Wyniki wyszukiwania dla: przecinanie sciernicowe reczne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: przecinanie sciernicowe reczne

Wyniki wyszukiwania dla: przecinanie sciernicowe reczne

 • BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA PRZECINANIE BETONU LEKKIEGO Z KRUSZYW SPIEKANYCH Z POPIOŁÓW LOTNYCH

  Publikacja

  - Rok 2014

  W pracy przedstawiono wyniki badań materiałowych obejmujące cechy mechaniczne betonu, w tym wytrzymałość na przecinanie na próbkach typu push-off po upływie 28 i 90 dni dla betonu lekkiego na kruszywie Pollytag. Z badań własnych wykazano, że przyrost wytrzymałości na przecinanie po upływie 90 dni był najwyższy ze wszystkich badanych właściwości mechanicznych betonu.

 • ANALIZA PORÓWNAWCZA WYTRZYMAŁOŚCI NA PRZECINANIE BETONU ZWYKŁEGO I LEKKIEGO NA BAZIE POLLYTAGU

  Publikacja

  - Rok 2014

  W niniejszym artykule przedstawiono analizę porównawczą wyników badań eksperymentalnych i rozważań teoretycznych wytrzymałości na przecinanie na próbkach typu push-off przeprowadzonych po 28 i 90 dniach dojrzewania betonu. W artykule wykazano, że przy porównywalnej wytrzymałości na ściskanie uzyskana wytrzymałość na przecinanie fcTm betonu lekkiego na kruszywie Pollytag jest zbliżona do wytrzymałości otrzymanej dla betonu zwykłego.

 • Proekologiczne przecinanie drewna piłami tarczowymi

  Publikacja

  - Rok 2011

  Przedstawiono możliwość lepszego wykorzystania surowca drzewnego poprzez zastosowanie cienkich pił i zwiększeniu dokładności przecinania. Ponadto, wykazano,że istnieją realne korzyści ekonomiczne w postaci mniejszego zużycia materiału, a także redukcji poboru mocy elektrycznej (w rozpatrywanym przypadku do 18%).

 • Materiałooszczędne i dokładne przecinanie drewna piłami

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy przedstawiono wyniki teoretycznych analiz oraz badań doświadczalnych procesu materiałooszczędnego i dokładnego przecinania drewna piłami. Określono i usystematyzowano przyczyny pojawiania się obciążeń poprzecznych, będących wynikiem oddziaływania sił odporowych, powodujących przemieszczanie się piły względem teoretycznego przebiegu linii cięcia. Zaprezentowano nową metodykę wyznaczania właściwości statycznych i dynamicznych...

 • Sawing of frozen wood with narrow-kerf saws.

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przedstawiono wyniki badań eksperymantalnych skrawania drewna sosnowego mrożonego na pilarce ramowej PRW15M za pomocą cienkich pił. Badano opory skrawania, chropowatość powierzchni po przecinaniu, dokładność przecinania oraz przeprowadzono analize granulometryczna wiórów. Zaobserwowano wzrost oporów skrawania w raz ze spadkiem temperatury,któremu towarzyszyła również niższa dokładność przeciania w odniesieniu do drewna obrabianego...

 • Dokładne i oszczędne przecinanie drewna piłami tarczowymi. - R. Wasielewski.

  Publikacja

  - Rok 2011

  W pracy przedstawiono podstawy dokładnego i oszczędnego przecinania drewna piłami tarczowymi. Szczególną uwagę zwrócono na zjawiska i zależności zachodzące w rzeczywistym układzie przecinania. Przedstawione w pracy wyniki własnych badań teoretycznych, doświadczalnych, a przede wszystkim badań przemysłowych, pogłębiają wiedzę w zakresie procesów przecinania, a także dają praktyczne wskazówki i zależności matematyczne, stanowiące...

 • Przydatność urządzenia zmechanizowanego do wyznaczania trwałości ściernic do przecinania ręcznego

  Publikacja

  W artykule przedstawiono porównawcze wyniki badań trwałości ściernic do przecinania ręcznego, zużywanych na dwóch urządzeniach: z całkowicie ręcznym prowadzeniem przez operatora narzędzia i na urządzeniu zautomatyzowanym symulującym warunki przecinania ręcznego ściernicą. Wykazano, że dla tych dwóch urządzeń nie ma istotnej statystycznie korelacji pomiędzy wartościami wskaźnika wydajności względnej GA, reprezentującego trwałość...

