Wyniki wyszukiwania dla: optymalizacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: optymalizacja

Wyniki wyszukiwania dla: optymalizacja

 • Optymalizacja profilu pompoturbinowego.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W wyniku rozwiązania zadania odwrotnego (konstrukcyjnego), dla obydwu trybów prac maszyny rewersyjnej: pompowego i turbinowego, uzyskuje się dwa różne kształty łopatek z parametrami nominalnymi pracy. Mając te łopatki, konieczne jest w dalszej kolejności poszukiwanie jednego profilu wypadkowego dla wirnika pompoturbiny, który byłby kompromisem dla obydwu reżimów przepływowych. Niezbędne jest w takim przypadku wykorzystanie...

 • Optymalizacja charakterystyki energetycznej budynków

  Publikacja
  • R. Ruciński

  - Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - Rok 2012

  Charakterystyka energetyczna budynków. Problemy optymalizacji z uwzględnieniem polskiej specyfiki. Założenia modelowe.

 • Optymalizacja: sztuka czy rzemiosło?

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy przedstawiono przyczyny niewielkiego zainteresowania zastosowaniem optymalizacji w praktyce inżynierskiej oraz przykłady jej skutecznego zastosowania. Wyciągnięto wniosek, że najskuteczniejszym sposobem spopularyzowania tego narzędzia jest tworzenie specjalistycznego oprogramowania wykorzystującego inżynierską wiedzę ekspercką.

 • Optymalizacja topologiczna części lotniczych

  Publikacja

  - Rok 2018

  Ostatnie 40 lat to ciągły rozwój przemysłu lotniczego, dzięki któremu możliwe jest wykonywanie bezpiecznych, szybkich oraz ekonomicznych lotów. Projektowanie i budowa nowoczesnych samolotów wymaga jednak wykorzystywania wysoko rozwiniętych metod oraz technologii, dzięki którym możliwe jest sprostanie stawianym przed nimi wymaganiom. EADS Innovation Works, jako organizacja badawczo-technologiczna, jest zaangażowana w rozwój oraz...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Optymalizacja krawędzi wirnika Savoniusa

  Publikacja

  - Rok 2013

  Referat traktuje o symulacjach numerycznych i optymalizacji kształtu łopatek wirnika Savoniusa. Głównym celem jest znalezienie takiej geometrii wirnika, zmieniając tylko kąt ścięcia łopatek, aby jego sprawność była jak najwyższa. Ze względu na różnorodność wariantów modyfikacji kształtu, przyjęto iż obliczenia numeryczne będą przebiegać dwutorowo. Symulacje były prowadzone oddzielnie dla przypadków ze ściętymi końcówkami zewnętrznymi...

 • Komputerowa optymalizacja inżynierska z HyperWorks

  Najogólniej pojęta optymalizacja inżynierska obejmuje procesy prowadzone na różną skalę. W grę wchodzą m.in. usprawnienia systemów produkcji, działań logistycznych a także udoskonalanie wyrobu metodą prototypowania i testów rzeczywistych. W artykule zawężono nieco pojęcie optymalizacji inżynierskiej, przyjmując, że chodzi o ilościowe, numeryczne, zautomatyzowane polepszenie cechy części lub złożenia przy dobrze określonych stanach...

 • Hierarchiczna Pareto-optymalizacja obserwatorów detekcyjnych

  Publikacja

  W niniejszym rozdziale omawiana jest nowa metoda nieostrego, eksperckiego uporządkowania funkcji kryterialnych odpowiednich dla ewolucyjnych i chmarowych podejść do (iteracyjnego) rozwiązywania wielokryterialnych zadań optymalizacyjnych, w których korzysta się z idei rodzajnika genetycznego opartego na podziale zbioru funkcji celu na odpowiednie podzbiory (subkryteria). Podział ten odnosi się do pokrewieństwa w przestrzeni kryterialnej...

 • Optymalizacja wybranych połączeń paneli sandwiczowych

  Publikacja

  Ogromne doświadczenie wynikające z działalności Towarzystw Klasyfikacyjnych, lepsze narzędzia obliczeniowe i rosnący poziom wiedzy okrętowej prowdzi do coraz doskonalszych rozwiązań wykorzystywanych w budowie nowych statków. Równolegle do udoskonalania klasycznej konstrukcji statku trwają prace nad wykorzystaniem w okrętownictwie nowych postaci konstrukcyjnych wykorzystywanych powszechnie w budowie jednostek z tworzyw sztucznych....

 • Ewolucyjna wielokryterialna optymalizacja obserwatorów detekcyjnych

  Publikacja

  W artykule omawiane są możliwości wykorzystania ewolucyjnych metod poszukiwań z wykorzystaniem niszowania oraz rodzajnika genetycznego w rozwiązań wielokryterialnych zadań optymalizacyjnych układów diagnostyki. W omawianych typach algorytmów ewolucyjnych zastosowano metody rankingowe, które cechują się znaczną uniwersalnością i użytecznością w porównaniu do metod klasycznych. Jako przykład ilustrujący rozważane podejścia przedstawia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Optymalizacja tolerancji koordynacyjnych wymiarów montażowych

  Publikacja

  Kryterium minimalnej masy konstrukcji było i wciąż jeszcze jest stosowane jako jedno z podstawowych kryteriów optymalizacji konstrukcji stalowych. Jednakże w dzisiejszych czasach takie podejście jest nieracjonalne. W pracy przedstawiono problem optymalizacji konstrukcji stalowych, w których funkcję celu stanowi całkowity koszt wytworzenia konstrukcji, a jednym z warunków ograniczających jest zakres dopuszczalnej zmienności koordynacyjnych...

 • Optymalizacja podczyszczania odcieków i ścieków

  Istnieje kilka metod dedykowanych podczyszczaniu odcieków składowiskowych i ścieków technologicznych. Jakie są wady i zalety niektórych z nich? Które mogą oznaczać większy wydatek dla przedsiębiorstw, a które mogą przynieść im korzyści?

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optymalizacja parametrów obciążenia generatora magnetokumulacyjnego

  W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej generatora magnetokumulacyjnego (GM) obciążonego cewką indukcyjną. Badania symulacyjne przeprowadzono w celu optymalizacji parametrów cewki obciążenia generatora dla wybranej konstrukcji modelu GM. Badano wpływ indukcyjność i rezystancji obciążenia na współczynnik wzmocnienia prądu w układzie oraz na energię pola magnetycznego zgromadzoną w obciążeniu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optymalizacja biosyntezy białka X w bioreaktorze.

  Publikacja

  - Rok 2012

  .

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optymalizacja wzmocnień obserwatora prędkości maszyny indukcyjnej

  Przedstawiono obserwator prędkości oparty na rozszerzonym modelu maszyny indukcyjnej i nieliniowych sprzężeniach zwrotnych. Zaproponowano dobór wzmocnień obserwatora metodą optymalizacji rojem cząstek. Otrzymano zależności umożliwiające zastosowanie sieci neuronowej lub wielomianów do strojenia wzmocnień obserwatora. Pokazano, że proste zależności wielomianowe wystarczają do strojenia wzmocnień obserwatora w zależności od prędkości...

 • Optymalizacja treningu i wnioskowania sieci neuronowych

  Sieci neuronowe są jedną z najpopularniejszych i najszybciej rozwijających się dziedzin sztucznej inteligencji. Ich praktyczne wykorzystanie umożliwiło szersze użycie komputerów w wielu obszarach komunikacji, przemysłu i transportu. Dowody tego są widoczne w elektronice użytkowej, medycynie, a nawet w zastosowaniach militarnych. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w wielu przypadkach wymaga jednak znacznej mocy obliczeniowej,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optymalizacja procesów prefabrykacyjnych przyszłością branży budowlanej

  Intensywny rozwój technologiczny w zakładach prefabrykacji będzie miał wpływ na: krótszy czas wznoszenia obiektów; lepszą jakość końcową obiektów uzyskiwaną dzięki wprowadzeniu automatyzacji linii produkcyjnych w zakładach prefabrykacji; ochronę środowiska przez lepsze zarządzanie surowcami; wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych pozwalających na produkcję m.in. smuklejszych elementów, przez co możliwe będzie uzyskanie większej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Optymalizacja procesu aparaturowego wytwarzania farb proszkowych

  Publikacja

  - Rok 2015

  Głównym założeniem artykułu jest optymalizacja procesu aparaturowego wytwarzania farb proszkowych w przedsiębiorstwie X. Autorzy przeprowadzili mapowanie strumienia wartości VSM oraz zaproponowali własne rozwiązanie umożliwiające eliminację najistotniejszych zakłóceń, których przyczyna wynika głównie z pracy personelu obsługującego aparaturową linię produkcyjną. Na końcu wskazano udoskonalenia w zakresie rozwoju czynnika ludzkiego...

 • Optymalizacja parametrów małej autonomicznej elektrowni hybrydowej

  Publikacja

  Elektrownia hybrydowa składa się z odnawialnych źródeł energii, magazynu energii, odbiornika zrzutowego, zasilania awaryjnego i systemu zarządzania zasobami. Parametry elektrowni dobierane są tak aby zaspokoić wymagania: ciągłość zasilania, minimalizację kosztów, określony czas zwrotu inwestycji, wykorzystanie potencjału instalacji. W pracy przedstawiono metodologię doboru parametrów elektrowni przy większej liczbie kryteriów...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optymalizacja modelowania przezbrojeń w procesie produkcyjnym

  Czynności służące przygotowaniu maszyn do pracy są nieodzownym elementem każdego procesu produkcyjnego. Niestety są to działania, których realizacja nie powoduje bezpośredniego przyrostu wartości dodanej do produktu końcowego. Klienci są gotowi zapłacić za wyrób o pożądanych cechach, dostarczony w oczekiwanym przez nich czasie bez zastanawiania się jakie procesy pomocnicze był zmuszony zrealizować producent. W związku z tym wykonywanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Optymalizacja parametrów algorytmów rekonstrukcji sygnałów muzycznych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Niniejszy referat przedstawia wyniki eksperymentów wykonanych w ramach projektu SYNAT. Przeprowadzono testy algorytmów służących do rekonstrukcji sygnałów muzycznych, tj. redukcji szumu impulsowego, szerokopasmowego oraz przesterowań w celu określenia zoptymalizowanych wartości parametrów algorytmów rekonstrukcji dla różnych gatunków muzycznych.

 • Optymalizacja dewulkanizacji ciągłej rozdrobnionych odpadów gumowych

  Publikacja

  - Rok 2011

  Dynamiczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego, przyczynił się do powstania ogromnej ilości odpadów gumowych, z których aż 80% stanowią zużyte opony samochodowe. Wydanie aktów praw-nych nakładających na producentów obowiązku zagospodarowania zużytych opon z jednoczesnym zakazem ich składowania, sprawiło iż recykling materiałowy odpadów gumowych nabiera obecnie coraz większego znaczenia, stanowiąc alternatywę dla powszechnie stosowanego...

 • Optymalizacja eksperymentu identyfikującego modele procesów biomedycznych

  Publikacja

  książka przedstawia wybrane metody modelowania procesów w systemach biomedycznych oraz metody optymalnej identyfikacji modeli. w rozdziale 2 zaprezentowano metodykę modelowania kinetyki substancji. omówiono kompartmentowe modelowanie struktury wewnętrznej systemu oparte na koncepcji zmiennych stanu. w rozdziale 3 przedstawiono zagadnienie optymalizacji eksperymentu biomedycznego ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji sygnału...

 • Optymalizacja warunków pracy grubowarstwowych bolometrów LSFO

  Publikacja

  Opisano sposób produkcji bolometrów wykorzystujących ceramiczne, przewodzące warstwy typu perowskitu z niestechiometrycznych tlenków lantanowo-strontowo żelazowych (LSFO) wykonanych technologią LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics). Zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów tych bolometrów oraz pozwalające na wybór optymalnych warunków pracy.

 • Optymalizacja z wykorzystywaniem algorytmu kolonii mrówek

  W referacie przedstawiono nowoczesną mataheurystykę - algorytm kolonii mró- wek oraz przykłady zastosowań do rozwiązywania trudnych problemów optymali- zacji kombinatorycznej. Zaprezentowano wyniki szeregowania zadań niezależ-nych i niepodzielnych na wielu procesorach równoległych przy użyciu algo- rytmu kolonii mrówek.

 • Optymalizacja systemu zarządzania uszkodzeniami węzłów komutacyjnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie przedstawiono wyniki analizy funkcjonalnej ystemu węzłów komutacyjnych systemu 5ESS. Na podstawie tej analizy dokonano oceny funkcjonowania systemu zarządzania i wskazano obszary jegooptymalizacji. Zaproponowano ssposób wykorzystania narzędzia Action Request System do tworzenia bazy danych raportów alarmowych. Zaproponowano strukturę bazy danych raportów alarmowych i formularza zgłaszania problemu do tworzenia w tej...

 • Chapter 7 : Optimisation of streamwise vortex generator

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy przedstawiono analizę struktury przepływu generatora wirów wzdłużnych. Wyniki obliczeń trówjymiarowych porównano z wynikami badań eksperymentalnych.

 • Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców – granice prawa a granice bezpieczeństwa

  Publikacja

  Optymalizacja podatkowa jest kategorią niezbędną w działalności każdego podmiotu gospodarczego. Niestety przepisy prawa podatkowego nie wyzna-czają zakresu dopuszczalnych prawem działań optymalizujących. Działaniom takim nie sprzyjają: niejasne i niestabilne przepisy prawne, ukierunkowanie sytemu podatkowego wyłącznie na cele fiskalne, brak strategii podatkowych wobec przedsiębiorców oraz niewystarczający poziom edukacji podatkowej....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optymalizacja rozpływów mocy biernej w systemie elektroenergetycznym

  Publikacja

  Referat prezentuje zagadnienia związane ze sterowaniem poziomami napięć w systemie elektroenergetycznym. Rozważane są dwie metody optymalizacji rozpływu mocy biernej, prowadzące do poprawy warunków napięciowych w systemie elektroenergetycznym i ograniczenia strat mocy czynnej. Pierwsza z metod optymalizacyjnych poddanych weryfikacji została zaimplementowana w programie PLANS, a bazuje na autorskiej procedurze opartej o logikę rozmytą,...

 • Robot typu Micromouse – wykonanie, sterowanie i optymalizacja

  W ostatnich latach obserwuje się intensywny rozwój robotyki. Roboty znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i życiu codziennym. Ich projektowanie wymaga interdyscyplinarnej wiedzy obejmującej obszary mechaniki, elektroniki, metrologii, automatyki i informatyki. W artykule przedstawiono poszczególne etapy wykonania robota typu Micromouse. Jest to specyficzne urządzenie, którego zadaniem jest zbadanie labiryntu, dotarcie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optymalizacja wyboru formy opodatkowania indywidualnej praktyki medycznej

  Publikacja

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa

  Cel – Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, iż optymalizacja podatkowa powinna być elementem strategii każdego przedsiębiorstwa. W opracowaniu omówiono pojęcie i istotę optymalizacji podatkowej oraz wskazano przesłanki jej stosowania w przedsiębiorstwie. Następnie wskazano miejsce optymalizacji podatkowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i omówiono strategię podatkową. Następnie przeanalizowano ryzyko podatkowe i w...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Optymalizacja podatkowa - jak ją rozumieć i definiować?

  Publikacja

  - Rok 2016

  Celem artykułu jest wskazanie w jaki sposób rozumieć i definiować optymalizację podatkową, która nie jest uregulowana prawnie w związku z czym pomimo, iż jest pojęciem często używanym, bywa częstokroć źle rozumiana i utożsamiana z uchylaniem się od opodatkowania. W artykule charakteryzowano pojęcie optymalizacji podatkowej, unikania opodatkowana, uchylania się od opodatkowania oraz agresywnego planowania podatkowego. W artykule...

 • Optymalizacja parametrów kinematycznych w docieraniu powierzchni płaskich

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wpływ wybranych parametrów kinematycznych na geometryczne wyniki procesu docierania jednotarczowego. W celu poprawy płaskości oraz jakości obrabianych powierzchni przeprowadzono optymalizację tych parametrów. Podstawowym kryterium optymalizacji jest równomierność zużycia narzędzia. Zaprezentowano wyniki symulacji, a następnie porówna-no je z wynikami badań eksperymentalnych.

 • Optymalizacja parametrów kinematycznych w docieraniu powierzchni płaskich

  Publikacja

  Przedstawiono wpływ wybranych parametrów kinematycznych na geometryczne wyniki procesu docierania 1-tarczowego. W celu poprawy płaskości oraz jakości obrabianych powierzchni przeprowadzono optymalizację tych parametrów. Podstawowym kryterium optymalizacji jest równomierność zużycia narzędzia. Zaprezentowano wyniki symulacji, a następnie porównano je z wynikami badań eksperymentalnych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Optymalizacja równoważenia obciążeń w systemach klasy grid

  Publikacja

  Zaprezentowano techniki równoważenia obciążeń testowane w systemie rozproszonym Comcute o architekturze typu grid. Omówiono niezbędne uwarunkowania środowiska prowadzenia obliczeń w zestawie laboratoryjnym Politechniki Gdańskiej, a także odniesiono się do kryteriów kierunkujących równoważenie obciążeń. Przedstawiono wielopoziomową metodę równoważenia obciążeń.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optymalizacja kosztów wytwarzania Kwm metodą Monte Carlo.

  Publikacja

  Dokładność wykonania koordynacyjnych wymiarów montażowych (KWM) konstrukcji prętowej może stanowić kryterium optymalizacji kosztów wytwarzania konstrukcji stalowej. Niniejsza praca dotyczy optymalizacji tolerancji KWM metodą Monte Carlo.

 • Ewolucyjna optymalizacja wielokryterialna w automatyce i diagnostyce.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Rozważa się problem optymalizacji wielokryterialnej. Zadania tego rodzaju mogą być skutecznie rozwiązywane za pomocą metod ewolucyjnych z zastosowaniem wprowadzonego ostatnio pojęcia genetycznego rodzajnika, wywodzonego ze stopnia przystosowania analizowanych osobników i stosowanego podczas krzyżowania w procesie wielokryterialnej optymalizacji.

 • Optymalizacja wykorzystania energii hamowania - pomiary i analiza

  Publikacja

  - Rok 2003

  W prezentowanej pracy przedstawione są wyniki pomiarów przeprowadzonych w Metrze Warszawskim w pojeździe Metropolis wyposażonym w falownikowy układ napędowy, pozwalający na hamowanie odzyskowe w pełnym zakresie prędkości. Charakterystyczną cechą układu zasilania metra warszawskiego jest ograniczenie sekcji zasilania dwustronnego do dwóch odcinków międzystacyjnych. Wymiana energii może zatem odbywać się jedynie pomiędzy pociągami...

 • Optymalizacja podatkowa jako narzędzie realizacji strategii podatkowej przedsiębiorstwa

  Publikacja

  - Rok 2006

  Najczęściej optymalizacja podatkowa definiowana jest jako zespół działań oraz czynności zmierzających do obniżenia obciążeń podatkowych, realizowanych poprzez odpowiedni dobór czynności prawnych oraz dostępnych instrumentów polityki podatkowej. Obecnie obserwuje się istotne rozszerzenie zakresu działań optymalizujących obciążenia podatkowe wśród przedsiębiorców. Istotną rolę w wykorzystaniu narzędzi optymalizacji odgrywa edukacja...

 • Optymalizacja nastaw regulatorów PID do sterowania suwnicą 3D

  Suwnica stanowi ciekawy, a zarazem skomplikowany obiekt sterowania, który znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. W artykule przedstawiono obiekt sterowania wraz jego układami sterowania wykorzystującymi regulatory PID. Następnie dobrano parametry regulatorów wybranymi metodami inżynierskimi i optymalizacyjnymi. Przeprowadzono szczegółową analizę porównawczą zaproponowanych rozwiązań.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Optymalizacja posadowienia budynku w warunkach występowania warstwy kulturowej.

  W pracy zaproponowano sposób wyboru optymalnej metody fundamentowania budynku posadowionego na warstwie kulturowej. Omówiono kilka metod fundamentowania wybierając w standardowy sposób rozwiązanie najlepsze. Dla wybranego wariantu, przy założeniu losowego podłoża, przeprowadzono analizę probabilistyczną i ekonomiczną pozwalającą na wybór rozwiązania optymalnego. Przedstawiono historię zabudowy omawianego terenu oraz opis...

 • Optymalizacja rozpływu strumienia powietrza chłodzącego w turbinie gazowej

  Publikacja

  - Rok 2012

  Optymalizacja spełnia ważną funkcję, pozwala nam zminimalizować straty poniesione poprzez zastosowanie chłodzenia. W wystąpieniu wykazano słuszność i celowość chłodzenia turbiny gazowej. Głównym celem prezentacji wyników było optymalizowanie rozpływu powietrza chłodzącego tak aby zminimalizować straty mocy spowodowane podziałem strumienia powietrza, takie dobranie upustów w sprężarce aby moc w turbinie była jak największa, a moc...

 • Wielokryterialna optymalizacja parametryczna układów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Książka przedstawia metody optymalnego projektowania układów, które służą na przykład przetwarzaniu sygnałów, automatycznemu sterowaniu, diagnostyce itp., oparte na sztucznej inteligencji. Poza realizacją podstawowych funkcji układy takie powinny odznaczać się również innymi praktycznymi cechami, takimi jak odporność na zmiany istotnych parametrów projektowych czy też niewrażliwość na zewnętrzne zakłócenia. W tego rodzaju zadaniach...

 • Modyfikacja i optymalizacja konstrukcji elektrochemicznych czujników gazów toksycznych

  Publikacja

  - Rok 2017

  W pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu opracowanie konstrukcji i przebadanie właściwości elektrochemicznych czujników gazów. Badania dotyczyły amperometrycznego czujnika ditlenku siarki oraz czujnika elektrokatalitycznego wykorzystanego do pomiaru stężenia gazów toksycznych. Badany w pracy prototyp czujnika posiadał elektrodę pomiarową otrzymaną w wyniku chemicznego wytrącania złota w membranie nafionowej. Zbadano...

 • Optymalizacja docisku mocowania podatnego przedmiotu obrabianego podczas frezowania

  Przedstawiono nową metodę nadzorowania drgań podatnego przedmiotu obrabianego podczas frezowania czołowego, polegającą na optymalizacji docisku zamocowania na podstawie szybkiej analizy modalnej. Wymaga ona powtarzalnej zmiany momentu dokręcenia śrub mocujących. Oszacowanie minimalnej pracy sił skrawania na kierunku szerokości warstwy umożliwia prognozowanie optymalnej konfiguracji zamocowania przedmiotu obrabianego. Skuteczność...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Optymalizacja prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania - procedura eksploatacyjna

  W pracy zaproponowano metodę wyznaczenia optymalnej prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania na podstawie symulacji procesu obróbki przeprowadzonej dla uproszczonego modelu przedmiotu wraz z modelem procesu skrawania. Parametry modelu określane są bezpośrednio na podstawie wyników identyfikacji (eksperymentalna analiza modalna) co znacznie skraca czas doboru prędkości względem pełnej procedury modalnej. Tworzony jest model...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Optymalizacja prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania - procedura modalna

  W pracy zaproponowano metodę wyznaczania optymalnej prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania. Pierwszym etapem procedury jest walidacja parametrów modelu dyskretnego MES przedmiotu obrabianego z wynikami identyfikacji modalnej rzeczywistego obiektu. Po dopasowaniu parametrów modelu dyskretnego przedmiotu tworzony jest model hybrydowy procesu obróbki. Następnie dopasowywane są parametry symulacji i dla wybranych prędkości...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • OPTYMALIZACJA PODATKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA – JAK BEZPIECZNIE Z NIEJ KORZYSTAĆ?

  Publikacja

  - Rok 2016

  Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie jak bezpiecznie korzystać z optymalizacji podatkowej, omówienie jej istoty i celów, wskazanie strategii podatkowych oraz zwrócenie uwagi na zasady skutecznej optymalizacji podatkowej. Niniejszy artykuł stanowi ponadto próbę opisu kryteriów, jakimi właściciele przedsiębiorstw powinni się kierować przy wyborze strategii podatkowej w celu optymalizacji zobowiązań podatkowych przy jednoczesnym...

 • Optymalizacja procesów biologicznych w oczyszczalni ścieków typu SBR

  iologiczna oczyszczalnia ścieków jest skomplikowanym systemem sterowania. Jednym z istotnych i kosztownych procesów tam zachodzących jest napowietrzanie ścieków. Prawidłowy jego przebieg ma decydujący wpływ na stopień oczyszczenia ścieków i koszty operacyjne pracy oczyszczalni. W związku z tym prowadzone są prace badawcze nad optymalizacją procesów biologicznych, pozwalającą redukować koszty, np. zużycie energii. W artykule opracowano...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wielokryterialna optymalizacja parametryczna układów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Niniejsza rozprawa prezentuje możliwości zastosowania podejścia genetycznego do zagadnień wielokryterialnej optymalizacji w przestrzeniach wielowymiarowych z wykorzystaniem koncepcji optymalności w sensie Pareto. Doktorant przedstawia efektywne procedury rozwiązywania problemów projektowych definiowanych w postaci zadań wielokryterialnej syntezy układów przetwarzania sygnałów. W szczególności uwzględniono dwa przykładowe zadania...