Wyniki wyszukiwania dla: porty morskie - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: porty morskie

Wyniki wyszukiwania dla: porty morskie

 • Porty morskie jako element infrastruktury krytycznej łańcucha dostaw

  Publikacja

  W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne przebiegają pomiędzy trzema podstawowymi ogniwami: żeglugą morską, portami morskimi i transportem zaplecza. Porty są bardzo ważnym elementem międzynarodowego łańcucha dostaw. Jako punkty początkowe i końcowe transportu morskiego są integralną częścią łańcucha transportowego, jak również miejscem działalności związanej z handlem i żeglugą morską oraz centrami...

 • Porty morskie jako element infrastruktury krytycznej łańcucha dostaw

  Publikacja

  W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne przebiegają pomiędzy trzema podstawowymi ogniwami: żeglugą morską, portami morskimi i transportem zaplecza. Porty są bardzo ważnym elementem międzynarodowego łańcucha dostaw. Jako punkty początkowe i końcowe transportu morskiego są integralną częścią łańcucha transportowego, jak również miejscem działalności związanej z handlem i żeglugą morską oraz centrami...

 • Analiza popytu na usługi transportowe morskie i śródlądowe, część 1

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W warunkach polskiej gospodarki i polskiego systemu transportowego najważniejsze znaczenie w przewozach towarów mają transport drogowy, transport kolejowy, transport morski i transport lotniczy. Porty i transport morski odgrywają ważną rolę w rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. O jakości usług portowych świadczy bezpieczeństwo, szybkość i niezawodność, co znacznie obniża koszty przeładunku, a tym samym ma wpływ na globalne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Technologie przewozu i przeładunku w transporcie morskim

  Publikacja

  - Rok 2014

  Porty morskie są skomplikowanymi węzłami infrastruktury transportowo-logistycznej o szerokim spektrum funkcjonalności . Rdzeniem funkcjonalnym portów jest zwykle kilka lub kilkanaście terminali przeładunkowo-składowych, wyspecjalizowanych w obsłudze określonych grup ładunków drobnicowych, masowych suchych i masowych płynnych (patrz schemat 1). Ze względu na różnice we właściwościach ładunków, i wynikających z tego faktu zróżnicowanych...

 • Kształtowanie architektoniczne morskich portów jachtowych na przykładzie wybranych miast nadbałtyckich

  Publikacja

  - Rok 2005

  Praca w zakresie badawczym analizuje i porównuje podobne krajowe i zagraniczne jachtowe porty morskie z uwzględnieniem trzech etapów: projektowy, w trakcie realizacji i zrealizowane. Wyznacza modele przemian, które mogą stać się pomocnym materiałem przy pracach projektowo - badawczych związanych z projektowaniem i oceną poszczególnych portów jachtowych oraz terenów bezpośrednio lub pośrednio związanych z eksploatacją portu.

 • Możliwości rozwoju transportu kontenerowego na międzynarodowych drogach wodnych E 70 i E 40

  Publikacja

  W artykule przedstawiono charakterystykę przewozów różnego rodzaju ładunków z wykorzystaniem transportu śródlądowego na międzynarodowych drogach wodnych E 70 i E40 na odcinku porty morskie Gdańsk, Gdynia – ujście Wisły – Wisła – rejon Solca Kujawskiego. Zaprezentowano dynamikę rozwoju przeładunków ładunków w portach Gdańsk, Gdynia ze szczególnym uwzględnieniem terminali kontenerowych. Zaproponowano utworzenie portu multimodalnego...

 • Port jachtowy jako specyficzny typ zagospodarowania miejskiej strefy nadwodnej

  W wyniku przemian zachodzących w strukturach miejskich frontów wodnych oraz zaktualizowania poglądów na temat projektowania i funkcjonowania przestrzeni publicznej jakie nastąpiły w epoce poprzemysłowej, morskie porty jachtowe zaczęły pojawiać się w najbardziej atrakcyjnych rejonach miast nadmorskich. Ich potencjał centrotwórczy jest coraz częściej zauważany i wykorzystywany w procesach transformacji obszarów poportowych, w...

 • Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna na terenach portowych – przegląd studiów przypadku europejskich portów

  Porty morskie stanowią istotną siłę napędową lokalnej gospodarki lecz są także źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i hałasu generowanego przez statki, pojazdy i urządzenia portowe. Jednocześnie posiadają potencjał dla działań związanych z redukcją emisji zanieczyszczeń oraz dzięki swojej lokalizacji oraz ekspozycji możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Badania portów prowadzone przez European Sea Ports Organization,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fronty wodne jako współczesny kierunek przekształceń przestrzennych w polskich portach morskich

  Publikacja

  Polskie porty morskie przechodzą dynamiczny okres przemian swoich struktur organizacyjnych i przestrzennych. Rozpad wielkich, scentralizowanych państwowych organizmów portowych na wiele niezależnych przedsiębiorstw i instytucji, realizujących swoje różnorodne cele spowodował, że zaczęła się również różnicować przestrzeń portowa, ujawniając zarówno swoje braki (niedostatki w wyposażeniu w infrastrukturę, niski standard zagospodarowania,...

 • Dostępność transportowa morskich portów jachtowych w województwie pomorskim

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W ostatnich latach wiele środków finansowych zainwestowano (lub planuje się zainwestować) w rozwój nadmorskiej infrastruktury żeglarskiej. Jednocześnie obserwuje się wzrost liczby jachtów żaglowych i motorowych rezydujących i wizytujących polskie morskie porty jachtowe. Jednym z kluczowych czynników wpływających na atrakcyjność morskich portów jachtowych dla armatorów, żeglarzy i odwiedzających jest możliwość sprawnego dojazdu...

 • Planning of the seaports critical infrastructure protection in the light of the ISPS Code requirements

  Porty morskie mają bardzo istotny udział w międzynarodowych morsko-lądowych łańcuchach transportowych oraz duży wpływ na efektywność handlu zagranicznego. Ponieważ również silnie oddziałują na regionalną gospodarkę i społeczeństwo, mogą być miejscem szczególnie narażonym na różnego rodzaju zagrożenia ich bezpieczeństwa. Dlatego też powinny być szczególnie chronione jako obiekty infrastruktury krytycznej państwa. Ochrona portów...

 • Tomasz Szymański dr inż. arch.

  Tomasz Szymański (dr inż. arch.) jest architektem i starszym wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Studia zakończone dyplomem z wyróżnieniem. Zainteresowania badawcze dr. Tomasza Szymańskiego skoncentrowane są wokół kwestii dziedzictwa przemysłowego, re-use, adaptacji i rewitalizacji obiektów poprzemysłowych, obiektów poportowych i postoczniowych na...

 • Zarys koncepcji rozwoju portu Elbląg

  Publikacja

  - Inżynieria Morska i Geotechnika - Rok 2016

  Celem pracy było przeanalizowanie możliwości rozwoju i zagospodarowania portu w Elblągu w oparciu o scenariusz bazowy (ograniczone nakłady, horyzont krótkoterminowy) i maksymalny (duże nakłady, perspektywa długoterminowa). Stwierdzono, iż kluczowymi inwestycjami warunkującymi dalszy rozwój portu są: modernizacja i regulacja dróg wodnych prowadzących do portu Elbląg oraz samego akwenu portowego, oraz budowa nowego mostu w Nowakowie....

 • Przestrzenne aspekty kształtowania i rozwoju morskich terminali kontenerowych

  Publikacja

  - Rok 2016

  W książce zawarte są odpowiedzi na pytania dotyczące kierunków zmian przestrzennych zachodzących w terminalach kontenerowych w skali lokalnej, aglomeracji, regionu portowego czy kontynentu, w tym m.in.: • Jak funkcjonują i jaką mają organizację przestrzenną terminale kontenerowe? • Jak przebiegał proces ich ewolucji przestrzennej i funkcjonalnej? Jak trwający już około 50 lat proces konteneryzacji zmienił układ przestrzenny terminali...

 • Konkurencyjnosć portów morskich w globalnym otoczeniu

  Konkurencyjnosć portów morskich w globalnym otoczeniu ściśle związana jest z jakością świadczonych usług oraz z jakością infrastruktury łączącej porty z zapleczem. Istotna jest identyfikacja kluczowych czynników konkurencyjności portów, w tym również portów aglomeracji gdańskiej. Globalne otoczenie wymusza dostosowanie się do tendencji i warunków występujacych we wspólczesnej gospodarce.

