyka falownika w czasie rzeczywistym

  Publikacja

  W artykule przedstawiono metodę diagnostyki falownikowego układu napędowego z silnikiem indukcyjnym, pracującego w otwartej pętli sterowania, umożliwiającą wykrycie uszkodzenia tranzystorów falownika w czasie rzeczywistym. W celu wykrywania i lokalizacji awarii wykorzystano stosunki wartości składowych stałych do amplitud podstawowych harmonicznych prądów obciążenia falownika. W realizacji praktycznej, dla otrzymania poprawnych...

 • Symulacja napędów przekształtnikowych z zastosowaniem pakietu TCAD 7.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono nowe możliwości symulatora układów i napędów energoelektronicznych TCad 7. Wskazano na udoskonalenia najnowszej wersji symulatora związane szczególnie z pracą wielookienkową, upełnieniem biblioteki elementów oraz wykorzystaniem definiowanych przez użytkownika bloków sterowaniatypu USER.

 • Critical evaluation of resonaut gc voltage link inventures for electrical drives.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono wyniki modelowania i symulacji falowników z centralnym obwodem rezonansowym dla zastosowań w napędzie elektrycznym. Porównano struktury ukladów z rezonansowym równoległym obwodem pośredniczącym o ograniczonej wartości szczytowej i uasi-rezonansowych. Dla potrzeb projektowania tych układów, wobec przeciwstawnych funkcji celu dokonano ich wielokrytycznej oceny.