Wyniki wyszukiwania dla: nawierzchnie asfaltowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: nawierzchnie asfaltowe

Wyniki wyszukiwania dla: nawierzchnie asfaltowe

 • Nowoczesne nawierzchnie asfaltowe.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie omówiono kilka wybranym zagadnień, a mianowicie: nowe metody projektowania nawierzchni, nawierzchnie długowieczne, asfalt drenażowy, asfalt spieniony i problemy ze współczesnymi nawierzchniami w Polsce. Przedstawiono zalety i wady omawianych rozwiązań oraz możliwości ich zastosowań w Polsce.

 • Nawierzchnie Asfaltowe

  Czasopisma

  ISSN: 1734-1434

 • Analiza porównawcza kosztów środowiskowych budowy i eksploatacji drogi ekspresowej w technologii asfaltowej i betonowej, CZĘŚĆ 2

  W celu zaprezentowania ostatecznych rezultatów badań i sformułowania wniosków stworzono odpowiednie wykresy dla poszczególnych kategorii wpływu na podstawie tabeli 4.7 (przedstawionej w I części artykułu) , co pozwoliło na ocenę dwóch rodzajów technologii budowy dróg pod względem wpływu na środowisko.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ nawierzchni jezdni na hałas drogowy. Część 1

  Publikacja

  W pracy przedstawiono rys historyczny walki z hałasm generowanym przez ruch drogowy. Problem ten był już istotny w Starożytnym Rzymie. W latach trzydziestych ubiegłego wieku wykonano w Polsce pierwsze pomiary hałasu związanego z ruchem drogowym. Podano zakresy prędkości powyżej których dominującym źródłem hałasu są toczące się opony. Przedstawiono czynniki związane z nawierzchnią i wpływające na hałas toczenia opon.

 • Wpływ nawierzchni jezdni na hałas drogowy - część 2

  Publikacja

  W pracy przedstawiono mechanizmy generowania hałasu opon związane z drganiami mechanicznymi oraz z przepływami powietrza. Omówiono wpływ rzeźby bieżnika opony oraz tekstury nawierzchni na generowany hałas podczas toczenia się opony po nawierzchni jezdni.

 • Dobór rodzaju funkcjonalnego PG asfaltów według metody Superpave w zależności od stref klimatycznych w Polsce.

  Obecnie w Polsce, podobnie jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej, asfalty drogowe są badane i klasyfikowane głównie w oparciu o wynik oznaczenia penetracji w temperaturze 25ºC niezależnie od warunków klimatycznych, w jakich potem mają one pracować w nawierzchni drogowej. Pod koniec ubiegłego wieku w ramach amerykańskiego programu SHRP opracowano i wdrożono nowy system klasyfikacji asfaltów. Ideą wprowadzenia nowego systemu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza porównawcza kosztów środowiskowych budowy i eksploatacji drogi ekspresowej w technologii asfaltowej i betonowej, CZĘŚĆ 1

  W artykule przedstawiono opis analizy porównawczej kosztów środowiskowych budowy i eksploatacji drogi ekspresowej w technologii asfaltowej i betonowej. Do przeprowadzenia badania wykorzystano analizę LCA (ang. Life Cycle Assessment). Jako założenia przyjęto warianty konstrukcji nawierzchni opracowane dla planowanej drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) –obwodnica Trójmiasta, a także trzy scenariusze...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nawierzchnie w portach morskich i terminalach kontenerowych

  Publikacja

  - Drogownictwo - Rok 2006

  Nawierzchnie w portach i terminalach kontenerowych poddawane są znacznie większym obciążeniom jednostkowym niż na drogach, ale sumaryczna liczba obciążeń jest dużo mniejsza. Obecnie stosuje się nawierzchnie asfaltowe, z kostki betonowej, z płyt betonowych monolitycznych i z prefabrykatów betonowych, na podbudowach zasadniczych z betonu, chudego betonu i kruszywa związanego lub niezwiązanego cementem oraz na podbudowach pomocniczych...

 • Porównanie grubości typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych Polski i wybranych krajów Europy

  Publikacja

  - Drogownictwo - Rok 2012

  Artykuł przedstawia porównanie grubości warstw nawierzchni z katalogów Austrii, Francji, Niemiec i Polski oraz zaprojektowanych według metody brytyjskiej. Porównano nawierzchnie na podbudowach z kruszywa łamanego, całkowicie asfaltowe oraz na podbudowach z materiałów związanych cementem. Przeprowadzona analiza wykazała, że polskie nawierzchnie katalogowe są grubsze od wszystkich pozostałych w takich samych warunkach obciążenia...

 • Diagnostyka i modernizacja konstrukcji nawierzchni drogowych. Diagnostyka, monitoring i modernizacja eksploatowanych obiektów budowlanych.

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł przedstawia metody diagnostyki oraz metody modernizacji konstrukcji nawierzchni drogowej w Polsce, w porównaniu do światowych osiągnięć w tej dziedzinie. Artykuł przedstawia kolejno: opis potrzeb modernizacji nawierzchni drogowych oraz jej rolę w Systemie Zarządzania Nawierzchniami (PMS), metody oceny cech funkcjonalnych i strukturalnych nawierzchni, metody modernizacji i remontów nawierzchni. Główny nacisk położono na...