 • Zdalna i bezdotykowa ocena trwałosci ściernic do przecinania ręcznego

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2013

  Przedstawiono koncepcję zdalne i bezdotykowej oceny właściwości użytkowych ściernic do przecinania ręcznego. Do oceny właściwości użytkowych ściernic użyto wyników numerycznej analizy obrazu produktów odpadowych. na przykładzie oceny trwałości ściernic wykazano możliwość tej oceny ze średnim błędem względnym równym 3,05%.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Tools for finishing processes on hard materials

  Publikacja

  Przedstawiono narzędzia i wyniki obróbki materiałów w stanie twardym. Analizowano proces docierania elementów ceramicznych mikroziarnami diamentowymi, nagniatanie stali w stanie twardym (60 HRC) kulkami z Si3N4 i przecinanie ściernicowe stali ŁH15 (62 HRC).

 • Zastosowanie pochłaniacza pyłów i gazów w warunkach przecinania ręcznego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Stosowane obecnie przecinanie ściernicami elektrokorundowymi powoduje znaczne przekroczenie najwyższych dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami. W referacie przedstawiono efektywność zastosowania specjalnego pochłaniacza pyłów i gazów w celu zmniejszenia tych zanieczyszczeń w trakcie użycia ściernic do obróbki ręcznej.

 • Zarysowanie i nośność przestrzennego układu tarcz zbrojonych ortogonalnie

  W referacie przedstawiono wyniki badania eksperymentalnego przestrzennego układu tarcz z tarczą wspornikową obciążoną po wysokości i tarczą poprzeczną ją wspierającą. Wyniki badania w zakresie zarysowania i nośności przeanalizowano pod kątem udziału betonu w pracy układu tarczowego. Zweryfikowano przydatność wytrzymałości betonu na przecinanie w ocenie nośności.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The critical rotational speed of circular saw: simple measurement method and its practical implementations.

  Publikacja

  - JOURNAL OF WOOD SCIENCE - Rok 2007

  Producenci pił tarczowych są zobligowani do podawania ich dopuszczalnych prędkości obrotowych. Jednakże, umieszczane przez nich prędkości na piłach są często bliskie prędkościom krytycznym lub je przewyższają. Przecinanie takimi narzędziami może być więc niebezpieczne dla obsługującego. Praca przedstawia prostą metodologię wyznaczania prędkości obrotowych krytycznych pił tarczowych. Badania były prowadzone z wykorzystaniem technik...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rozprzestrzenianie się pyłu metalowego w otoczeniu przecinania ściernicowego w pomieszczeniach zamkniętych

  Publikacja

  - Rok 2011

  Przecinanie ściernicowe sposobem ręcznym w pomieszczeniach zamkniętych, przy niedostatecznej wentylacji, jest obróbką mogącą doprowadzić zanieczyszczenie powietrza do stanu klęski ekologicznej. Jednym z zanieczyszczeń powietrza są pyły w formie kulistej, wykryte w znacznych skupieniach w dużych odległościach od stanowiska przecinania. Analiza próbek pyłów kulistych z użyciem mikroskopu elektronowego wykazała, że są to pyły metalowe...

 • The effect of thermal modification of ash wood on granularity and homogeneity of sawdust in the sawing process on a sash gang saw PRW 15-M in view of its technological usefulness

  Publikacja

  - DREWNO - Rok 2011

  Przedstawiono wyniki analiz granulometrycznych trocin, drewna jesionowego niemodyfikowanego (Fraxinus exelsior L.) i modyfikowanego termicznie, otrzymanych w procesie przecinania drewna na pilarce ramowej wielopiłowej PRW15-M. Przecinanie drewna prowadzono dla dwu prędkości posuwu 0,36 m·min-1 oraz 1,67 m·min-1. Ziarnistośćpowstających trocin dla drewna jesionowego modyfikowanego termicznie zawierała się w przedziale od 33,5 μm...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym