Wyniki wyszukiwania dla: przetwarzanie obrazów - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: przetwarzanie obrazów

Wyniki wyszukiwania dla: przetwarzanie obrazów

 • Przetwarzanie obrazów

  Kursy Online
  • K. Wrzask
  • T. Neumann

  Przetwarzanie obrazów

 • Przetwarzanie obrazów

  Kursy Online
  • W. Szwoch

  Laboratorium z przetwarzania obrazów

 • Przetwarzanie Obrazów 2021

  Kursy Online
  • J. Lebiedź
  • M. Smiatacz

 • Przetwarzanie obrazów 2021/2022

  Kursy Online
  • M. Wilczewski

  Przetwarzanie obrazów FTiMS specjalizacja: GIGK

 • Przetwarzanie obrazów w robotyce

  Kursy Online
  • P. Chudziak

  studia stacjonarne, II st. 2 sem. , Automatyka, Cybernetyka i Robotyka studia stacjonarne, II st. 2 sem. , Informatyka

 • Przetwarzanie i analiza obrazów sonarowych powierzchni dna basenu portowego

  Publikacja
  • A. Nowak
  • K. Naus
  • A. Grządziel
  • M. Wąż

  - Technika Transportu Szynowego - Rok 2012

  W artykule przedstawiono problemy związane z poszukiwaniem obiektów zalegających na dnie basenu portowego.

 • Aktywna Termografia Dynamiczna - przetwarzanie serii obrazów w diagnostyce medycznej

  Publikacja

  Aktywna termografia dynamiczna (ATD) jest metodą obrazowania zmian temperatury na powierzchni badanego obiektu w czasie jako odpowiedź na zastosowane pobudzenie zewnętrzne (ogrzewanie lub chłodzenie). Celem badania jest określenie właściwości obiektu w czasie trwania termicznych procesów przejściowych, takich jak grzanie lub chłodzenie. Obiekt badany jest pobudzany sygnałem cieplnym (zewnętrznie) lub farmakologicznie (wewnętrznie)....

 • Przetwarzanie obrazów, WIMiO, II st., Mechatronika sem.02 - 21/22 (M:31048W0)

  Kursy Online
  • M. Feldzensztajn
  • M. Strąkowski

 • Przetwarzanie dźwięków i obrazów

  Kursy Online
  • A. Czyżewski

  Wykład z PDiO w semestrze zimowym 2021/22 odbywał się w trybie stacjonarnym. W dniu 19.01.2022 r. przewidziany jest ostatni wykład (poprzedzający kolokwium zaplanowane w dniu 27.01.2022 r. Z uwagi na skierowanie w dniu 18.01.2022 r. studentów sem. 5 Strumień Telekomunikacja (ETI) na nauczanie zdalne, zarówno ostatni wykład, jak i kolokwium zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym. Z tego powodu została założona strona tego kursu...

 • Przetwarzanie Dźwięków i Obrazów

  Kursy Online
  • P. Odya
  • J. Kotus
  • S. Cygert
  • S. Zaporowski
  • P. Sokołowski
  • B. Kostek
  • P. Szczuko
  • G. Szwoch
  • A. Harasimiuk
  • A. Czyżewski
  • M. Szczodrak

  Telekomunikacja, 5. semestr, studia I stopnia

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów i Obrazów, WL, IMM, II st., sem. 01, letni 2021/22 (PG_00057482)

  Kursy Online
  • M. Galewski

  Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów i Obrazów (Wykład i Laboratorium) - kurs dla kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna II stopnia, sem. 1, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Grzegorz Szwoch dr hab. inż.

  Grzegorz Szwoch urodził się w 1972 roku w Gdańsku. W latach 1991-1996 studiował na wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W roku 1996 ukończył studia w Zakładzie Inżynierii Dźwięku (obecnie Katedra Systemów Multimedialnych), broniąc pracę dyplomową pt. Modelowanie fizyczne wybranych instrumentów muzycznych. W tym samym roku dołączył do zespołu badawczego Katedry jako uczestnik Studium Doktoranckiego. Od stycznia 2001 roku...

 • Janusz Smulko prof. dr hab. inż.

  Urodził się 25 kwietnia 1964 r. w Kolnie. Ukończył w 1989 r. z wyróżnieniem Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, specjalność aparatura pomiarowa. Zajął II miejsce w konkursie Czerwonej Róży na najlepszego studenta Wybrzeża w 1989 r. Od początku kariery związany z Politechniką Gdańską: asystent (1989–1996), adiunkt (1996–2012), profesor nadzwyczajny PG (od 2012). Odbył staże naukowe w Texas A&M University (2003, NATO...

 • Web-based marine gis for littoral security

  W artykule opisano koncepcję oraz przykładowe zastosowania systemu informacji geograficznej umożliwiającego zbieranie, przetwarzanie, integrowanie oraz wizualizację danych pochodzących z pomiarów bezpośrednich, obrazów lotniczych i satelitarnych oraz systemów hydroakustycznych.Przedstawiono przykłady zastosowania systemu w dziedzinie ochrony strefy przybrzeżnej takie, jak: -monitoring rozprzestrzeniania wylewu olejowego, -monitoring...

 • Quantitative active dynamic thermal ir-imaging and thermal tomography in medical diagnostics

  Publikacja

  - Rok 2006

  Praca dotyczy nowych technik obrazowania w diagnostyce medycznej, wykorzystując przetwarzanie obrazów termicznych rejestrowanych w podczerwieni. Opisano właściwości termiczne tkanek biologicznych, omówiono medele termiczne i zdefiniowano zastępcze parametry syntetyczne, metody pomiarów i stosowane urządzenia. Omówiono procedury akwizycji danych i ich przetwarzania. Wprowadzono pojęcie tomografii termicznej. Opisano przeprowadzone...

 • Web-based GIS as a tool for supporting marine research

  Zbieranie danych morskich podczas badań hydroakustycznych jest złożonym zadaniem, na które składają się nie tylko pomiary, ale także analiza, weryfikacja i interpretacja informacji uzyskanych przez różne czujniki. Automatyczna integracja, wizualizacja i przetwarzanie zgromadzonych danych pozwala na bardziej precyzyjne rozpoznanie badanych zjawisk. W pracy przedstawiono dedykowany sieciowy system syntezy i rozpowszechniania danych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • SYSTEM IDENTYFIKACJI SZUMÓW RTS TRANSOPTORÓW CNY17

  W artykule opisano zaprojektowany i wykonany system do identyfikacji szumów wybuchowych (RTS – Random Telegraph Signal) występujących w transoptorach typu CNY17. Z metod umożliwiających ocenę parametrów szumów wybuchowych wybrano do realizacji metodę Wzorów Obrazów Szumów – WOS (ang. Noise Scattering Patterns – NSP), która w sposób bardzo prosty pozwala na rozpoznawanie szumów o rozkładach wartości chwilowych gaussowskich i niegaussowskich....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Vision guided robot gripping systems

  Publikacja

  W rozdziale omawia się robotycki system wykorzystujący kamery streo. System taki zastępuje pracę człowieka przy przenoszeniu obiektów wielkowymiarowych (teoretycznie nieograniczonych) w przestrzeni trójwymiarowej. W rozważaniach uwzględniono pinholową kamerę (bezsoczewkową z bardzo małą aperturą/otworem) oraz prosty model zniekształcenia soczewkowego. Podano wartości poszczególnych parametrów. Zastosowano dwie konwencje notacyjne...

 • Multi-core processing system for real-time image processing in embedded computer vision applications

  Publikacja

  W artykule opisano architekturę wielordzeniowego programowalnego systemu do przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym. Dane obrazu są przetwarzane równocześnie przez wszystkie procesory. System umożliwia niskopoziomowe przetwarzanie obrazów,np. odejmowanie tła, wykrywanie obiektów ruchomych, transformacje geometryczne, indeksowanie wykrytych obiektów, ocena ich kształtu oraz podstawowa analiza trajektorii ruchu. Ang:This paper...

 • System informacji geograficznej i techniki obrazowania satelitarnego w zastosowaniu do analizy i wizualizacji infrastruktur krytycznych i ich zagrożeń

  W chwili obecnej faktem jest występowanie zarówno coraz liczniejszych zdarzeń katastroficznych powodowanych przez siły przyrody, jak też nieustanny wzrost intensywności ataków terrorystycznych na obiekty publiczne i przemysłowe. Zagrożenia tego rodzaju stają się coraz poważniejsze w odniesieniu do wielu, także tych uważanych do tej pory za bezpieczne rejonów świata, w tym Europy i Polski. Sytuacja taka wymaga podejmowania zdecydowanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wykorzystanie nowych metod wnioskowania w grafice i animacji komputerowej

  Publikacja

  - Rok 2006

  Referat opisuje realizowane zadania badawcze, dotyczące wykorzystana nowych metod wnioskowania (tzw. soft-computingu) w przetwarzaniu grafiki i animacji komputerowej. W pierwszym z zadań, opracowaniu metody poprawy jakości fotografii tekstu przeznaczonych do rozpoznawania znaków, wykorzystano algorytmy przetwarzania obrazów i ich modyfikacje do usuwania ze zdjęcia tła oraz gradientu jasności, następnie nowa metoda filtracji nieliniowej...

 • Przetwarzanie i analiza danych z wykorzystaniem metod geodezyjnych na potrzeby opisu środowiska wodnego

  Publikacja

  - Rok 2015

  Monografia traktuje o możliwości wykorzystania analiz obrazowych i przestrzennych w dokonywaniu oceny środowiska wodnego przy zastosowaniu geodezyjnych (w tym teledetekcyjnych) metod pomiarowych. W rozdziale pierwszym dokonano wyznaczenia zasięgu stref zalewowych w zlewni Potoku Strzyża w Gdańsku na skutek opadów nawalnych na odcinku od wypływu cieku ze zbiornika „Srebrniki” do al. Hallera.W rozdziale drugim przedstawiono graficzne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Krzysztof Bikonis dr inż.

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

 • Jacek Rumiński dr hab. inż.

  Wykształcenie i kariera zawodowa   2016   2002   1995   1991-1995 Habilitacja   Doktor nauk technicznych   Magister inżynier     Politechnika Gdańska, Biocybernetyka i inżyniera biomedyczna, tematyka: „Metody wyodrębniania sygnałów i parametrów z różnomodalnych sekwencji obrazów dla potrzeb diagnostyki i wspomagania osób” Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (z wyróżnieniem), dyscyplina...

 • Adam Brzeski mgr inż.

 • Modelowanie, sterowanie i wizualizacja quadrocoptera

  Artykuł przedstawia podejście do budowy modelu matematycznego quadrocoptera. Głównym celem budowy modelu było zaprojektowanie odpowiedniego sterowania obiektu oraz analiza jego zachowania się w różnych sytuacjach. Jako założenie przyjęto budowę modelu, systemu sterowania oraz wszelkich towarzyszących algorytmów w otwartym środowisku programistycznym, co pozwoli na późniejszą ich implementację w rzeczywistym obiekcie, bez konieczności...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • seafloor characterisation combined approach using multibeam sonar echo signal processing and image analysis

  Publikacja

  The authors propose the approach to seafloor characterisation which relies on the combined, concurrent use of two different techniques: (i) multibeam sonar image analysis and (ii) multibeam seabed echoes processing. The first technique is based on constructing the grey-level sonar images of the seabed extracted from the echoes received in the consecutive soundings. Then, the set of parameters describing the local region of sonar...

 • Analog CMOS processor for early vision processing with highly reduced power consumption

  Publikacja

  A new approach to an analog ultra-low power visionchip design is presented. The prototype chip performs low-levelconvolutional image processing algorithms in real time. Thecircuit is implemented in 0.35 μm CMOS technology, contains64 x 64 SIMD matrix with embedded analogue processors APE(Analogue Processing Element). The photo-sensitive-matrix is of2.2 μm x 2.2 μm size, giving the density of 877 processors permm2. The matrix dissipates...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie sieci neuronowych do diagnostyki poprawności wykonania płytek drukowanych

  Artykuł opisuje stanowisko badawcze do diagnostyki optycznej poprawności wykonania płytek drukowanych przesuwających się po taśmie produkcyjnej. Diagnostyka optyczna dokonywana jest poprzez kamerę. Obraz z kamery przekazywany jest do komputera PC, gdzie trafia do zaprojektowanego systemu diagnostycznego, zaimplementowanego w środowisku Matlab. Po odpowiednim przetworzeniu obrazy kierowane są do właściwego systemu diagnostycznego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Digital Imaging and Communication in Medicine Standard for Breast Thermal Imaging

  Publikacja

  - Rok 2010

  Omówiono znaczenie normy DICOM w obrazowaniu medycznym. Zaproponowano metodę opisu danych w diagnostyce terminczej piersi dla potrzeb normy DICOM. Zaprojektowano i wykonano algorytmy automatycznej konwersji danych oraz tworzenia struktur danych w hierarchiczno-obiektowym modelu danych.

 • Computerized Color Processing for Dichromats

  Artykuł przedstawia opis metod w zakresie symulacji kolorów postrzeganych przez osoby z dichromacją oraz metod rozpoznawania kolorów jak i etykietowania kolorów w obrazach cyfrowych.

 • Facial features extraction for color, frontal images

  Publikacja

  - Rok 2011

  The problem of facial characteristic features extraction is discussed. Several methods of features extraction for color en--face photographs are discussed. The methods are based mainly on the colors features related to the specific regions of the human face. The usefulness of presented methods was tested on a database of en--face photographs consisting of 100 photographs.

 • Image normalization method for face identification under difficult lighting conditions

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy przedstawiono nową metodę normalizacji obrazu, opartą o proste techniki, takie jak binaryzacja czy wyrównywanie histogramu, która pozwala na skuteczne wyeliminowanie cieni oraz uzyskanie niezmienników znacznie poprawiających dokładność procesu rozpoznawania twarzy. Podczas wykonanych eksperymentów zaproponowana metoda uzyskała wyniki lepsze od referencyjnego algorytmu wykorzystującego anizotropowe wygładzanie.

 • Odszumianie obrazów z mikroskopu sił atomowych

  Publikacja

  Znanych jest wiele metod odszumiania obrazów. Oprogramowanie przygotowane do tego celu wykorzystuje zwykle transformację falkową i jest często dostępne w sieci Internet lub np. jako tool-box w programie Matlab. Brak jest jednak nadal ogólnych metod, które pozwoliłyby dobierać w sposób optymalny, ze względu na skuteczność usuwania szumów, parametry stosowanej transformacji. Ta uwaga dotyczy także odszumiania obrazów uzyskiwanych...

 • AAM toolkit: a system for visual object appearance modeling

  Publikacja

  - Rok 2010

  Aktywne modele wyglądu (AAM) mogą być traktowane jako zaawansowana metoda analizy informacji multimedialnych, pozwalająca na lokalizowanie i rozpoznawanie obiektów w obrazach statycznych i sekwencjach wideo. Pomimo tego że ukazało się wiele publikacji dotyczących AAM, przejście od koncepcji teoretycznych do działającej implementacji stanowi nadal duże wyzwanie. W pracy przedstawiono przygotowany przez autorów pakiet oprogramowania...

 • Wydajność środowisk J2SE i C++ / OpenCV w zagadnieniu sterowania komputerem za pomocą gestów

  Publikacja

  - Rok 2010

  W rozdziale przedstawiono interfejs sterowania komputerem za pomocą gestów rąk, należący do grupy systemów czasu rzeczywistego o łagodnych granicach (ang. soft real-time). Komponentami systemu są: komputer klasy PC, kamera internetowa, rzutnik multimedialny i ekran dla rzutnika. Oprogramowanie interfejsu opracowano w oparciu o środowiska J2SE i Visual Studio C++ z użyciem biblioteki OpenCV. Moduł systemu realizujący interpretację...

 • Gesture-based computer control system applied to the interactive whiteboard

  In the paper the gesture-based computer control system coupled with the dedicated touchless interactive whiteboard is presented. The system engineered enables a user to control any top-most computer application by using one or both hands gestures. First, a review of gesture recognition applications with a focus on methods and algorithms applied is given. Hardware and software solution of the system consisting of a PC, camera, multimedia...

 • Gesture-based computer control system applied to the interactive whiteboard

  Publikacja

  - Rok 2010

  In the paper the gesture-based computer control system coupled with the dedicated touchless interactive whiteboard is presented. The system engineered enables a user to control any top-most computer application by using one or both hands gestures. First, a review of gesture recognition applications with a focus on methods and algorithms applied is given. Hardware and software solution of the system consisting of a PC, camera, multimedia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Gesture-based computer control system

  In the paper a system for controlling computer applications by hand gestures is presented. First, selected methods used for gesture recognition are described. The system hardware and a way of controlling a computer by gestures are described. The architecture of the software along with hand gesture recognition methods and algorithms used are presented. Examples of basic and complex gestures recognized by the system are given.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Color transformation methods for dichromats

  Color blindness is a serious perception problem. Suffering individuals cannot understand messages, which are carrying by many images, especially those, distributed by WWW. In this paper we are proposing three image processing methods to enhance image recognition and understanding by persons with dichromacy. Color difference image is introduced to represent color perception dissimilarity. Two color transformation methods are presented....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Seafloor characterisation using multibeam sonar echo signal processing and image analysis

  The authors propose the approach to multibeam seafloor characterisation which relies on the combined, concurrent use of two different techniques of multibeam sonar data processing. The first one is based on constructing the grey-level sonar images of seabed using the echoes received in the consecutive beams. Then, the parameters describing the local region of sonar image, namely, the local standard deviation of a grey level, and...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Obiektowa analiza obrazów w interpretacji danych z anemometrii obrazowej

  Postęp jaki nastąpił w zakresie fotogrametrii i teledetekcji spowodował, iż tematyka którą obecnie zajmują się badacze na całym świecie zdecydowanie wykroczyła poza tradycyjne ramy w jakich zwykle postrzega się te dziedziny nauki. Jednym z przykładów jest bez wątpienia anemometria obrazowa. Obrazy generowane przez tą metodę pomiarową są przedmiotem rozważań niniejszego artykułu.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza i wizualizacja aktywności osób na podstawie pomiarów z wykorzystaniem czujnika ruchu

  W artykule przedstawiono propozycję budowy i analizy map aktywności na podstawie danych pomiarowych z czujników ruchu oraz z innych mierników mediów. Utworzono oprogramowanie w PHP, które automatycznie analizuje dane w bazie danych i dynamicznie (dla przekazanych parametrów) tworzy mapę aktywności. W celach testowych wykonano prosty system złożony z platformy Raspberry PI, urządzeń wejściowych oraz dołączanych czujników (np. detektor...

 • Poprawa jakości obrazów parametrycznych w termografii dynamicznej w medycynie

  Publikacja

  - Rok 2006

  Obrazy parametryczne, uzyskiwane na drodze syntezy z badań dynamicznych CT, MRI i innych modalności, są coraz bardziej popularne w diagnostyce medycznej. Artykół prezentuje w jaki sposób można poprawić jakość otrzymywanych obrazów parametrycznych w aktywnej termografii dynamicznej (ADT).

 • Validity of MRI brain perfusion imaging method

  W artykule zaprezentowano zbiór analiz dotyczących walidacji metody DSC-MRI. Zbadano wpływ rozmycia, opóźnienia, niskiego SNR bolusa oraz innych możliwych źródeł zakłócających wartość parametru perfuzji. Różne metody uzyskiwania parametrów perfuzji zostały zaprezentowane i porównane.

 • Active and Dynamic Graphical Code for Object Identification in Healthcare

  A new approach for item marking using two dimensional discrete graphics markers. Proposed solution allow o change the code rapidly, upon request and in the case of thermal markers make the code invisible for unauthorized observers. Connecting the proposed codes with wearable multmedial platform such as eGlasses can create new possibilities in human-environment interaction.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza i estetyzacja ręcznie rysowanych schematów blokowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule opisano koncepcję systemu do rozpoznawania, analizy i estetyzacji ręcznie rysowanych schematów blokowych. Rozumienie struktury rysunków schematów opiera się na zaproponowanej gramatyce grafowej FlowGram. Sformułowane kryterium oceny estetyki schematów blokowych pozwala na ich estetyzację. Pokazano również pierwsze eksperymenty z aplikacją realizującą zaproponowane koncepcje