 • Zarządzanie kryzysowe w portach morskich

  Publikacja

  Zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa kompleksów portowo-przemysłowych staje się, w aspekcie występowania wielu różnorodnych zagrożeń, jednym z zadań strategicznych dla zarządów portów i kierownictw przedsiębiorstw zlokalizowanych w portach. Działania na rzecz bezpieczeństwa portów, obejmują nie tylko przestrzenie portowe, ale mają także zasięg: lokalny, regionalny, krajowy i międzynarodowy. Powoduje to, że stanowią one ważny...

 • Management of seaport critical infrastructures of integrated sea-land transport chains

  Publikacja

  W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne przebiegają pomiędzy trzema podstawowymi ogniwami: żeglugą morską, portami morskimi i transportem zaplecza. W tym ujęciu morsko-lądowe łańcuchy transportowe, które stanowią przestrzenno-czasową kombinację lądowych i morskich ogniw transportowych, stają się także najwyższą formą integracji portów i żeglugi z innymi gałęziami transportu, wymagającą stałego...

 • Istota zarządzania kryzysowego w portach morskich

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2010

  W warunkach zmiennego otoczenia proces zarzadzania obszarem portowym wymaga szczególnej koncentracji na zjawiskach wywołujacych różnorodne zewnetrzne zagrożenia. Głównym celem tych działań jest zapewnienie szeroko pojetego bezpieczeństwa prowadzonej działalaności. Bezpieczeństwo portów zależne jest od wszystkich wymiarów otoczenia obejmujących swym zakresem zasieg od lokalnego po międzynarodowy.

 • Istota zarządzania kryzysowego w portach morskich

  Publikacja

  - Rok 2010

  W warunkach zmiennego otoczenia proces zarzadzania obszarem portowym wymaga szczególnej koncentracji na zjawiskach wywołujacych różnorodne zewnetrzne zagrożenia. Głównym celem tych działań jest zapewnienie szeroko pojetego bezpieczeństwa prowadzonej działalaności. Bezpieczeństwo portów zależne jest od wszystkich wymiarów otoczenia obejmujących swym zakresem zasieg od lokalnego po międzynarodowy.

 • Ocena stanu ochrony portowej infrastruktury krytycznej w zarządzaniu kryzysowym

  Publikacja

  W świetle ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa kompleksów portowo-przemysłowych staje się, w aspekcie występowania wielu różnorodnych zagrożeń, jednym z zadań strategicznych dla zarządów portów i kierownictw przedsiębiorstw zlokalizowanych w portach. Chodzi przede wszystkim o zapobieganie sytuacjom kryzysowym, ochronę infrastruktury krytycznej oraz koordynację zarządzania kryzysowego w portach,...

 • Przedsiębiorstwo ochrony w portach morskich

  Publikacja

  - Rok 2011

  W pracy przeanalizowano obowiązujące wymogi prawne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa portów i obiektów portowych, z uwzględnieniem wymagań ochrony infrastruktury krytycznej. Opisano organizację podstawowych działań, obowiązków i zadań w zakresie planowania i realizacji ochrony oraz zapewnienia gotowości na wypadek wystąpienia zdarzeń naruszających ochronę. Przedstawiono również przegląd nowoczesnych rozwiązań technologicznych,...

 • Morski skaning laserowy infrastruktury portowej na przykładzie portu we Władysławowie

  Publikacja
  • A. Kholodkov
  • K. Matysik
  • M. Matysik
  • J. Szulwic
  • A. Wojtowicz
  • P. Tysiąc

  - Logistyka - Rok 2014

  Technologia skaningu laserowego rozwinęła się współcześnie do etapu, w którym skaning mobilny jest swobodnie wykorzystywany na platformach pojazdów drogowych i szynowych oraz statków powietrznych. Do szczególnych rozwiązań skaningu mobilnego zalicza się skaning morski. Użycie tego rozwiązania stanowi nowe rozwiązanie dla problematyki inwentaryzacji infrastruktury portowej w sytuacji dużego ruchu morskiego lub rozległych basenów...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Substancje biogenne i inne problemy w zarządzaniu wodami opadowymi w portach

  Do niedawna uważano, że substancjami zanieczyszczającymi wody portowe są głównie substancje ropopochodne. Ich rozlewy powstawały najczęściej w wyniku awarii, nieuwagi lub np. zatonięcia statku. W ostatnich latach jednak organizacja HELCOM w roboczych dokumentach pt.: „Draft Report on potentialsources of nutrientinputs: Baltic Sea portshandlingfertilizers” (HOD 52-2017) oraz „Results of the questionnaire on fertilizer cargo handling...

  Pełny tekst do pobrania w portalu