Wyniki wyszukiwania dla: oceny srodowiskowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: oceny srodowiskowe

Wyniki wyszukiwania dla: oceny srodowiskowe

 • Niepewność prognozowania skutków krajobrazowych i wizualnych - cz. 1.

  Publikacja

  W artykule omówiono problem niepewności związanej z prognozowaniem zmian krajobrazowych i wizualnych, powstających w przestrzeni jako efekt relizacji różnorodnych przedsięwzięć. Zaprezentowano prognozowanie wielkości i znaczenia skutków krajobrazowych w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOS). Rozważania w części I dotyczą dwóch podstawowych narzędzi mających związek z krajobrazem: systemu planowania przestrzennego...

 • Jakość krajobrazu wyrazem jakości systemu OOS.

  Publikacja

  W artykule omówiono potrzebę wzmocnienia roli krajobrazu w systemie OOS. Uznano, że jakość krajobrazu jest wyznacznikiem prawidłowości przeprowadzenia procedury OOS. Oceniono, że dotychczasowe sposoby ochrony krajobrazu były mało skuteczne z powodu traktowania go w OOS jako wyizolowanego komponentu środowiska oraz bagatelizowania jego znaczenia. Stało się punktem wyjścia dla zaprezentowania koncepcji wzmocnienia roli ocen krajobrazu....

 • Niepewność prognozowania skutków krajobrazowych i wizualnych -cz. 2.

  Publikacja

  Artykuł jest kontynuacją problematyki omówionej w części I. Odnosi się do niepewności prognozowania skutków krajobrazowych i wizualnych wewnątrz samego systemu ocen środowiskowych. Przedstawia czynniki wpływające na jakość prognoz: relacje pomiędzy postępowaniem w sprawie OOS a oceną zmian krajobrazowych, relacje pomiędzy wpływami krajobrazowymi a wizualnymi oraz problem doboru i stosowania metod służących do określania, oceny...

 • Skutki, wpływy, oddziaływania...

  Artykuł omawia potrzebę ujednolicenia terminologii stosowanej w ocenach środowiskowych w zakresie powstawania łańcucha zmian środowiskowych. Zaprezentowano propozycję nazewnictwa elementów sekwencji przyczynowo-skutkowej, porządkując stosowane w OOS pojęcia, poczynając od określenia przyczyny wystąpienia oddziaływań, identyfikacji źródeł oddziaływań, poprzez opis oddziaływań, analizę wielkości skutków oraz ocenę znaczenia wpływów...

 • Krajobraz wyznacznikiem skuteczności ocen środowiskowych.

  Publikacja

  Artykuł omawia rolę oceny oddziaływania na krajobraz i aspekty wizualne w podnoszeniu efektywności systemu OOS. Ocena dotychczasowych sposobów ochrony krajobrazu, mało skutecznych z powodu traktowania go w procedurze OOS jako wyizolowanego komponentu środowiska, oraz bagatelizowania jego znaczenia,stała się punktem wyjścia do zaprezentowania koncepcji wzmocnienia roli ocen krajobrazowych za pomocą badania sąsiedztwa funkcji,...

 • Oceny oddziaływania na środowisko w ochronie krajobrazu

  Publikacja

  Artykuł ukazuje rolę ocen środowiskowych dla ochrony i kształtowania krajobrazu, coraz powszechniej uznawanego za wskaźnik jakości życia, wspólne bogactwo oraz kluczowy element tożsamości europejskiej. Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), uważane na świecie za jeden ze skuteczniejszych instrumentów realizujących cele ochrony środowiska i krajobrazu, są w Polsce narzędziem nie w pełni docenianym. Opisano mankamenty systemu OOŚ...

 • Wielkie inwestycje w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu

  Publikacja

  Problematyka książki jest związana z zagrożeniami dla krajobrazu wywoływanymi realizacją i funkcjonowaniem wielkich inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych oraz sposobami jego ochrony i kształtowania. Książka stanowi podsumowanie badań teoretycznych oraz opracowań studialnych i eksperckich prowadzonych przez lata przez autorkę. W części teoretycznej przeanalizowano potrzebę i możliwości właściwej ochrony i kształtowania...

 • Oceny środowiskowe narzędziem integrowania celów rozwoju miast" [w:] Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych

  Publikacja

  Artykuł prezentuje system ocen środowiskowych (strategiczne oceny oddziaływania na środowisko, SOOŚ i oceny pojedynczych przedsięwzięć, OOŚ) jako narzędzie, które można stosować do równoważenia i integrowania celów rozwoju społeczno-gospodarczego miast z celami ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych (w tym estetycznych i znaczeń tkwiących w przestrzeni). System SOOŚ/OOŚ może być wykorzystywany przy łagodzeniu...

 • Rola ocen środowiskowych w kształtowaniu infrastruktury miast na przykładzie komunikacji drogowej

  Publikacja

  Artykuł prezentuje rolę procedury oceny oddziaływania na środowisko w planowaniu, realizacji i funkcjonowaniu systemów infrastruktury technicznej miast, na przykładzie komunikacji drogowej. Drogi zostały uznane za najbardziej konfliktogenny element infrastruktury miejskiej, który ma swoje odbicie w krajobrazie układów zurbanizowanych. Jednocześnie krajobraz, będący zjawiskiem łączącym aspekty materialne i niematerialne, którego...

 • Wzmocnienie systemu ocen środowiskowych warunkiem łagodzenia krajobrazowych skutków realizacji dróg

  Publikacja

  W artykule zaprezentowano propozycję wzmocnienia skuteczności systemu ocen środowiskowych w łagodzeniu krajobrazowych skutków realizacji i funkcjonowania systemów drogowych. Ukazano sekwencję powstawania zagrożeń krajobrazowych, aby na tym tle przedstawić system środków i działań łagodzących negatywne skutki drogownictwa. Kolejno omówiono unikanie, ograniczanie i kompensowanie strat, oraz wzbogacanie istniejących walorów, posługując...