Wyniki wyszukiwania dla: optymalizacja schematu probkowania - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: optymalizacja schematu probkowania

Wyniki wyszukiwania dla: optymalizacja schematu probkowania

 • A new OSS design based on parameter sensitivity tochanges in measurements

  Publikacja

  W wyniku istniejących silnych ograniczeń praktycznych i etycznych nałożonych na eksperymenty medyczne, procedura estymacji parametrów w diagnozie i terapii jest często zagadnieniem skomplikowanym. Jeśli dane pomiarowe pobierane są w postaci próbek krwi, liczba tych próbek, a także czas obserwacji powinny być zminimalizowane. Optymalizacja eksperymentu polega na optymalizacji odpowiedniego sformułowanego kryterium będącego funkcją...

 • Modelowanie matematyczne systemów fizjologicznych i farmakokinetycznych dla wspomagania diagnostyki terapii

  Publikacja

  - Rok 2013

  Książka jest poświęcona matematycznemu modelowaniu systemów biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów fizjologicznych i farmakokinetycznych. W tym obszarze bardzo przydatne są metody modelowania kompartmentowego, wykorzystujące opis systemu w kategoriach zmiennych stanu. W tych kategoriach sformułowana jest także teoria filtracji stochastycznej Kalmana. Filtracja stochastyczna stosowana jest do usuwania zakłóceń z sygnału...

 • Właściwości funkcjonału celu D-optymalnego schematu próbkowania dla modeli kompartmentowych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Stworzony został program pozwalający na wizualizację rozkładu funkcji celu dla 1-kompartmentowych, 2-kompartmentowych i 3-kompartmentowych modeli, których odpowiedź ma postać sumy eksponent. W pracy przedstawiono przykładowe rozkłady funkcji celu i algorytm poszukiwania jej ekstremów.

 • Wyniki syntezy schematu zastępczego systemu elektroenergetycznego przy obciążeniu dynamicznym

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do identyfikacji parametrów obwodu elektrycznego. Zaproponowano zastosowanie algorytmu ewolucyjnego z parametrami dobranymi metodą prób i błędów do syntazy parametrów schematu zastepczego systemu elektroenergetycznego, w zastosowaniu do badań pradów zwarciowych z aparatami silnie ograniczajacymi prad zwarciowy.

 • Optymalizacja procesów produkcyjnych

  Kursy Online
  • K. Chodnicka-Wszelak
  • M. Majewski
  • M. Siemiątkowski

  Optymalizacja procesów produkcyjnych

 • UKŁAD I PROGRAM DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW SCHEMATU ZASTĘPCZEGO SUPERKONDENSATORA

  W pracy przedstawiono prototyp urządzenia do wyznaczania parametrów schematu zastępczego superkondensatora na podstawie jego charakterystyk ładowania i rozładowania. Urządzenie składa się ze sterowanego źródła prądowego do ładowania i rozładowywania superkondensatora, przetwornika analogowo-cyfrowego do pomiaru prądu i napięcia w trakcie eksperymentu oraz mikroprocesora do sterowania pomiarem i komunikacji z komputerem na którym...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Komputerowa optymalizacja inżynierska z HyperWorks

  Najogólniej pojęta optymalizacja inżynierska obejmuje procesy prowadzone na różną skalę. W grę wchodzą m.in. usprawnienia systemów produkcji, działań logistycznych a także udoskonalanie wyrobu metodą prototypowania i testów rzeczywistych. W artykule zawężono nieco pojęcie optymalizacji inżynierskiej, przyjmując, że chodzi o ilościowe, numeryczne, zautomatyzowane polepszenie cechy części lub złożenia przy dobrze określonych stanach...

 • Optymalizacja procesu aparaturowego wytwarzania farb proszkowych

  Publikacja

  - Rok 2015

  Głównym założeniem artykułu jest optymalizacja procesu aparaturowego wytwarzania farb proszkowych w przedsiębiorstwie X. Autorzy przeprowadzili mapowanie strumienia wartości VSM oraz zaproponowali własne rozwiązanie umożliwiające eliminację najistotniejszych zakłóceń, których przyczyna wynika głównie z pracy personelu obsługującego aparaturową linię produkcyjną. Na końcu wskazano udoskonalenia w zakresie rozwoju czynnika ludzkiego...

 • Optymalizacja podatkowa jako narzędzie realizacji strategii podatkowej przedsiębiorstwa

  Publikacja

  - Rok 2006

  Najczęściej optymalizacja podatkowa definiowana jest jako zespół działań oraz czynności zmierzających do obniżenia obciążeń podatkowych, realizowanych poprzez odpowiedni dobór czynności prawnych oraz dostępnych instrumentów polityki podatkowej. Obecnie obserwuje się istotne rozszerzenie zakresu działań optymalizujących obciążenia podatkowe wśród przedsiębiorców. Istotną rolę w wykorzystaniu narzędzi optymalizacji odgrywa edukacja...

 • Optymalizacja rozpływu strumienia powietrza chłodzącego w turbinie gazowej

  Publikacja

  - Rok 2012

  Optymalizacja spełnia ważną funkcję, pozwala nam zminimalizować straty poniesione poprzez zastosowanie chłodzenia. W wystąpieniu wykazano słuszność i celowość chłodzenia turbiny gazowej. Głównym celem prezentacji wyników było optymalizowanie rozpływu powietrza chłodzącego tak aby zminimalizować straty mocy spowodowane podziałem strumienia powietrza, takie dobranie upustów w sprężarce aby moc w turbinie była jak największa, a moc...

 • Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców – granice prawa a granice bezpieczeństwa

  Publikacja

  Optymalizacja podatkowa jest kategorią niezbędną w działalności każdego podmiotu gospodarczego. Niestety przepisy prawa podatkowego nie wyzna-czają zakresu dopuszczalnych prawem działań optymalizujących. Działaniom takim nie sprzyjają: niejasne i niestabilne przepisy prawne, ukierunkowanie sytemu podatkowego wyłącznie na cele fiskalne, brak strategii podatkowych wobec przedsiębiorców oraz niewystarczający poziom edukacji podatkowej....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optymalizacja parametrów aplikacji w procesie wytwarzania oprogramowania dla Big Data

  Wytwarzanie oprogramowania wiąże się z szeregiem decyzji projektowych obejmujących architekturę aplikacji, wykorzystywane technologie implementacji, jak i zewnętrzne biblioteki. W pracy przedstawiono metodę wyboru technologii i bibliotek związanych z big data, której celem jest optymalizacja atrybutów aplikacji takich jak wydajność działajacej aplikacji jak również optymalizacja procesu wytwarzania oprogramowania. Metoda wyboru...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków na przykładzie wybranych obiektów z województwa pomorskiego

  Publikacja

  Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków na przykładzie wybranych obiektów z województwa pomorskiego - modelowanie w procesach osadu czynnego, energia i emisja gazów cieplarnianych, przykłady

 • Optymalizacja eksperymentu identyfikującego modele procesów biomedycznych

  Publikacja

  książka przedstawia wybrane metody modelowania procesów w systemach biomedycznych oraz metody optymalnej identyfikacji modeli. w rozdziale 2 zaprezentowano metodykę modelowania kinetyki substancji. omówiono kompartmentowe modelowanie struktury wewnętrznej systemu oparte na koncepcji zmiennych stanu. w rozdziale 3 przedstawiono zagadnienie optymalizacji eksperymentu biomedycznego ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji sygnału...

 • Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa

  Cel – Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, iż optymalizacja podatkowa powinna być elementem strategii każdego przedsiębiorstwa. W opracowaniu omówiono pojęcie i istotę optymalizacji podatkowej oraz wskazano przesłanki jej stosowania w przedsiębiorstwie. Następnie wskazano miejsce optymalizacji podatkowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i omówiono strategię podatkową. Następnie przeanalizowano ryzyko podatkowe i w...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Optymalizacja profilu pompoturbinowego.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W wyniku rozwiązania zadania odwrotnego (konstrukcyjnego), dla obydwu trybów prac maszyny rewersyjnej: pompowego i turbinowego, uzyskuje się dwa różne kształty łopatek z parametrami nominalnymi pracy. Mając te łopatki, konieczne jest w dalszej kolejności poszukiwanie jednego profilu wypadkowego dla wirnika pompoturbiny, który byłby kompromisem dla obydwu reżimów przepływowych. Niezbędne jest w takim przypadku wykorzystanie...

 • Optymalizacja sys.inż., niestacjon, IŚ, IIsem

  Kursy Online
  • J. Mąkinia
  • R. M. Orłowski

  Przedmiot „Optymalizacja systemów inżynierskich” ma dostarczyć przyszłym inżynierom wiedzy i umiejętności w zakresie optymalnego projektowania i eksploatacji (w tym też sterowania pracą) systemów i instalacji sanitarnych. Istotne są tu informacje zarówno odnośnie metod poszukiwania optymalnych rozwiązań jak i ogólnych tendencji, jakimi charakteryzują się rozwiązania optymalne wspomnianych systemów i instalacji. W ramach kursu...

 • OPTYMALIZACJA I WSPOMAGANIE DECYZJI [2020/21]

  Kursy Online
  • A. Witkowska

  Kurs obowiązkowy z przedmiotu Optymalizacja i Wspomaganie Decyzji dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania, sem. 6. Prowadzący : dr hab. Anna Witkowska

 • Optymalizacja topologiczna części lotniczych

  Publikacja

  - Rok 2018

  Ostatnie 40 lat to ciągły rozwój przemysłu lotniczego, dzięki któremu możliwe jest wykonywanie bezpiecznych, szybkich oraz ekonomicznych lotów. Projektowanie i budowa nowoczesnych samolotów wymaga jednak wykorzystywania wysoko rozwiniętych metod oraz technologii, dzięki którym możliwe jest sprostanie stawianym przed nimi wymaganiom. EADS Innovation Works, jako organizacja badawczo-technologiczna, jest zaangażowana w rozwój oraz...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Optymalizacja krawędzi wirnika Savoniusa

  Publikacja

  - Rok 2013

  Referat traktuje o symulacjach numerycznych i optymalizacji kształtu łopatek wirnika Savoniusa. Głównym celem jest znalezienie takiej geometrii wirnika, zmieniając tylko kąt ścięcia łopatek, aby jego sprawność była jak najwyższa. Ze względu na różnorodność wariantów modyfikacji kształtu, przyjęto iż obliczenia numeryczne będą przebiegać dwutorowo. Symulacje były prowadzone oddzielnie dla przypadków ze ściętymi końcówkami zewnętrznymi...

 • Optymalizacja charakterystyki energetycznej budynków

  Publikacja
  • R. Ruciński

  - Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - Rok 2012

  Charakterystyka energetyczna budynków. Problemy optymalizacji z uwzględnieniem polskiej specyfiki. Założenia modelowe.

 • Optymalizacja: sztuka czy rzemiosło?

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy przedstawiono przyczyny niewielkiego zainteresowania zastosowaniem optymalizacji w praktyce inżynierskiej oraz przykłady jej skutecznego zastosowania. Wyciągnięto wniosek, że najskuteczniejszym sposobem spopularyzowania tego narzędzia jest tworzenie specjalistycznego oprogramowania wykorzystującego inżynierską wiedzę ekspercką.

 • Optymalizacja sys.inż., niestacjon, IŚ, IIsem - Nowy

  Kursy Online
  • J. Mąkinia
  • R. M. Orłowski

  Przedmiot „Optymalizacja systemów inżynierskich” ma dostarczyć przyszłym inżynierom wiedzy i umiejętności w zakresie optymalnego projektowania i eksploatacji (w tym też sterowania pracą) systemów i instalacji sanitarnych. Istotne są tu informacje zarówno odnośnie metod poszukiwania optymalnych rozwiązań jak i ogólnych tendencji, jakimi charakteryzują się rozwiązania optymalne wspomnianych systemów i instalacji. W ramach kursu...

 • OPTYMALIZACJA I WSPOMAGANIE DECYZJI [2022/23][4sem]

  Kursy Online
  • A. Witkowska

  Kurs obowiązkowy z przedmiotu Optymalizacja i Wspomaganie Decyzji dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania, sem. 4. Prowadzący : dr hab. Anna Witkowska

 • OPTYMALIZACJA I WSPOMAGANIE DECYZJI [2021/22] -[6sem]

  Kursy Online
  • A. Witkowska

  Kurs obowiązkowy z przedmiotu Optymalizacja i Wspomaganie Decyzji dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania, sem. 6. Prowadzący : dr hab. Anna Witkowska

 • OPTYMALIZACJA I WSPOMAGANIE DECYZJI [2021/22][4sem]

  Kursy Online
  • A. Witkowska

  Kurs obowiązkowy z przedmiotu Optymalizacja i Wspomaganie Decyzji dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania, sem. 4. Prowadzący : dr hab. Anna Witkowska

 • Optymalizacja rozkładu jazdy na kolei z uwzględnieniem efektywności hamowania odzyskowego.

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Na wstępie artykułu przybliżono czytelnikowi, czym jest rozkład jazdy na sieci kolejowej, na czym polega jego optymalizacja oraz odwołano się do literatury opisującej proces jego konstrukcji. W dalszej części przedstawiono kryteria optymalizacji rozkładu jazdy i zaproponowano podejście od strony efektywności wykorzystania energii pochodzącej z hamowania rekuperacyjnego, realizowanego metodą odzysku bezpośrednio do sieci trakcyjnej....

 • Optymalizacja baz danych

  Kursy Online
  • J. Franz
  • B. Reichel
  • M. Franz

 • Zastosowanie elektrycznego schematu zastępczego do analizy zmian przepływu krwi w nerce

  Publikacja

  Podano podstawę przedstawiania krwiobiegu w postaci przepływu prądu w zastępczym obwodzie elektrycznym. Zasady te zostały zastosowane do odwzorowania krwiobiegu nerki. Istotą badań symulacyjnych z zastosowaniem obwodu elektrycznego jest opracowanie sposobu identyfikacji przyczyn zmian przebiegu prądu, który odwzorowuje przebieg krwi. Jest to bardzo ważne zagadnienie w przypadku diagnostyki nerki po transplantacji umożliwiającej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wielokryterialna optymalizacja parametryczna układów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Książka przedstawia metody optymalnego projektowania układów, które służą na przykład przetwarzaniu sygnałów, automatycznemu sterowaniu, diagnostyce itp., oparte na sztucznej inteligencji. Poza realizacją podstawowych funkcji układy takie powinny odznaczać się również innymi praktycznymi cechami, takimi jak odporność na zmiany istotnych parametrów projektowych czy też niewrażliwość na zewnętrzne zakłócenia. W tego rodzaju zadaniach...

 • Optymalizacja parametrów obciążenia generatora magnetokumulacyjnego

  W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej generatora magnetokumulacyjnego (GM) obciążonego cewką indukcyjną. Badania symulacyjne przeprowadzono w celu optymalizacji parametrów cewki obciążenia generatora dla wybranej konstrukcji modelu GM. Badano wpływ indukcyjność i rezystancji obciążenia na współczynnik wzmocnienia prądu w układzie oraz na energię pola magnetycznego zgromadzoną w obciążeniu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optymalizacja podczyszczania odcieków i ścieków

  Istnieje kilka metod dedykowanych podczyszczaniu odcieków składowiskowych i ścieków technologicznych. Jakie są wady i zalety niektórych z nich? Które mogą oznaczać większy wydatek dla przedsiębiorstw, a które mogą przynieść im korzyści?

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Hierarchiczna Pareto-optymalizacja obserwatorów detekcyjnych

  Publikacja

  W niniejszym rozdziale omawiana jest nowa metoda nieostrego, eksperckiego uporządkowania funkcji kryterialnych odpowiednich dla ewolucyjnych i chmarowych podejść do (iteracyjnego) rozwiązywania wielokryterialnych zadań optymalizacyjnych, w których korzysta się z idei rodzajnika genetycznego opartego na podziale zbioru funkcji celu na odpowiednie podzbiory (subkryteria). Podział ten odnosi się do pokrewieństwa w przestrzeni kryterialnej...

 • Optymalizacja wybranych połączeń paneli sandwiczowych

  Publikacja

  Ogromne doświadczenie wynikające z działalności Towarzystw Klasyfikacyjnych, lepsze narzędzia obliczeniowe i rosnący poziom wiedzy okrętowej prowdzi do coraz doskonalszych rozwiązań wykorzystywanych w budowie nowych statków. Równolegle do udoskonalania klasycznej konstrukcji statku trwają prace nad wykorzystaniem w okrętownictwie nowych postaci konstrukcyjnych wykorzystywanych powszechnie w budowie jednostek z tworzyw sztucznych....

 • Ewolucyjna wielokryterialna optymalizacja obserwatorów detekcyjnych

  Publikacja

  W artykule omawiane są możliwości wykorzystania ewolucyjnych metod poszukiwań z wykorzystaniem niszowania oraz rodzajnika genetycznego w rozwiązań wielokryterialnych zadań optymalizacyjnych układów diagnostyki. W omawianych typach algorytmów ewolucyjnych zastosowano metody rankingowe, które cechują się znaczną uniwersalnością i użytecznością w porównaniu do metod klasycznych. Jako przykład ilustrujący rozważane podejścia przedstawia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Optymalizacja tolerancji koordynacyjnych wymiarów montażowych

  Publikacja

  Kryterium minimalnej masy konstrukcji było i wciąż jeszcze jest stosowane jako jedno z podstawowych kryteriów optymalizacji konstrukcji stalowych. Jednakże w dzisiejszych czasach takie podejście jest nieracjonalne. W pracy przedstawiono problem optymalizacji konstrukcji stalowych, w których funkcję celu stanowi całkowity koszt wytworzenia konstrukcji, a jednym z warunków ograniczających jest zakres dopuszczalnej zmienności koordynacyjnych...

 • Optymalizacja transferu energii w mikrofalowym module plazmowym o strukturze współosiowej zasilanym falowodem WR 340

  Publikacja

  - Rok 2013

  Mikrofalowy moduł plazmowy (MMP) służy do produkcji wodoru poprzez reforming węglowodorów. W pracy przedstawiono wyniki optymalizacji transferu energii w MMP o strukturze współosiowej zasilanym falowodem WR 340. W omawianym MMP wyładowanie mikrofalowe powstaje pod ciśnieniem atmosferycznym, a częstotliwość pracy wynosi 2,45GHz. Optymalizacja została przeprowadzona numerycznie za pomocą programu Comsol. Kryteria optymalizacji zostały...

 • Modelowanie i Optymalizacja w Transporcie, Transport i Logistyka, lato, 2022/2023

  Kursy Online
  • J. Kowalski
  • K. Wrzask

  Modelowanie i Optymalizacja w Transporcie

 • Optymalizacja i walidacja metody ADSRRS-fingerprinting - konstrukcja zestawu diagnostycznego do różnicowania genetycznego drobnoustrojów

  Publikacja

  - BioTechnologia - Rok 2007

  Spośród wszystkich metod typowania mikroorganizmów na szczególną uwagę zasługują metody oparte na analizie całego materiału genetycznego zawartego w komórce. Jedną z nich jest stosunkowo nowa technika ADSRRS-fingerprinting (ang. Amplification of DNA Fragments Surrounding Rare Restriction Sites). Na podstawie naszych badań można stwierdzić, iż charakteryzuje się ona wysokim potencjałem różnicującym, wiarygodnością, powtarzalnością...

 • Optymalizacja baz danych 2023

  Kursy Online
  • B. Reichel

 • Optymalizacja Baz Danych 2022

  Kursy Online
  • B. Reichel

 • Optymalizacja warunków pracy grubowarstwowych bolometrów LSFO

  Publikacja

  Opisano sposób produkcji bolometrów wykorzystujących ceramiczne, przewodzące warstwy typu perowskitu z niestechiometrycznych tlenków lantanowo-strontowo żelazowych (LSFO) wykonanych technologią LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics). Zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów tych bolometrów oraz pozwalające na wybór optymalnych warunków pracy.

 • Optymalizacja systemu zarządzania uszkodzeniami węzłów komutacyjnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie przedstawiono wyniki analizy funkcjonalnej ystemu węzłów komutacyjnych systemu 5ESS. Na podstawie tej analizy dokonano oceny funkcjonowania systemu zarządzania i wskazano obszary jegooptymalizacji. Zaproponowano ssposób wykorzystania narzędzia Action Request System do tworzenia bazy danych raportów alarmowych. Zaproponowano strukturę bazy danych raportów alarmowych i formularza zgłaszania problemu do tworzenia w tej...

 • Optymalizacja parametrów małej autonomicznej elektrowni hybrydowej

  Publikacja

  Elektrownia hybrydowa składa się z odnawialnych źródeł energii, magazynu energii, odbiornika zrzutowego, zasilania awaryjnego i systemu zarządzania zasobami. Parametry elektrowni dobierane są tak aby zaspokoić wymagania: ciągłość zasilania, minimalizację kosztów, określony czas zwrotu inwestycji, wykorzystanie potencjału instalacji. W pracy przedstawiono metodologię doboru parametrów elektrowni przy większej liczbie kryteriów...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optymalizacja modelowania przezbrojeń w procesie produkcyjnym

  Czynności służące przygotowaniu maszyn do pracy są nieodzownym elementem każdego procesu produkcyjnego. Niestety są to działania, których realizacja nie powoduje bezpośredniego przyrostu wartości dodanej do produktu końcowego. Klienci są gotowi zapłacić za wyrób o pożądanych cechach, dostarczony w oczekiwanym przez nich czasie bez zastanawiania się jakie procesy pomocnicze był zmuszony zrealizować producent. W związku z tym wykonywanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Optymalizacja treningu i wnioskowania sieci neuronowych

  Sieci neuronowe są jedną z najpopularniejszych i najszybciej rozwijających się dziedzin sztucznej inteligencji. Ich praktyczne wykorzystanie umożliwiło szersze użycie komputerów w wielu obszarach komunikacji, przemysłu i transportu. Dowody tego są widoczne w elektronice użytkowej, medycynie, a nawet w zastosowaniach militarnych. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w wielu przypadkach wymaga jednak znacznej mocy obliczeniowej,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optymalizacja z wykorzystywaniem algorytmu kolonii mrówek

  W referacie przedstawiono nowoczesną mataheurystykę - algorytm kolonii mró- wek oraz przykłady zastosowań do rozwiązywania trudnych problemów optymali- zacji kombinatorycznej. Zaprezentowano wyniki szeregowania zadań niezależ-nych i niepodzielnych na wielu procesorach równoległych przy użyciu algo- rytmu kolonii mrówek.

 • Optymalizacja procesów prefabrykacyjnych przyszłością branży budowlanej

  Intensywny rozwój technologiczny w zakładach prefabrykacji będzie miał wpływ na: krótszy czas wznoszenia obiektów; lepszą jakość końcową obiektów uzyskiwaną dzięki wprowadzeniu automatyzacji linii produkcyjnych w zakładach prefabrykacji; ochronę środowiska przez lepsze zarządzanie surowcami; wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych pozwalających na produkcję m.in. smuklejszych elementów, przez co możliwe będzie uzyskanie większej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Optymalizacja wzmocnień obserwatora prędkości maszyny indukcyjnej

  Przedstawiono obserwator prędkości oparty na rozszerzonym modelu maszyny indukcyjnej i nieliniowych sprzężeniach zwrotnych. Zaproponowano dobór wzmocnień obserwatora metodą optymalizacji rojem cząstek. Otrzymano zależności umożliwiające zastosowanie sieci neuronowej lub wielomianów do strojenia wzmocnień obserwatora. Pokazano, że proste zależności wielomianowe wystarczają do strojenia wzmocnień obserwatora w zależności od prędkości...

 • Optymalizacja dewulkanizacji ciągłej rozdrobnionych odpadów gumowych

  Publikacja

  - Rok 2011

  Dynamiczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego, przyczynił się do powstania ogromnej ilości odpadów gumowych, z których aż 80% stanowią zużyte opony samochodowe. Wydanie aktów praw-nych nakładających na producentów obowiązku zagospodarowania zużytych opon z jednoczesnym zakazem ich składowania, sprawiło iż recykling materiałowy odpadów gumowych nabiera obecnie coraz większego znaczenia, stanowiąc alternatywę dla powszechnie stosowanego...