Wyniki wyszukiwania dla: organiczne ogniwa fotowoltaiczne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: organiczne ogniwa fotowoltaiczne

Wyniki wyszukiwania dla: organiczne ogniwa fotowoltaiczne

 • Organiczne ogniwa fotowoltaiczne

  Referat przedstawia innowacyjny kierunek rozwoju fotowoltaiki - ogniwa fotowoltaiczne na bazie materiałów organicznych. Aktualnie w wielu ośrodkach badawczych prowadzone są badania podstawowe nad poprawą wydajności i trwałości organicznych ogniw fotowoltaicznych. Ze względu na ich niezwykłe właściwości, takie jak sprężystość, lekkość oraz niski koszt wytwarzania w porównaniu z ogniwami nieorganicznymi, zostały one już zastosowane...

 • Organiczne ogniwa fotowoltaiczne

  Publikacja

  - Rok 2008

  Komunikat przedstawia budowę oraz zasadę działania najpopularniejszych typów organicznych ogniw fotowoltaicznych. Omówione zostały zalety takich ogniw, możliwości wykorzystania ich w praktyce, których nie dają konwencjonalne ogniwa nieorganiczne, a także perspektywy rozwoju fotowoltaiki organicznej.

 • Organiczne ogniwa fotowoltaiczne

  Celem tego artykułu jest ogólne scharakteryzowanie różnych rodzajów OOF, ich struktury i parametrów.

 • Jedno- i dwuwarstwowe organiczne ogniwa fotowoltaiczne

  Omówiona została zasada działania organicznych ogniw fotowoltaicznych na przykładzie ogniw jedno- i dwuwarstwowych. Przedstawione zostały procesy prowadzące do fotogeneracji swobodnych nośników ładunku w układach organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu dyfuzji oraz dysocjacji ekscytonu na złączu dwóch materiałów. Przytoczone zostały podstawowe wyrażenia na wartość napięcia fotowoltaicznego dla układów jedno- i dwuwarstwowych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ogniwa fotowoltaiczne jako generatory energii i elementy architektury

  Referat zawiera opis podstawowych typów ogniw zbudowanych zarówno z materiałów organicznych, jak i nieorganicznych oraz przykłady zastosowania ich w budownictwie. Ze szczególnym uwzględnieniem zostały przedstawione zalety organicznych ogniw fotowoltaicznych, których właściwości znacznie ułatwiają ich integrację z architekturą budynków poprzez możliwość dobrania odpowiedniego kształtu i koloru.

 • Ogniwa i moduły fotowoltaiczne oraz inne niekonwencjonalne źródła energii

  Publikacja

  W książce omówiono zagadnienia, związane z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, zarys technologii ich wytwarzania, parametry eksploatacyjne, sprawność konwersji i koszt uzyskania jednostki energii w systemie fotowoltaicznym. Przedstawiono wybrane alternatywne źródła energii i zasady działania urządzeń do przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych w energię elektryczną z uwzględnieniem sprawności konwersji, zużycia materiałowego...

 • Photovoltaic solar cells and modules as the source of electricity in the world and its future in Poland

  Jedną z metod ograniczenia emisji CO2 na świecie i w Polsce jest zastępowanie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii. Systemy fotowoltaiczne, generujące energie elektryczną, są uważane za technologię wpisująca się w politykę zrównoważonego rozwoju dzięki znacznemu postępowi technologicznemu w zakresie ich wytwarzania i znacznej redukcji kosztów tych systemów.W artykule naświetlono postęp, jaki dokonał się w tej dziedzinie...

 • Ogniwa fotowoltaiczne

  Kursy Online
  • P. J. Grygiel
  • G. Jarosz

 • Greenhouse-PV Półprzezroczyste ogniwa fotowoltaiczne do zastosowań szklarniowych

  Projekty

  Kierownik projektu: dr inż. Damian Głowienka   Program finansujący: ERA-NET COFUND

  Projekt realizowany w Zakład Fizyki Organicznych i Perowskitowych Struktur Fotowoltaicznych zgodnie z porozumieniem UMO-2021/03/Y/ST5/00233 z dnia 2022-07-01

 • Barwnikowe ogniwa słoneczne

  Publikacja
  • K. Siuzdak
  • M. Klein
  • K. Łapiński
  • A. Cenian

  - Rynek Energii - Rok 2015

  Praca jest poświęcona zagadnieniu barwnikowych ogniw fotowoltaicznych – ich budowie, sposobie wytwarzania, charakterystyce oraz zastosowaniu. W przeciwieństwie do popularnych na rynku paneli krzemowych monokrystalicznych oraz polikrystalicznych, barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne oparte są na technologii bezkrzemowej, na nowych materiałach funkcjonalnych, takich jak np. nanocząstki metali i tlenków metali, barwniki organiczne czy...

 • Detekcja materiałów przy użyciu organicznych tranzystorów polowych

  Publikacja

  - Rok 2017

  W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpił rozwój elektroniki organicznej, która stała się ważnym obszarem badań naukowych i technologicznych. Organiczne ogniwa fotowoltaiczne i organiczne diody elektroluminescencyjne zostały wykorzystane w urządzeniach komercyjnych, a jednym z najbardziej obiecujących zastosowań dla organicznych tranzystorów polowych są czujniki chemiczne i biologiczne. Postęp w tej dziedzinie jest tematem tego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ewa Klugmann-Radziemska prof. dr hab.

  Ewa Klugmann-Radziemska ukończyła studia wyższe na kierunku fizyka na Uniwersytecie Gdańskim, a od roku 1996 związana jest z Politechniką Gdańską, kiedy to rozpoczęła studia doktoranckie. Obecnie jest profesorem na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, od roku 2006 kierownikiem Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego. W latach 2008–2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. współpracy i rozwoju, w latach 2016-2019 była...

 • Kluczowe zagadnienia procesu recyklingu zużytych modułów fotowoltaicznych I i II generacji

  W ramach technologii fotowoltaicznych wyróżniamy obecnie trzy generacje ogniw fotowoltaicznych. Pierwsza z nich to ogniwa z mono- i polikrystalicznego krzemu (c-Si), druga obejmuje ogniwa wykonane na bazie technologii cienkowarstwowej, zarówno z krzemu amorficznego (a-Si) jak i diseleneku indowo-miedziowo-galowego (CIGS), tellurku kadmu (CdTe) oraz arsenku galu (GaAs). Trzecia generacja to najnowsze technologie, takie jak: organiczne...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Postępy fotowoltaiki - aktualne technologie produkcji ogniw

  Publikacja

  Po energetyce wodnej i wiatrowej, fotowoltaika jest trzecią pod względem mocy zainstalowanej technologią, wykorzystującą odnawialne źródła energii. Obecnie technologie fotowoltaiczne można podzielić na trzy grupy: pierwszej, drugiej i trzeciej generacji. Za ogniwa I generacji uważa się te, które wykonane są na bazie krystalicznego krzemu, II generacji - to ogniwa cienkowarstwowe, natomiast trzecią generację stanowią ogniwa, które...

 • Dye-sensitized solar cells, in: Physics of Nanostructured Solar Cells

  Publikacja

  Rozwój nanotechnologii otwiera coraz szersze horyzonty w dziedzinie zastosowania nowych materiałów w istniejących technologiach. Po tranzystorach także inne urządzenia wchodzą w erę nanotechnologii, w tym także te, dla których podstawowym materiałem są półprzewodniki i materiały organiczne. Ogniwa słoneczne nie są w tym zakresie wyjątkiem. W książce przedstawiono różne rodzaje ogniwa fotowoltaicznych i związane z ich eksploatacją...

 • Heterozłącze planarne polimer-materiał małocząsteczkowy

  Publikacja

  - Rok 2010

  Polimerowe ogniwa fotowoltaiczne ze względu na szereg zalet cieszą się dużym zainteresowaniem. Praca ta zawiera krótki opis zasady działania tego typu urządzeń oraz podstawowych zjawisk zachodzących we wnętrzu materiałów organicznych i na ich złączach. Przedstawiona została struktura heterozłącza planarnego i objętościowego oraz ich porównanie, z uwagi na fakt, że są to dwa najczęściej stosowane w ogniwach fotowoltaicznych typy...

 • Experimental Validation of the Chemical Recycling of Crystalline Silicon Solar Cells

  Publikacja

  - SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS - Rok 2010

  W ostatnich latach systemy fotowoltaiczne stają się bardzo popularne na całym świecie jako korzystne dla środowiska rozwiązanie problemów energetycznych. Zagadnienie zagospodarowania zużytych elementów systemów fotowoltaicznych, których ilość w przyszłości może być znaczna, nie zostało do tej pory opracowane. Konieczne jest znalezienie optymalnej metody recyklingu i ponownego wykorzystania wycofanych z użycia elementów składowych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Materiały Funkcjonalne (2)

  Kursy Online
  • S. L. Wachowski
  • I. Szpunar
  • M. Gazda
  • A. D. Mielewczyk-Gryń

  Orientacyjny program wykładu: Materiały a energia i światło– Wykorzystanie energii słonecznej: ogniwa fotowoltaiczne, kolektory i inneurządzenia (4h);– Diody elektroluminescencyjne i lasery (1h);– Kryształy fotoniczne (1h);– Kamuflaż (1h);– Materiały w holografii (1h);– Magazynowanie, oszczędzanie i przetwarzanie energii (2h);– Wodór, ogniwa paliwowe (2h); Materiały a zapisywanie i przekazywanie informacji– Materiały spintroniczne...

 • Alternatywne źródła energii

  Kursy Online
  • A. D. Dettlaff

  Zasoby i charakterystyka odnawialnych źródeł energiiEnergia wodna (energia przepływu wód, energia różnic poziomów wód, energia fal, energia pływów, energia prądów)Energia słoneczna (niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe systemy wykorzystania energii słonecznej, systemy aktywne i pasywne, systemy zdecentralizowane, systemy scentralizowane, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne)Energia wiatrowa (siła nośna, moc elektrowni...

 • Rozwój technologii fotowoltaicznych na świecie w dobie ogólnoświatowego kryzysu

  Publikacja

  Decentralizacja wytwarzania energii, wzrost udziału wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i rozwój kogeneracyjnych systemów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wielu krajach postrzegane jest jako przyszłość energetyki. Bezpieczny długoterminowy plan rozwoju energetyki, wychodzący naprzeciw ochronie środowiska wymaga spełnienia dwóch warunków:• spadku podaży energii ze źródeł konwencjonalnych,• zwiększenia udziału...

 • Przyszłość fotowoltaiki - instalacje zintegrowane z budynkiem (BIPV). Cz. 2

  Publikacja

  Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem (BIPV) są to integralne elementy konstrukcyjne budynku, służące do zasilania w energię elektryczną. Bezpośrednie lub rozproszone światło promieniowania słonecznego, oświetlając ogniwa słoneczne, wchodzące w skład instalacji, indukuje efekt fotowoltaiczny, generując stałe napięcie elektryczne. Napięcie to może być wykorzystane bezpośrednio do zasilania urządzeń, ładowania akumulatorów...

 • Fotowoltaika - znaczący rozwój na świecie

  Publikacja

  Zużycie energii elektrycznej w krajach rozwiniętych wzrasta o 1 % rocznie, podczas gdy w krajach rozwijających się - o około 5 %. Powoduje to konieczność poszukiwania energii elektrycznej poza jej tradycyjnymi źródłami. Tę szansę może wykorzystać fotowoltaika.Spełnia ona wszystkie kryteria, jakie stawia się obecnie źródłom energii: energia słoneczna jest powszechnie dostępna, a ogniwa i moduły fotowoltaiczne są jednym z najbezpieczniejszych...

 • Jednokomorowe tlenkowe ogniwa paliwowe

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono przegląd dotychczasowego stanu wiedzy i rozwoju jednokomorowych ogniw paliwowych, które w przeciwieństwie do konwencjonalnych ogniw paliwowych, do katody i anody dostarczana jest taka sama mieszanina powietrza i węglowodorów. W tym przypadku, ogniwo nie wymaga dwóch odseparowanych komór na gaz utleniający i redukujący, co umożliwia pominięcie w ich konstrukcji uszczelniaczy do separacji gazów. Mechanizm działania...

 • Barwnikowe ogniwa słoneczne z przeciwelektrodą grafenową

  Publikacja

  - Polska Energetyka Słoneczna - Rok 2014

  W niniejszej pracy przedstawiono technologię barwnikowych ogniw słonecznych wykorzystujących jako przeciwelektrodę (katodę) warstwę nanopłatków grafenowych wytworzoną metodą pokrywania natryskowego. Mimo gorszych wartości parametrów ogniwa z warstwą węglową w porównaniu do ogniwa z warstwą Pt, konkurencyjna cena grafenu w stosunku do platyny oraz możliwość poprawy wydajności ogniwa poprzez kontrolę parametrów wytwarzania warstw...

 • Impedancyjna diagnostyka katody pracującego ogniwa typu PEM

  Publikacja

  - Rok 2017

  Głównym przedmiotem rozprawy jest ocena aktywności katalitycznej katody w rzeczywistych warunkach pracy ogniwa paliwowego typu PEM zasilanego metanolem. Jak zostało wspomniane we wcześniejszych rozdziałach, proces redukcji tlenu na katodzie jest procesem limitującym wydajność ogniwa paliwowego. Niezbędnym jest zatem bliższe poznanie zachowania katody, co pozwoli na dobór odpowiednich parametrów pracy ogniwa PEM. Wykorzystanie metody...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Półprzewodniki organiczne

  W artykule przedstawiono zwięzły podział półprzewodników organicznych oraz opis zasadniczych właściwości i parametrów elektrycznych istotnych dla zastosowań elektronicznych. Omówiono koncepcje przewodnictwa elektrycznego i fotoprzewodnictwa półprzewodników organicznych.

 • Tranzystory organiczne

  W artykule przedstawiono budowę, zasady działania i niektóre podstawowe charakterystyki organicznych tranzystorów polowych w oparciu o przegląd najnowszych publikacji naukowych dotyczących tematu. Omówiono tranzystory cienkowarstwowe TFT i typu SIT wykonane uproszczoną technologią z elastycznych i częściowo uporządkowanych materiałów organicznych. Zwrócono uwagę na koncepcję tranzystora molekularnego.

 • Autonomiczne hybrydowe systemy fotowoltaiczne wspomagane ogniwami paliwowymi

  Publikacja

  - Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania - Rok 2011

  W większości krajów świata promieniowanie słoneczne charakteryzuje się dużą zmiennością zarówno w cyklu dobowym, miesięcznym jak i rocznym.Fakt ten zmusza projektantów autonomicznych systemów fotowoltaicznych do zwiększania ilości modułów, zwiększania mocy regulatorów oraz pojemności akumulatorów, a co za tym idzie do wzrostu ceny instalacji PV.Aby rozwiązać te problemy stosuje się fotowoltaiczne systemy hybrydowe, w których generatory...

 • Przyszłość fotowoltaiki - Instalacje fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem (BIPV)

  Publikacja

  BIPV (ang. Building Integrated Photovoltaics) architektoniczne, strukturalne i estetyczne systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami to jedna z najbardziej obiecujących form wykorzystania energii odnawialnej, pozwalająca na połączenie systemu generującego energię elektryczną z obiektami takimi jak domy mieszkalne, szkoły i biurowce. Instalacje takie powstają na całym świecie, głównie w przypadku prestiżowych projektów, takich...

 • Własności fotowoltaiczne układów organicznych

  Praca omawia fizyczne podstawy zjawiska fotowoltaicznego w układach organicznych oraz badania tego zjawiska prowadzone na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

 • Naturalne związki organiczne

  Publikacja

  - Rok 2013

  Książka zawiera dwanaście rozdziałów merytorycznych, w których omówiono występowanie, właściwości, otrzymywanie i zastosowanie następujących naturalnych organicznych: aminokwasy, peptydy, białka, cukry, lipidy, alkaloidy, steroidy, kwasy nukleinowe, polifenole i flawonoidy, hormony owadzie i roślinne, terpenoidy i izoterpenoidy oraz związki sygnałowe (feromony).

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Naturalne związki organiczne.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Nowoczesny podręcznik stanowiący kompendium podstawowych wiadomości o najważniejszych naturalnych związkach organicznych, takich jak: aminokwasy, peptydy, białka, cukry, lipidy, alkaloidy, steroidy, terpeny i terpenoidy. Omówono w nim właściwości chemiczne i fizyczne, działanie fizjologiczne oraz otrzymywanie i zastosowanie tych związków. Przedstawiono również najnowszeosiągnięcia naukowe dotyczące produktów naturalnych, m.in....

 • Naturalne związki organiczne

  Publikacja

  - Rok 2003

  Nowoczesny podręcznik stanowiący kompendium podstawowych wiadomości o najważniejszych naturalnych związkach organicznych, takich jak: aminokwasy, peptydy, białka, cukry, lipidy, alkaloidy, steroidy, terpeny i terpenoidy. Omówiono w nim właściwości chemiczne i fizyczne, działanie fizjologiczne oraz otrzymywanie i zastosowanie tych związków. Przedstawiono również najnowsze osiągnięcia naukowe dotyczące produktów naturalnych, m.in....

 • Przewodzące materiały organiczne

  Kursy Online
  • A. Lisowska-Oleksiak
  • M. Szkoda
  • I. Sinkiewicz

  Kurs dla kierunku Inżynieria materiałowa  a) wykład  b) projekt  c) laboratorium

 • Badanie ogniwa paliwowego typu SORC z anodą na bazie perowskitu SrTi03

  Publikacja

  - Rok 2011

  Publikacja naukowa opisująca budowę i badanie ogniwa paliwowego typu SOFC zbudowanego na elektrolicie z zastosowaniem anody na bazie domieszkowanego donorowo tytanianu strontu.

 • Jednokomorowe tlenkowe ogniwa paliwowe

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy przedstawiono obecny stan badań nad jednokomorowymi ogniwami paliwowymi. Ten tym ogniw jest stosunkowo nowy i tylko kilka zespołów pracuje nad ich komercjalizacją. Przestawiono zasadę pracy oraz zalety i wady ogniw jednokomorowych.

 • Charakterystyki ogniwa paliwowego typu PEM przy obciążeniach statycznych i dynamicznych

  Przedstawiono wyniki badań ogniwa typu PEM o mocy 2.4 kW,a w tym charakterystyki statyczne w postaci zależności napięcia i natężenia w funkcji obciążenia oraz charakterystyki dynamiczne jako zależności natężenia generowanego prądu dla obciążeń w postaci wynuszeń sygnałem o charakterze prostokątnym i skoku jednostkowego, dla różnych amplitud i okresów.

 • Photovoltaic energy systems - recycling or utilization?

  Publikacja

  - Rok 2008

  W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost produkowanej ilości modułów fotowoltaicznych (do 40% rocznie), przy czym 90% światowej produkcji ogniw do zastosowań naziemnych stanowią ogniwa z krystalicznego krzemu. Wskutek tak znacznego wzrostu produkcji pojawił się problem zaopatrzenia producentów w odpowiednią ilość krzemu odpowiedniej jakości. Dodatkowo za parę lat trzeba będzie dokonać wymiany modułów, pracujących od lat...

 • Ogniwa paliwowe jako stacjonarne źródła mocy w gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej

  Publikacja

  - Rok 2015

  Przedmiotem niniejszego opracowania są tlenkowe ogniwa paliwowe, które mogą znaleźć powszechne zastosowanie w krajowym sektorze energetycznym jako ciche, wydajne i przyjazne środowisku urządzenia do konwersji energii.

 • Performance of a fuel cell optimized for in situ X-ray absorption experiments

  Publikacja

  - JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION - Rok 2007

  Komercyjna komórka ogniwa paliwowego typu PEM została zmodyfikowana w celu realizacji pomiaru XAS w warunkach pracy ogniwa. Modyfikacja komórki miała na celu optymalizację jej parametrów pod kątem eksperymentu XAS realizowanego w modzie transmisyjnym i fluorescencyjnym, poprzez minimalizację absorpcji komórki, przy zachowaniu jej parametrów elektrochemicznych. W pracy zostały zaprezentowane szczegóły techniczne komórki a jej efektywność...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badanie wpływu spawania laserowego złącza TiO2:FTO na rezystancję wewnętrzną oraz sprawność ogniwa słonecznego uczulonego barwnikiem

  Publikacja

  Jednym z parametrów ograniczających sprawność ogniwa jest jego rezystancja wewnętrzna. W przypadku ogniw DSSC znaczącą składową rezystancji wewnętrznej jest rezystancja złącza elektrody TiO2 oraz warstwy przewodzącej FTO odprowadzającej ładunek elektryczny, wynikająca z ograniczonej powierzchni styku porowatej warstwy tlenku tytanu z warstwą FTO. W niniejszej pracy podjęto próbę redukcji rezystancji wewnętrznej oraz poprawy sprawności...

 • Outdoor I-V measurements of air-cooled silicon solar cell

  Publikacja

  - Rok 2005

  Stosując radiator aluminiowy i przpływ powietrza z obu stron krystalicznego krzemowego ogniwa słonecznego osiągnięto skuteczne odprowadzanie ciepła i schłodzenie do temperatury otoczenia. Nową metodą (przy oświetleniu ogniwa i mniejszym napięciu) wyznaczono rezystancję szeregową i współczynnik nieidealności mierzonej charakterystyki I-V.

 • [Rozdział] 3.9 Zjawisko fotowoltaiczne w materiałach organicznych

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z efektem fotowoltaicznym zachodzącym w materiałach organicznych. Opisano proces powstania zjawiska zarówno w komórkach jednowarstwowych jak i dwuwarstwowych. Wyszczególniono kilka aspektów odpowiedzialnych za wydajność układów fotowoltaicznych oraz przedstawiono porównanie współczesnych komórek. Praca ma charakter przeglądowy.

 • Tlenkowe ogniwa paliwowe ze stalowym interkonektorem

  Publikacja

  - Rok 2011

  Praca obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z polepszeniem właściwości stosowanych obecnie materiałów lub konstrukcji ogniw paliwowych wykorzystujących elementy metaliczne w postaci litego interkonektora lub porowatego elementu nośnego. Wykonana praca ma charakter eksperymentalny i interdyscyplinarny, swoim zasięgiem obejmuje zagadnienia elektroniki ciała stałego, chemii, fizyki oraz inżynierii materiałowej.

 • Organiczne tranzystory polowe jako czujniki gazów

  Artykuł przedstawia zasadę działania, podstawowe parametry oraz charakterystyki prądowo-napięciowe organicznych tranzystorów polowych (OFET) oraz możliwości wykorzystania tych urządzeń jako czujników gazów. Przedstawiono zasadę działania czujników gazów wykorzystujących OFET, a także potencjalne możliwości aplikacyjne tych urządzeń. Praca przedstawia ponadto przegląd najnowszych doniesień literaturowych dotyczących organicznych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Heterozłącze organiczne pentacen-perylen: własności fotoelektryczne

  Publikacja

  - Rok 2005

  Praca przedstawia analizę wyników badań doświadczalnych właściwości fotoelektrycznych heterozłącza organicznego pentacen-perylen.

 • Investigation of the outdoor illuminated and air-cooled silicon solar cell

  Publikacja

  Przedstawiono metodę wyznaczania współczynnika nieidealności ogniwa słonecznego w oparciu o zmiany napięcia otwartego obwodu w funkcji nasłonecznienia. Zastosowano chłodzenie ogniwa przy użyciu radiatora i strumienia powietrza celem utrzymania jego temperatury na stałym poziomie podczas eksperymentu. Omówiono wpływ nasłonecznienia i temperatury ogniwa na kształt charakterystyki i położenie punktu maksymalnej mocy.

 • Fabrication of solid oxide fuel cell supported on speciallyperformed ferrite-based perovskite cathode

  W pracy przedstawiono warunki technologiczne niezbedne do wytworzenia tlenkowego ogniwa paliwowego na elencie nośnym z materiału perowskitowego LSF. Jako elektrolit stosowana była ceramika z tlenku ceru. Między innymi badany były właściwości elektryczne zarówno materiału katodowego jak i ogniwa.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie fourierowskiej spektroskopii w podczerwieni do badania stężenia gazów wylotowych z tlenkowego ogniwa paliwowego zasilanego biogazem

  Publikacja

  W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i bezpiecznych dla środowiska. Jedną z obiecujących technologii są tlenkowe ogniwa paliwowe (ang. Solid Oxide Fuel Cell, SOFC). Stanowią one bezpieczną i ekologiczną alternatywę dla energii uzyskanej z paliw kopalnych. SOFC charakteryzuje się sprawnością energetyczną na poziomie 45-60 %, podczas gdy sprawność klasycznych elektrowni cieplnych nie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Tlenkowe ogniwa paliwowe wykorzystujące wysokotemperaturowe przewodniki protonowe

  Publikacja

  - Rok 2013

  Przewodniki protonowe są materiałami cieszącymi się dużym zainteresowaniem badaczy. w monografii zebrano infomacje doczytącze tej grupy materiałów, omówiono ich właściwości oraz potencjalne zastosowania techniczne.