 • Infrastruktura Transportu Drogowego lato 2020/2021

  Kursy Online
  • M. Budzyński
  • B. Dołżycki

  Wykłady dotyczą planowania, projektowania i budowy infrastruktury drogowej. Ogólne uwarunkowania rozwoju sieci drogowej. Proces planistyczno-projektowy i inwestycyjny w drogownictwie. Klasyfikacje dróg i węzłów drogowych, kryteria wyboru rozwiązań. Zasady wymiarowania elementów drogi – przekrój drogi, plan sytuacyjny, profil podłużny. Zasady projektowania skrzyżowań i węzłów drogowych. Zasady projektowania urządzeń dla pieszych,...

 • Nawierzchnie podatne i półsztywne. porównanie katalogów typowych konstrukcji

  Publikacja

  Niniejszy artykuł przedstawia porównanie typowych nawierzchni z Austrii, Niemiec i Francji z katalogiem polskim. Omówiono i porównano wyznaczanie ruchu projektowego, standardowe osie porównawcze, długości okresów projektowych, sposoby ulepszania podłoża, podbudowy i warstwy asfaltowe. Przedstawiono porównanie grubości nawierzchni katalogowych na podbudowach z kruszyw łamanych niezwiązanych.

 • Piotr Jaskuła dr hab. inż.

  I am a Faculty member (Associate Professor, Highway and Transportation Research Department) at the Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdansk University of Technology, Poland).My main research interests include: pavement structures, interlayer bonding, pavement materials, recycling of road pavements, asphalt mixtures, bitumens, construction and maintenance of pavement structures.My lectures at the University include:...

 • Pawel Polaczyk dr inż.

  Osoby

  Dr. Pawel Polaczyk is a scholar in civil engineering and a civil engineering practitioner in pavement engineering. Dr. Polaczyk is originally from Warsaw, Poland, where he received his B.Sc. degree in Civil Engineering with a concentration in Transportation from Warsaw University of Technology. His Master`s and Doctorate degrees in Civil Engineering with a concentration in Geotechnology and Materials Engineering are from the University...

 • Environmentally-Safe Cold Recycling of Asphalt Pavements in Poland

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł przedstawia metodę recyklingu na zimno z zastosowaniem jednoczesnego dodatku cementu portlandzkiego i emulsji asfaltowej. Metoda przydatna do rehabilitacji zniszczonych nawierzchni drogowych. Warstwy po recyklingu charakteryzują się sztywnością i podatnością. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i terenowych.

 • Badania i projektowanie remontu nawierzchni wybranych głównych ulic w Gdańsku

  Metodyka określania obciążenia ruchem. Zakres i metodyka określania stanu technicznego nawierzchni oraz wyniki pomiarów. Wybór technologii remontu nawierzchni oraz obliczenia potrzebnych wzmocnień nawierzchni.

 • Mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło - z asfaltem spienionym

  Publikacja

  W dzisiejszych czasach ważną kwestią staje się konieczność minimalizacji negatywnego wpływu budowy dróg na środowisko naturalne. Jedną z nowych technologii związanych z tą kwestią są mieszanki mineralno-asfaltowe, które mogą być produkowane i zagęszczane w temperaturze niżej niż dotychczasowo. Efekt ten może być osiągnięty poprzez dodanie do asfaltu lub mieszanki środka obniżającego lepkość lepiszcza lub wykorzystanie zjawiska...

 • Mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło - przegląd dodatków

  Publikacja

  Obecnie, stosowane są różne strategie przy budowie dróg w celu minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jedną z ostatnich technologii są ''mieszanki na ciepło'', które skutkują obniżeniem temperatury produkcji i układania. Ten efekt może być osiągnięty dwoma sposobami: przez zastosowanie dodatków do lepiszcza lub mieszanki zmniejszających lepkość asfaltu lub przez dodanie niewielkiej ilości wody, która spienia...

 • Spękania niskotemperaturowe warstw asfaltowych nawierzchni.

  Publikacja

  - Rok 2006

  Niniejsza praca doktorska dotyczy spękań niskotemperaturowych warstw asfaltowych nawierzchni powodowanych spadkami temperatury występującymi w okresie mroźnych zim. Skutkiem obniżania się temperatury jest pojawienie się skurczu termicznego, który z uwagi na ograniczone przemieszczenia warstw asfaltowych w konstrukcji nawierzchni powoduje powstanie naprężeń termicznych. Wzrost wartości naprężeń termicznych następuje do momentu,...

 • Ocena sczepności między warstwami asfaltowymi nawierzchni

  Publikacja

  - Drogownictwo - Rok 2006

  Artykuł przedstawia krótki przegląd metod określania sczepności międzywarstwowej oraz ocenę sczpności między warstwami asfaltowymi z zastosowaniem dwóch emulsji asfaltowych przy użyciu metody Leutnera.

 • Niszczące oddziaływanie wody i mrozu na mieszanki mineralno-asfaltowe - przegląd literatury.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule tym przedstawiono na podstawie przeglądu dotychczasowych prac badawczych polskich i głównie zagranicznych wpływ istotnych czynników na adhezję i odporność mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody i mrozu. Omówiono wpływ cech asfaltu, rodzaj kruszywa i środka adhezyjnego (ciekłe aminy tłuszczowe i wapno hydratyzowane) oraz wpływ zawartości wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej i odwodnienia nawierzchni....

 • Efektywność działania wapna hydratyzowanego w betonie asfaltowym

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono ocenę efektywności działania wapna hydratyzowanego w betonie asfaltowym na podstawie analizy wyników badań laboratoryjnych i terenowych z odcinka doświadczalnego. Wykonano badania odporności na działanie wody i mrozu, odporności na deformacje trwałe oraz oceny stanu nawierzchni, równości poprzecznej i szorstkości odcinka doświadczalnego, gdzie w dwóch sekcjach odpowiednio wbudowano beton asfaltowy z dodatkiem...