Wyniki wyszukiwania dla: polityka miejska - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: polityka miejska

Wyniki wyszukiwania dla: polityka miejska

 • Krajowa Polityka Miejska jako wyraz miastopoglądu?

  Po dwóch latach pracy w październiku 2015 Krajowa Polityka Miejska została przyjęta przez rząd RP, jako krok w stronę skoordynowania działań, w odpowiedzi na wyzwania stojące przed polskimi miastami. Jest to nowe podejście, choć Polska nie jest jedynym krajem na świecie stosującym to narzędzie koordynacji zarządzania miastami. W Krajowej Polityce Miejskiej zebrano wyniki ekspertyz rządowych. Jej ustalenia mają kierunkować zarówno...

 • Polityka miejska w dialogu a nie w ustawie. O niemieckiej narodowej polityce rozwoju miast

  Publikacja

  - 2009

  Artykuł opisuje założenia niemieckiej narodowej polityki rozwoju miast. Państwo Federacyjne jakim sa Niemcy przystapiło do opracowywania federacyjnej, narodowej polityki rozwjou miast. Jak dotąd prawodawstwo niemieckie delegowało kwestie planowania miast jako zadanie własne państw związkowych. W obliczu globalizacji, dynamizującej zagrożenia ekonomiczno-demograficznych podstaw funkcjonowania struktur miejskich nadeszła konieczność...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Dziedzictwo kulturowe Gdańska. Zespół śródmiejski a miejska polityka historyczna

  Publikacja

  Aktualna miejska polityka historyczna Gdańska skupia się wokół realizacji dwóch najważniejszych przedsięwzięć muzealnych, mających stać się swoistą materializacją jego dziedzictwa kulturowego. U jej podstaw leży zarysowana z europejskiej perspektywy narracja oparta na dwóch wielkich wydarzeniach xx wieku, która wydaje się jednak nie uwzględniać dziedzictwa kulturowego zapisanego w strukturze urbanistycznej zespołu śródmiejskiego...

 • Gabriela Maria Rembarz dr inż. arch.

 • Reurbanizacja wielkich osiedli mieszkaniowych w kontekście kształtowania wizerunku polskiej metropolii

  Publikacja

  - 2005

  Zagadnienie transformacji wielkich osiedli mieszkaniowych to w warunkach polskich proces reurbanizacji struktury ogólnomiejskiej. Ośrodki polskie pretendujące do roli współczesnych metropolii stawić muszą czoła kwestii blokowisk stanowiących zasadniczą część swego zasobu mieszkaniowego. Czynniki wpływające na proces transformacji mają charakter ponadlokalny - rynek mieszkaniowy, rynek pracy, trendy kulturowe. Wielkie osiedla mieszkaniowe...

 • Efektywność energetyczna budownictwa w dokumentach europejskich i krajowych

  Założenia głównych politycznych i prawnych dokumentów Unii Europejskiej, poświęconych efektywności energetycznej i charakterystyce energetycznej budynków, dostarczają krajom członkowskim odpowiednich instrumentów wspierających poprawę jakości powietrza, poprzez wsparcie upowszechnienia rozwiązań redukujących zapotrzebowanie na energię oraz promocję odnawialnych źródeł energii. Adaptacja regulacji prawnych UE do krajowego ustawodawstwa...

 • Irlandia wraca do miasta

  Publikacja

  - 2008

  Opis działań związanych z polityką planistyczną polegającą na ograniczeniu suburbanizacji oraz intensyfikacji zagospodarowania przedmieść w Irlandii. Artykuł koncentruje się m.in. na efektach wprowadzenia w 1999 wytycznych ministerialnych 'Residential Density Guidelines for Planning Authorities'.

 • Zielone stolice Europy

  Publikacja

  - 2009

  Podsumowanie nowej inicjatywy Unii Europejskiej - ''Zielone Stolice Europy'' (European Green Capital), polegającej na wyróżnieniu miast -liderów we wdrażaniu kompleksowej polityki ochrony środowiska.

 • Polityka regionu na rzecz rozwoju miast - na przykładzie województwa pomorskiego

  Publikacja

  Celem artykułu jest wskazanie uwarunkowań polityki regionu na rzecz rozwoju miast, wynikających z tego rozwiązań oraz osiągniętych do tej pory efektów podjętych decyzji. Rola miast, jako ośrodków koncentracji licznych potencjałów i problemów oraz konieczność lepszej koordynacji działań na rzecz ich rozwoju, jest przedmiotem szczególnego zainteresowania Unii Europejskiej. Podnoszona potrzeba stworzenia - zarówno na szczeblu krajowym...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym