Wyniki wyszukiwania dla: projektowanie uniwersalne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: projektowanie uniwersalne

Wyniki wyszukiwania dla: projektowanie uniwersalne

 • Projektowanie uniwersalne - równość praw poprzez dostępność

  Publikacja

  - Rok 2012

  Rozdział poświęcony został analizie Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w zakresie dostępności środowiska zabudowanego. Omówiono horyzont legislacji prawnej (międzynarodowej i krajowej) poświęconej wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością oraz projektowania uniwersalnego. Przedstawiono wyniki badań nad dostępnością obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością i percepcją. W części końcowej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Projektowanie uniwersalne w praktyce procesów rewitalizacji

  W Ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. po raz pierwszy w Polsce w akcie prawnym wprowadzono konieczność stosowania zasad projektowania uniwersalnego (art. 3 ust 2 pkt 3). Praktyka realizacji procesów inwestycyjnych na obszarach kryzysowych ukazuje, że wymagania wskazane w Ustawie nie są w sposób należyty realizowane. Procesy rewitalizacyjne wymagają zwrócenia uwagi na podniesienie jakości życia mieszkańców. W...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Projektowanie Uniwersalne

  Kursy Online
  • M. Wysocki
  • J. M. Kowalewska

  Celem zajęć jest zwiększenie świadomości o potrzebach osób ze specjalnymi potrzebami oraz idei projektowania uniwersalnego. Przedmiot ma przybliżyć społeczne i prawne uwarunkowania wykonywanego zawodu architekta, ukierunkowanego na potrzeby wszystkich wrażliwych grup użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Znajomość rozwiązań związanych z projektowaniem dla wszystkich (Design for All) jest konieczna...

 • Projektowanie Uniwersalne - audyt dostępności

  Kursy Online
  • M. Wysocki

  Zmiany w polskim prawie wskazuje na konieczność realizacji zasad projektowania uniwersalnego w projektowaniu przestrzeni publicznej. Potrzeba dostosowania przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy osób w podeszłym wieku wymaga poznania potrzeb  użytkowników i rozpoznania  barier, które spotyka się w przestrzeni obiektów użyteczności publicznej. W ramach zajęć studenci zapoznają się z praktycznym wykorzystaniem z metodologii...

 • PU EDU ARCH Projektowanie uniwersalne w edukacji architektów

  Projekty

  Kierownik projektu: dr hab. inż. arch. Marek Wysocki   Program finansujący: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  Projekt realizowany w Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego zgodnie z porozumieniem POWR.03.05.00-00-PU36/19 z dnia 2020-05-21

 • Zespół Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego

  Ważną częścią działalności Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego są zagadnienia konstrukcji, statyki budowli, akustyki, technologii fasad kinetycznych i filtrujących, w szerokim zakresie wspierane technikami komputerowymi i modułami rozwiązań praktycznych odpowiadających współczesnym wyzwaniom i potrzebom . Program Katedry obejmuje rozwiązywanie coraz bardziej złożonych problemów projektowo- konstrukcyjnych...

 • Marek Wysocki dr hab. inż. arch.

  Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, zatrudniony na PG od 15 listopada 1989 r.  w Katedrze Techniki Budownictwa (obecnie Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego). W 2001 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk technicznych, a w 2012 r. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej uzyskał tytuł dr. hab. W maju 2017 roku powołany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego...

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Adaptabilność obiektów architektonicznych we współczesnym projektowaniu / The adaptability of architectural objects in contemporary design

  Publikacja

  The article discusses the issue of adaptability - the ability to modify modern architectural objects to a changing context - as an important element of contemporary design. Adaptability can take on different forms. It is most commonly understood as a change in the architectural form in reaction to various stimuli from the environment through transformative structures, or as an object's ability to adapt to climatic conditions, providing...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • GUT LightLab [Laboratorium badawcze światła]

  Laboratoria

  TBC, Celem Laboratorium Światła (z ang. GUT LightLab), jako placówki międzydyscyplinarnej, jest prowadzenie na wysokim poziomie badań podstawowych oraz badań stosowanych z pogranicza wielu dziedzin, w aspekcie odziaływania Światła, takich jak: Ochrona Środowiska, Medycyna, Zrównoważony Rozwój, Architektura Budowli, Architektura Dziedzictwa, Architektura Krajobrazu, Urbanistyka, Architektura Wnętrz, System znajdowania drogi (z ang....

 • General Genetics QUIZZ

  Kursy Online
  • A. Stanisławska-Sachadyn

  Celem wykładu będzie zapoznanie Studentów z najważniejszymi odkryciami, prawami i terminami genetyki. Wykład będzie obejmował kluczowe zagadnienia genetyki: zasady dziedziczenia cech i chorób, mechanizmy regulacji ekspresji genów i mechanizmy zmienności genetycznej. Wykład będzie kładł duży nacisk  na wyjaśnienie, szczególnie istotnego dla biotechnologów, molekularnego podłoża dziedziczności, zmienności genetycznej i regulacji...

 • General Genetics

  Kursy Online
  • A. Stanisławska-Sachadyn

  Celem wykładu będzie zapoznanie Studentów z najważniejszymi odkryciami, prawami i terminami genetyki. Wykład będzie obejmował kluczowe zagadnienia genetyki: zasady dziedziczenia cech i chorób, mechanizmy regulacji ekspresji genów i mechanizmy zmienności genetycznej. Wykład będzie kładł duży nacisk  na wyjaśnienie, szczególnie istotnego dla biotechnologów, molekularnego podłoża dziedziczności, zmienności genetycznej i regulacji...

 • Projekt fakultatywny I - Projektowanie zrównoważonej przestrzeni dla studentów metodą Design Thinking

  Kursy Online
  • J. M. Kowalewska

  Zajęcia projektowe prowadzone metodą warsztatową zgodną z metodyką Design Thinking. Tematem zajęć jest projekt wnętrza przestrzeni dla studentów zlokalizowanego w Gmachu Głównym PG na poziomie 400. Koncepcja programowa wynikać będzie z dogłębnej analizy potrzeb interesariuszy oraz zamawiającego tego wyzwania projektowego (Wydział Architektury PG). Przedstawiciele zamawiającego oraz interesariuszy uczestniczyć będą w niektórych...

 • Baseny i kąpieliska (nst) 2022/2023

  Kursy Online
  • J. Majtacz
  • J. Mąkinia
  • M. Orłowska-Szostak

  W ramach przedmiotu "Baseny i kąpieliska" prowadzone są wykłady i projektowanie. Wykłady obejmują tematycznie w pierwszej kolejności:  omówienie literatury przedmiotu, podział i rodzaje kąpielisk i basenów (podział klasyczny, podział komercyjny). Kąpieliska na wodach naturalnych (bieżących i stojących). Baseny otwarte. Baseny kryte – sportowo pływackie, uniwersalne, dla dzieci, dla osób niepełnosprawnych, rehabilitacyjne, dla...

 • Baseny i kąpieliska 2021/2022

  Kursy Online
  • J. Majtacz
  • J. Mąkinia
  • M. Orłowska-Szostak

  W ramach przedmiotu "Baseny i kąpieliska" prowadzone są wykłady i projektowanie. Wykłady obejmują tematycznie w pierwszej kolejności:  omówienie literatury przedmiotu, podział i rodzaje kąpielisk i basenów (podział klasyczny, podział komercyjny). Kąpieliska na wodach naturalnych (bieżących i stojących). Baseny otwarte. Baseny kryte – sportowo pływackie, uniwersalne, dla dzieci, dla osób niepełnosprawnych, rehabilitacyjne, dla...

 • Baseny i kąpieliska 2022/2023

  Kursy Online
  • J. Majtacz
  • J. Mąkinia
  • M. Orłowska-Szostak

  W ramach przedmiotu "Baseny i kąpieliska" prowadzone są wykłady i projektowanie. Wykłady obejmują tematycznie w pierwszej kolejności:  omówienie literatury przedmiotu, podział i rodzaje kąpielisk i basenów (podział klasyczny, podział komercyjny). Kąpieliska na wodach naturalnych (bieżących i stojących). Baseny otwarte. Baseny kryte – sportowo pływackie, uniwersalne, dla dzieci, dla osób niepełnosprawnych, rehabilitacyjne, dla...

 • Projektowanie wybranych terminali portowych (Projekt dyplomowy II - moduł 12/1)

  Kursy Online
  • K. Krośnicka

  Projektowanie wybranych terminali portowych (Projekt dyplomowy II - moduł 12/1)   Prowadzący: dr hab. inż. arch. Karolina A. Krośnicka, prof. uczelni  Email: karkrosn@pg.edu.pl Wydział: Architektura     Rodzaj studiów: studia magisterskie Kierunek: Gospodarka Przestrzenna  Specjalność: Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną  Rok akad.: 2019/2020   Semestr: III    30 godz. projektowania   Celem zajęć jest zrozumienie...

 • OKREŚLENIE STOPNIA DOSTĘPNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH NA KAMPUSIE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W MYŚL TEORII PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO Z UŻYCIEM METODOLOGII SPACE SYNTAX

  Publikacja

  - Rok 2017

  W pracy podjęto próbę oceny efektywności dostępności przestrzeni publicznych na Kampusie Politechniki Gdańskiej oraz zbadania zagadnienia zgodność tych przestrzeni z założeniami projektowania uniwersalnego. Celem pracy jest zbadanie relacji między poszczególnymi obiektami dydaktycznymi, zidentyfikowanie głównych korytarzy dostępu oraz wykazanie czy przestrzeń publiczna Kampusu PG jest przestrzenią dostępną (spatial accesibillity)...

 • Integracyjne place zabaw

  Publikacja

  .

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przestrzeń przyjazna niewidomym = Space Friendly For Blind

  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z dostępnością przestrzeni publicznej dla osób z dysfunkcjami wzroku. Zwrócono uwagę na wykorzystanie pozawzrokowych bodźców przestrzennych w kształtowaniu środowiska zabudowanego. Przestrzenie, w których wykorzystywane są multisensoryczne doznania przestrzenne stają się przyjazne dla wszystkich użytkowników, gdyż spełniają zmieniające się potrzeby ludzi. W artykule przedstawiono fakturowy...

 • Przestrzeń dostępna - wyzwania społeczne i projektowe

  Publikacja

  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z dostępnością przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zwrócono uwagę na wykorzystanie pozawzrokowych bodźców przestrzennych w kształtowaniu środowiska zabudowanego. Miasta oparte na multisensorycznych doznaniach przestrzennych stają się przyjazne dla wszystkich użytkowników, gdyż spełniają zmieniające się potrzeby ludzi. W artykule podniesiono również problem...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Program edukacyjny ''Projektowanie Przestrzeni Wspólnej''

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł poświęcony realizowanemu na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej programowi edukacyjnemu ''Projektowanie Przestrzeni Wspólnej''. Program realizowany jest wspólnie z samorządami lokalnymi województwa pomorskiego. W programie uczestniczą studenci Wydziału Architektury i osoby niepełnosprawne. W artykule opisano zrealizowane warsztaty ''Miasta bez Barier'', które odbyły się w Gdyni i Kwidzynie.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kształtowanie przestrzeni dostępnej jako element bezpieczeństwa i integracji osób niepełnosprawnych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Społeczeństwa obywatelskie, bogate swoją różnorodnoscią poglądów, powinny być szczególnie otwarte na potrzeby wszystkich swoich obywateli, bez względu na ich status społeczny, poglądy poolityczne, jak również ich ograniczenia fizyczne w poruszaniu się. Tworzenie przestrzeni ogólnodostępnej jest warunkiem integracji osób o ograniczonej mobilności, w tym osób niepełnosprawnych. Zagrożenia wynikające z barier przestrzennych w naszzych...

 • Standardy projektowe w zakresie dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Projektowanie przestrzeni przyjaznej osobom niepełnosprawnym powinno być oparte na wdrażaniu standardów dostępności. Stosowanie odpowiednich rozwiązań, które powinny cechować się uniwersalnością, pozwalającą osobom o różnych dysfunkcjach ruchowych i postrzegania przestrzeni, samodzielnie funkcjonować w życiu społecznym. w tym celu należy wprowadzać zasady projektowania dla wszystkich, które służyć mają tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego,...

 • Education programmes as an element of limiting space and social barriers.CTA Home : Accessible Transportation : TRANSED 2007 [online]. [dostęp 2007.12.31]. Dostępny w World Wide Web: http: //www.tc.gca.ca - TRANSED 2007 COMOTRED

  Publikacja

  - Rok 2007

  The article presents education programme " Creating common space" introduced by Gdansk University of Technology - Architecture Department ( Poland) and local authorities. It also contains workshops " Cities without barriers" carried out in Pomeranian cities, where students are taught an additional subject " Designing common space". Liquidation of space barriers is necessary to help the disabled live their lives, develop and become...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Projektowanie wspólnej przestrzeni.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł omawia problematykę projektowania architektonicznego dla osób o niepełnej sprawności fizycznej, w tym osób niepełnosprawnych. W artykule wskazano przyczyny ograniczonej integracji osób niepełnosprawnych. W artykule przedstawiono bariery architektoniczne i wskazano rolę edukacji architektów w celu ich likwidacji. Podkreślono wagę uwrażliwiania projektantów na potrzeby osób niepełnosprawnych.

 • Kształtowanie przestrzeni uczelni i miasta dostepnej osobom niepełnosprawnym i starszym - działania Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

  W artykule omówiono cechy jakim powinna charakteryzować się przestrzeń uczelni przyjaznej osobom z ograniczeniami ruchowymi. Aby uczelnia mogła rzetelnie spełniać swoją rolę społeczną należy tworzyć tak przestrzeń edukacyjną, by była wzorcem przestrzeni przyjaznej dla osób o różnych dysfunkcjach ruchowych i poznawczych. Wymaga to dostosowania przestrzeni i programów edukacyjnych uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych....

 • System integracyjnych placów zabaw i placów do ćwiczeń

  Publikacja

  - Rok 2015

  Opracowanie dotyczy oceny placów zabaw i placów do ćwiczeń zlokalizowanych w Gdyni pod kątem ich dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Ocenę dokonano na podstawie autorskiego systemu oceny z uwzględnieniem funkcji poszczególnych placów zabawa i placów do ćwiczeń w przestrzeni publicznej.

 • Analiza dostępności kampusu Politechniki Gdańskiej dla osób z niepełnosprawnością

  Publikacja

  - Rok 2014

  Opis dostępności obiektów kampusu Politechniki Gdańskiej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością. Ocenie poddano 40 obiektów naukowo-dydaktycznych, laboratoria i domy studenckie, których właścicielem jest Politechnika Gdańska. Ekspertyza zawiera dokumentację zdjęciową zauważonych barier przestrzennych, które utrudniają lub uniemożliwiają samodzielne poruszanie się po terenie kampusu PG osobom z ograniczeniami mobilności...

 • Dostępność zakładów karnych i aresztów śledczych z uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcją wzroku

  Publikacja

  - Rok 2014

  Projektowanie zakładów karnych i aresztów śledczych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku powinno podlegać takim samym uwarunkowaniom, jak projektowanie obiektów zamieszkania zbiorowego. Niestety przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wyłączają zakłady karne z konieczności ich dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Stoi to w...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Poprawa bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością podczas ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej

  Publikacja

  Obecne przepisy budowlane nie zapewniają osobom z niepełnosprawnością pełnego bezpieczeństwa na wypadek pożaru. W artykule zarysowane zostaną obszary problemowe związane z technicznymi warunkami zapewnienia tym osobom bezpiecznej ewakuacji z budynku. Przedstawione zostaną przykłady rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo tych osób oraz sposoby ewakuacji przy pomocy środków technicznych. Poruszona zostanie tematyka dostępu do informacji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Społeczne uwarunkowania dostępności przestrzeni publicznej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Działania projektowe urbanistów i architektów powinny iść w kierunku tworzenia pełnej dostępności przestrzeni publicznej, która spełni oczekiwania wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek, stan zdrowia czy ogranicznia mobliności lub percepcji. Powszechna dostępność przestrzeni warunkuje prawidłowy rozwój jednostki i całych wspólnot oraz sprzyja tworzeniu zintegrowanego społeczeństwa obywatelskiego. Dla poprawy bezpieczeństwa...

 • Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni

  Publikacja

  - Rok 2010

  Brak wzroku w znaczący sposób ogranicza dostęp do informacji płynących z otoczenia, stąd osoby z dysfunkcjami wzroku podczas poruszania się w środowisku zurbanizowanym, narażone są na wiele niebezpieczeństw zagrażających ich życiu i zdrowiu. Tą sytuację pogłębiają braki w infrastrukturze przestrzeni publicznej, co w konsekwencji uzależnia osoby niewidome i słabo-widzące od pomocy innych. Przestrzeń nieprzystosowana do potrzeb osób...

 • Informacja - Krok w kierunku dostępności i bezpieczeństwa

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł opisuje rolę informacji w przestrzeni publicznej dla lepszej orientacji użytkownikow w tym szczególnie osób o ograniczonej percepcji. Przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem Systemów Informacji Miejskiej (SIM). Szczególną uwagę zwrócono na problemy orientacji w przestrzeni miejskiej osób niewidomych

 • Przegląd Czytelnia

  Publikacja

  Propozycja czterech publikacji, polecanych jako lektura dla architektów: Czasopismo eVolo z 2010 roku pod tytułem „Skyscrapers od the Future”. Znalazło się w nim m.in. 30 prac przysłanych na światowy konkurs architektoniczny na „najbardziej awangardowe idee dla wertykalnej intensywności” – 09 Skyscraper Competition; (2) „Urban Interventions. Personal Projects in Public Spaces” pod redakcją Roberta Klantena i Matthiasa Hubnera,...

 • Bezpieczeństwo ewakuacji

  Publikacja

  Artykuł poświęcony jest bezpieczeństwu ewakuacji z obiektów osób z ograniczoną sprawnością, w tym osób z niepełnosprawnością. Omówione zostały zagadnienia przygotowania obiektów do samodzielnej lub z pomocą ekip ratowniczych ewakuacji osób z ograniczeniami fizycznymi i zaburzoną percepcją wzroku lub słuchu. Wskazano na braki w prawodawstwie, w szczególności w warunkach technicznych, które nie wskazują odpowiednich rozwiązań technicznych...

 • Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom

  Publikacja

  Publikacja omawia zagadnienia projektowania przestrzeni publicznej, które odpowiada na potrzeby seniorów. Osoby starsze, jako członkowie lokalnej społeczności mają prawo do równoprawnego korzystania ze środowiska fizycznego, obiektów i przestrzeni, w których realizowane są usługi powszechne. Za zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania seniorów w środowisku lokalnym odpowiadają przede wszystkim władze samorządowe. Aktywność...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Opinia dotycząca dostępności do potrzeb osób z niepełnosprawnością PUNKTU PREMIUM - Punkt Obsługi Klienta STU Ergo- Hestia

  Publikacja

  - Rok 2016

  Audyt dostępności punktu PREMIUM obsługi klienta STU Ergo Hestia S.A. w budynku zlokalizowanym w Sopocie przy ul. Jelitkowskiej 47. Ekspertyza stanowi ocenę PUNKTU PREMIUM z uwzględnieniem potrzeb osób z obniżoną sprawnością w mobilności i percepcji, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Opracowanie zawiera ocenę pomieszczenia Punktu Obsługi Klienta i toalety dla osób z niepełnosprawnościami przy Centrum Zdrowego Pracownika....

 • Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania

  Publikacja

  - Rok 2017

  Ekspertyza dotyczy oceny dostosowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością, w tym osób z niepełnosprawnościami. Węzły komunikacyjne stanowią ważny element zwiększania niezależności osób z ograniczoną sprawnością i poprzez możliwość skorzystania z różnych środków transportu zwiększa się obszar do którego mogą dotrzeć. W ekspertyzie wskazano, aby wypełnić wymagania wytycznych TSI PRM, a także...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dostępność transportowa węzłów przesiadkowych dla osób ze specjalnymi potrzebami

  Publikacja

  - Rok 2021

  W artykule przedstawiono główne założenia, cele, zakres oraz oczekiwane rezultaty projektu „Przesiadka bez Barier”, wskazanego do realizacji w ramach konkursu NCBiR „Rzeczy są dla ludzi”. Ogólnym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób ze szczególnymi potrzebami (OzSP) poprzez zwiększenie możliwości realizacji podróży, poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym